Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1253 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Zuzanna Rataj

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 2. Strategie i narzędzia budowania pozafinansowej wartości biznesu w mediach społecznościowych - badania eksperymentalne na...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Karpińska-Krakowiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 3. Czynniki warunkujące efekty polityki makroekonomicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej objętych derogacją

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Piotr Krajewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 4. Wartość rynkowa i wyniki finansowe przedsiębiorstwa a sukcesja stanowiska prezesa

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Byrka-Kita

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 5. Budowa Teorii Ograniczonego Przywództwa.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: prof. zw. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej Koźmiński

  Akademia Leona Koźmińskiego

 6. Tworzenie i przechwytywanie wartości w polskich przedsiębiorstwach z branży meblarskiej. Badanie ilościowo-jakościowe....

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Paulina Bednarz-Łuczewska

  Akademia Leona Koźmińskiego

 7. Dyscyplina deponencka wobec banków spółdzielczych a rola pogłosek

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Kozłowski

  Akademia Leona Koźmińskiego

 8. Przekrojowy model wyceny aktywów dla globalnych rynków akcji

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Zaremba

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Wydział Zarządzania

 9. Przekrój stóp zwrotu na granicznych rynkach akcji

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Zaremba

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 10. Hybrydowe papiery wartościowe: obligacje typu contingent convertible oraz obligacje bail-in.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Piotr Jaworski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 11. Analiza zmian pozycji konkurencyjnej nowych państw członkowskich w handlu zagranicznym po akcesji do UE

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Wojciech Polan

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 12. Czynniki rozwoju portu lotniczego jako przedsiębiorstwa o szczególnym charakterze.

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Sonia Huderek-Glapska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Wydział Zarządzania

 13. Wpływ akcjonariatu na politykę tworzenia rezerw i wygładzanie dochodów w bankach Europy Centralnej.

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dorota Skała

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 14. Dynamika gospodarcza regionów i efekty polityki pieniężnej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Paweł Gajewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 15. Modelowanie nowych aplikacji ICAPM do szacowania kosztu kapitału spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w ...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Stanisław Urbański

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania

 16. Ekonomia miejskich dóbr wspólnych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Polko

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 17. Efekty komunikacji Narodowego Banku Polskiego (NBP) z rynkami finansowymi. Wpływ informacji makroekonomicznych NBP na za...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Janusz Brzeszczyński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 18. Konflikty społeczne a obszary chronione. Rola formy ochrony przyrody.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Marcin Rechciński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 19. Ekologizacja miast w Polsce w świetle wybranych parametrów zrównoważonego rozwoju

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Aleksandra Lewandowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Nauk o Ziemi

 20. Środowiskowa ocena i rachunek kosztów cyklu życia produkcji roślin zbożowych w różnych systemach uprawy roli

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Holka

  Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk

 21. Podatność rynków giełdowych krajów grupy wyszehradzkiej na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Wojciech Grabowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 22. Alokacja czasu jako podstawowego zasobu polskich gospodarstw domowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jacek Jankiewicz

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 23. Wzorce reprodukcji ludności w świetle teorii klas społecznych Pierre'a Bourdieu

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Krzysztof Tymicki

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 24. Ekonomiczna analiza procesów uczenia i dylematów społecznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Michał Ramsza

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 25. Dynamika i czynniki luki innowacyjnej między Polską a Chinami - wymiar międzynarodowy i regionalny

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Kowalski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 26. Rozwój modeli hybrydowych w kontekście wyceny dóbr nierynkowych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Wiktor Budziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 27. Samo-selekcja w wyborze przyszłego zawodu: rola rodziców

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Smyk-Szymańska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 28. Komunikacja w zarządach firm sektora usług- w kontekście obecności ekspatów oraz zarządzania różnorodnością.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Olszewska

  Akademia Leona Koźmińskiego

 29. Segmentacja rynków pracy. Studium przypadku rynku polskiego.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Bednarski

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 30. Wykorzystanie uczenia maszynowego i sieci neuronowych do przewidywania zdarzeń w szeregach czasowych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Adam Chudziak

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 31. Nowa metoda wykorzystująca obiekty referencyjne do wspomagania procesu podejmowania decyzji w problemach wielokryterialn...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Wojciech Sałabun

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki

 32. Realizacja strategii biznesowych poprzez portfele projektowe.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Anna Mazur

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 33. Analiza krótko- i długookresowych skutków poakcesyjnych migracji Polaków przez pryzmat modelu z heterogenicznymi agentam...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Małgorzata Skibińska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 34. Zachowania konsumencko-przestrzenne studentów w rozwoju miast poprzemysłowych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Jakub Zasina

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 35. Wielokryterialna ocena efektywności fukcjonowania szpitali publicznych w Polsce oraz indetyfikacja czynników powodującyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Miszczyńska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 36. Przeedukowanie pracowników na rynku pracy trwałe czy przejściowe? - dynamika zjawiska overeducation w krajach doświadcza...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Jan Baran

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 37. Zastosowanie estymatora propensity score bilansującego rozkłady regresorów w kontekście decyzji o podaży pracy po wprowa...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Filip Premik

  Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii (FAME)

 38. Projekcje zapotrzebowania na opiekę wśród osób starszych w Polsce z uwzględnieniem stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Wojciech Łątkowski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 39. D-Housing. Demokratyczność polityki mieszkaniowej

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 40. Ubezpieczenia gospodarcze i systemy zarządzania środowiskowego zgodne z normą ISO 14001 jako instrumenty zarządzania ryz...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Malwina Lemkowska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 41. Inicjatywy środowiskowe a czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Barbara Fura

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii

 42. Ekonomia stosowania konstytucji

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 43. Znaczenie efektu kraju pochodzenia i etnocentryzmu konsumenckiego na rynku produktów żywnościowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Paweł Bryła

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 44. Organizacja powiązań w klastrach kreatywnych w Polsce jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Beata Namyślak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 45. Behawioralne determinanty adekwatności polskiego systemu emerytalnego

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Radosław Kurach

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 46. Model biznesu w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Adam Szromek

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 47. Przestrzeń w organizacji - organizacja w przestrzeni. Hipoteza teorii przestrzeni

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Piotr Pachura

  Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

 48. Wpływ niepewności na rynkach towarowych na procesy realne i finansowe w krajach na różnym poziomie rozwoju gospodarczego...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Sławomir Śmiech

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 49. Zjawisko "powrotu przedsiębiorstw państwowych" we współczesnej gospodarce - identyfikacja, charakterystyka, skutki dla t...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Bałtowski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny

 50. Kapitał prawny - finansowe i behawioralne aspekty funkcjonowania w praktyce

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Dudycz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania