Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 603 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Struktura i rozkład gęstości elektronowej w kryształach jako źródło informacji o oddziaływaniach substancji farmaceutycz...

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Krzysztof Woźniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 2. Aktywacja tlenu molekularnego przez związki metaloorganiczne metali grup głównych: Nowe spojrzenie na stary problem.

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Janusz Lewiński

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

 3. Badania struktury defektowej i akumulacji defektów radiacyjnych w materiałach do zastosowań jądrowych metodą jonolumines...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Jacek Jagielski

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 4. Funkcjonalizowane nanostruktury w nieliniowym obrazowaniu optycznym i dla nanofotoniki

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Marek Samoć

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

 5. Emisja akustyczna w badaniach inicjacji mikrospękań w kompozytach z włóknami węglowymi nowej generacji

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Konsztowicz

  Akademia Techniczno-Humanistyczna

 6. Opracowanie mechanizmu elektrochemicznego utleniania azotku tytanu wytworzonego metodą azotowania jarzeniowego stopu tyt...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Jerzy Sobiecki

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 7. Synteza i charakterystyka fizykochemiczna nowej grupy adsorbentów z przeznaczeniem do usuwania metali ciężkich i zaniecz...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Filip Ciesielczyk

  POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Wydział Technologii Chemicznej

 8. Przezroczyste polikrystaliczne materiały ceramiczne

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Mirosław Bućko

  AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Wydział Inżynierii Materiałowej I Ceramiki

 9. Badanie oddziaływań magnetycznych w monokryształach i mikrokryształach związków międzymetalicznych pierwiastków ziem rza...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Ewa Talik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 10. Wolne rodniki i ich oddziaływanie z jonami metali: układy biologiczne i potencjalne materiały magnetyczne

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Julia Jezierska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 11. Nowe spojrzenie na luminezujące materiały hybrydowe w postaci nanowarstw

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Piotr Bojarski

  UNIWERSYTET GDAŃSKI, Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki

 12. Synteza oraz zbadanie właściwości strukturalnych i spektroskopowych nanomateriałów domieszkowanych jonami lantanowców wy...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Tomasz Grzyb

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

 13. Wzrost metodą epitaksji z wiązek molekularnych oraz analiza zjawisk segregacji składników i ich wpływu na właściwości fi...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Jolanta Borysiuk

  Instytut Fizyki PAN

 14. Dwuwymiarowe zeolity o modyfikowalnej architekturze

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Barbara Gil

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 15. Nowa metoda funkcjonalizacji sprzężonych dienów i dwupodstawionych etenów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Pawluć

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

 16. Otrzymywanie oraz badanie właściwości kompozytu polimerowo-apatytowego zawierającego selen oraz bisfosfoniany

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Joanna Kolmas

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 17. Termodynamiczny wkład wiązań halogenowych w układach białko - ligand. Projektowanie, synteza i analizy termodynamiczne m...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST4

  Kierownik: Sławomir Kasperowicz

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 18. Metalokarbaporfirynoidy jako ligandy w kompleksach mono- i oligomerycznych. Synteza, oddziaływania i kataliza

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Piotr Chmielewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 19. Rozrzedzane arsenem związki azotku galu z wysoką zawartością As wzrastane metodą epitaksji metaloorganicznej z fazy gazo...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST5

  Kierownik: Wojciech Olszewski

  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

 20. Wspomagana polem elektrycznym metoda osadzania pojedynczych cząstek i formowania struktur pozapłaszczyznowych z mikroczą...

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Rozynek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 21. Związki poliynowe w syntezie nowych pochodnych i materiałów polimerowych

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Sławomir Szafert

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 22. Zbadanie wpływu składu chemicznego matrycy perowskitowej LnAlO3 na właściwości spektroskopowe nanotermometrów luminescen...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST5

  Kierownik: Wojciech Piotrowski

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 23. Materiały na bazie tytanu o podwyższonej bioaktywności wytwarzane z zastosowaniem dużego odkształcenia plastycznego

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Halina Garbacz

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 24. Preparatyka i charakteryzacja nowego 2D MXene materiału

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST5

  Kierownik: Masoud Foroutan Koudahi

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 25. Nowe półprzewodniki organiczne i nieorganiczne o kontrolowanej strukturze nadcząsteczkowej charakteryzujące się zmiennym...

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Adam Proń

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 26. Opracowanie nowych materiałów laserowych wykorzystywanych do generowania impulsów dużej mocy: Badanie mechanizmu kontrol...

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST5

  Kierownik: Mykhailo Chaika

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 27. Wpływ uszkodzeń radiacyjnych na właściwości strukturalne i mechaniczne monokrystalicznych stopów fcc NiFex

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST5

  Kierownik: Edyta Wyszkowska

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 28. Ambipolarne związki poliaromatyczne w kształcie misy, zawierające precyzyjnie zlokalizowane domieszki atomów azotu. Unik...

  Konkurs: OPUS 23 , panel: ST4

  Kierownik: dr Marcin Lindner

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 29. Ruchy nośników ładunku i zmiany strukturalne monitorowane szerokopasmową spektroskopią dielektryczną u wrażliwych na świ...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST5

  Kierownik: Adrian Radoń

  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Metali Nieżelaznych

 30. Jednoetapowa elektrochemiczna synteza stożkowych struktur Ni-Cu, Cu-Fe oraz Ni-Cu-Fe do zastosowań elektrokatalitycznych...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST5

  Kierownik: dr Katarzyna Skibińska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 31. Nowe wielofunkcyjne hybrydowe elektrokatalizatory o niskiej zawartości Pt do zastosowań w ogniwach paliwowych

  Konkurs: SONATINA 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr Aldona Kostuch

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 32. CoSMIc: Złożone stopy na bazie krzemków metali wysokotopliwych wytwarzane w procesie infiltracji ciekłofazowej - nowa kl...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST5

  Kierownik: dr Wojciech Polkowski

  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Krakowski Instytut Technologiczny

 33. Synteza nanostruktur węglowych z enkapsułowanymi nacząstkami metali i ich zastosowanie jako dwufunkcyjne elektrokataliza...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Rutkowski

  Politechnika Wrocławska

 34. Mechaniczne i strukturalne skutki deformacji plastycznej drobnokrystalicznego magnezu i jego stopów w zakresie niskich t...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Anna Kula

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 35. Ultraszybkie topnienie i krystalizacja metali

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Jerzy Antonowicz

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 36. Uczulanie lawinowej emisji fotonów w kolidalnych nanokryształach rdzeń-płaszcz domieszkowanych jonami lantanowców : nowe...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Artur Bednarkiewicz

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 37. Strukturalnie dostosowane i nanostrukturyzowane polimery przewodzące zarówno w dodatnim jak i ujemnym zakresie potencjał...

  Konkurs: SONATA 17 , panel: ST5

  Kierownik: dr Kamila Łępicka

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 38. Mechanizmy aktywacji i reakcji materiałów wodorochłonnych z wodorem w procesie samomielenia reaktywnego.

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Marek Polański

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 39. Synteza i badania strukturalne/biofizyczne modelowych oligomerów mRNA/mt-tRNA w celu określenia roli modyfikowanych nukl...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Grażyna Leszczyńska

  Politechnika Łódzka

 40. Układ Ni-Mn-Co o strukturze gradientowej jako materiał katodowy do magazynowania energii

  Konkurs: SONATA 17 , panel: ST5

  Kierownik: dr Dominika Buchberger

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 41. Synteza i zastosowanie pochodnych sumanenu w roli innowacyjnych, selektywnych i efektywnych receptorów molekularnych kat...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST4

  Kierownik: dr Artur Kasprzak

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 42. Samo- lub wspomagana grupą kierującą zdalna C(sp3)-H funkcjonalizacja związków bifunkcyjnych

  Konkurs: OPUS 22 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Sebastian Stecko

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 43. Wykorzystanie cieczy jonowych i rozpuszczalników głęboko eutektycznych w syntezie materiałów inspirowanych procesami bio...

  Konkurs: SONATA 17 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marcin Wysokowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 44. Kryształ fotoniczny na bazie fazy błękitnej dla zastosowań holograficznych: od mikrolasera do struktur przełączanych świ...

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: ST5

  Kierownik: dr Eva Oton Martinez

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 45. Noble metal clusters incorporated g-C3N4 based heterostructures toward solar-driven photo- and electrochemical conversio...

  Konkurs: POLONEZ BIS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Xiao Zhang

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 46. Autonomiczne odkrywanie, rozwój i optymalizacja reakcji organokatalitycznych z wykorzystaniem inteligentnych robotów che...

  Konkurs: SONATA 17 , panel: ST4

  Kierownik: dr Jarosław Granda

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 47. Indukowane światłem widzialnym stereoselektywne reakcje związków dikarbonylowych

  Konkurs: SONATA 17 , panel: ST4

  Kierownik: dr Sebastian Baś

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 48. Polimerowe nanoszczypce jako wielozadaniowe narzędzie do zrozumienia interakcji w nanoskali

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Dawid Janas

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 49. Sztuczny liść na bazie matariału MXene Ti3C2Tx: fotokatalityczne wytwarzanie wodoru

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Anna Lewandowska-Andrałojć

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 50. Aktywne napełniacze o potencjale remineralizacyjnym do nowych wypełnień stomatologicznych

  Konkurs: SONATA 17 , panel: ST5

  Kierownik: dr Zuzanna Buchwald

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej