Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 39 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ integracji gospodarczej na handel wewnątrzgałęziowy Polski, Czech, Słowacji i Węgier z UE-15 w latach 1995-2010...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: Patryk Toporowski

  Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej

 2. Kadra menedżerów- ekspatriantów w przedsiębiorstwach międzynarodowych w Polsce

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Sylwia Przytuła

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 3. Polityka rolna w krajach o różnym poziomie rozwoju - przesłanki i mechanizmy interwencji

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Poczta-Wajda

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 4. Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej (pozycjonowanie i typologie w ujęciu ex post i ex ant...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Karolina Pawlak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 5. Czy ponadnarodowy nacisk jest skuteczny? Przyczyny oraz efektywność sankcji ekonomicznych Unii Europejskiej

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paulina Pospieszna

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 6. Korporacje transnarodowe z krajów wschodzących w gospodarce światowej - uwarunkowania i implikacje

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Artur Klimek

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 7. Autorytaryzm wobec liberalizacji gospodarczej po trzeciej fali demokratyzacji - przypadek Egiptu

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: Michał Lipa

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 8. Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Myśliwiec

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 9. QUO VADIS KUBA? Implikacje dla Europy i Polski

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Dembicz

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy, Centrum Studiów Latynoamerykańskich

 10. Perspektywy rozwoju nowych państw naftowych w Afryce na przykładzie Ugandy

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Polus

  Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych

 11. Mikroświat jednej z królewskich włości. Społeczno-gospodarczy obraz słomnickiego klucza dóbr pomiędzy XVI, a XVIII wieki...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: Klaudia Skrężyna

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 12. G20 i triada instytucjonalna w systemie global governance

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marek Rewizorski

  Politechnika Koszalińska, Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych

 13. Proces różnicowania działalności handlowej w procesach rozwoju ekonomicznego - aspekty teoretyczne i międzynarodowe empi...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aleksandra Parteka

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 14. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na powstawanie i rozwój innowacji w Indiach - analiza z wykorzystaniem mode...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: Agata Wancio

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 15. Ekonomiczne konsekwencje procesów integracji regionalnej na obszarze WNP

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Czerewacz-Filipowicz

  Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

 16. Perspektywy nowego ładu światowego.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Longin Pastusiak

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Instytut Spraw Społecznych i Stosunków Międzynarodowych

 17. Modelowanie rozwoju gospodarczego z perspektywy Nowej Ekonomii Instytucjonalnej - krytyczne studium Malezji.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Paweł Raja

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 18. Regionalizm w teorii i praktyce gospodarczej państw Azji Wschodniej.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Karolina Klecha-Tylec

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 19. Kryzys finansowy w strefie euro i jego konsekwencje dla polskiego sektora bankowego

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Ryszard Wierzba

  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

 20. Wpływ integracji europejskiej na spójność ekonomiczną w nowych krajach członkowskich UE

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bartłomiej Rokicki

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Nauk Ekonomicznych

 21. Budowanie państwa w stosunkach międzynarodowych. Afganistan po roku 2001.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: Kinga Rodkiewicz

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

 22. Handel produktami rolno-żywnościowymi międzynarodowych ugrupowań integracyjnych. Podobieństwa i różnice w przepływach to...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Sapa

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 23. Polska w stosunkach transatlantyckich - narzędzia, perspektywy i znaczenie Polski w kształtowaniu debaty transatlantycki...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Małgorzata Zachara

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 24. Polskie inwestycje bezpośrednie na dojrzałych rynkach Unii Europejskiej. W kierunku teorii ugruntowanej.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marta Götz

  Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego

 25. Rola orientacji na wiedzę w procesie kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizac...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Soniewicki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 26. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w warunkach światowej dekoniunktury i wychodzenia z kryzysu oraz wpływ eksp...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Ewa Kaliszuk

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 27. Poziomy i pionowy handel wewnątrzgałęziowy wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: Łukasz Ambroziak

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 28. Koncepcja otoczenia regulacyjnego a stosunki prawne nawiązywane w gospodarce współpracy

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS5

  Kierownik: Agnieszka Jabłonowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 29. Wolność gospodarcza a regulacja rynków na przykładzie wpływu unijnych i krajowych regulatorów rynków na kształtowanie tr...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Robert Grzeszczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 30. Determinanty i efekty aktywnej internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa łódzkiego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Janusz Świerkocki

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 31. Strategie wyrównywania szans w państwach post-apartheidowych. Analiza porównawcza

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Andrzej Polus

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 32. Integracja rynków finansowych Polski i innych wybranych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowej...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Sławomir Bukowski

  UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Wydział Ekonomiczny

 33. Rozwój sektora usług profesjonalnych - umiędzynarodowienie, usieciowienie i dyfuzja wiedzy

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Justyna Matysiewicz

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 34. Wpływ globalnych procesów ekonomicznych na rozwój lokalny

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Komornicki

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 35. Dyskryminacja płacowa ze wzgledu na płeć: stan, przyczyny i skutki - analiza sektorowego zróżnicowania wynagrodzeń w kra...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Wolszczak-Derlacz

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 36. Integracja czy dezintegracja systemów społeczno-ekonomicznych na obszarze postradzieckim w świetle koncepcji terytorialn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Cezary Mądry

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 37. Globalne zarządzanie gospodarcze - aktorzy, obszary oddziaływania, interakcje

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Rewizorski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 38. Wspólnota Azji Północno-Wschodniej w kontekście współpracy i rywalizacji mocarstw regionu

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marcin Grabowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 39. Weryfikacja hipotezy klątwy surowcowej w Afryce Subsaharyjskiej. Przypadek Tanzanii

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Polus

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych