Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 652 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Dyskryminacja pośrednia w prawie Unii Europejskiej: ewolucja, istota oraz relacje ze zbliżonymi koncepcjami prawnymi

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Justyna Zofia Maliszewska-Nienartowicz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 2. Atlas Wyborczy Polski

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Mariusz Kowalski

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 3. Implementacja reform wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony w odniesieniu do roli parlamentów narodowych w sprawach UE...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Małgorzata Pudło

  Akademia Leona Koźmińskiego

 4. Koncepcja "urban resilience" a miasta poprzemysłowe w Europie

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Adam Drobniak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 5. Inwestowanie w kapitał ludzki a lokalny rozwój społeczno-gospodarczy. Analiza empiryczna skutków interwencji publicznej ...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Julian Herbst

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 6. Soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Robert Edmund Łoś

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 7. Regulacja odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny w prawie Unii Europejskiej i w prawach kraj...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Machnikowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 8. Międzynarodowe Trybunały Karne jako aktorzy reform wewnętrznych

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Klaus Bachmann

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Kulturoznawstwa i Filologii

 9. Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maciej Łukasz Lubiszewski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji

 10. Wykonanie wyroku sądu administracyjnego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Wojciech Piątek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 11. Nadzór administracyjny nad sądami i sędziami

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Piątek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 12. Globalne zarządzanie gospodarcze - aktorzy, obszary oddziaływania, interakcje

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Rewizorski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 13. Pojęcie suwerenności we współczesnym prawie międzynarodowym

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Jerzy Kranz

  Akademia Leona Koźmińskiego

 14. Partycypacja wyborcza diaspory polskiej w wyborach krajowych od 1989 roku

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Magdalena Lesińska

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 15. Pomiędzy Polską a Irlandią. Polityczna i publiczna partycypacja polskich migrantów w przestrzeni transnarodowej.

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Magdalena Lesińska

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 16. Ewolucja i zastosowanie rozwiązań amerykańskich w budowie całościowego modelu operacjonalizacji kultury dla potrzeb bezp...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Kamila Trochowska

  Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

 17. Państwo jako patron w dyskursie potocznym w Polsce. Studium przypadku miasta w województwie mazowieckim.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Aleksandra Dudzińska

  Uczelnia Łazarskiego

 18. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne w polityce opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce w okresie zmiany us...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Anna Ciepielewska

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 19. Prawne aspekty produkcji i wykorzystania bioenergii

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Kamila Joanna Błażejewska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 20. Karnoprawna reakcja na zjawisko kradzieży tożsamości

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Lach

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

 21. Prewencja indywidualna jako uzasadnienie wprowadzenia i stosowania instytucji karnoprocesowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Lach

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 22. Przekazywanie informacji o ustanowionych normach prawnych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Grzegorz Stanisław Wierczyński

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 23. Intercyza europejska jako metoda umownego kształtowania małżeńskich stosunków majątkowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Sokołowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji

 24. Model decydowania politycznego małych państw na arenie międzynarodowej na przykładzie polityki zagranicznej Republiki Sł...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Piotr Artur Bajda

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 25. Lokalne obywatelstwo społeczne w polityce społecznej na przykładzie usług opiekuńczych nad dzieckiem do lat 5

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maria Theiss

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 26. Koncepcja urban governance a polityka zrównoważonego rozwoju miasta - przypadek Brukseli

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Katarzyna Maria Romańczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 27. Ochrona informacji poufnych pracodawcy w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Marta Anna Derlacz-Wawrowska

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 28. Ewolucja ról uczestników stosunków międzynarodowych w regionie Arktyki

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Łuszczuk

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji

 29. Stanowisko palestyńskich chrześcijan Jerozolimy Wschodniej względem negocjacji statusu prawnego i politycznego Jerozolim...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Michał Ziemowit Buśko

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 30. Audiowizualne usługi medialne na żądanie w prawie Unii Europejskiej.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Katarzyna Marta Klafkowska-Waśniowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 31. Odpowiedzialność karno-administracyjna w Polsce - analiza i optymalizacja

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Mateusz Antoni Staszek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 32. Publiczne i prywatne determinanty systemów opieki długoterminowej w Europie Środkowo-Wschodniej

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Paweł Łuczak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 33. Państwo opiekuńcze a nierówności w poziomie subiektywnego dobrostanu - badanie porównawcze krajów europejskich.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Piotr Michoń

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 34. Zbieg odpowiedzialności represyjnej. Modele rozwiązania problemu kumulacji kar w systemie odpowiedzialności represyjnej....

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Błachnio-Parzych

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 35. Wolność badań naukowych i nauczania w orzecznictwie sądów konstytucyjnych wybranych państw europejskich

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Monika Stachowiak-Kudła

  Uczelnia Łazarskiego, Wydział Prawa i Administracji

 36. "Model przypisania sprawstwa w polskim prawie karnym".

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Szymon Tarapata

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 37. Polityka rodzinna w Polsce i w Europie: modele instytucjonalne, uwarunkowania. Analiza konfiguracyjna typu "fuzzy-sets".

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Dorota Maria Szelewa

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 38. Sankcje finansowe nakładane na państwa członkowskie przez instytucje Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Justyna Łacny

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 39. Rocznice katyńskie w latach 1990-2010. Miejsce i funkcja rytuału politycznego w polskiej kulturze pamięci.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Sylwia Czubaj-Kuźmin

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 40. Kryzys nauki o polityce z perspektywy filozofii politycznych Leo Straussa i Erica Voegelina

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Marek Andrzej Pająk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 41. Analiza empiryczna procesu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej w ramach zwykłej i specjalnej procedury ustawodawcze...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Adam Stanisław Kirpsza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 42. Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 43. Podstawowa literatura przedmiotu a kształt współczesnej politologii. Political science, Politische Wissenschaft i polito...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Janusz Andrzej Wiśniewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 44. Atlas geografii politycznej Polski. Polska w świecie współczesnym.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marcin Wojciech Solarz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 45. Dzieło muzyczne w polskim i europejskim prawie autorskim

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Grzegorz Marian Mania

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 46. Rozporządzenia Unii Europejskiej oraz ich implementacja, wykonanie i stosowanie w prawie polskim

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Maciej Krzysztof Płeszka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 47. Model oskarżenia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Studium konwergencji między systemami prawnymi.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Hanna Kuczyńska

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 48. Prawne aspekty e-votingu na tle porównawczym

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Marcin Sebastian Rulka

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 49. Platona koncepcja sprawiedliwości w perspektywie współczesnego ugruntowania prawa w godności człowieka

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Piechowiak

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

 50. Prawne aspekty zjawiska komercjalizacji własności intelektualnej przez publiczne szkoły wyższe

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marek Zbigniew Salamonowicz

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji