Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 72 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Probabilistyczne prognozowanie cen i zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby zarządzania ryzykiem

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Rafał Weron

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 2. Wpływ preferncji do ryzyka na wycenę społecznych korzyści płynących z zapobiegania pożarom lasów w Polsce.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Bartczak

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

 3. Wypłacalność ubezpieczyciela, immunizacja portfela i niezupełne rynki finansowe

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Lesław Gajek

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 4. Czas podejmowania decyzji w eksperymentach ekonomicznych nad zachowaniami w warunkach ryzyka i zachowaniami kooperacyjny...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Krawczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 5. Analiza czynników wpływających na premię za ryzyko dla indeksów akcyjnych z wykorzystaniem modeli przełącznikowych...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Robert Ślepaczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 6. Ryzyko operacyjne towarzyszące implementacji strategii. Ujęcie modelowe.

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Radomska

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 7. Ryzyko współpracy w procesie przedsiębiorczości technologicznej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Iwona Staniec

  Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 8. Strategie inwestorów giełdowych w okresie koniunktury, stagnacji i dekoniunktury

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Joanna Sokołowska

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 9. Zarządzanie środkami pieniężnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach realizujących pełen cykl operacyjny

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Michalski

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

 10. Premia za ryzyko inwestycji w akcje na polskim rynku kapitałowym

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Leszek Czapiewski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 11. Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Marta Małecka

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 12. Poziom ryzyka finansowego w działalności gmin wiejskich. Pomiar, identyfikacja czynników oraz zapobieganie jego nadmiern...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aldona Standar

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 13. Wpływ funduszy private equity na wzrost i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw portfelowych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Adam Szyszka

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 14. Problemy decyzyjne przy sterowaniu przepływami w globalnych sieciach dostaw produktów wysokiej technologii.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania

 15. Zasoby relacyjne spółek giełdowych w Polsce w perspektywie analizy strukturalnej sieci

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 16. Wpływ krótkoterminowych i długoterminowych stóp procentowych na kształtowanie się cyklu koniunkturalnego

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Grzegorz Wesołowski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 17. Prawne instrumenty zarządzania ryzykiem w produkcji rolnej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Izabela Lipińska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 18. Zarządzanie ryzykiem płynności w sektorze banków komercyjnych w świetle dominującego udziału kapitału zagranicznego...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Karolina Patora

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 19. Analiza zagadnienia ryzyka systemowego na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej w dobie kryzysu finansowego: Im...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Jagoda Kaszowska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 20. Identyfikowanie i modelowanie ryzyka w środowisku wieloprojektowym

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mariusz Hofman

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny

 21. Unikanie informacji o ryzyku - podstawy teoretyczne oraz rozwój metod badawczych ze szczególnym uwzględnieniem informacj...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dagmara Wach

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 22. Konstrukcja stabilnych portfeli inwestycji finansowych z wykorzystaniem uogólnionych operatorów uporządkowanych średnich...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Ogryczak

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 23. Testowanie Kumulatywnej Teorii Perspektyw i innych modeli podejmowania decyzji w warunkach ryzyka dla loterii z dwiema i...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Krzysztof Kontek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 24. Decyzje inwestorów giełdowych w okresie dekoniunktury, stagnacji i koniunktury

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Joanna Sokołowska

  Instytut Psychologii PAN

 25. Zarządzanie ryzykiem kadrowym w publicznych szkołach wyższych (na podstawie uczelni z regionu łódzkiego)

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Karolina Kapuścińska

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

 26. Rynek międzybankowy a ryzyko zarażenia się w międzynarodowych grupach bankowych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Oskar Kowalewski

  Akademia Leona Koźmińskiego

 27. Metody wnioskowania statystycznego użyteczne w audycie finansowym

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Wywiał

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 28. Model parametryzacji kosztów ryzyka w procesach logistycznych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Ewa Kulińska

  Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 29. Globalny i lokalny wymiar sieci biznesowych

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Milena Ratajczak-Mrozek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 30. Kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa w warunkach implementacji zarządzania ryzykiem. Wymiar proceduralny i ...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Monika Wieczorek-Kosmala

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń

 31. Inwestowanie w malarstwo na rynku finansowym

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Lucińska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 32. Zintegrowany model ryzyka w cyklu życia gospodarstwa domowego

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 33. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania wrażliwości społecznej na powódź, ze szczególnym uwzględnieniem roli komunikacji w j...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jarosław Działek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 34. Zarządzanie intuicyjnym ryzykiem nieprecyzji wraz z zastosowaniami w finansach behawioralnych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Piasecki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 35. Regulacyjne determinanty procykliczności w działalności kredytowej banków

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Olszak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 36. Modelowanie zmienności i ryzyka z wykorzystaniem metod ślepej identyfikacji oraz systemu Extended Generalized Lambda Dis...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Tomasz Ząbkowski

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Informatyki

 37. Podmioty sektora publicznego i prywatnego wobec zagrożenia niewypłacalnością. Procesy naprawcze i dostosowawcze w warunk...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Porada- Rochoń

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

 38. Instrumenty transferu ryzyka powodzi

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Anna Dubel

  AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Wydział Zarządzania

 39. Zarządzanie ryzykiem na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Granica wschodnia Polski.

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Moraczewska

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

 40. Determinanty odporności polskich przedsiębiorstw na kryzys makroekonomiczny

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Romanowska

  SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

 41. Zagospodarowanie obszarów zalewowych w miastach położonych nad rzeką Odrą w Polsce w kontekście oceny ryzyka powodzioweg...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Ewa Lechowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 42. Instytucjonalne, ekonomiczno-fiskalne i demograficzne uwarunkowania zarządzania ryzykiem w zakładowych systemach emeryta...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Szczepański

  Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 43. Inwestycje społecznie odpowiedzialne. Badanie rentowności, ryzyka, dynamiki oraz współzależności indeksów SRI na rynkach...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Janusz Brzeszczyński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 44. Premie czynnikowe na rynkach aktywów: Analiza dwóch stuleci historii rynków finansowych

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Adam Zaremba

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 45. Zarządzanie wartością inwestycji w odnawialne źródła energii

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Ligus

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 46. Ekonometryczna analiza niepewności i ryzyka w empirycznej makroekonomii i finansach: metody predykcji probabilistycznej ...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr Błażej Mazur

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 47. Właściwości premii za ryzyko na rynku surowców

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Mateusz Mikutowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 48. Warunki materialne i dobrobyt w starszym wieku w Niemczech i Polsce: instytucjonalne i regionalne zróżnicowanie w źródła...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Myck

  Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA

 49. Modelowanie ryzyka składki i ryzyka rezerw w systemie Wypłacalność II

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Łukasz Delong

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 50. Wpływ instytucji finansowych na budowanie zrównoważonej wartości w modelach biznesowych przedsiębiorstw a ryzyko ESG...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Magdalena Zioło

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania