Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 222 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Różnice w enzymatycznym systemie chitynolitycznym szczepów Bacillus cereus sensu lato jako konsekwencja adaptacji do eko...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Justyna Drewnowska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii

 2. Nowe, funkcjonalne nanomateriały kompozytowe typu rdzeń-otoczka z rdzeniem żelazo-kobalt oraz żelazo-nikiel: wytwarzanie...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marcin Krajewski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 3. Rola adropiny w regulacji funkcji adipocytów oraz komórek alfa i beta wysp trzustkowych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Marek Skrzypski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 4. Struktura krystaliczna oraz właściwości termodynamiczne nowych nadprzewodników wysokotemperaturowych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST3

  Kierownik: dr Artur Durajski

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

 5. Izotopy neodymu jako wskaźnik składu i pochodzenia fluidów w kopalnych wysiękach metanu

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr Michał Jakubowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 6. Wpływ nanokryształów domieszkowanych jonami lantanowców na biologię, ekologię i zachowanie wybranych bezkręgowców oraz p...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Anna Ekner-Grzyb

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 7. Innowacyjne układy dostarczania dedykowane aktywnym substancjom farmaceutycznym, których działanie wymaga algorytmów czę...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Joanna Gościańska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 8. Dobrostan rodziny - uzupełnianie wiedzy o dobrostanie 'ja' poprzez badanie dobrostanu 'my' (badanie empiryczne ponad czt...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Jakub Kryś

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 9. Karbonizacja struktur metaloorganicznych jako metoda syntezy węglowych nanostruktur hybrydowych.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr Krzysztof Cendrowski

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 10. Argumentacja na podstawie przeszłości w mowach Cycerona. Teoria i praktyka.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr Damian Pierzak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 11. Wpływ struktury defektowej na transport jonów tlenu w związkach opartych na tlenku ceru

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marzena Leszczyńska-Redek

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 12. Algorytmizacja teorii perspektywy - problem wag decyzyjnych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Elżbieta Babula

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 13. Skały w ruchu. Badania nad petroglifami Oazy Dachla w kontekście ścieżek, dróg i mobilności

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paweł Polkowski

  Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

 14. Projektowanie i badania nowych fotoprzełączalnych receptorów w procesach wiązania i transportu soli o istotnym znaczeniu...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr Kajetan Dąbrowa

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 15. Wpływ hipoksji na charakterystykę molekularną oraz potencjał biologiczny, w tym zdolność do regeneracji serca, pęcherzyk...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Sylwia Bobis-Wozowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 16. Zintegrowane zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w krajach postsocjalistycznych Europy.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Łukasz Mikuła

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 17. Umowy o biobankowanie ludzkich próbek biologicznych dla celów naukowych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Dorota Krekora-Zając

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 18. Zarządzanie bezpieczeństwem w prawie i polityce azylowej i powrotowej Unii Europejskiej w obliczu kryzysu migracyjnego

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Kosińska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 19. Ocena efektywności programów profilaktyki swoistej zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy (TRT), w stadach indyków rzeźnych...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Marcin Śmiałek

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 20. Rola mitofagii i ocena zmian bioenergetyki podocytów w rozwoju insulinooporności i zaburzeniach funkcji bariery filtracy...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Irena Audzeyenka

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 21. Administracyjnoprawna ochrona zwierząt

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Emil Kruk

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji

 22. Nowe metody statystyczne dla problemów klasyfikacji i integracji danych molekularnych i genomowych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST6

  Kierownik: dr Neo Christopher Chung

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 23. Czego możemy nauczyć się od wioślarek (Cladocera)? Wykorzystanie zbioru testowego i nowoczesnych metod statystycznych do...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr Izabela Zawiska

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 24. Godność człowieka jako podstawowa wartość prawa: eksplikacja personalistyczna

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Rupniewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 25. Mechanizmy finansowe w gospodarce wynikające ze zjawiska urban sprawl

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Piotr Lityński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

 26. Kultura literacka polskiego rokoka lat 1795-1830 na tle europejskim

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr Tomasz Jędrzejewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 27. Trajektorie nierówności w zdrowiu zależne od statusu społeczno - ekonomicznego i warunków środowiskowych w Polsce - bada...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Genowska

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu

 28. Woda atmosferyczna jako marker pochodzenia pyłu zawieszonego

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr Kamila Widziewicz-Rzońca

  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

 29. Badania in vitro nanozeolitu NaA funkcjonalizowanego inhibitorem integryn- cilengitide i znakowanego radioizotopem Ra ja...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Sylwia Męczyńska-Wielgosz

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

 30. Opracowanie sposobu organizacji obliczeń w heterogenicznych układach rekonfigurowalnych najnowszej generacji umożliwiają...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST6

  Kierownik: dr Tomasz Kryjak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 31. Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny skarbowości i organizacji państwa polsko-litewskiego na tle europejskim...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Karol Łopatecki

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny

 32. Eutektyczne cienkie warstwy do fotoelektrochemicznego rozkładu wody

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr Jarosław Sar

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 33. Wiedza geograficzna w Anatolii hetyckiej w XVIII-XII w. p.n.e. w świetle tekstów klinowych.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Adam Kryszeń

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 34. Doświadczenie i wspólnota sensu. Estetyczne podstawy walidacji we współczesnej filozofii prawa

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Paździora

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 35. Korelacje kwantowe w wielociałowych układach fermionowych i ich zastosowania w obliczeniach kwantowych i interferometrii...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST2

  Kierownik: dr Piotr Ćwikliński

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 36. Alberyk z Trois-Fontaines i trzynastowieczna cysterska wizja wspólnoty historyczno-kulturowej Europy/Christianitas

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Antoni Grabowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 37. Teofilozofia afirmatywna wyłaniająca się z pism religijnych Kierkegaarda i jej dialog ze współczesną myślą chrześcijańsk...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr Andrzej Słowikowski

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 38. "Nowoczesność, jakość i estetyka" wyposażenia gospodarstw domowych. Wpisywanie ideologii w artefakty kultury materialnej...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Patryk Wasiak

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 39. Stosowanie mechanizmów sprawiedliwości tranzycyjnej w warunkach trwającego konfliktu zbrojnego

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Igor Lyubashenko

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 40. Rozmieszczenie wartości funkcji typu dzeta i funkcji typu L

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Łukasz Pańkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 41. Ocena skuteczności przeciwnowotworowej DMU-214 (3'-hydroksy-3,4,5,4'-tetrametoksystylbenu) w spersonalizowanej terapii r...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Hanna Piotrowska-Kempisty

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 42. Zjadliwość, enterotoksyczność i antybiotykooporność szczepów gronkowców koaguloazo-ujemnych izolowanych z żywności z uwz...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Wioleta Chajęcka-Wierzchowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności

 43. Analiza różnoskalowych zaburzeń jonosferycznych na podstawie opracowania wielosystemowych obserwacji GNSS

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Jacek Paziewski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii

 44. Teoretyczne badania własności strukturalnych, elektronowych, magnetycznych i optycznych heterostruktur van der Waalsa sk...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST3

  Kierownik: dr Magdalena Popielska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 45. Analiza możliwości borowania gazowego z zastosowaniem niekonwencjonalnych źródeł boru - związków organicznych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr Natalia Makuch-Dziarska

  Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

 46. Gry kwantowe z nieświadomością

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr Piotr Frąckiewicz

  Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 47. Społeczno-ekonomiczne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju miejskiego transportu elektryczn...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Połom

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 48. Rola interferonu lambda (IFN-L) w rozwoju immunologicznych mechanizmów przeciwnowotworowych w trakcie progresji raka sut...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Joanna Mucha

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Medycyny Weterynaryjnej

 49. Opracowanie innowacyjnej metody modelowania geodezyjnych szeregów czasowych z wykorzystaniem adaptacyjnego filtru Wiener...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Anna Kłos

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

 50. Przestrzenie publiczne strefy podmiejskiej

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Dorota Mantey

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych