Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 243 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Europejskie układy ramowe z perspektywy państw Europy Środkowo-Wschodniej.

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Pisarczyk

  Uniwersytet Warszawski

 2. Zestawienie obszarów dopuszczalności stosowania rozumowania per analogiam w prawie podatkowym polskim oraz wybranych kra...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS5

  Kierownik: Marek Słupczewski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

 3. Rola miast w polityce Unii Europejskiej wobec Chin

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Kamiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 4. Tworzenie polityki walki z ubóstwem w Unii Europejskiej za pomocą miar ilościowych - analiza przypadku złożonego wskaźni...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marianna Zieleńska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 5. Standardy konfiskaty korzyści z przestępstwa określone w prawie Unii Europejskiej i ich wpływ na polskie, niemieckie, fr...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr Ariadna Ochnio

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 6. Przedmiot prawa własności w ujęciu prawnoporównawczym: o nowoczesne prawo rzeczowe

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS5

  Kierownik: Kacper Górniak

  Uniwersytet Jagielloński

 7. Ochrona danych rejestracyjnych w europejskim prawie własności intelektualnej

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr Żaneta Pacud

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 8. Profil metabolomiczny i długość telomerów jako wskaźniki toksycznego działania metali w pyłach/dymach spawalniczych w eu...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Wojciech Wąsowicz

  Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera

 9. Ochrona grup wrażliwych w międzynarodowym prawie praw człowieka

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 10. Ewaluacja skuteczności wybranych polityk antyterrorystycznych państw europejskich w latach 2005 - 2020 - analiza porówna...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Ryszard Machnikowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 11. Wobec zagrożenia ze strony Rosji. Ocena słabości europejskiego projektu demokratycznego i jego zdolności przeciwstawieni...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anaïs Marin

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich

 12. Zrównoważony rozwój miast w Arktyce europejskiej. Rozwój transnarodowego wymiaru zarządzania w regionach peryferyjnych...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Michał Łuszczuk

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 13. Przejrzystość i komunikacja banków centralnych po kryzysie. Pomiar i makroekonomiczne efekty dla europejskich banków cen...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Mariusz Próchniak

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 14. Wychodzenie z cienia? Polskie badania nad samorządem terytorialnym w kontekście nauki europejskiej - ewolucja strategii ...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 15. Doświadczenia Polaków deportowanych z Wielkiej Brytanii wobec kontaktu z wymiarem sprawiedliwości

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Witold Klaus

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 16. Doktryna 'substantial compliance' i zasadność jej wprowadzenia w prawie spadkowym państw europejskich na przykładzie Pol...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Mariusz Załucki

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

 17. Brytyjskie prawo konstytucyjne a członkostwo w Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr Natalie Fox Wieloch

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 18. Reforma obowiązków prospektowych a efektywność informacyjna rynków kapitałowych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczon...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: Łukasz Chyla

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 19. Klauzula zakazu nadużycia praw - obrona demokracji, czy osłabienie skuteczności ochrony praw jednostki. Rozważania na tl...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: Hanna Wiczanowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 20. Analiza obciążenia błędów prognoz fiskalnych instytucji międzynarodowych dla wybranych gospodarek Unii Europejskiej....

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: Jakub Rybacki

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 21. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji a zakaz dyskryminacji na gruncie prawa europejskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Mazur

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 22. Strukturalne uwarunkowania zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa w regionach Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jakub Staniszewski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Ekonomii

 23. Prawo do skutecznego środka naprawczego przeciwko nadużyciu uprawnień przez prokuratora i sąd w postępowaniu karnym. Per...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Paweł Wiliński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 24. Praktyki rynkowe Google w świetle prawa antymonopolowego Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Marek Kolasiński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

 25. Parlamenty narodowe jako "multi-arena players" w Unii Europejskiej ?

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karolina Borońska-Hryniewiecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 26. Zbiorowe dochodzenie roszczeń konsumenckich w postępowaniu grupowym w polskim systemie prawnym w świetle standardów praw...

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Jagna Mucha

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 27. Świadomość konstytucyjna jako remedium na kryzys dyskursu i deficyt demokracji w Unii Europejskiej

  Konkurs: DAINA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Bartosz Wojciechowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 28. Rola funduszy Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym i lokalnym Polski na tle doświadczeń międzynarodowych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Grzegorz Gorzelak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 29. Konstytucjonalizm europejski. Pluralistyczna koncepcja relacji prawa unijnego i krajowego w orzecznictwie sądowym

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Andrzej Wróbel

  Akademia Leona Koźmińskiego

 30. Wolność gospodarcza a regulacja rynków na przykładzie wpływu unijnych i krajowych regulatorów rynków na kształtowanie tr...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Robert Grzeszczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 31. Kodeksy dobrych praktyk na rynkach farmaceutycznych i spożywczych - analiza systemu samoregulacji i koregulacji w kontek...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Justyna Nowak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 32. Swoboda przepływu usług w modelu gospodarki dzielenia się - wyzwania regulacyjne na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Monika Szwarc

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 33. Strategie firm polskich wobec wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Marian Gorynia

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Gospodarki Międzynarodowej

 34. Porażka wyborcza jako katalizator zmian w europejskich partiach politycznych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Anna Pacześniak

  Centrum Praw Obywatelskich i Badań nad Demokracją

 35. Stan i rozwój agrobiznesu w krajach Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: Bartłomiej Bajan

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny

 36. Wpływ rozwoju FinTech oraz regulacji prawnych na innowacje na rynku usług płatniczych w Unii Europejskiej: strategie sek...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Michał Polasik

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 37. Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej w badaniach interakcji monetarno - fiskalnych w oparciu o teorię gier - anal...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Stawska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 38. Ochrona różnorodności biologicznej w działalności rolniczej w prawie Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Katarzyna Frączak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 39. Kontrola koncentracji na rynku telekomunikacji mobilnej w prawie Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Krzysztof Krzystek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 40. Antropologiczny wymiar procesu integracji europejskiej

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Gierycz

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

 41. Status prawny oraz ochrona i wsparcie działalności pszczelarskiej w Polsce w świetle prawa Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Krzysztof Różański

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 42. Prawa człowieka w europejskim paradygmacie ochrony cudzoziemców

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Karska

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 43. Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny skarbowości i organizacji państwa polsko-litewskiego na tle europejskim...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Karol Łopatecki

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny

 44. Uwarunkowania stabilności i spójności polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Krzysztof Zuba

  Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych

 45. Czy przyjęte standardy oraz doświadczenia Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska naturalnego mogą znaleźć zasto...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Jan Tkaczyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 46. Wpływ Brexitu i bezwarunkowego wprowadzenia systemu głosowania "podwójną większością" na proces decyzyjny w Radzie Unii ...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Kleinowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

 47. Zarządzanie bezpieczeństwem w prawie i polityce azylowej i powrotowej Unii Europejskiej w obliczu kryzysu migracyjnego

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Kosińska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 48. Nowe narzędzia likwidacji barier w handlu na jednolitym rynku Unii Europejskiej - Instrument Opcjonalny Europejskiego Pr...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Piotr Machnikowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 49. Miejsce Kazimierza Twardowskiego w kulturze polskiej i filozofii europejskiej

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Jacek Jadacki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii

 50. 'Wewnętrzne hamulce na drodze rozwoju pro-europejskiej transformacji Moldawii'

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Kerry Longhurst

  Collegium Civitas