Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 552 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Roztocze Acariformes (Acari: Acariformes) permanentnie pasożytujące na kręgowcach stałocieplnych w regionie Afryki Subsa...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Maciej Konrad Skoracki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 2. Analizy filogenetyczne genomów chromalweolatów i ich znaczenie w zrozumieniu ewolucji plastydów złożonych i wtórnej endo...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Przemysław Gagat

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 3. Różnorodność i funkcje grzybów glebowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Jolanta Behnke-Borowczyk

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny

 4. Rola nie kodujących RNA w adaptacji do warunków lokalnych.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Szymon Świeżewski

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 5. Zmienność markerów molekularnych i analiza rozrodu w populacjach reliktowych gatunków brzóz Betula humilis Schrk. i B. n...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Katarzyna Anna Jadwiszczak

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 6. Ewolucja genomów mitochondrialnych gatunków należących do Anisakidae i Raphidascarididae

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Antoni Jerzy Rokicki

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Zoologii Bezkręgowców

 7. Porównanie cech fizjologicznych, behawioralnych i morfologicznych oraz sukcesu rozrodczego samców migrujących i osiadłyc...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr inż. Zbigniew Borowski

  Instytut Badawczy Leśnictwa

 8. Interakcje między chrząszczami a endosymbiotyczną bakterią Wolbachia: znaczenie niszy ekologicznej

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Łukasz Marcin Kajtoch

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 9. Odpowiedź ptaków rodzicielskich oraz piskląt alczyka (Alle alle) na sztucznie podwyższony poziom kortykosteronu

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Dorota Kidawa

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 10. Cechy biologii bassa słonecznego Lepomis gibbosus sprzyjające inwazji w kontekście przewidywanych zmian klimatu

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Grzegorz Zięba

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 11. Bioróżnorodność, struktura i funkcjonowanie zespołów bentosowych w zmieniających się ekosystemach północnego Morza Berin...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Monika Katarzyna Kędra

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 12. Czynniki kształtujące długość pozostawania w miejscu przystankowym podczas jesiennej migracji u ptaków siewkowych, na pr...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Lucyna Pilacka

  Muzeum i Instytut Zoologii PAN

 13. Wpływ drapieżnictwa, cech (mikro)siedliska i struktury krajobrazu na frekwencje form barwnych w lokalnych populacjach ws...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Zuzanna Maria Rosin

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

 14. Początki ssaków w zapisie kopalnym z nowych stanowisk paleontologicznych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Tomasz Sulej

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN

 15. Pozycja taksonomiczna i filogeneza mikrosymbiontów Astragalus glycyphyllos oparta na charakterystyce fenotypowej, analiz...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Wanda Grażyna Małek

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii

 16. Ograniczenie wnikania metali ciężkich do roślin uprawnych dzięki zastosowaniu aktywatora transportu wapnia

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Helena Wierzbicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 17. Potencjał rozrodczy diploidalnych i naturalnych tetraploidalnych samców ryb Cobitis (Pisces, Cobitidae).

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Alicja Boroń

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 18. Eksploatacja agregacji zooplanktonu a dostosowanie u ryb strefy umiarkowanej i tropikalnej w aspekcie globalnego ocieple...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Zbigniew Maciej Gliwicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 19. Uwarunkowania tafonomiczne zapisu kopalnego wczesnej ewolucji zwierząt na kontynencie Jangcy a koncepcja Wielkiej Ordowi...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Baliński

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN

 20. Oddziaływanie auksyn, brassinosteroidów i cytokinin na glony z rodzaju Scenedesmus traktowane ołowiem

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Andrzej Bajguz

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 21. Migracje pomiędzy małymi izolowanymi adaptowanymi i nieadaptowanymi do metali populacjami - heterozja, obniżenie dostoso...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Sebastian Żmudzki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 22. Nierówny podział zasobów: konkurencja wewnątrzgatunkowa u strąkowca fasolowego Acanthoscelides obtectus

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Karolina Karpowicz

  Polska Akademia Nauk Centrum Badań Ekologicznych

 23. Poszukiwanie genomowych podstaw lokalnych adaptacji do zanieczyszczenia metalami w naturalnych populacjach dżdżownicy Lu...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Iwona Giska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 24. Wpływ indukowanych mutacji oraz chowu wsobnego na cechy osobowości gupika.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Magdalena Zofia Herdegen

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 25. Wpływ pasożytów krwi na częstość występowania kojarzeń pozapartnerskich u sikory modrej (Cyanistes caeruleus)

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Edyta Wiktoria Podmokła

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 26. Funkcje i mechanizmy koordynacji akustycznej i wizualnej w sygnalizacji zwierząt.

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Paweł Ręk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 27. Oddziaływania międzygatunkowe w zmiennym środowisku: jak czynniki biotyczne i abiotyczne wpływają na wynik interakcji po...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Rafał Zwolak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

 28. Czy adaptacyjna introgresja międzygatunkowa jest powszechna wśród genów ewoluujących pod działaniem doboru równoważącego...

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Wiesław Babik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 29. Znaczenie międzypokoleniowego transferu matczynych przeciwciał dla rozwoju i funkcjonowania odporności potomstwa ptaków ...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Rafał Martyka

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 30. Osobowość mrówek oraz czynniki wpływające na jej rozwój

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Magdalena Maria Witek

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 31. Filogeografia i genomika populacji lisa, Vulpes vulpes

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Marek Wójcik

  Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

 32. Ewolucja i zróżnicowanie smaku umami wśród ssaków drapieżnych w kontekście ekologicznym, behawioralnym i filogenetycznym...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Wolsan

  Muzeum i Instytut Zoologii PAN

 33. Znaczenie morfologii filamentów sinicowych w obronie przed wyjadaniem i w konkurencji o zasoby pokarmowe

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Łukasz Wejnerowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 34. Behawioralne mechanizmy wybiórczości środowiskowej drobnych ptaków śpiewających na przykładzie świstunki leśnej Phyllosc...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Jakub Szymkowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 35. Genetyczna struktura populacji ekspansywnego pająka Argiope bruennichi w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Wioletta Anna Wawer

  Muzeum i Instytut Zoologii PAN

 36. Koszty budowy gniazda u ptaków - wpływ na kondycję i sukces lęgowy bogatki Parus major

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Iga Alicja Góźdź

  Muzeum i Instytut Zoologii PAN

 37. Nie tylko MHC. Polimorfizm i profil ekspresji genów kodujących białka odpowiedzi immunologicznej a odporność na pasożyty...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Agnieszka Kloch

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 38. Znaczenie trzewnej tkanki tłuszczowej dla kondycji biologicznej kobiety.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Zbigniew Pawłowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 39. Czy samce derkacza (Crex crex) wykorzystują informację socjalną zdobytą w trakcie podsłuchiwania interakcji rywali?

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Lucyna Ewa Wojas

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 40. Badania pangenomu pektynolitycznych bakterii z gatunków Dickeya solani i Pectobacterium wasabiae w celu identyfikacji ge...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Łojkowska

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 41. Zastosowanie łączonych technik separacyjnych do frakcjonowania nanocząstek i metabolitów o charakterze antybiotycznym wy...

  Konkurs: SYMFONIA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Andrzej Buszewski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 42. Morfogeneza zalążka, rozwój i struktura gametofitu żeńskiego u apomiktycznych i seksualnie rozmnażających się gatunków z...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Bartosz Jan Płachno

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 43. Ekologia strachu gatunków inwazyjnych. Czy pontokaspijksie kiełże (Crustacea, Amhipoda) są mniej podatne na stres induko...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Łukasz Marian Jermacz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 44. Wpyw bakterii Wolbachia indukujacych niekompatybilnosci cytoplazmatyczne na wykrywanie konfliktu plciowego wewnatrz locu...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: MSc Eoin Martin Kevin Duffy

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 45. Ocena toksycznego wpływu miedzi (Cu) i cynku (Zn) oraz ich mieszanin na moczarkę kanadyjską (Elodea canadensis)

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Aurelia Barbara Macioł

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 46. Zróżnicowanie genetyczne i wybiórczość środowiskowa jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w Europie i Azji w późnym plej...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Magdalena Paulina Niedziałkowska

  Instytut Biologii Ssaków PAN

 47. Morfologia czaszki i filogeneza ptaków: nowe dane z okazów kopalnych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Elżanowski

  Muzeum i Instytut Zoologii PAN

 48. Bioróżnorodność i relacje w obrębie układu pasożyt-żywiciel prostigmatycznych roztoczy (Acari: Pterygosomatidae), perman...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Monika Ewa Fajfer

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 49. Wpływ osobniczej selekcji siedlisk podczas kolonizacji nowych obszarów na strukturę genetyczną populacji

  Konkurs: FUGA 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr inż. Robert Wojciech Mysłajek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 50. Taksonomia integratywna w ocenie różnorodności biologicznej i rozmieszczenia głębokowodnych skorupiaków z rzędu Tanaidac...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Magdalena Błażewicz-Paszkowycz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska