Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 136 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wyczerpana formuła? Warunki skuteczności Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych jako instytucji dialogu społec...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Dariusz Szklarczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Wydział Filozoficzny

 2. Badania eksperymentalne i modelowe procesu roboczego silnika HCCI z wewnętrzną recyrkulacją spalin w aspekcie zmienności...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Jacek Hunicz

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 3. Funkcjonalna analiza transporterów z rodziny SLC35A - specyficzność substratowa i zdolność do interakcji z innymi białka...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Olczak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Wydział Biotechnologii

 4. Środki kontroli wyrobów rynku tytoniowego w prawie międzynarodowym: w poszukiwaniu równowagi pomiędzy sprzecznymi intere...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Łukasz Gruszczyński

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 5. Niesystemowa opozycja w Rosji - rola i znaczenie w rosyjskiej polityce wewnętrznej.

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Olga Nadskakuła

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

 6. Ekonomia polityczna budowania instytucji w kooperacyjnym ładzie gospodarczym - przypadek Szwecji

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Sławomir Czech

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 7. Rozwój agrobiznesu państw Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Ewelina Szuba-Barańska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 8. Wykorzystanie internetowych źródeł danych w świetle teorii estymacji na przykładzie wtórnego rynku nieruchomości w Polsc...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Maciej Beręsewicz

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 9. Badania możliwości wizualizacji struktur wewnętrznych wątroby w trakcie zabiegu chirurgicznego w technologii wzbogaconej...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Robert Sitnik

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 10. Wpływ zróżnicowania litologicznego serii ewaporatowych na rozwój struktur wewnątrz wysadów solnych

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST10

  Kierownik: dr Marta Adamuszek

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 11. Biologicznie dostępny fosfor jako potencjalne źródło zasilania wewnętrznego w jeziorach zmienionych antropogenicznie...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Renata Brzozowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa

 12. Sytuacja prawna przedsiębiorstwa w prawie Unii Europejskiej dotyczącym pomocy państwa

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Łukasz Stępkowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 13. Narracyjna kontrola zachowania

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Trzebiński

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii

 14. Opracowanie metod pobierania wiedzy z Powiązanych Danych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Jędrzej Potoniec

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 15. Pulsowe elektroosadzanie nowych stopów powstających w procesie indukowanego współosadzania wolframu z miedzią oraz chara...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Paweł Bącal

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 16. Dylematy bezpieczeństwa militarnego państw azjatyckich - wewnętrzne uwarunkowania sekurytyzacji

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Łukasz Fijałkowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 17. Hybrydowy model systemu wczesnego wykrywania chorób wewnętrznych bazujący na paradygmacie oddziałujących cząstek i syste...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Faber

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 18. Mechanizm wytwarzania nowych gatunków komunikacji w sieci: Facebook, Twitter, Pinterest - memy oraz mikroblogi.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Gumkowska

  INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN

 19. Szanse i zagrożenia w dążeniu do stabilizacji wewnętrznej państwa afrykańskiego i zwiększenia jego roli na arenie między...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Monika Różalska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 20. Prawa socjalne w Unii Europejskiej a granice swobód rynku wewnętrznego

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Kiełbasa

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 21. Wpływ krótkoterminowych i długoterminowych stóp procentowych na kształtowanie się cyklu koniunkturalnego

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Grzegorz Wesołowski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 22. Badanie toksykokinetyki oraz obrazowanie czasowej i przestrzennej dystrybucji tytanu w wewnętrznych strukturach wybranyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Magdalena Golasik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 23. Projektowanie i badania intermetalicznych materiałów komórkowych na osnowie faz z układu Fe - Al otrzymywanych laserową ...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Karczewski

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 24. Warstwy syntetyczne nowej generacji do oddziaływania z cieklą tkanką łączną

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Wesełucha-Birczyńska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 25. Wirtualne wspólnoty katolickie: religia wobec wyzwań Internetu.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Kołodziejska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 26. Niestandardowe wieloosobowe produkty ubezpieczeniowe uwzględniające zależności między ubezpieczonymi

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Heilpern

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 27. Wpływ harmonizacji prawa na rynek wewnętrzny ze szczególnym uwzględnieniem stosowania traktatowych przepisów o swobodzie...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Miłosz Malaga

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 28. Substytucyjność wewnętrznych i zagranicznych migracji ludności

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Nestorowicz

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 29. Rozwój regułowych języków zapytań stosowanych w systemach inteligentnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szałas

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 30. Badania oddziaływania generowanych naprężeń wewnętrznych objętościowych i/lub powierzchniowych na wtórne wydzielenia Al3...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Mariusz Stegliński

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 31. Perspektywa dziwaczna w Polsce. Próba skompletowania i usystematyzowania informacji oraz materiałów dotyczących zaintere...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Ada Pałka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 32. Wpływ zabiegów humanizowania procedury badawczej w ankiecie internetowej CAWI na wartość uzyskiwanych danych.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 33. Zastosowanie analizy skupień na potrzeby wspomagania podejmowania strategicznych decyzji przez przedsiębiorstwa w Intern...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Elżbieta Lewańska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 34. Media społecznościowe w działalności przedsiębiorstw - podejście modelowe

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Marta Zembik

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 35. Model zwalczania bezprawnych treści w Internecie

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Przemysław Polański

  Akademia Leona Koźmińskiego

 36. Normy kulturowe i organizacja społeczna w społecznościach "open collaboration".

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Dariusz Jemielniak

  Akademia Leona Koźmińskiego

 37. Europeizacja partii politycznych i grup interesu w kontekście Partnerstwa Wschodniego

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Agnieszka Cianciara

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 38. Wpływ satelitarnych i wirusowych RNA na regulację ekspresji genów i modyfikacje potranslacyjne u Nicotiana benthamiana...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 39. Próba ustalenia nowych markerów diagnostycznych w prewencji powikłań naczyniowych u pacjentów ze zwężeniem tętnicy szyjn...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Miłosz Kawa

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 40. Publicznoprawny i prywatnoprawny konflikt interesów na przykładzie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Adam Niewiadomski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 41. Negocjowanie różnic kulturowych w erze komunikacji cyfrowej

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Garry Robson

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 42. Logika erotetyczna w modelowaniu liniowego i dystrybutywnego przetwarzania pytań. Podstawy teoretyczne i zastosowania

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 43. Kapsułki polipirolowe o złożonej strukturze wewnętrznej

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Krystyna Kijewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 44. Unia Europejska wobec Azji Środkowej - uwarunkowania regionalne i międzynarodowe

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Wallas

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 45. Dokumentacja rosyjskiej gwary staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce - internetowa baza danych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Michał Głuszkowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny

 46. Prawne skutki naruszenia wymogów formalnych w polskim prawie prywatnym na tle porównawczym. Stan aktualny i perspektywy ...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Mateusz Grochowski

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 47. Krytyczna analiza kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych. Studia przypadków

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Jarosław Sadłocha

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 48. Skuteczność wewnętrznych form komunikacji marketingowej stosowanych w przedsiębiorstwie

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Rogala

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 49. Model i czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Robert Perdał

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 50. Przestrzeń miejska i komunikacja wewnętrzna Torunia w latach 1891-1939

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Radosław Bugowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych