Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1253 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Gdy wiara we własne umiejętności może przynieść porażkę. Znaczenie różnych determinant poczucia samoskuteczności początk...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Zięba

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 2. Polski sektor rolno-żywnościowy w warunkach implementacji Umowy o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowym i Inwestycyjny...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Karolina Pawlak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 3. Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tadeusz Smuga

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 4. Wpływ innowacji zarządczych na innowacyjność technologiczną i wyniki przedsiębiorstw.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Teresa Kraśnicka

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 5. Odwrót od obowiązkowych funduszy emerytalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w reakcji na kryzys finansowy i fiska...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dariusz Stańko

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 6. Ład korporacyjny w kontekście struktury własności. Przypadek spółek giełdowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maria Aluchna

  Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów

 7. Determinanty i metodyka doboru marek partnerskich w projektach co-brandingowych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Magdalena Grębosz

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

 8. Podejście oparte na okazjach do zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Marek Matejun

  Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 9. Inteligentne systemy klasy UBMSS wspomagające procesy zarządzania przedsiębiorstwem

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Lidia Ogiela

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania

 10. Modelowanie zjawisk i obiektów przestrzennych oraz relacji między nimi z wykorzystaniem ontologii i sieci semantycznych ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Adam Iwaniak

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 11. Zarządzanie reputacją w budowaniu przewagi konkurencyjnej podlaskich przedsiębiorstw deweloperskich

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Justyna Grześ-Bukłaho

  Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

 12. Wpływ kapitału ludzkiego na efektywność usług pocztowych w regionie koszalińskim

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Weronika Toszewska

  Politechnika Koszalińska, Instytut Ekonomii i Zarządzania

 13. Procedury symulacyjne w prognozowaniu cyklu koniunkturalnego za pomocą modeli progowych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Kufel

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 14. Zależności przyczynowe między nominalnymi kursami walutowymi a podstawowymi zmiennymi makroekonomicznymi w europejskich ...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marek Dąbrowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 15. Modelowanie i wspomaganie słabo ustrukturyzowanych problemów negocjacyjnych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Ewa Roszkowska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 16. Wspomaganie negocjacji dwustronnych z uwzględnieniem myślenia heurystycznego oraz ograniczeń poznawczych negocjatorów...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Ewa Roszkowska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 17. Mikrostruktura międzybankowego kasowego rynku walutowego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Bień-Barkowska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 18. Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w Polsce na tle doświadczeń wybranych krajów Unii Euro...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Patrycja Hąbek

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 19. Warunki zdynamizowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Sudoł

  Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

 20. Wpływ koordynacji sieciowej na przewagę konkurencyjną łańcuchów dostaw

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Artur Świerczek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 21. Nowe koncepcje równowagi w grach dynamicznych z niepełną informacją i ich ekonomiczne zastosowania

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 22. Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosława Janoś-Kresło

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

 23. Centra usług wspólnych jako źródło wiedzy i innowacji na rzecz wzrostu gospodarczego

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Niedzielski

  UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

 24. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i implikacje działalności artystów w przestrzeni miast postsocjalistycznych

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Monika Murzyn-Kupisz

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 25. Metodyka konstrukcji prognoz makroekonomicznych przy uwzgędnieniu heterogeniczności podmiotów gospodarczych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Bogumił Kamiński

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Instytut Ekonometrii

 26. Interakcje międzykulturowe w filiach zagranicznych korporacji wielonarodowych w ujęciu tradycyjnym i Pozytywnego Potencj...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Rozkwitalska

  Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

 27. Efektywność interwencji państwowych w sektorze bankowym w Polsce i pozostałych krajach EŚW na bazie doświadczeń kryzysu ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 28. Wpływ wycofywania się banków zagranicznych na działalność sektora bankowego

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 29. Regionalne przepływy międzygałęziowe jako narzędzie analizy rozwoju opartego na wiedzy

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Zawalińska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 30. Analiza utraconych lat życia z powodu zgonów przedwczesnych w Polsce

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Irena Maniecka-Bryła

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 31. Prosumpcja jako forma kształtowania relacji z nabywcą finalnym - ujęcie modelowe

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Baruk

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

 32. Przedsiębiorczość indywidualna mikroprzedsiębiorstw typu spin off

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jarosław Korpysa

  UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

 33. Wprowadzenie euro a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grzegorz Tchorek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 34. Podejście sieciowe we współpracy gospodarczej

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Arkadiusz Kawa

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 35. Powiązania kontraktowe w polskim rolnictwie na przykładzie rolniczych organizacji producenckich. Analiza w świetle nowej...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dominika Malchar-Michalska

  UNIWERSYTET OPOLSKI, Wydział Ekonomiczny

 36. Produkcja partnerska dóbr kultury w modelu finansowania społecznościowego

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Patryk Gałuszka

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 37. Wielowymiarowe autoregresyjne modele przestrzenne - metody i zastosowania

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Alicja Olejnik

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 38. Bezdzietność z wyboru? Analiza motywacji osób bezdzietnych.

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Monika Mynarska

  UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

 39. Związki nieformalne i urodzenia w kohabitacji.

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Monika Mynarska

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 40. Przekształcenia zasobów ziemi rolniczej i struktur agrarnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w świetle ewolu...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Majchrzak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 41. Rola orientacji na wiedzę w procesie kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizac...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Soniewicki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 42. Zastosowanie i estymacja modeli DSGE drugiej generacji

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Anna Sulima

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 43. Drugie domy a zrównoważony rozwój turystyki w peryferyjnym regionie turystycznym na przykładzie Borów Tucholskich

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Czesław Adamiak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi

 44. Nowe modele i metody wspomagające zarządzanie projektami i produkcją

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Radosław Rudek

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 45. Model spójności postaw i celów menedżerskich ze strategiami przedsiębiorstw. Strategie behawioralne

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Katarzyna Piórkowska

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 46. Opracowanie metodologii audytu organizacyjnych zasobów niematerialnych

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Ujwary-Gil

  Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

 47. Pomiar i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w sektorze publicznym

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grzegorz Głód

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 48. Procesy relokacji i ekspansji przestrzennej przedsiębiorstw w obszarach metropolitalnych

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Dej

  Instytut Rozwoju Miast

 49. Normy kulturowe i organizacja społeczna w społecznościach "open collaboration".

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Dariusz Jemielniak

  Akademia Leona Koźmińskiego

 50. Proinnowacyjne systemy wynagradzania we współczesnych organizacjach

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Barbara Sajkiewicz

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych