Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1152 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Zięba

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 2. Konceptualizacja wizerunku marki z perspektywy postrzeganych korzyści dla obrazu siebie konsumenta

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Oleg Gorbaniuk

  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 3. Agroturystyka jako działalność gospodarcza i dobro publiczne w gospodarstwach rolnych Pomorza Zachodniego.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Brelik

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny

 4. Wpływ globalnych sieci produkcji na zatrudnienie, płace i alokację zasobów w warunkach heterogeniczności pracowników, fi...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Justyna Wolszczak-Derlacz

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 5. Integracja czy dezintegracja systemów społeczno-ekonomicznych na obszarze postradzieckim w świetle koncepcji terytorialn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Cezary Mądry

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 6. Zarządzanie wykorzystaniem instrumentów wspierania rozwoju przez małe i średnie przedsiębiorstwa – kontekst strategiczny...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Marek Zdzisław Matejun

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

 7. Podejście oparte na okazjach do zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Marek Zdzisław Matejun

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania, Wydział Organizacji i Zarządzania

 8. Redystrybucja dochodów a zadłużenie publiczne - analiza porównawcza państw Unii Europejskiej (podejście statystyczno-eko...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Ewa Aksman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 9. Pozasytuacyjne determinanty reakcji konsumentów wobec kampanii marketingu społecznie zaangażowanego

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grzegorz Zasuwa

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 10. Planowane strategie wyjścia przedsiębiorców w Polsce i czynniki je warunkujące

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Izabela Anna Koładkiewicz

  Akademia Leona Koźmińskiego

 11. Jednostki pomocnicze w zarządzaniu dużymi miastami

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 12. Opłaty za lokalne usługi publiczne - znaczenie finansowe i polityczne

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 13. Mobilność kapitału ludzkiego a rozwój polskich regionów - teoria, model empiryczny i implikacje dla polityki publicznej...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Julian Herbst

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 14. Premia za ryzyko inwestycji w akcje na polskim rynku kapitałowym

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Leszek Czapiewski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 15. Wpływ formalnych i nieformalnych czynników instytucjonalnych na zdolność do przetrwania nowo tworzonych przedsiębiorstw ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Hanna Halina Nowak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 16. Odpowiedzialne inwestowanie na rynku nieruchomości w Polsce- bariery i możliwości dla inwestorów

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Dominika Paulina Brodowicz

  SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

 17. Modelowanie i prognozowanie gospodarki na podstawie danych z testów koniunktury

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Białowolski

  Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 18. Ekonomia gospodarstw domowych w rodzinach trzypokoleniowych. Rola altruizmu wewnątrz gospodarstwa domowego w dystrybucji...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Małgorzata Bartczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 19. Kadra menedżerów- ekspatriantów w przedsiębiorstwach międzynarodowych w Polsce

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Sylwia Przytuła

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 20. Ostatni rok życia Europejczyka - analiza warunków społeczno-ekonomicznych końca życia i determinanty umieralności na pod...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 21. Wzrost gospodarczy ziem polskich w okresie pierwszej globalizacji.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Krzysztof Koryś

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 22. Wolność gospodarcza a państwo we współczesnej makroekonomii

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Szarzec

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 23. Waloryzacja zasobów lokalnych i ich zróżnicowanie przestrzenne w regionach wschodniej Polski

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Bański

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 24. Multimodalna dostępność transportem publicznym na poziomie gminnym w Polsce

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Rosik

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 25. Dostępność potencjałowa regionu a jego potencjał rozwojowy w "zjednoczonej" Europie - zasięg przestrzenny, długość podró...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Rosik

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 26. Sprzężenia zwrotne między mobilnością i dostępnością - uwarunkowania teoretyczne (autorski model NeST box) a rzeczywisto...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Rosik

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 27. Modelowanie makroekonomicznych skutków reform systemów emerytalnych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Joanna Tyrowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 28. Modelowanie decyzji emerytalnych w warunkach niepełnej racjonalności - propozycje dla polityki gospodarczej

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Joanna Tyrowicz

  Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

 29. Kultura organizacyjna sektora a wybory strategiczne przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Michał Marcin Góralski

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 30. Ład korporacyjny na europejskich alternatywnych systemach obrotu

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Dominika Magdalena Fijałkowska

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 31. Bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych w Polsce

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maria Piotrowska

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 32. Hybrydowe modelowanie procesów demograficznych z wykorzystaniem rozmytych przełączających układów dynamicznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Rossa

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej

 33. Nowa teoria modelowania umieralności i jej zastosowania w planach emerytalnych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Rossa

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 34. Wielowymiarowa analiza danych niemetrycznych w badaniu sytuacji osób dorosłych w kontekście przemian demograficznych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Józef Zbigniew Dziechciarz

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 35. Programy lojalnościowe na rynku instytucjonalnym w ujęciu teorii sieci

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Kwiatek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 36. Przywództwo w strategicznym zarządzaniu scentralizowanymi sieciami międzyorganizacyjnymi

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Michał Tomasz Organa

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 37. Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce wraz z identyfikacją jego lokalnych uwarunkowań społeczno-eko...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Władysław Komornicki

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 38. Kształtowanie zasobów kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Karolina Elżbieta Beyer

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 39. Funkcjonowanie społeczności producenckich Fair Trade

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Borys Bińkowski

  Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych

 40. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Natalia Potoczek

  WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL LOUIS UNIVERSITY NOWY SĄCZ

 41. Wpływ redukcji emisji CO2 na funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych w Polsce.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Adam Kupczyk

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 42. Interakcje przestrzenne i efekty zewnętrzne zmian użytkowania ziemi na obszarach metropolitalnych Polski

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Korcelli

  INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN

 43. Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa w aspekcie antycypacji kryzysów wzrostu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Barbara Janina Olszewska

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

 44. Wykorzystanie technologii semantycznych w monitoringu wiarygodności informacji pozyskiwanej z Internetu

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Kinga Bożena Kajfosz

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji

 45. Ekonomiczne skutki wybranych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Józefecka

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 46. Poziomy i pionowy handel wewnątrzgałęziowy wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Łukasz Jan Ambroziak

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 47. Statystyka małych obszarów w badaniach ekonomicznych. Podejście modelowe i mieszane.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Żądło

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 48. Zintegrowane raportowanie - nowy model komunikowania dokonań, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności wyzwaniem dla p...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Łukasz Anna Sułkowski

  Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

 49. Sieć migracyjna jako dynamiczna ROSCA

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr Oded Stark

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 50. Wzorce współdziałania przedsiębiorstw w zarządzaniu popytem na produkty w łańcuchach dostaw

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Artur Krzysztof Świerczek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania