Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 170 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Granice życia: różnorodność, strategie adaptacyjne oraz potencjał biotechnologiczny drobnoustrojów żyjących w głębinach ...

  Konkurs: GRIEG , panel: NZ2

  Kierownik: prof. Tadeusz Kaczorowski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 2. Życie w pojedynkę w ujęciu teorii niejasnej straty: Relacja między życiem w pojedynkę a zdrowiem psychicznym w perspekty...

  Konkurs: SONATA BIS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Adamczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 3. Ekosystem Biznesu Sektora Dóbr i Usług Środowiskowych w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Sulich

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 4. Innowacja modeli biznesowych: strategie odnowy organizacyjnej w erze czwartej rewolucji przemysłowej

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič

  Akademia Leona Koźmińskiego

 5. Nowe regioselektywne strategie w chemicznej i biochemicznej modyfikacji białek

  Konkurs: OPUS 17 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Artur Krężel

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 6. Dawki i odpowiedź biologiczna w tarczycy, płucach, jądrach i pęcherzu moczowym podczas radioterapii raka krtani i raka s...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. Julian Malicki

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Elektroradiologii

 7. Premie czynnikowe na rynkach aktywów: Analiza dwóch stuleci historii rynków finansowych

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Adam Zaremba

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 8. Elastyczna regulacja emocji - interakcja czynników sytuacyjnych i dyspozycyjnych w wyznaczaniu efektywności wybranych st...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS6

  Kierownik: dr Dorota Kobylińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 9. Proza polska w Radzieckiej Strefie Okupacyjnej (SBZ, 1945-1949) oraz w NRD (1949-1990). Strategie wydawnicze i polityka ...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Paweł Zajas

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 10. W jaki sposób dysfunkcja enzymu DIS3, degradującego RNA w jądrze komórkowym prowadzi do defektów mitozy tworząc możliwą ...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Tomasz Kuliński

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

 11. Chińskie Nowe Jedwabne Szlaki w Azji Centralnej - środki, strategie i aktorzy Inicjatywy Pasa i Drogi

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Elżbieta Proń

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 12. Epigenomiczne, immunogenetyczne i proteomiczne strategie identyfikacji determinant komórek NK o prognostycznym znaczeniu...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. Katarzyna Bogunia-Kubik

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 13. Pogranicze jako transition space. Strategie artystyczne i kuratorskie wobec granicy polsko-niemieckiej w kontekście poli...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Marta Smolińska

  Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa

 14. Nowe strategie farmakologiczne w depresji

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Młyniec

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 15. Nieformalne osiedla w Hawanie i proyectos comunitarios - wykluczenie społeczne i oddolne strategie jego przezwyciężania ...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS3

  Kierownik: Oskar Lubiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 16. Pozaprogramowe charakterystyki partii politycznych i ich wykorzystanie w kampanii wyborczych

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Wojciech Rafałowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 17. Na pograniczu siarki i fluoru - nowe strategie tworzenia wiązań CC i CF

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Michał Barbasiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 18. Innowacyjne strategie zarządzania lasami dla zrównoważonej bioekonomii w dobie zmieniających się warunków klimatycznych ...

  Konkurs: UNISONO , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Jarosław Socha

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 19. Opracowanie nowej metody nanoszenia kompozytowych powłok NiAl(CrB2) przez mechaniczne wbijanie proszku w podłoża metalic...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST8

  Kierownik: Maciej Szlezynger

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

 20. FUND - Filtratorzy pod wpływem zmian - nieznane roczne strategie odżywiania ujawnione dzięki podwodnym zdjęciom po-klatk...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Piotr Bałazy

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 21. Strategie mobilności oraz postawy i zachowania społeczne mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich o słabej do...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: Łukasz Fiedeń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 22. Nowe strategie w farmakoterapii bólu neuropatycznego oparte na modulacji funkcji receptorów chemokinowych CCR2 oraz CCR5...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ7

  Kierownik: Klaudia Kwiatkowski

  Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

 23. Strategie życiowe drugiego pokolenia imigrantów a przekaz międzypokoleniowy, na przykładzie polskich rodzin imigranckich...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS6

  Kierownik: Ewa Cichocka

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 24. Legitymizacja korporacji międzynarodowej: polityczne i społeczne strategie polskich firm w Afryce Subsaharyjskiej

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aleksandra Wąsowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 25. Strategie firm polskich wobec wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Marian Gorynia

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Gospodarki Międzynarodowej

 26. Wpływ rozwoju FinTech oraz regulacji prawnych na innowacje na rynku usług płatniczych w Unii Europejskiej: strategie sek...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Michał Polasik

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 27. Dialog z Europą, dialog z przeszłością. Wyzwania i strategie adaptacyjne arystokracji tubylczej Nowej Hiszpanii w perspe...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Justyna Olko-Bajer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 28. Inicjatywy Transformacyjne w andyjskich społecznościach wiejskich. Narracje i strategie zmiany społecznej z perspektywy ...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agata Hummel

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 29. Strategie medykalizacyjne Światowej Organizacji Zdrowia

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Marta Hoffmann

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 30. Strategie marek międzynarodowych stosowane przez przedsiębiorstwa z rynków wschodzących ze względu na efekt kraju pochod...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marzanna Witek-Hajduk

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 31. Strategie wyrównywania szans w państwach post-apartheidowych. Analiza porównawcza

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Andrzej Polus

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 32. Intensywność presji konkurencyjnej a zachowania innowacyjne przedsiębiorstw

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Brodzicki

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 33. Strategiczna analiza sieci społecznych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST6

  Kierownik: dr Tomasz Michalak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 34. Poprawa parametrów wymiany ciepła wskutek oddziaływania nanocząstek na powierzchnię parownika podczas wrzenia nanocieczy...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: Agnieszka Kujawska

  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

 35. Zasoby ludzkie jako strategiczny czynnik konkurencyjności firm realizujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marzena Stor

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 36. Szkolnictwo wyższe wobec studentów nietradycyjnych. Strategie uczelni w obszarze kształcenia dorosłych na przykładzie st...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: Agnieszka Anielska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 37. Nowe strategie w terapii nowotworów - bionieorganiczne koniugaty cytostatyków i klasterów boru.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Tomasz Goszczyński

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 38. Więzienia w Polsce 1944-1956 - formy i mechanizmy budowania relacji społecznych oraz strategie przetrwania w warunkach s...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Anna Machcewicz

  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 39. Optymalizacja parametrów procesu nanoszenia powłok ze stopów niklu na podłoże stalowe, ze względu na mikostrukturę i wła...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr Magdalena Rozmus-Górnikowska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 40. Zastosowanie teorii gier we wspomaganiu logistycznych decyzji strategicznych w łańcuchach dostaw

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: Andrzej Rzeczycki

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

 41. Kooperacyjne i niekooperacyjne strategie inwestowania w B&R na rynkach z efektem sieciowym

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Knauff

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 42. Organokatalityczne strategie syntetyczne z udziałem N-heterocyklicznych karbenów - nowe kierunki i zastosowania

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr Zbigniew Rafiński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 43. Mity polityczne w polskich i hiszpańskich podręcznikach historii. Obraz PPR (1942-1945) i Falangi (1937-1939) w dobie st...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: Maciej Chrostowski

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 44. Dekarboksylatywne strategie kaskadowe w asymetrycznej organokatalizie

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Anna Albrecht

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 45. Wzorce reprodukcji ludności w świetle teorii klas społecznych Pierre'a Bourdieu

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Krzysztof Tymicki

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 46. Planowane strategie wyjścia przedsiębiorców w Polsce i czynniki je warunkujące

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Izabela Koładkiewicz

  Akademia Leona Koźmińskiego

 47. Jak każdy z nas może radzić sobie ze złością? Rola różnic indywidualnych w efektywności funkcjonalnych strategii regulac...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: Agata Kozłowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 48. STRATEGIE LOSOWANIA PRÓB WYKORZYSTUJĄCE ZMIENNE POMOCNICZE

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Janusz Wywiał

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 49. Immunochemiczne strategie monitorowania homeostazy żelaza w warunkach analizy przepływowej

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr Kamil Strzelak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 50. Modyfikowane siRNA, rybozymy i system CRISPR/Cas jako strategie inhibicji namnażania wirusa grypy typu A. Zastosowanie i...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: Julita Kęsy

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk