Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 737 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach w Polsce

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Sławomir Marcin Kalinowski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 2. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego: wymiar ekonomiczny i polityczny

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 3. Implementacja reform wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony w odniesieniu do roli parlamentów narodowych w sprawach UE...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Małgorzata Pudło

  Akademia Leona Koźmińskiego

 4. Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne. Analiza deformacji wyborczych w wybranych systemach większościowych, ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: Prof. UŚ dr hab. Jan Piotr Iwanek

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Wydział Nauk Społecznych

 5. Policja sanitarna - zagadnienia administracyjnoprawne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Józef Janik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 6. Nowe narzędzia likwidacji barier w handlu na jednolitym rynku Unii Europejskiej - Instrument Opcjonalny Europejskiego Pr...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Machnikowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 7. Regulacja odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny w prawie Unii Europejskiej i w prawach kraj...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Machnikowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 8. Zmiany w procesie decyzyjnym za rządów Partii Demokratycznej w Japonii

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karol Żakowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Zakład Azji Wschodniej

 9. Dyskryminacja pośrednia w prawie Unii Europejskiej: ewolucja, istota oraz relacje ze zbliżonymi koncepcjami prawnymi

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Justyna Zofia Maliszewska-Nienartowicz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 10. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionów o niskim stopniu zainteresowania na przykładzie krajów Afryki Północnej i s...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Rafał Wordliczek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 11. Wpływ prawosławia na przemiany kultury politycznej na Białorusi, Ukrainie oraz na obszarze jurysdykcji Patriarchatu Serb...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Wawrzonek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 12. Wpływ regulacji dotyczących udzielania pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Rafał Dowgier

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 13. Koncepcja i zakres wspólnotowej polityki dotyczącej ochrony zdrowia w XXI wieku. Uwarunkowania i szanse współczesnych tr...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Mokrzycka

  Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

 14. Intencjonalizm lub funkcjonalizm - dynamika polityki eksterminacyjnej Niemieckiej Rzeszy wobec Herero

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Klaus Bachmann

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Kulturoznawstwa i Filologii

 15. Platona koncepcja sprawiedliwości w perspektywie współczesnego ugruntowania prawa w godności człowieka

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Piechowiak

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

 16. Instytucje ombudsmana w wybranych państwach anglosaskich na tle porównawczym

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Piotr Mikuli

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 17. Czy instytucja ministra sprawiedliwości jest niezbędna we współczesnym demokratycznym państwie prawa?

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Piotr Mikuli

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 18. Ocena stanu zdrowia i jakości życia osób starszych korzystających z usług pomocy społecznej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Monika Zofia Burzyńska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu

 19. Ochrona interesów nabywców w umowach deweloperskich przed pokrzywdzeniem wskutek niewykonania umowy przez dewelopera

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Bartłomiej Gliniecki

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 20. Granice pluralizmu ochrony prawa własności intelektualnej a sytuacja prawna osób niepełnosprawnych w prawie własności in...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Karolina Ewa Sztobryn

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 21. Państwo jako patron w dyskursie potocznym w Polsce. Studium przypadku miasta w województwie mazowieckim.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Aleksandra Dudzińska

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 22. Regulacja elektronicznych systemów dostarczania nikotyny (e-papierosów): krajowe i międzynarodowe wyzwania prawne

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Łukasz Adam Gruszczyński

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 23. Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 24. Nagroda Nobla jako symbol globalnych norm i idei społecznych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Helena Stadtmüller

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 25. Kryteria oceny wewnętrznej spójności modelu procedury karnej. Analiza porównawcza.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Hanna Kuczyńska

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 26. Charakter zobowiązań w międzynarodowym prawie biomedycznym

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Magdalena Lidia Kramska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 27. Koncepcja urban governance a polityka zrównoważonego rozwoju miasta - przypadek Brukseli

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Katarzyna Maria Romańczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 28. Społeczeństwo otwarte na wartości. Propozycja modyfikacji teorii społecznej Karla Poppera w duchu pluralizmu etycznego I...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Krzysztof Jakub Sielski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 29. Budowanie państwa w stosunkach międzynarodowych. Afganistan po roku 2001.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Kinga Agata Rodkiewicz

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

 30. Soft power transnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Ewelina Jadwiga Panas

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

 31. Rynek i polityka. Studium filozofii politycznej Karla Polanyiego.

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Maciej Kassner

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 32. Ochrona informacji poufnych pracodawcy w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Marta Anna Derlacz-Wawrowska

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 33. Informatyczny model międzynarodowych stosunków energetycznych oraz bezpieczeństwa energetycznego państw i regionów

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Agnieszka Ewa Rządkowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 34. Zastosowanie metod statystycznych do ustalenia charakteru długookresowych tendencji występujących w procesie ustawodawcz...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Paweł Artur Chmielnicki

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Katedra Teorii Prawa

 35. Problem tożsamości prawa i wspólnej kultury prawnej w teorii prawa

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 36. Pomiędzy Polską a Irlandią. Polityczna i publiczna partycypacja polskich migrantów w przestrzeni transnarodowej.

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Magdalena Lesińska

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 37. Islamizm i pluralizm - ugrupowania islamistyczne w Egipcie i Tunezji po Arabskiej Wiośnie

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Konrad Pędziwiatr

  Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

 38. Model decydowania politycznego małych państw na arenie międzynarodowej na przykładzie polityki zagranicznej Republiki Sł...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Piotr Artur Bajda

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 39. Naturalizacja prawa

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Stelmach

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 40. Ewolucja ról uczestników stosunków międzynarodowych w regionie Arktyki

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Łuszczuk

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji

 41. Rozporządzenia Unii Europejskiej oraz ich implementacja, wykonanie i stosowanie w prawie polskim

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Maciej Krzysztof Płeszka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 42. Rocznice katyńskie w latach 1990-2010. Miejsce i funkcja rytuału politycznego w polskiej kulturze pamięci.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Sylwia Czubaj-Kuźmin

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 43. Kontrola demokratyczna i legitymizacja Europejskiej Polityki Zagranicznej na przykładzie polityki rozszerzenia UE i Euro...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Magdalena Góra

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 44. Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Alicja Maria Jagielska-Burduk

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 45. Odpowiedzialność karno-administracyjna w Polsce - analiza i optymalizacja

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Mateusz Antoni Staszek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 46. Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Joanna Marszałek-Kawa

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 47. Między procesem sporu a procesem zaangażowania sądowego. Zasada kontradyktoryjności w polskim procesie karnym w perspekt...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Antoni Tadeusz Bojańczyk

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 48. Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego (1928-1939)

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Aneta Sylwia Dawidowicz

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

 49. Polityka społeczna wobec starzenia się ludności Polski - analiza dla lat 1971-2013

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Barbara Halina Szatur-Jaworska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 50. Prawne i pozaprawne uwarunkowania obsady składu personalnego sądów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Maciej Górecki

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji