Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1253 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Determinanty modelu koordynacji lokalnych usług publicznych w kontekście ekonomii kosztów transakcyjnych, charakterystyk...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Szmigiel-Rawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 2. Model waloryzacji krajobrazu jako narzędzie do wyznaczania kierunków społeczno-ekonomicznego rozwoju gminy.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. arch. kraj. Iga Solecka

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 3. Metodyka analizy strategicznej przedsiębiorstwa na potrzeby integracji produktowo-usługowej

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Justyna Kozłowska

  Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

 4. Wrażliwość eksportu na zmiany kursu walutowego - zastosowanie metod kointegracji nieliniowej

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karolina Konopczak

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

 5. Trajektorie nierówności w zdrowiu zależne od statusu społeczno - ekonomicznego i warunków środowiskowych w Polsce - bada...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Genowska

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu

 6. Chińska strategia Nowego Jedwabnego Szlaku: implikacje dla powiązań produkcyjnych między Chinami a krajami Europy Środko...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Ewa Cieślik

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 7. Zielona bankowość a ekonomiczna efektywność polskiego sektora bankowego w kontekście implementacji dyrektywy UE 2014/95/...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Justyna Zabawa

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 8. Pełna implementacja psychofizycznej teorii Range-Frequency Parducci'ego w modelowaniu podejmowania decyzji w warunkach r...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Kontek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 9. Wpisywanie cmentarzy w istniejące układy urbanistyczne i ruralistyczne w Polsce w aspekcie ładu przestrzennego na tle ws...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Anna Długozima

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

 10. Alokacja czasu na opiekę nad osobami starszymi: zmieniające się trendy i uwarunkowania.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Rokicka

  Instytut Badań Edukacyjnych

 11. Społeczno-ekonomiczne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju miejskiego transportu elektryczn...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Połom

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 12. Polityka godzenia życia zawodowego i rodzinnego w państwie i przedsiębiorstwie a zatrudnienie matek. Analiza w podejściu...

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Kurowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 13. Wielowymiarowa nierówność szans

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Martyna Kobus

  Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

 14. Ownership and Innovation

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Monika Tarsalewska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 15. Intensywność presji konkurencyjnej a zachowania innowacyjne przedsiębiorstw

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Brodzicki

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 16. Finansowanie rozwoju zrównoważonego. Determinanty-Efektywność-Modelowanie.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Magdalena Zioło

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 17. Alternatywne finansowanie MŚP w Polsce - perspektywy rozwoju

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Cezary Wójcik

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 18. Zastosowanie metod ilościowych do przewidywania efektów zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 19. Nierównowagi finansowe a funkcja reakcji polityki pieniężnej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Łukasz Kurowski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

 20. Motywy tworzenia diad i sieci międzyorganizacyjnych w sektorze sztuk performatywnych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Dagmara Wójcik

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 21. Znaczenie komponentów dostępności transportowej w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego w latac...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Sławomir Goliszek

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 22. Preferencje konsumentów wobec zarządzania popytem na energię elektryczną w Polsce.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Bernadeta Gołębiowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 23. Analiza dynamicznych modeli oligopolu z ograniczoną racjonalnością konsumentów

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Bartłomiej Wiśnicki

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 24. Rola marek w budowaniu koncepcji siebie adolescentów

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Magdalena Kolańska

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 25. FEW-meter - Zintegrowany model pomiaru i usprawnienia miejskiego rolnictwa w kontekście cyrkulacyjnego metabolizmu miejs...

  Konkurs: UNISONO , panel: HS4

  Kierownik: dr Lidia Poniży

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 26. Podaż pieniądza, kredyt a zmiany cen nieruchomości z perspektywy analizy falkowej

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Maciej Ryczkowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 27. Odporne i wrażliwe na ryzyko optymalne reguły polityki makroekonomicznej w modelach z niepewnością parametrów

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mariusz Górajski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 28. Przyczyny zgonu w Polsce

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Fihel

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 29. Regionalizacja krajowych tablic przepływów międzygałęziowych w oparciu o metody nieankietowe

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Bartłomiej Rokicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 30. Kapitał B+R, sztuczna inteligencja i wzrost gospodarczy

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jakub Growiec

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 31. Analiza procesów innowacyjnych - ujęcie schumpeterowskie

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Lipieta

  Wydział Finansów i Prawa, Wydział Finansów i Prawa

 32. Znakowanie w budowaniu świadomości konsumpcyjnej nabywców żywności na rzecz zmniejszania jej marnotrawienia

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Urszula Samotyja

  Wydział Towaroznawstwa, Wydział Towaroznawstwa

 33. Wnioskowanie normatywne z cen aktywów

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marek Weretka

  Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii (FAME)

 34. Analiza i modelowanie wizualnych procesów uwagowych w cyfrowym przekazie marketingowym

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Rafał Michalski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Wydział Informatyki i Zarządzania

 35. Wpływ synchronizacji cykli koniunkturalnych, polityk monetarnych, niepewności i zmienności cen surowców na poziom współz...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Karol Szafranek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 36. Wpływ wybranych czynników demograficznych na wydatki socjalne i realizację stabilizacyjnej funkcji polityki fiskalnej

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Agata Szymańska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 37. Komitety strategii: praktyka, praktycy i praxis

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Małgorzata Kuczara

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Wydział Zarządzania

 38. Wpływ reform rynku dóbr i rynku pracy na aktywność gospodarczą w krajach UE

  Konkurs: DAINA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Piotr Ciżkowicz

  Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 39. Jakość decyzji w procesie innowacyjnym w przedsiębiorstwach biotechnologicznych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dawid Szutowski

  Wydział Zarządzania, Wydział Zarządzania

 40. Analiza dobrobytu gospodarstw domowych i konsumpcji w Polsce, Francji i w Turcji z wykorzystaniem danych o wartości prod...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jacek Jankiewicz

  Wydział Zarządzania, Wydział Zarządzania

 41. Analiza obciążenia błędów prognoz fiskalnych instytucji międzynarodowych dla wybranych gospodarek Unii Europejskiej....

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Jakub Rybacki

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 42. Proces przejścia między edukacją a pracą w ujęciu porównawczym

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dominik Buttler

  Wydział Ekonomii, Wydział Ekonomii

 43. Nowy program badawczy poświęcony poprawności i odporności metod wyceny opartych na preferencjach deklarowanych w obliczu...

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski

  Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych

 44. Przejrzystość i komunikacja banków centralnych po kryzysie. Pomiar i makroekonomiczne efekty dla europejskich banków cen...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Mariusz Próchniak

  Kolegium Gospodarki Światowej, Kolegium Gospodarki Światowej

 45. Znaczenie posiadania nieruchomości mieszkalnej jako źródła zabezpieczenia emerytalnego: między państwem a rynkiem

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz

  Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 46. Przyczyny i skutki niedopasowań edukacyjnych i kwalifikacyjnych absolwentów na rynku pracy w Polsce

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr Leszek Wincenciak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych

 47. Przywództwo w miastach dotkniętych zjawiskiem defunkcjonalizacji

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur

  Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

 48. Wpływ pozytywnych zachowań pracowników w organizacji na ich skłonność do rozwoju zawodowego

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Alena Ivanova

  Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 49. Międzygrupowa kooperacja i konflikt w grach konkurencyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Marta Sylwestrzak

  Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych

 50. Zarządzanie talentami w kontekście pozytywnych zjawisk organizacyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Daniel Gajda

  Wydział Zarządzania, Wydział Zarządzania