Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 906 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wykładnia europejskiego prawa spółek

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Jacek Napierała

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 2. Pozycja prawna Kościoła narodowego. Kościół anglikański w sferze stosunków państwo-kościół i na arenie międzynarodowej....

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: Igor Kilanowski

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa Kanonicznego

 3. Ukryty program w edukacji prawniczej. Analiza teoretyczno-społeczna

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Adam Czarnota

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 4. Sieciowy model formowania koalicji gabinetowych. Studium porównawcze przypadków Wielkiej Brytanii, Kanady i Nowej Zeland...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Andrzej Antoszewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 5. Ochrona konsumentów w gospodarce współpracy (ang. collaborative economy) - analiza prawnoporównawcza

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: Agnieszka Jabłonowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 6. Środki o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych w przywozie w rozumieniu art. 34 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Eu...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS5

  Kierownik: Miłosz Malaga

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 7. Rynek i polityka. Studium filozofii politycznej Karla Polanyiego.

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maciej Kassner

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 8. Intersubiektywność skal pomiarowych w kryminalistyce.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: Marta Nawrocka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 9. Delegacja prawodawcza w demokracji reprezentatywnej

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Tarnowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 10. Problemy nowoczesnych kodeksów morskich

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

 11. Wolność badań naukowych i nauczania w orzecznictwie sądów konstytucyjnych wybranych państw europejskich

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Monika Stachowiak-Kudła

  Uczelnia Łazarskiego, Wydział Prawa i Administracji

 12. Relacje pomiędzy partiami politycznymi na poziomie europejskim a grupami politycznymi w Parlamencie Europejskim

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS5

  Kierownik: Paula Wiśniewska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 13. Dynamika kultury przemocy politycznej ruchów antyoszczędnościowych w Europie

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Rak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 14. Dyplomacja kulturalna: konceptualizacja lat i sezonów kultury jako wydarzeń kulturalnych w czasie konfliktu międzynarodo...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Beata Ociepka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 15. Rewizja szwedzkiej polityki integracyjnej wobec imigrantów w kontekście kryzysu migracyjnego po 2010 roku.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Monika Banaś

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 16. Czy przyjęte standardy oraz doświadczenia Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska naturalnego mogą znaleźć zasto...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Jan Tkaczyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 17. Problem uzasadnienia kryminalizacji zastępczej: analiza ekonomiczna

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS5

  Kierownik: Piotr Bystranowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 18. Neokelsenowska teoria prawa międzynarodowego

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Widłak

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 19. Ryzyko emerytalne w świetle prognozowanych zmian zapotrzebowania na towary i usługi konsumpcyjne seniorów w Polsce

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Kamila Bielawska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

 20. Doświadczenie i wspólnota sensu. Estetyczne podstawy walidacji we współczesnej filozofii prawa

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Paździora

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 21. Patentowa ochrona wynalazków dotyczących ciała ludzkiego a prawa podstawowe

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Helena Żakowska-Henzler

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 22. Kwestia monopolu prawa spadkowego na kształtowanie następstwa na wypadek śmierci - o "pozaspadkowym prawie spadkowym" w ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Wojciech Bańczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 23. Prawo w toku przemian. Praktyka wykorzystywania nietekstualnych elementów w uzasadnieniach sądowych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Magdalena Wojdala

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 24. Kontrola koncentracji na rynku telekomunikacji mobilnej w prawie Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Krzysztof Krzystek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 25. Prewencja indywidualna jako uzasadnienie wprowadzenia i stosowania instytucji karnoprocesowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Lach

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 26. Między centrum a peryferiami. Koncepcje teoretyczne Ludwika Ehrlicha na tle anglosaskiej nauki o stosunkach międzynarodo...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Pugacewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 27. Sprawiedliwość naprawcza w prawie kontraktowym: analiza filozoficzno-prawna

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Szymon Osmola

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 28. Najlepsi z najgorszych i źli stale. Więźniowie dożywotni

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maria Niełaczna

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 29. Filozofia praw człowieka w świetle współczesnej metafizyki analitycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Szymon Mazurkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 30. Prawo własności w orzecznictwie sądów Wolnego Miasta Krakowa. Z dziejów stosowania Kodeksu Napoleona (Code civil)

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Andrzej Dziadzio

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 31. Architektura umysłu prawniczego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Bartosz Brożek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 32. Świadomość prawna społeczeństwa polskiego. Diagnoza, typy, drogi ksztaltowania

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Grażyna Skąpska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 33. Władza podzielona w polskich gminach

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Martyna Kopcińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 34. Wolność gospodarcza a regulacja rynków na przykładzie wpływu unijnych i krajowych regulatorów rynków na kształtowanie tr...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Robert Grzeszczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 35. Międzynarodowe prawo inwestycyjne wobec wyzwań w sektorze energetyki odnawialnej

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Filip Balcerzak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 36. Rodziny romskie i ich mieszkania. Sytuacja mieszkaniowa mniejszości romskiej w kontekście polityki integracji Romów we w...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Maciej Witkowski

  Akademia WSB, Wydział Nauk Stosowanych

 37. Parlamenty narodowe jako "multi-arena players" w Unii Europejskiej ?

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karolina Borońska-Hryniewiecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 38. Nota cenzorska jako instrument regulacji na pograniczu rzymskiego prawa publicznego i prywatnego

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Tarwacka

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 39. Praktyki rynkowe Google w świetle prawa antymonopolowego Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Kolasiński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

 40. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji a zakaz dyskryminacji na gruncie prawa europejskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: Joanna Mazur

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 41. Opodatkowanie sektora energetycznego w świetle bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: Mateusz Lewandowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

 42. Organy podatkowe i sądy administracyjne a zmiany koniunktury gospodarczej - perspektywa ekonomicznej analizy prawa

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dominik Gajewski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 43. Prawnicza nieświadomość: analiza pojęć 'intuicji' i 'wglądu' w rozumowaniach prawniczych.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: Tomasz Zygmunt

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 44. Drugie życie poety Jana Brzechwy: mecenas Jan Wiktor Lesman (1998 - 1966) i jego wkład w rozwój polskiego i międzynarodo...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Przemysław Polański

  Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej

 45. Autonomiczne źródła prawa pracy

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Pisarczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 46. Pozaprogramowe charakterystyki partii politycznych i ich wykorzystanie w kampanii wyborczych

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Wojciech Rafałowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 47. Ochrona konsumenta a sztuczna inteligencja. Między prawem a etyką

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Monika Namysłowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 48. Wysoki Przedstawiciel jako polityczny przedsiębiorca. Dynamika procesu decyzyjnego w unijnej polityce zagranicznej po 20...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr Monika Sus

  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 49. Odszkodowania dla właścicieli nieruchomości w sąsiedztwie lotnisk - aktualne dylematy i przyszłe wyzwania.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Magdalena Habdas

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 50. Czy negocjowanie podatków jest sprawiedliwe? Alternatywne metody rozwiązywania sporów podatkowych w świetle standardów k...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Hanna Filipczyk

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa