Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 67 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Escherichia albertii jako potencjalny enteropatogen w świetle badań epidemiologicznych i genomicznych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Leszczyńska

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 2. Zespół dziecka wiotkiego - poszukiwanie nowych czynników genetycznych związanych z etiopatogenezą choroby, ze szczególny...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Maria Janina Jędrzejowska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 3. Rozkład polimorfizmów zmienności liczby kopii w genomach 121 osobników różnych ras bydła domowego, w oparciu o dane poch...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Magda Aleksandra Mielczarek

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 4. Wysoko wydajne obliczenia dla sekwencjonowania DNA nowej generacji

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Aleksandra Świercz

  Instytut Chemii Bioorganicznej, Polskiej Akademii Nauk

 5. Adaptacja do zróżnicowanych warunków zasolenia u morskich osmokonformistów na przykładzie małża Cerastoderma glaucum...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Ludmiła Katarzyna Sromek

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 6. Wykorzystanie techniki zagęszczania celów sprzężonej z sekwencjonowaniem nowej generacji w celu izolacji oraz charaktery...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Mariusz Hennig

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 7. Sekwencjonowanie nowej generacji transkryptomu miRNA i badania funkcjonalne in vitro w celu poznania patomechanizmow i h...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Witt

  Instytut Genetyki Człowieka PAN

 8. Mechanizmy deregulacji Białek Transbłonowych (TMEM) i ich udział w etiologii raka jasnokomórkowego nerki (ccRCC)

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. inż. Joanna Wesoły

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 9. Molekularny mechanizm hamowania objawów niewydolności wielonarządowej z użyciem leków epigenetycznych w mysim modelu sep...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Michał Mikula

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 10. Zidentyfikowanie nowych, istotnych klinicznie zmian genetycznych i epigenetycznych przy zastosowaniu wysokoprzepustowego...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Tomasz Artur Stokłosa

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 11. Wpływ selekcji na genom rośliny uprawnej - identyfikacja i charakterystyka sekwencji, na które nakierowana była presja s...

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Hanna Elżbieta Bolibok-Brągoszewska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

 12. Mitogenomika podwójnie uniparentalnego dziedziczenia mitochondriów małży

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Beata Elżbieta Śmietanka

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 13. Transkryptom oocytów i blastomerów przedimplantacyjnych zarodków świni w kontekście procesu starzenia

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ2

  Kierownik: dr inż. Piotr Pawlak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 14. Znaczenie układu immunologicznego w patobiologii tętniaków wewnątrzczaszkowych - analiza odpowiedzi systemowej na pęknię...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Joanna Pera

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 15. Identyfikacja nowych genów wysokiego ryzyka czerniaka w populacji polskiej za pomocą sekwencjonowania nowej generacji

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Dębniak

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

 16. Nowy algorytm dla problemu składania genomu de novo oparty o strategię UCT (Upper Confidence Bounds applied to Trees)

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Ewa Elżbieta Matczyńska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 17. Detekcja neurotropowych patogenów u pacjentów z podejrzeniem wirusowego zapalenia mózgu.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Marta Popiel

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 18. Analiza metagenomowa konsorcjów mikrobiologicznych o wysokim potencjale biodegradacyjnym

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Agnieszka Piotrowska-Cyplik

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 19. Genomiczne i transkryptomiczne konsekwencje różnych metod generowania zmienności u ogórka.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Wojciech Wawrzyniec Pląder

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

 20. Określenie nowych funkcjonalnych wariantów w obrębie genów związanych ze szlakami aktywacji płytek krwi oraz ocena ich w...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. n. med. Marek Postuła

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 21. Opracowanie i ocena systemowej analizy microRNA w surowicy krwi w poszukiwaniu diagnostycznych i prognostycznych biomark...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Piotr Łukasz Rutkowski

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 22. Udział genów mitochondrialnych i jądrowych genów kandydatów w kształtowaniu genetycznego podłoża wrażliwości na utratę s...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Małgorzata Aleksandra Rydzanicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 23. Identyfikacja nowych genów związanych z patogenezą zespołu Noonan - analiza funkcjonalna zidentyfikowanych zmian w konte...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Monika Ewa Gos

  Instytut Matki i Dziecka

 24. Identyfikacja mutacji patogennych w grupie pacjentów ze sporadycznie występującą niepełnosprawnością intelektualną z zas...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Antonina Krajewska-Walasek

  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 25. Molekularne mechanizmy działania hormonów stresu w rozwoju uzależnień lekowych

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Przewłocki

  Instytut Farmakologii PAN

 26. Identyfikacja nowych regionow methylacji DMRs w wybranych genach swini przy uzyciu analizy methylomu (MeDIP) oraz sekwen...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Maciej Grzybek

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 27. Charakterystyka metagenomicza plazmidów bakterii glebowych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Paweł Szczepan Krawczyk

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 28. Poszukiwanie mutacji w całym genomie mitochondrialnym z zastosowaniem technik sekwencjonowania nowej generacji wśród pac...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Urszula Agnieszka Lechowicz

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 29. Poszukiwanie nowych biomarkerów przydatnych w różnicowaniu zmian torbielowatych trzustki z użyciem sekwencjonowania DNA ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agnieszka Paziewska

  CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

 30. Genomika adaptacji u dębu i buka, jako modelowych gatunków drzew leśnych

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Burczyk

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych

 31. Poszukiwanie nowych genów zaangażowanych w patogenezę wielohormonalnej niedoczynności przysadki (WNP)

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Bartłomiej Marcin Budny

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 32. Poszukiwanie mutacji odpowiedzialnych za wystąpienie niedosłuchu z użyciem metod Targeted DNA Capture i sekwencjonowania...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agnieszka Pollak

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 33. Regulacja plastyczności układu nerwowego poprzez alternatywną transkrypcję genów

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Michał Korostyński

  Instytut Farmakologii PAN

 34. Epigenetyczna regulacja ekspresji genów biorących udział w przebudowie macierzy pozakomórkowej i angiogenezie w przebieg...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ5

  Kierownik: lekarz Radosław Bernard Maksym

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 35. Charakterystyka podłoża molekularnego wybranych RAS-opatii w populacji polskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Magdalena Pelc

  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 36. Identyfikacja nowych genów wysokiego ryzyka raka piersi w polskiej populacji przez zastosowanie sekwencjonowania nowej g...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Cezary Cybulski

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

 37. Wysokorozdzielcza mapa pęknięć dsDNA w genomie człowieka

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Krzysztof Flawiusz Ginalski

  Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

 38. Wielkoskalowe badanie interakcji komponentów szlaku sygnałowego kinazy ERK z ludzkim genomem

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Michał Mikula

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 39. Kumulacja wariantów genetycznych u dzieci z głuchotą prelingwalną - w poszukiwaniu nowego czynnika predykcyjnego do ocen...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Dominika Daria Oziębło

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

 40. Identyfikacja jednogenowych przyczyn poronień nawracających, z wykorzystaniem techniki sekwencjonowania nowej generacji ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Karolina Ewa Matuszewska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 41. Poszukiwanie nowych genów warunkujących predyspozycje do wykonywania określonych rodzajów wysiłku fizycznego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Paweł Jan Cięszczyk

  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Wydział Wychowania Fizycznego

 42. Poszukiwanie uwarunkowanych genetycznie nowych przyczyn ciężkich/letalnych zespołów mnogich wad rozwojowych u płodów lud...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Robert Stanisław Śmigiel

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 43. Nowe warianty genetyczne powodujące azoospermię: analiza całego genomu i funkcjonolne badania in vitro

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Agnieszka Maria Malcher

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 44. Mikrobiomika przewodu pokarmowego lina (Tinca tinca L.)

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Tomasz Dulski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 45. Poszukiwanie mutacji w genach COL4A3, COL4A4 i COL4A5 odpowiedzialnych za występowanie i przebieg kliniczny glomerulopat...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Olga Małgorzata Bielska

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 46. Identyfikacja nowych onkogennych/supresorowych interakcji miRNA-mRNA w patogenezie pediatrycznej T-komórkowej ostrej bia...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr inż. Monika Drobna

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 47. Molekularne podstawy patogenezy i taksonomia bakteryjnych i grzybowych patogenów borówki wysokiej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Monika Teresa Kałużna

  Instytut Ogrodnictwa

 48. seQinspector - analiza mechanizmów regulacji transkrypcji genów w skali całego genomu

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Marcin Piechota

  Instytut Farmakologii PAN

 49. Różnorodność gatunkowa i pochodzenie fauny Chironomidae młodego geologicznie jeziora Szkoderskiego (Czarnogóra/Albania) ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Piotr Paweł Gadawski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 50. Mechanizm microRNA-zależnej regulacji inwazyjności gruczolaków przysadki.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Beata Krystyna Rak

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski