Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 152 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rozwiązanie problemu wyznaczania temperatury w kontakcie ślizgowym

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Oleksii Nosko

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 2. Badanie wpływu gangliozydów, insuliny i jonów cynku na oddziaływania amyliny z błonami biomimetycznymi

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST4

  Kierownik: dr Joanna Juhaniewicz-Dębińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 3. Badania nad odrębnością kosztu kapitału własnego w firmach rodzinnych

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jarosław Nowicki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 4. Między centrum a peryferiami. Koncepcje teoretyczne Ludwika Ehrlicha na tle anglosaskiej nauki o stosunkach międzynarodo...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Pugacewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 5. Kolonizacja gniazd ptaków przez mrówki: mutualizm, komensalizm czy przypadek?

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Marta Maziarz

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 6. Wpływ pestycydów na pszczołę murarkę Osmia bicornis w krajobrazie rolniczym: toksyczność mieszanin i ewolucja odporności...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Agnieszka Bednarska

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 7. Heterometaliczne alkoksylany i aryloksylany jako prekursory układów katalitycznych do otrzymywania związków organicznych...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr Rafał Petrus

  Politechnika Wrocławska

 8. Nadekspresja neureguliny-1 w progenitorach gleju (GRPs) jako metoda zwiększenia właściwości funkcjonalnych GRPs.

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Luiza Stanaszek

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 9. Adaptacyjne rozproszone tłumienie drgań konstrukcji modułowych

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr Dominik Pisarski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 10. Testowanie hybrydowych modeli reprezentacji fonologicznej za pomocą korpusów mowy

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr Kamil Kaźmierski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 11. Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek. Międzygeneracyjne badanie podłużne.

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Paulina Pustułka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 12. Elektrochemiczna synteza hybrydowych materiałów kompozytowych Cu-Cu2O-(rGO, CNT/CNF) do selektywnej fotoelektrochemiczne...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr Krzysztof Mech

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

 13. Udział kanałów HCN w synchronizacji aktywności EEG oraz powstawaniu pamięci w szczurzym modelu choroby Alzheimera

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Paulina Kaźmierska-Grębowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 14. Bezdopplerowska spektroskopia nasyceniowa słabych molekularnych linii widmowych z odniesieniem do atomowych wzorców częs...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST2

  Kierownik: dr Szymon Wójtewicz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 15. Model otwartych licencji a reorganizacja przemysłu kreatywnego.

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Miłosz Miszczyński

  Akademia Leona Koźmińskiego

 16. Interakcje głosowe w układzie rodzice-potomstwo na przykładzie długożyjącego arktycznego ptaka morskiego, alczyka Alle a...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Dorota Kidawa

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 17. Odporne i wrażliwe na ryzyko optymalne reguły polityki makroekonomicznej w modelach z niepewnością parametrów

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mariusz Górajski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 18. Obliczeniowe aspekty własności (T)

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Marek Kaluba

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 19. Od modeli rdzenia i skorupy gwiazd neutronowych do obserwacji pulsarów i źródeł rentgenowskich

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST9

  Kierownik: dr Morgane Fortin

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 20. Tekstylia i pieczęcie. Relacje pomiędzy produkcją włókienniczą a pieczęciami i praktykami stemplowania w Grecji epoki br...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agata Ulanowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 21. Oddychanie związkami arsenu i selenu u zróżnicowanych filogenetycznie bakterii - ku zrozumieniu genetycznych, biochemicz...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Lucian Staicu

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 22. Opracowanie nowatorskiej eksperymentalnej terapii genowej w leczeniu jaskry - rola białek wiążących RNA

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Adrian Smędowski

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach

 23. Metoda obliczeniowa do opisu oddziaływań międzycząsteczkowych w stanie wzbudzonym.

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST4

  Kierownik: dr Ewa Pastorczak

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 24. Hybrydowe implanty kontrolujące demetylację DNA przeznaczone do regeneracji obwodowego układu nerwowego

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr Katarzyna Nawrotek

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 25. Grafy dynamiczne; spójność, przepływy i kolorowanie.

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST6

  Kierownik: dr Anna Zych-Pawlewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 26. Analiza oddechu jako nowatorska metoda diagnozowania respiratorowego zapalenia płuc i monitorowania spersonalizowanej te...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Wojciech Filipiak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 27. Zwilżalność gleby jako czynnik warunkujący rozbryzg - pierwszą fazę erozji wodnej

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST10

  Kierownik: dr Agata Sochan

  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

 28. Szwajcarski Kodeks Cywilny z 10 grudnia 1907 roku- cele i metody

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maria Lewandowicz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 29. Analiza procesu konsolidacji wiórów z jednofazowego tytanu alpha metodą niekonwencjonalnej przeróbki plastycznej

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST8

  Kierownik: Krzysztof Topolski

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 30. Badanie sterowania adaptacyjnego dla elektroaktywnych polimerów

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Jakub Bernat

  Politechnika Poznańska, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

 31. Deformacje i degeneracje rozmaitości algebraicznych

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Piotr Achinger

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 32. Nanowarstwy polimerów gwieździstych o właściwościach antybakteryjnych

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr Barbara Mendrek

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

 33. Poruszenia. Emocje w wyobrażeniach awansu i deklasacji w kulturze polskiej lat 1944-1981

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr Magda Szcześniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 34. Zrozumieć artefakty poznawcze. W kierunku epistemologii ekstensji umysłu.

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr Marcin Trybulec

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filozofii i Socjologii

 35. Modyfikacja pobudzeń synaptycznych motoneuronu przy wykorzystaniu przezrdzeniowej polaryzacji prądem stałym (tsDCS) - no...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Marcin Bączyk

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

 36. Synteza analogów trimetylokapu modyfikowanych molekularnymi rotorami oraz ich zastosowanie do badania transportu jądrowe...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr Błażej Wojtczak

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 37. Tworzenie i wzrost faz kwazikrystalicznych i ich bliskich aproksymantów w procesie starzenia nowych stopów aluminium

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr Katarzyna Stan-Głowińska

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

 38. Badanie interakcji półprzewodników z uporządkowanymi strukturami metalo-organicznymi (MOF) i jej wpływu na procesy induk...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST4

  Kierownik: dr Joanna Kuncewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 39. Planetoidy typu V z wewnętrznego Pasa Głównego jako pozostałości zróżnicowanych planetozymali

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST9

  Kierownik: dr Dagmara Oszkiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 40. Pragmatyczna i epistemiczna wartość informacji. Aspekty teorio-decyzyjne, probabilistyczne oraz empiryczne

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr Patryk Dziurosz-Serafinowicz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 41. Nowe receptory wiążące C-reaktywne białko - wytwarzanie, charakterystyka i zastosowanie do odróżniania rodzaju infekcji ...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr Katarzyna Szot-Karpińska

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 42. Badania nad ryzykiem powstania przepuklin w bliznach po cięciach poprzecznych w nadbrzuszu u chorych operowanych z powod...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Michał Grąt

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 43. Rozwój metod statystycznych i algorytmicznych stosowanych w spektroskopii mas

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST6

  Kierownik: dr Michał Startek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 44. Opracowanie technologii wytwarzania oraz charakterystyka nieorganicznych materiałów kompozytowych i wielofunkcyjnych pow...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr Mateusz Dulski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

 45. Kompleksowa plastydowa baza danych z zestawem narzędzi do analiz filogenetycznych i przewidywania sekwencji sygnałowych...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Przemysław Gagat

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 46. Anodowe materiały katalityczne dla tlenkowych ogniw paliwowych bezpośrednio zasilanych biogazem (DIR-SOFCs)

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr Beata Bochentyn

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 47. Mechanizmy regulacji biosyntezy poliprenoli na poziomie transkrypcji.

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Daniel Buszewicz

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 48. Rola wielodomenowego białka TRIM28 w mechanizmach utrzymujących populację komórek o fenotypie nowotworowych komórek maci...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Patrycja Czerwińska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Medyczny

 49. Rola zewnątrzkomórkowej frakcji ATP w indukcji przemiany epitelialno-mezenchymalnej - badania z wykorzystaniem analogów ...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr Róża Pawłowska

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 50. Poszukiwanie związku konstytucjonalnego defektu naprawy dwuniciowych pęknięć DNA ze specyficzną charakterystyką molekula...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agata Pastorczak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział lekarski