Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1515 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Zięba

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 2. Redystrybucyjny efekt transferów publicznych: dekompozycje statystyczno-ekonometryczne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Ewa Aksman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 3. Uwarunkowania, metody oraz efekty opracowywania i wdrażania ekoinnowacji

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Ryszko

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 4. Pozasytuacyjne determinanty reakcji konsumentów wobec kampanii marketingu społecznie zaangażowanego

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grzegorz Zasuwa

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 5. Uwarunkowania zabezpieczania starości w polskich gospodarstwa domowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Małgorzata Rószkiewicz

  Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 6. Wpływ dopasowania na relacje pomiędzy przedsiębiorstwami.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grzegorz Leszczyński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 7. Perspektywa eksploatacji złóż gazu łupkowego w Polsce w świetle koncepcji "przekleństwa zasobów naturalnych"

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Mariusz Plich

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 8. Matematyczne modelowanie miar ryzyka i wyboru optymalnej strategii

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Zbigniew Palmowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 9. Modele oceny dojrzałości procesów jako narzędzie doskonalenia organizacji

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Kalinowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 10. Urlopy szkoleniowe i zwolnienie z dnia pracy, jako instrumenty wspierające podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownik...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Elżbieta Kryńska

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 11. Rozmiar i rozmieszczenie buforów w proaktywnym i reaktywnym zarządzaniu ryzykiem przekroczenia czasu przez projekt

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Dorota Kuchta

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 12. Zastosowanie teorii gier we wspomaganiu logistycznych decyzji strategicznych w łańcuchach dostaw

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: Andrzej Rzeczycki

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

 13. Modele DSGE gospodarki otwartej z niejednorodnymi podmiotami w badaniach nad rozkładem majątku w Polsce

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jan Acedański

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 14. Integracja czy dezintegracja systemów społeczno-ekonomicznych na obszarze postradzieckim w świetle koncepcji terytorialn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Cezary Mądry

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 15. Metody pomiaru stopy zwrotu z inwestycji na edukację w szkołach wyższych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Józef Dziechciarz

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 16. Nierówności płacowe pomiędzy kobietami i mężczyznami w Polsce na tle Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Dorota Witkowska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

 17. Polska szkoła makro-konkurencyjności

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Elżbieta Jagiełło

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 18. Marketing interaktywny z wykorzystaniem eksploracji internetowych sieci społecznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jerzy Surma

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 19. Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bernadetta Zawilińska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów

 20. Wybuchowa trajektoria długu publicznego: przyczyny i skutki

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Siwińska-Gorzelak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 21. Zarządzanie wiedzą w procesie budowania konkurencyjności i innowacyjnosci obszarów wiejskich na zasadach zrównoważonego ...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Urszula Ziemiańczyk

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

 22. Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa w aspekcie antycypacji kryzysów wzrostu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Barbara Olszewska

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

 23. Bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych w Polsce

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maria Piotrowska

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 24. Rozwiązywanie sporów publicznych a uczenie się organizacji oraz aktorów społecznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Robert Rządca

  Akademia Leona Koźmińskiego

 25. Nordycki model równoważenia finansów publicznych i osiągania stabilności społecznej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Dariusz Filar

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 26. Miasta kreatywne vs. miasta kreowane. Wielowymiarowe doświadczenia polskich miast i kierunki ich rozwoju w erze postmode...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Szmytkowska

  UNIWERSYTET GDAŃSKI

 27. Ekologiczno-krajobrazowy wymiar urbanizacji terenów wiejskich Obszaru Metropolitalnego Warszawy

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bożena Degórska

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 28. Ekonomiczne i przestrzenne skutki wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości w Polsce na przykładzie Krakowskiego Ob...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Głuszak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 29. Rozwój metod modelowania makroekonomicznego: heterogeniczność ex-post w modelach dynamicznej stochastycznej równowagi og...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Marek Góra

  Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

 30. Gdy wiara we własne umiejętności może przynieść porażkę. Znaczenie różnych determinant poczucia samoskuteczności początk...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Krzysztof Zięba

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 31. Wdrażanie strategii organizacji - model, uwarunkowania i implikacje.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Krystyna Moszkowicz

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 32. Przekształcenia zasobów ziemi rolniczej i struktur agrarnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w świetle ewolu...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Majchrzak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 33. Determinanty odporności polskich przedsiębiorstw na kryzys makroekonomiczny

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Maria Romanowska

  SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

 34. Regionalne determinanty płac w Polsce

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Andrzej Cieślik

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Nauk Ekonomicznych

 35. Kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w publicznych szpitalach

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Jończyk

  Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

 36. Przemiany obrazu człowieka we współczesnej ekonomii

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Horodecka

  Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 37. Wielowymiarowe autoregresyjne modele przestrzenne - metody i zastosowania

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Alicja Olejnik

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 38. Etnocentryzm konsumencki na polskim rynku usług

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: Agnieszka Hat

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 39. Identyfikacja i analiza wpływu technologii społecznych oraz mobilnych na kształt współczesnych modeli marketingowych...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Łysik

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 40. Wartość środowiska a gotowość społeczeństwa do zapłacenia za to dobro

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Zydroń

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

 41. Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Adam Stabryła

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 42. Wprowadzenie euro a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grzegorz Tchorek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 43. Centra usług wspólnych jako źródło wiedzy i innowacji na rzecz wzrostu gospodarczego

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Piotr Niedzielski

  UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

 44. Strategie wspierające zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w regionach o wysokim poziomie ubóstwa. Koncepcja metodolog...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Mirosława Czerny

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 45. Wpływ wodopochodnych czynników chorobotwórczych we wczesnym dzieciństwie na umieralność w starszych grupach wieku

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Muszyńska

  Szkoła Główna Handlowa

 46. Modele logarytmiczno-liniowe w analizie danych jakościowych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Justyna Brzezińska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 47. CSR jako narzędzie budowy tożsamości korporacyjnej a percepcje interesariuszy

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Barbara Fryzeł

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 48. Średniookresowe wahania udziału wynagrodzenia pracy w PKB: teoria i wyniki empiryczne

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jakub Growiec

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Instytut Ekonometrii

 49. Zintegrowany model ryzyka w cyklu życia gospodarstwa domowego

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Krzysztof Jajuga

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 50. Wielowymiarowa analiza danych niemetrycznych w badaniu sytuacji osób dorosłych w kontekście przemian demograficznych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Józef Dziechciarz

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów