Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1116 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Określenie źródeł zarażenia dorszy bałtyckich pasożytami, na podstawie analizy parazytofauny bezkręgowców morskich, wyst...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: Joanna Pawlak

  Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

 2. Identyfikacja oraz charakterystyka jęczmiennych homologów czynnika transkrypcyjnego PSR1 związanych z regulacją ekspresj...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: Paweł Sega

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 3. Wpływ warunków klimatycznych na reakcje przyrostowe modrzewi z Ogólnopolskiego Doświadczenia Proweniencyjnego 1967

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: Norbert Szymański

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 4. Wpływ nanocząstek srebra (Ag-NPs) syntetyzowanych biologicznie na aktywność metaboliczną komórek ssaczych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: Joanna Chojniak

  Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

 5. Środowiskowe bakterie glebowe - zmiany we właściwościach powierzchniowych i fizjologii komórek w obecności chlorowych po...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Wojciech Smułek

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 6. Wpływ restrykcyjnego żywienia samic w okresie okołozapłodnieniowym na poziom metylacji DNA endometrium i zarodków podcza...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: Kamila Zglejc

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 7. Nietoksyczne mieszaniny eutektyczne jako alternatywne środowisko dla reakcji z udziałem enzymów i mikroorganizmów

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Marcin Śmiglak

  Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

 8. W poszukiwaniu biomarkerów żywności z wykorzystaniem relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Danuta Kruk

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki i Informatyki

 9. Występowanie i charakterystyka fitoplazm na wybranych roslinach rolniczych.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ9

  Kierownik: Agnieszka Zwolińska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 10. Enzymatyczna synteza związków o aktywności antymikrobiologicznej i antyoksydacyjnej w dwuskładnikowych układach transfor...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Jolanta Polak

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 11. Poszukiwanie nowych szczepów drożdży zdolnych do produkcji naturalnych aromatów, barwników i polimerów

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Jolanta Mierzejewska

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 12. Poszukiwanie wysokiej aktywności biologicznej nasion roślin strączkowych w oparciu o różne poziomy modelowana molekularn...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Grażyna Budryn

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 13. Otrzymywanie i charakterystyka przeciwnowotworowa nowych analogów flawonoidów chmielu

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Mirosław Anioł

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

 14. Analysis of quality control of peroxisomes depending on chaperon, protease and autophagy

  Konkurs: POLONEZ 2 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Shino Yamada

  Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 15. Analiza ilościowa dynamiki lasu: symulacje rozkładów grubości drzew w wybranych środkowoeuropejskich i północnoamerykańs...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Rafał Podlaski

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 16. Wpływ suplementacji diety bezglutenowej mieszaniną krótko- i długołańcuchowych fruktanów typu inuliny na profil lotnych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: Natalia Drabińska

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 17. Mykobiota liści Fraxinus excelsior, jej taksonomia i potencjał biokontrolny względem inwazyjnego grzyba Hymenoscyphus fr...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Tadeusz Kowalski

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 18. Charakterystyka i biologiczna rola wydzielniczego białka bogatego w cysteinę (CRISP) w układzie rozrodczym indora (Melea...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Mariola Słowińska

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 19. Wpływ poziomu transkrypcji genów hsp na kondycję wybranych stadiów rozwojowych pasożyta roślin Meloidogyne hapla Chitwoo...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: Łukasz Flis

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 20. Badania in vitro zmian biochemicznych w roślinnej ścianie komórkowej za pomocą technik spektroskopii oscylacyjnej oraz m...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Monika Chylińska

  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

 21. Wpływ metody wydobycia na skład i stabilność wybranych bioolejów roślinnych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: Grzegorz Dąbrowski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności

 22. Interakcje pomiędzy akrylamidem a wybranymi przedstawicielami mikroorganizmów występujących w żywności

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Duda-Chodak

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

 23. Nowe zastosowanie rzepaku i bakterii ryzosferowych w biodegradacji PLA i PET

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: Katarzyna Janczak

  Sieć Badawcza Łukasiewicza - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

 24. Rola zmienności genetycznej regionu 3'-UTR nici RNA1 wirusa nekrozy pomidora (tomato torrado virus) w procesie replikacj...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Marta Budziszewska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 25. Wpływ spożycia choliny i niealkoholowego stłuszczenia wątroby u matek w czasie ciąży i laktacji na rozwój i funkcjonowan...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Joanna Mikołajczyk-Stecyna

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 26. Wpływ zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi oraz węglowodorami aromatycznymi na jakość pszczoły miodnej i murark...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Hajnalka Szentgyörgyi

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 27. Odzysk energii z odpadów komunalnych w zintegrowanym systemie perkolacja-fermentacja metanowa w reaktorze z biomasą gran...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Bernat

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 28. Analiza właściwości biochemicznych, aktywności biologicznej i potencjału biotechnologicznego sideroforów oraz biosurfakt...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Łukasz Dziewit

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 29. Ocena wpływu bioaugmentacji osadu czynnego zdefiniowanym konsorcjum bakteryjnym na efektywność procesu oczyszczania zafe...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: Justyna Michalska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 30. Analiza wydajności fitoremediacji cylindrospermopsyny oraz jej wpływu na fizjologię rośliny wodnej

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Ariel Kamiński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 31. Badanie oddziaływania odlewni metali nieżelaznych na pobliski ekosystem leśny: wpływ emisji metali ciężkich na glebę i g...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: Martyna Saba

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 32. Wgląd w molekularne mechanizmy tolerancji deficytu wody i regeneracji po jego ustąpieniu u wybranych gatunków i mieszańc...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Kosmala

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 33. Kompleksowa charakterystyka regionów kandydujących w genomie psa dla monogenowych zaburzeń rozwoju płci, oparta o sekwen...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Marek Świtoński

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 34. Wpływ dysjunkcji zasięgu świerka pospolitego na zmienność morfologiczną i genetyczną jego szkodników wtórnych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: Jakub Goczał

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 35. Badanie interakcji białek typu E2 (PHO2) i E3 (NLA) z białkami zaangażowanymi w utrzymanie homeostazy fosforanowej w jęc...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Andrzej Pacak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 36. Dynamika zmian lekooporności bakterii w systemach oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: Adriana Osińska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii

 37. Analiza jakościowa i funkcjonalna nitrowanej beta-1,3-glukanazy w odporności liści ziemniaka na Phythopthora infestans (...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Karolina Izbiańska-Jankowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 38. Wykorzystanie bioaugmentacji do intensyfikacji produkcji biogazu z substratów organicznych o wysokiej koncentracji antyb...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Monika Harnisz

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 39. Subwirusowe cząsteczki RNA nepowirusów - mechanizmy ich powstawania i rola w patogenezie.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 40. Kompleksowa analiza oddziaływań pomiędzy pożytecznym dla roślin szczepem Pseudomonas donghuensis P482 z roślinami jedno-...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Sylwia Jafra

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 41. Analiza molekularnych mechanizmów mrozoodporności u form introgresywnych Lolium multiflorum/Festuca arundinacea

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: Adam Augustyniak

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 42. Sekwencjonowanie genomowe oraz charakterystyka biochemiczna i fizjologiczna nowego szczepu Enterobacter sp. LU1

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: Hubert Szczerba

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 43. Biosynteza związków zapachowych przez pleśnie Galactomyces geotrichum.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Majcher

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 44. Mikrobiomika przewodu pokarmowego lina (Tinca tinca L.)

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: Tomasz Dulski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii

 45. Wywołanie zakaźnej martwicy trzustki u pstrąga potokowego (Salvelinus fontinalis) i tęczaka źródlanego (Salvelinus fonti...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: Karolina Naumowicz

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 46. Molekularne i biochemiczne mechanizmy regulujące transport nanocząstek miedzi oraz ich wpływ na wzrost, rozwój i plonowa...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Izabela Jośko

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii

 47. Starzenie się nasion a procesy regulujące strukturę i funkcję kwasów nukleinowych

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Marcin Michalak

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 48. Zagrożenie roślin uprawnych przez Xanthomonadaceae ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych Xanthomonas arbori...

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Monika Kałużna

  Instytut Ogrodnictwa

 49. Badania nad możliwością regulacji poziomu potencjalnie szkodliwych produktów reakcji Maillarda i karmelizacji w pieczywi...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: Maria Różańska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 50. Wpływ dojrzałości plciowej i stymulacji hormonalnej na funkcję pecherzyków jajnikowych u loszek

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Adam Zięcik

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk