Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 222 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Przestrzenna dystrybucja zanieczyszczeń pyłowych w glebach stref podkoronowych wybranych gatunków iglastych i liściastyc...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Adam Łukasik

  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

 2. Otrzymywanie i właściwości nowoczesnych dwuwalentnych materiałów tlenkowych stabilizowanych entropowo

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr Mirosław Stygar

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 3. Efekt Warburga w raku piersi - rola kadmu jako aktywatora czynnika HIF-1 alfa

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Ewa Jabłońska

  Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera

 4. Mechanizmy ekspresji genów u fagów z grupy Bastille kluczem do ich potencjalnych zastosowań

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Jakub Barylski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 5. Nowe ligandy wielofunkcyjne hamujące cholinoesterazy i blokujące receptory 5-HT6 - projektowanie, synteza i badania farm...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Więckowska

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 6. Wpływ nanostrukturyzacji i domieszkowania na właściwości termoelektryczne nowych materiałów z grupy LAST i TAGS

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr Rafał Zybała

  Politechnika Warszawska, Uczelniane Centrum Badawcze "Materiały Funkcjonalne"

 7. Siarkowodór jako endogenna molekuła ochronna w patofizjologii rozwoju przełyku Barretta

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Marcin Magierowski

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum

 8. Badanie kinetyki reakcji elektrodowych z wykorzystaniem woltamperometrii fali prostokątnej

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr Dariusz Guziejewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 9. Rola inflamasomu w immunopatogenezie oportunistycznych zapaleń płuc wywołanych przez pałeczki Acinetobacter baumannii w ...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Tomasz Skirecki

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 10. Rozwój wariacyjnej teorii adiabatycznej dla eksperymentów zimnych zderzeń atom-molekuła dwuatomowa

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr Mariusz Pawlak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 11. Łączone techniki separacyjne w badaniu molekularnych mechanizmów metabolicznej biotransformacji leków dla celowanej tera...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr Małgorzata Szultka-Młyńska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 12. Farmakogenetyka leków tiopurynowych u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit - zastosowanie najnowszych metod sekwen...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Marzena Skrzypczak-Zielińska

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 13. Regulacja elongacji translacji w chloroplastach przez reaktywne formy tlenu, status redoks i gradient protonowy

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Piotr Gawroński

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

 14. Zygmunt Mycielski (1907-1987) - między muzyką a polityką

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Beata Bolesławska-Lewandowska

  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

 15. Deskryptywna teoria mnogości: struktura i dynamika grup polskich

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr Aleksandra Kwiatkowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 16. Analiza obecności, bioróżnorodności oraz fizjologicznego znaczenia sekwencji bakteriofagowych występujących w genomach b...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Piotr Jarocki

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 17. Otrzymywanie i właściwości nanomateriałów węglowych funkcjonalizowanych grupami fosfonowymi.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Kamila Sadowska

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 18. Wpływ procesów projektyzacji na sektor publiczny w Polsce

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Beata Jałocha

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 19. Projektowanie i badania nowych fotoprzełączalnych receptorów w procesach wiązania i transportu soli o istotnym znaczeniu...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr Kajetan Dąbrowa

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 20. Wpływ hipoksji na charakterystykę molekularną oraz potencjał biologiczny, w tym zdolność do regeneracji serca, pęcherzyk...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Sylwia Bobis-Wozowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 21. Wpływ aerozoli absorbujących na wysokość warstwy granicznej atmosfery.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr Michał Posyniak

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 22. Książka drukowana w kulturze dawnej Rzeczypospolitej. Oficyna Piotrkowczyków i jej rola (1574–1673)

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Komorowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 23. Estetyka a konstrukcja utworu w prawie autorskim

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Ewa Laskowska-Litak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 24. Walidacja nowego modelu izotermy adsorpcji, na wybranych przykładach adsorpcji jonów metali z roztworów wodnych.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marek Wojnicki

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 25. Inhibitory białek antyapoptotycznych z rodziny BCL-2 jako związki wzmacniające hamowanie aktywności BRAFV600E w komórkac...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Mariusz Hartman

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej

 26. Kultura literacka polskiego rokoka lat 1795-1830 na tle europejskim

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr Tomasz Jędrzejewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 27. Chłopi wobec kryzysów żywnościowych od XVII do połowy XIX wieku (na przykładzie południowej Małopolski)

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Piotr Miodunka

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

 28. Ból zagrożonego Ja. Samoocena jawna i utajona, reakcja stresowa w obliczu zagrożenia społecznego a progi czucia i tolera...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Ewa Wojtyna

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii

 29. Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny skarbowości i organizacji państwa polsko-litewskiego na tle europejskim...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Karol Łopatecki

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych

 30. Doświadczenie i wspólnota sensu. Estetyczne podstawy walidacji we współczesnej filozofii prawa

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Paździora

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 31. Alokacja czasu na opiekę nad osobami starszymi: zmieniające się trendy i uwarunkowania.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Rokicka

  Instytut Badań Edukacyjnych

 32. Wpływ prenatalnej aktywacji układu immunologicznego na funkcje mitochondriów. Znaczenie w chorobach neurorozwojowych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Magdalena Cieślik

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 33. Korelacje kwantowe w wielociałowych układach fermionowych i ich zastosowania w obliczeniach kwantowych i interferometrii...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST2

  Kierownik: dr Piotr Ćwikliński

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 34. Różnice w enzymatycznym systemie chitynolitycznym szczepów Bacillus cereus sensu lato jako konsekwencja adaptacji do eko...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Justyna Drewnowska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii

 35. Nowe, funkcjonalne nanomateriały kompozytowe typu rdzeń-otoczka z rdzeniem żelazo-kobalt oraz żelazo-nikiel: wytwarzanie...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marcin Krajewski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 36. Rola adropiny w regulacji funkcji adipocytów oraz komórek alfa i beta wysp trzustkowych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Marek Skrzypski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 37. Struktura krystaliczna oraz właściwości termodynamiczne nowych nadprzewodników wysokotemperaturowych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST3

  Kierownik: dr Artur Durajski

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

 38. Izotopy neodymu jako wskaźnik składu i pochodzenia fluidów w kopalnych wysiękach metanu

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr Michał Jakubowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 39. Wpływ nanokryształów domieszkowanych jonami lantanowców na biologię, ekologię i zachowanie wybranych bezkręgowców oraz p...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Anna Ekner-Grzyb

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 40. Innowacyjne układy dostarczania dedykowane aktywnym substancjom farmaceutycznym, których działanie wymaga algorytmów czę...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Joanna Gościańska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 41. Dobrostan rodziny - uzupełnianie wiedzy o dobrostanie 'ja' poprzez badanie dobrostanu 'my' (badanie empiryczne ponad czt...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Jakub Kryś

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 42. Karbonizacja struktur metaloorganicznych jako metoda syntezy węglowych nanostruktur hybrydowych.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr Krzysztof Cendrowski

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 43. Argumentacja na podstawie przeszłości w mowach Cycerona. Teoria i praktyka.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr Damian Pierzak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 44. Wpływ struktury defektowej na transport jonów tlenu w związkach opartych na tlenku ceru

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marzena Leszczyńska-Redek

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 45. Algorytmizacja teorii perspektywy - problem wag decyzyjnych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Elżbieta Babula

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 46. Skały w ruchu. Badania nad petroglifami Oazy Dachla w kontekście ścieżek, dróg i mobilności

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paweł Polkowski

  Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

 47. Wpływ doświadczenia rodzicielskiego oraz warunków w okresie rozrodczym i pozarozrodczym na sukces reprodukcyjny długowie...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Marcin Tobółka

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 48. Arytmetyczne własności układów dynamicznych w dodatniej charakterystyce.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr Jakub Byszewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 49. Rola mitofagii i ocena zmian bioenergetyki podocytów w rozwoju insulinooporności i zaburzeniach funkcji bariery filtracy...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Irena Audzeyenka

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 50. Nanostrukturalne platformy jako systemy nośnikowe molekularnych sygnałów programowanej śmierci komórki w badaniach model...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Marta Kutwin

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach