Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 552 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zmienna rola nietoperzy w rozsiewaniu nasion i konsumpcji owadów na Jamajce - ilustracja historycznych przeobrażen w rel...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Zbigniew Bogdanowicz

  Muzeum i Instytut Zoologii PAN

 2. Rola genów szoku cieplnego w zróżnicowanym przystosowaniu zadrowatych (Diptera: Phoridae) do zasiedlania pożarzysk

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: Dr hab. Tadeusz Malewski

  Muzeum i Instytut Zoologii PAN

 3. Strategie rozrodcze i preferencje pokarmowe u spokrewnionych gatunków o różnym poziomie specjalizacji ekologicznej, wyst...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Jean-Louis Hemptinne

  Polska Akademia Nauk Centrum Badań Ekologicznych

 4. Wpływ interakcji genotyp - środowisko na sukces reprodukcyjny samców Tribolium castaneum

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Zofia Prokop

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 5. Fenotypowe i genetyczne badania zmian mikroewolucyjnych w populacjach Geranium robertianum (Geraniaceae).

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Helena Wierzbicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 6. Ewolucja liczby kopii genów MHC: test hipotezy optymalności i analiza mechanizmów alternatywnych.

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Władysław Radwan

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 7. Rozprzestrzenianie się informacji w populacjach terytorialnych osobników

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Konrad Hałupka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 8. Konkurencja w obrębie chimerycznych embrionów jako mechanizm manipulacji płcią potomstwa u ptaków

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Joanna Rutkowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 9. Bacillus cereus sensu lato - sześć odrębnych czy jeden polimorficzny gatunek bakterii?

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Marek Bartoszewicz

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 10. Rola ELIPs (early light induced proteins) w aklimatyzacji komórek Chlamydomonas do antropogenicznych zanieczyszczeń środ...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Anna Marta Aksmann

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 11. Badanie molekularnego podłoża toksyczności wybranych metylowych i fenylowych pochodnych fenantrenu dla zarodków danio pr...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Lidia Wolińska

  UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

 12. Historia ewolucyjna dwóch gatunków norników w późnym plejstocenie i holocenie. Rekonstrukcja reakcji populacji na zmiany...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Mateusz Krzysztof Baca

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 13. OLIGOSTENOTERMICZNE I TROGLOBIONTYCZNE RISSOOIDEA (MOLLUSCA: GASTROPODA) BUŁGARII - SPECJACJA, FILOGEOGRAFIA I FILOGENEZ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Magdalena Szarowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 14. Wpływ mechanizmów kontroli "bottom-up" i "top-down" na dynamikę i różnorodność pierwotniaków w ekosystemach torfowiskowy...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Mieczan

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 15. Biogeochemiczne transformacje polimetalicznych łupków bitumicznych Kupferschiefer (monoklina przedsudecka) przez mikroor...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Renata Matlakowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 16. Zmiany w profilu transkryptomicznym i proteomicznym oraz elementach historii życia Daphnia w odpowiedzi na związki alkil...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Grzesiuk

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 17. Współpraca przy obronie terytorium jako forma kooperatywnego rozmnażania nielotnych kagu Rhynochetos jubatus – endemiczn...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Roman Gula

  Muzeum i Instytut Zoologii PAN

 18. Krajobraz strachu w lasach: wpływ martwego drewna i wilków na odnowienie gatunków drzew o zróżnicowanej jakości pokarmow...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Dries Pieter Jan Kuijper

  Instytut Biologii Ssaków PAN

 19. Zróżnicowanie taksonomiczne oraz biogeografia współczesnych ramienionogów z prowincji indo-pacyficznej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Maria Aleksandra Bitner

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN

 20. Wyznaczanie potencjalnych skutków obecności farmaceutyków w środowisku: ocena ekotoksyczności wybranych leków weterynary...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 21. Ukryte koszty i korzyści ewolucji cech sprawnościowych: podatność na stres i immunokompetencja nornic rudych z wielokier...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Franciszek Koteja

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 22. Wirusy bakteryjne pochodzące ze ścieków komunalnych w wodach morskich

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Agata Jurczak-Kurek

  Instytut Oceanologii PAN

 23. Komunikacja głosowa chruścieli - wykorzystanie sygnałów syntaktycznych do kodowania informacji podczas interakcji wewnąt...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Paweł Ręk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

 24. Czy osobowości mają znaczenie? Wpływ międzyosobniczych różnic w żerowaniu na rozsiewanie nasion przez gryzonie

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Rafał Zwolak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 25. Zależności między cechami historii życiowych i cechami behawioralnymi u gatunku o złożonym cyklu rozwojowym w gradiencie...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Szymon Śniegula

  Instytut Ochrony Przyrody PAN

 26. Compensating developmental rate in dragonflies and damselflies (Odonata) as a response to photoperiod along a latitudina...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Szymon Śniegula

  Instytut Ochrony Przyrody PAN

 27. Indywidualne zróżnicowanie diety w grupie rodzinnej kooperatywnych drapieżników - rola pozycji społecznej w kształtowani...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Katarzyna Bojarska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 28. Zastosowanie markerów do badań relacji troficznych wśród ichtiofauny Zalewu Wiślanego.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Góra

  Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

 29. Wpływ różnych gatunków drzew na przemiany biologiczne i chemiczne substratów glebowych oraz wskaźniki ekologiczne zbioro...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Bartłomiej Woś

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 30. Całościowy test eksperymentalny Strategii Warunkowej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Łukasz Michalczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 31. Wielowymiarowe pióro: genetyka ilościowa i filogenetyka porównawcza upierzenia ptaków.

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Szymon Drobniak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 32. Zmienność wewnątrzgatunkowa, cykl życiowy i znaczenie w transmisji patogenów u proteleańskich roztoczy z rodziny Trombic...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Hanna Ewelina Moniuszko

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 33. Wpływ zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi na proces zapylania roślin kwiatowych przez owady

  Konkurs: FUGA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Dawid Andrzej Moroń

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 34. Rozpoznawanie indywidualne i podsłuchiwanie interakcji socjalnych u duetującego gatunku ptaka tropikalnego

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Stanisław Osiejuk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 35. Metabolizm metali ciężkich oraz antybiotyków w arktycznych mikrobiocenozach bakteryjnych - analizy metagenomiczne, metat...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Łukasz Jacek Dziewit

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 36. Zmienność genetyczna populacji nornika zwyczajnego i nornika burego w Polsce: porównanie danych z prób muzealnych i wspó...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Joanna Stojak

  Instytut Biologii Ssaków PAN

 37. Ocena stopnia izolacji populacji wybranych gatunków roślin stepowych występujących na kurhanach i w innych ostojach step...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Iwona Dorota Dembicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 38. Wstępne badania nt. oznaczania poziomów ekotoksyczności wybranych farmaceutyków i oddziaływań biologicznych między nimi ...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Monika Joanna Wieczerzak

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 39. Filogeografia i różnorodność genetyczna sarny europejskiej (Capreolus capreolus) w Europie Północnej, Środkowej i Wschod...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Bogumiła Ewa Jędrzejewska

  Instytut Biologii Ssaków PAN

 40. Embriogeneza Crassulaceae z uwzględnieniem ultrastruktury plazmodesm i roli komunikacji symplastowej w tym procesie

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Krystyna Kozieradzka-Kiszkurno

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 41. Dynamika parametrów hematologicznych w zależności od zmian w podstawowym i maksymalnym tempie metabolizmu

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Ulf Bauchinger

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 42. Kriokonity - unikatowe siedliska dla niesporczaków. Jak ekosystemy tundrowe wpływają na zgrupowania niesporczaków (Tardi...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Krzysztof Piotr Zawierucha

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 43. Heterotermia: łącząc fizjologię, ekologię i behawior

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Jefimow

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 44. Wpływ warunków wychowu larw na niereprodukcyjny podział pracy u robotnic pszczoły miodnej (Apis mellifera L.)

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Karolina Kuszewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 45. Geneza amfitropikalnych dysjunkcji zasięgów zwierząt: analiza wzorców występowania bezskrzydłych chrząszczy z rodziny Te...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Marcin Jan Kamiński

  Muzeum i Instytut Zoologii PAN

 46. Tempo metabolizmu i typy wymiany gazowej u chrząszczy biegaczowatych (Carabidae): efekt termogenezy poposiłkowej, temper...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Agnieszka Ewa Gozdek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 47. Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i rozmieszczenie zwierząt

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Piotr Skórka

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 48. Osmoprotekcyjne działanie ektoiny u metanotrofów występujących w otoczeniu pokładów soli (Wieliczka)

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Weronika Goraj

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku

 49. Effects of habitat manipulation on reproductive behavior in riverine damselflies (Wpływ manipulacji siedliskiem na zacho...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Maria J. Gołąb

  Instytut Ochrony Przyrody PAN

 50. Strefowość rozmieszczenia makroglonów w obszarach zwiększonego wpływu lodowcowych wód wytopiskowych na przykładzie Isfjo...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Józef Maria Wiktor

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk