Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 552 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ warunków wychowu larw na rozwój reprodukcyjnego pasożytnictwa wewnątrzgatunkowego oraz potencjał uczenia się u rob...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Karolina Kuszewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 2. Ewolucyjne podejście do badania genomów

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Szymon Kaczanowski

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 3. Kojarzenia poza-partnerskie u sikor w antropocenie: od życia w puszczy do życia w mieście

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: Dr hab. Marta Szulkin

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 4. Czasowa i przestrzenna zmienność genów związanych z odpornością i presja pasożytów w inwazyjnej populacji szopa pracza P...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Aleksandra Biedrzycka

  Instytut Ochrony Przyrody PAN

 5. Badania nad genetycznymi podstawami różnic w morfologii włosów u człowieka

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Ewelina Pośpiech

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 6. Badanie odpowiedzi roślin narażonych na stres wywołany obecnością nanocząstek rodu i palladu oraz ich rozpuszczalnych so...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Katarzyna Weronika Kińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 7. Efekt 'znanego wroga' w relacjach międzygatunkowych na przykładzie dwóch gatunków ptaków z rodziny chruścieli (Rallidae)...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Jan Stanisław Jedlikowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 8. Ewolucja i historyczna dynamika zasięgów lądowej bioty Antarktyki w świetle szczegółowych analiz filogeograficznych ende...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Michał Ronikier

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN

 9. Brzuchorzęski (Gastrotricha) palmiarni jako model do badań nad zmiennością fenotypową i różnorodnością kryptyczną...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ8

  Kierownik: lic. Małgorzata Kolicka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 10. Różnorodność obligatoryjnych symbiontów u piewików z podrodziny Deltocephalinae (Insecta, Hemiptera, Cicadellidae) i jej...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Michał Ireneusz Kobiałka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 11. Wpływ warunków środowiskowych na sezonową i międzyletnią zmienność zbiorowisk morskich, planktonowych pierwotniaków Euro...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Anna Maria Kubiszyn

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 12. Inkluzje lądowych Parasitengona w bursztynie - ewolucja cech, paleośrodowisko i związki z żywicielami

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Marta Justyna Konikiewicz

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 13. Pojmowanie siekaczowców (Glires): początki gryzoni i zajęczaków a pochodzenie ssaków łożyskowych

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Łucja Anna Fostowicz-Frelik

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk

 14. Ekologia żerowania dwóch sympatrycznych oceanników gniazdujących w morskiej Antarktyce

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Dariusz Jakubas

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 15. Molekularne mechanizmy adaptacji środowiskowej - zróżnicowanie nisz ekologicznych jako siła napędowa specjacji kryptyczn...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Jakub Sawicki

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 16. Wpływ zmian klimatu (ocieplenia i suszy) na różnorodność mikroorganizmów eukariotycznych na torfowiskach - sekwencjonowa...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Monika Katarzyna Reczuga

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 17. Kompromis między opieką rodzicielską a odpowiedzią immunologiczną u myszy laboratoryjnych selekcjonowanych w kierunku zr...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Aneta Książek

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 18. Alternatywne strategie rozrodcze (jajorodność/żyworodność) w filogenezie zróżnicowanej grupy ślimaków lądowych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Anna Maria Drozd

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 19. Różnice w architekturze podrostów cienioznośnych gatunków drzew wzdłuż gradientu świetlnego, siedliskowego i wysokościow...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr inż. Olga Joanna Orman

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 20. Relacje taksonomiczne i filogenetyczne wybranych taksonów Ranunculus sect. Batrachium (Ranunclulaceae, Plantae)

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Anna Jopek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 21. Zmiany z wiekiem bilansu cieplnego jako czynnik odpowiedzialny za spadek reprodukcji z wiekiem: testowanie teorii ograni...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Edyta Teresa Sadowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 22. Wspieranie zielono-błękitnej infrastruktury w złożonych systemach społeczno-ekologicznych - opracowanie systemowego pode...

  Konkurs: UNISONO , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Jakub Kronenberg

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 23. Zielona i niebieska infrastruktura miast: znaczenia dla bioróżnorodności i zdrowia mieszkańców_x000D_

  Konkurs: UNISONO , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Tryjanowski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 24. Zmiany w ekosystemie w wyniku inwazji Reynoutria japonica: powiązanie ilości i chemicznej jakości biomasy roślinnej z wł...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Anna Monika Stefanowicz

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

 25. Ewolucja muchówek (Diptera, Nematocera) na tle zmian w środowisku przyrodniczym mezozoiku oraz ich znaczenie dla poznani...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Krzemiński

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 26. Poszukiwanie epigenetycznych różnic we wzorcach reakcji na stres środowiskowy w populacjach izolowanych i otwartych Fest...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Przemysław Piotr Tomczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 27. Rozwój postembrionalny układu oddechowego bezskrzydłych chrząszczy w kontekście ewolucji owadów holometabolicznych....

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Marcin Raś

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 28. Czynniki warunkujące sukces lęgowy rudzika Erithacus rubecula w warunkach lasu pierwotnego w Białowieskim Parku Narodowy...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Oliwia Lidia Karpińska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny

 29. VIBRANT - Evolution of VIBRoacoustic communication in ANTs

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Luca Pietro Casacci

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 30. Patterns of ecosystem vulnerability in grassland vegetation - variation in functional composition, diversity and redunda...

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Attila Lengyel

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 31. Wpływ zanieczyszczenia gleby na występowanie i różnorodność przedstawicieli Mucoromycota oraz ich bakteryjnych endosymbi...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Julia Zofia Pawłowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 32. Znaczenie ewolucyjne i podstawy genetyczne stanu spoczynku (G0) głodzonych populacji drożdży Saccharomyces cerevisiae

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Dominika Włoch-Salamon

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 33. Badanie kultury materialnej szympansow w wschodniej DR Konga

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Thurston Cleveland Hicks

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 34. Endofity ciemnoseptalne, grzyby mikoryzy arbuskularnej i związane z nimi bakterie w środowisku zanieczyszczonym toksyczn...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Monika Sylwia Rajtor

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 35. Kompleksowa plastydowa baza danych z zestawem narzędzi do analiz filogenetycznych i przewidywania sekwencji sygnałowych...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Przemysław Gagat

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 36. Ewolucja systemów symbiotycznych Fulgoromorpha

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Anna Magdalena Michalik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 37. Seks i różnorodność: wpływ systemu reprodukcyjnego na adaptację w zróżnicowanych warunkach środowiskowych.

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Zofia Prokop

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 38. Powrót wariancji: Wpływ zmienności czasowej i przestrzennej w strukturze meta-zespołów na różnorodność i funktjonowanie ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Werner Ulrich

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 39. Paleoekologia izotopowa średniej wielkości drapieżnych (Vulpes, Martes, Meles, Felis) w postglacjale ziem polskich - his...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Magdalena Krajcarz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 40. Kompromisy ewolucyjne w procesie specjalizacji żywicielskiej na przykładzie inwazyjnego roztocza Aceria tosichella

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Alicja Małgorzata Laska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 41. Funkcje i mechanizmy koordynacji duetów i chórów w komunikacji chwastówki ubogiej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Mathieu Mahamoud-Issa

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 42. Systematyka brzuchorzęsków z rodziny Chaetonotidae (Gastrotricha, Chaetonotida) z wykorzystaniem metod taksonomii integr...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ8

  Kierownik: lic. Małgorzata Kolicka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 43. Mechanizmy dyspersji roślinożernych roztoczy z rodziny Eriophyidae

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Agnieszka Anna Majer

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 44. Krajobraz dźwięku - wpływ informacji socjalnej na łączność krajobrazu i występowanie wybranych gatunków płazów w płatach...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Michał Bełcik

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 45. Tempo uczenia się i typy behawioralne w populacjach gatunków rodzimych i konkurujących z nimi gatunków inwazyjnych ryb s...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Alicja Olimpia Pawelec - Olesińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 46. Czy syndrom samozapłodnienia jest odwracalny? Ewolucja cech reprodukcyjnych u Caenorhabditis elegans po przywróceniu obl...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Weronika Marta Antoł

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 47. Analiza rozmieszczenia intronów konwencjonalnych i niekonwencjonalnych w genach jądrowych euglenin

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Rafał Hubert Milanowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 48. W jaki sposób wielkość populacji i dostępność zapylaczy moduluje system rozrodu i strukturę genetyczną roślin? Przypadek...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Marcin Zych

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 49. Filogeneza i ewolucja mszyc z podrodzin Chaitophorinae i Drepanosiphinae (Insecta, Hemiptera, Aphididae) na podstawie an...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Karina Beata Wieczorek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 50. Wpływ ekstraktu z roślin gospodarzy na syntezę mikotoksyn oraz aktywność transkrypcyjną i metaboliczną patogenicznych iz...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Łukasz Wojciech Stępień

  Instytut Genetyki Roślin PAN