Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 364 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Mechanizmy prowadzące do zmian poziomu ekspresji i aktywności mikroRNA w dystrofii miotonicznej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Sobczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 2. Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych...

  Konkurs: SYMFONIA 2 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Marian Figlerowicz

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 3. Filogeneza mitochondrialnego DNA żab zielonych (Pelophylax) w obrębie Basenu Morza Śródziemnego.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Sebastian Hofman

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 4. Analiza podłoża genetycznego osteochondrozy u polskich koni półkrwi

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. inż. Dorota Magdalena Lewczuk

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 5. Potranskrypcyjna kontrola potencjalnych regulatorów cyklu komórkowego SIAH1, SPINDLINY3 oraz TSC22D1 przez białko PUMILI...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr inż. Barbara Ginter-Matuszewska

  Instytut Genetyki Człowieka PAN

 6. Epigenetyczna regulacja ekspresji pro-epileptogennej proteazy MMP-9 (Matrix Metalloproteinase-9) w hipokampie podczas ep...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Marcin Bartłomiej Rylski

  CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

 7. Poszukiwanie genetycznych uwarunkowań współwystępowania choroby Hashimoto u kobiet z zespołem policystycznych jajników p...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Ewa Elżbieta Hennig

  CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

 8. Zmienność genetyczna i epigenetyczna w naturalnych populacjach modelowej trawy Brachypodium distachyon, a adaptacja do z...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Robert Hasterok

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 9. Zaprojektowanie i ocena wielogenowej sygnatury transkrypcyjnej dla celów diagnostyki molekularnej guzów mózgu u dzieci...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Anna Łastowska

  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 10. Identyfikacja potencjalnych celów terapeutycznych w komórkach czerniaka o cechach komórek macierzystych

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Ewa Czyż

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 11. Poszukiwanie nowych czynników genetycznych i epigenetycznych predysponujących do choroby zwyrodnieniowej stawów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Malwina Czarny-Ratajczak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 12. Wykorzystanie drożdżowego systemu jednohybrydowego w analizie funkcjonalnej genu czynnika transkrypcyjnego bHLH109 o zró...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Katarzyna Ewa Nowak

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 13. Identyfikacja białek wiążących modyfikowane potranslacyjnie histony rdzeniowe u Arabidopsis thaliana

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr inż. Antoni Wiktor Palusiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 14. Analiza procesów regulacji ekspresji genów w komórkach poddanych działaniu promieniowania jonizującego.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr inż. Roman Tomasz Jaksik

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 15. Modelowe badanie wpływu transgenu na homeostazę metali w roślinie

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Oskar Jarosław Siemianowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 16. Analiza udziału mikroRNA z egzosomów pochodzenia nowotworowego w rozwoju immunosupresji

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Markus Düchler

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 17. Charakterystyka nowego wewnątrzkomórkowego systemu amplifikacji kontrolującego przedłużoną odpowiedź na interferony typu...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. inż. Johannes Antonius Bluijssen (Bluyssen)

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 18. Czy zapłodnienie in vitro wpływa na proces inaktywacji chromosomu X u ludzi?

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Ewa Teresa Piotrowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 19. Wielkoskalowe badanie interakcji komponentów szlaku sygnałowego kinazy ERK z ludzkim genomem

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Michał Mikula

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 20. Mechanizmy determinujące los komórki w odpowiedzi na stress. Analiza eksperymentalna i teoretyczna

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Tomasz Lipniacki

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 21. Analiza genomiczna interakcji ParB-DNA u Pseudomonas aeruginosa

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Teresa Jagura-Burdzy

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 22. Poszukiwanie markerów genetycznych i epigenetycznych związanych z predyspozycją psów do rozwoju otyłości

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Marek Zbigniew Świtoński

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 23. BADANIE SUMOYLACJI NA POZIOMIE CAŁEGO ORGANIZMU W NICIENIU CAENORHABDITIS ELEGANS

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Dadlez

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 24. Regulacja mitozy u Drosophila melanogaster - analiza proteomiczna

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Dadlez

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 25. Rola alternatywnego składania transkryptu genu aktywazy Rubisco w dostosowaniu aparatu fotosyntetycznego do funkcjonowan...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ2

  Kierownik: dr inż. Barbara Jurczyk

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 26. Znaczenie uszkodzeń i naprawy mitochondrialnego DNA komórek z ekspresją onkogenu BCR/ABL dla ich oporności na imatinib...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Błasiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 27. Identyfikacja nowych mutacji predysponujących do raka gruczołu krokowego w polskiej populacji za pomocą sekwencjonowania...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Cezary Cybulski

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

 28. Poziom selenu oraz zmiany w obrębie genów regulujących metabolizm selenu jako czynniki ryzyka raków w Polsce.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Jaworska-Bieniek

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

 29. Wyjaśnienie roli białek DRB3 oraz DRB5 w dojrzewaniu RNA u Arabidopsis thaliana

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Dawid Bielewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

 30. Stworzenie hybrydowej, bazującej na metagenomie metodyki oceny różnorodności biologicznej i potencjału toksykogenicznego...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Grzegorz Koczyk

  Instytut Genetyki Roślin PAN

 31. RNomika strukturalna

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Marek Bujnicki

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 32. Wysokoprzepustowa analiza 5-hydroksymetylocytozyny (5hmC) w genomie Danio pręgowanego (Danio rerio)

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Karthik Shanmuganandam

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 33. Polimorficzny pre-miR-146a i synergistyczne działanie wszystkich jego produktów na regulację ekspresji genu NTRK2 w raku...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Anna Kubiak

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 34. Analiza transkryptomu komórek trzech podtypów raka jasnokomórkowego nerki metodą sekwencjonowania RNA

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr inż. Tomasz Marek Wrzesiński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 35. Analiza funkcjonalna genu LEAFY COTYLEDON2 podczas somatycznej embriogenezy w kulturze in vitro Arabidopsis thaliana

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Barbara Wójcikowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 36. Mapa zmian genetycznych w komórkach guzów pierwotnych i ognisk odległych raka jelita grubego

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Krzysztof Goryca

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 37. Wpływ mobilnych elementów na metabolizm bakterii. Dynamiczne polimery alfa-helikalnych białek plazmidowych typu Kfr w or...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ2

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Agnieszka Adamczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 38. Analiza strukturalna i funkcjonalna roślinnego kompleksu egzosomu - udział białek AtDIS3, AtRRP6L i AtMTR4 w enzymatyczn...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr inż. Paweł Jan Sikorski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 39. SUDPRO - globalne białko regulacyjne

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Węgleński

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii

 40. Identyfikacja i badania czynników wpływających na wirulencję gronkowców z wykorzystaniem genomiki i proteomiki

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Benedykt Władyka

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 41. Analiza funkcjonalna wybranych genów poliwalentnego bakteriofaga gronkowcowego, w kontekście interakcji fag-bakteria w r...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Aleksandra Głowacka

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 42. Roślinne metabolity wtórne w kontroli kolonizacji roślin przez mikroorganizmy.

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Paweł Bednarek

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 43. Zostosowanie wysoko wydajnych metod obliczeniowych do modelowania dynamiki dywersyfikacji hemaglutyniny wirusa grypy

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Dariusz Michał Plewczyński

  Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

 44. Ocena wpływu uwarunkowań genetycznych transportu i metabolizmu leków immunosupresyjnych na stężenia leków immunosupresyj...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Pączek

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 45. Wpływ diety ciężarnych samic szczura na dziedziczenie wzorów metylacji DNA potomstwa

  Konkurs: SONATA 5 , panel: NZ2

  Kierownik: dr inż. Joanna Nowacka-Woszuk

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 46. Poszukiwanie genów kodujących czynniki wirulencji Prototheca wickerhamii, oportunistycznego patogenu dla ludzi. Badanie ...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Zofia Bakuła

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 47. Wykorzystanie metod uczenia maszynowego w zadaniach komputerowo wspomaganego projektowania leków.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Sabina Marta Smusz

  Instytut Farmakologii PAN

 48. Transkrypcyjno-epigenetyczna rola polimerazy poli(ADP-rybozy)-1 w warunkowaniu ekspresji czynników prozapalnych kontrolo...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Agnieszka Robaszkiewicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 49. Rola białek MBNL w metabolizmie mRNA

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Jakub Sznajder

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 50. Molekularny mechanizm interakcji receptorów z rodziny GPCR z białkiem G.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Stefan Mateusz Mordalski

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk