Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 49 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ryzyko operacyjne towarzyszące implementacji strategii. Ujęcie modelowe.

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Radomska

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 2. Determinanty odporności polskich przedsiębiorstw na kryzys makroekonomiczny

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Romanowska

  SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

 3. Ryzyko współpracy w procesie przedsiębiorczości technologicznej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Iwona Staniec

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

 4. Zarządzanie środkami pieniężnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach realizujących pełen cykl operacyjny

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Michalski

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 5. Poziom ryzyka finansowego w działalności gmin wiejskich. Pomiar, identyfikacja czynników oraz zapobieganie jego nadmiern...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aldona Standar

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 6. Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Marta Małecka

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 7. Wpływ funduszy private equity na wzrost i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw portfelowych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Adam Szyszka

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 8. Zasoby relacyjne spółek giełdowych w Polsce w perspektywie analizy strukturalnej sieci

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 9. Rynek międzybankowy a ryzyko zarażenia się w międzynarodowych grupach bankowych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Oskar Kowalewski

  Akademia Leona Koźmińskiego

 10. Wpływ krótkoterminowych i długoterminowych stóp procentowych na kształtowanie się cyklu koniunkturalnego

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Grzegorz Wesołowski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 11. Zarządzanie ryzykiem płynności w sektorze banków komercyjnych w świetle dominującego udziału kapitału zagranicznego...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Karolina Patora

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 12. Analiza zagadnienia ryzyka systemowego na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej w dobie kryzysu finansowego: Im...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Jagoda Kaszowska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 13. Unikanie informacji o ryzyku - podstawy teoretyczne oraz rozwój metod badawczych ze szczególnym uwzględnieniem informacj...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dagmara Wach

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 14. Zarządzanie ryzykiem kadrowym w publicznych szkołach wyższych (na podstawie uczelni z regionu łódzkiego)

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Karolina Kapuścińska

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

 15. Testowanie Kumulatywnej Teorii Perspektyw i innych modeli podejmowania decyzji w warunkach ryzyka dla loterii z dwiema i...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Krzysztof Kontek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 16. Decyzje inwestorów giełdowych w okresie dekoniunktury, stagnacji i koniunktury

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Joanna Sokołowska

  Instytut Psychologii PAN

 17. Regulacyjne determinanty procykliczności w działalności kredytowej banków

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Olszak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 18. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania wrażliwości społecznej na powódź, ze szczególnym uwzględnieniem roli komunikacji w j...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jarosław Działek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 19. Globalny i lokalny wymiar sieci biznesowych

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Milena Ratajczak-Mrozek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 20. Probabilistyczne prognozowanie cen i zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby zarządzania ryzykiem

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Rafał Weron

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 21. Model parametryzacji kosztów ryzyka w procesach logistycznych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Ewa Kulińska

  Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 22. Modelowanie zmienności i ryzyka z wykorzystaniem metod ślepej identyfikacji oraz systemu Extended Generalized Lambda Dis...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Tomasz Ząbkowski

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Informatyki

 23. Zagospodarowanie obszarów zalewowych w miastach położonych nad rzeką Odrą w Polsce w kontekście oceny ryzyka powodzioweg...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Ewa Lechowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 24. Zarządzanie ryzykiem na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Granica wschodnia Polski.

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Moraczewska

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

 25. Instrumenty transferu ryzyka powodzi

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Anna Dubel

  AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Wydział Zarządzania

 26. Identyfikowanie i modelowanie ryzyka w środowisku wieloprojektowym

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mariusz Hofman

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny

 27. Problemy decyzyjne przy sterowaniu przepływami w globalnych sieciach dostaw produktów wysokiej technologii.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania

 28. Wypłacalność ubezpieczyciela, immunizacja portfela i niezupełne rynki finansowe

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Lesław Gajek

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 29. Zarządzanie intuicyjnym ryzykiem nieprecyzji wraz z zastosowaniami w finansach behawioralnych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Piasecki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 30. Prawne instrumenty zarządzania ryzykiem w produkcji rolnej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Izabela Lipińska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 31. Konstrukcja stabilnych portfeli inwestycji finansowych z wykorzystaniem uogólnionych operatorów uporządkowanych średnich...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Ogryczak

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 32. Instytucjonalne, ekonomiczno-fiskalne i demograficzne uwarunkowania zarządzania ryzykiem w zakładowych systemach emeryta...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Szczepański

  Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 33. Wpływ preferncji do ryzyka na wycenę społecznych korzyści płynących z zapobiegania pożarom lasów w Polsce.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Bartczak

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

 34. Rozmiar i rozmieszczenie buforów w proaktywnym i reaktywnym zarządzaniu ryzykiem przekroczenia czasu przez projekt

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 35. Metody wnioskowania statystycznego użyteczne w audycie finansowym

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Wywiał

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 36. Podmioty sektora publicznego i prywatnego wobec zagrożenia niewypłacalnością. Procesy naprawcze i dostosowawcze w warunk...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Porada- Rochoń

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

 37. Premia za ryzyko inwestycji w akcje na polskim rynku kapitałowym

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Leszek Czapiewski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 38. Matematyczne modelowanie miar ryzyka i wyboru optymalnej strategii

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Palmowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 39. Inwestowanie w malarstwo na rynku finansowym

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Lucińska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 40. Bayesowskie modele SV z przełączaniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Kwiatkowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 41. Zintegrowany model ryzyka w cyklu życia gospodarstwa domowego

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 42. Indywidualne i sytuacyjne determinanty ryzyka menedżerskiego w nadzorze korporacyjnym spółek publicznych w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Amadeusz Miązek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 43. Badania nad mechanizmami współzależności na rynkach finansowych - nieliniowe, asymetryczne współzależności stochastyczne...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Mateusz Pipień

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 44. Ubezpieczenia gospodarcze i systemy zarządzania środowiskowego zgodne z normą ISO 14001 jako instrumenty zarządzania ryz...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Malwina Lemkowska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 45. Skoki i ich znaczenie w analizie i prognozowaniu cen na wybranych rynkach towarowych. Metody wspomagające zarządzanie ry...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Maciej Kostrzewski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 46. Wykorzystanie bazującej na GIS analizy wielokryterialnej jako wsparcia procesu podejmowania decyzji w planowaniu przestr...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karol Mrozik

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

 47. Zarządzanie wartością inwestycji w odnawialne źródła energii

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Ligus

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 48. Kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa w warunkach implementacji zarządzania ryzykiem. Wymiar proceduralny i ...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Monika Wieczorek-Kosmala

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń

 49. Elektroniczna kontrola sprawcy czynu zabronionego jako wyraz ewolucji polskiego systemu karnego

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Bartosz Kędzierski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji