Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 62 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Granice oceny sądu w prawie konkurencji

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr Maciej Bernatt

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Wydział Zarządzania

 2. Protokoły z paryskiego procesu przeciwko zakonowi templariuszy (1309-1311) - edycja krytyczna

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Satora

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 3. Rekonstrukcja triasowych zespołów roślinnych z wybranych stanowisk południowej Polski.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Zuzanna Wawrzyniak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Nauk o Ziemi

 4. Czy polski model postępowania odwoławczego w sprawach karnych jest rzetelny ?

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Cezary Kulesza

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, Wydział Prawa

 5. Spostrzeganie osób starszych w plemionach tradycyjnych

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Piotr Sorokowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 6. Wczesna ewolucja czaszki jaszczurek i hatterii

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Mateusz Tałanda

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 7. Badania paleomagnetyczne piaskowców dolnego triasu z autochtonicznej pokrywy osadowej Centralnych Karpat Zachodnich ukie...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Rafał Junosza-Szaniawski

  Instytut Geofizyki PAN

 8. Dostępność potencjałowa regionu a jego potencjał rozwojowy w "zjednoczonej" Europie - zasięg przestrzenny, długość podró...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Rosik

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 9. Proces beginek świdnickich w 1332 roku: edycja łacińsko-polska protokołów inkwizycyjnych Jana ze Schwenkenfeldu

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Paweł Kras

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 10. Koszty a sprawność postępowania karnego

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Agnieszka Orfin

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 11. Wyznaczenie farmakokinetyki sufentanylu po podaniu zewnątrzoponowym i dożylnym u dzieci i niemowląt z wykorzystaniem mod...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Agnieszka Borsuk-De Moor

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 12. Proces akulturacji lokalnych społeczności a zróżnicowanie kultu Człowieka-Lwa (Narasimhy) w Andhrze.

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Ewa Dębicka-Borek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny

 13. Geneza umięśnienia lokomotorycznego Silesauridae na tle ewolucji dinozaurów.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Rafał Piechowski

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN

 14. Postawy i zachowania młodych konsumentów wobec zdrowego i zrównoważonego żywienia

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Zuzanna Lecluyse-Pieniak

  Instytut Badań Konsumenckich i Sensorycznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 15. Ciemna Triada cech a dylematy moralne i ekonomiczne

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Czarna

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 16. Handlowe aspekty własności intelektualnej a wspólna polityka handlowa. Problem kompetencji wyłącznych UE w odniesieniu d...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Anna Wilińska-Zelek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 17. Profil wolnych aminokwasów w gwiazdnicy pospolitej (Stellaria media) i fiołku trójbarwnym (Viola tricolor), jako jeden z...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Dziągwa

  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

 18. Model dopuszczalnej ingerencji w prawa i wolności jednostki w procesie karnym

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Jerzy Skorupka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 19. Wytwarzanie gniazd przedsiębiorczości w Trójmiejskim Obszarze Metropolitalnym. Analiza relacji przestrzenno - ekonomiczn...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka

  Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

 20. Ocena neuropsychologiczna i neuroradiologiczna (fMRI) stopnia poprawy funkcjonowania neuropoznawczego i społecznego pozn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Danuta Ryglewicz

  INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII, Instytut Psychiatrii i Neurologii

 21. Zmiany paleośrodowiskowe i paleoklimatyczne w retyku i we wczesnej jurze (ok. 175-204 mln lat temu) w oparciu o nowe dan...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski

  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

 22. Rola ATPazy BRM - podjednostki kompleksu typu SWI/SNF, w kontroli ekspresji genów metabolizmu glukozy FBP1 i PKM w potró...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Siedlecki

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

 23. Identyfikacja tzw. potrójnie ujemnych raków piersi z nieaktywną ścieżką naprawy DNA w mechanizmie homologicznej rekombin...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Paweł Domagała

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 24. Sprawa "taterników": śledztwo w sprawie współpracowników paryskiej "Kultury" i ich proces (1968-1970). Aspekty polityczn...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Bartosz Kaliski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 25. Przemiany fazowe oraz zmiany mikrostrukturalne w strefie połączenia dwu- i trój- warstwowych układów platerów na bazie m...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Henryk Paul

  INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PAN IM.A. KRUPKOWSKIEGO

 26. Strukturalne i biogeochemiczne świadectwa symbiozy z bruzdnicami u triasowych koralowców Scleractinia.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr Katarzyna Frankowiak

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN

 27. Detrytyczne minerały ciężkie z epikontynentalnych skał węglanowych triasu i późnej kredy ze Śląska Opolskiego, jako źród...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr Monika Kowal-Linka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 28. Twórczość Amanda Ivanschiza (1727-1758) w kontekście przemian stylistycznych na przełomie baroku i klasycyzmu - monograf...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Maciej Jochymczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 29. Początki ssaków w zapisie kopalnym z nowych stanowisk paleontologicznych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Tomasz Sulej

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN

 30. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie - chełmiński sedes regni principalis (projekt 4)

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Chudziak

  UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Wydział Nauk Historycznych

 31. Przemiany roślinności lądowej na pograniczu triasu i jury na terenie Polski w aspekcie teorii globalnego wymierania.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Maria Barbacka-Bóka

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

 32. Gady morskie i lądowe na tle środowiska triasu środkowego południowej Polski.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Dawid Surmik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 33. Ekologia gadów triasowych Górnego Śląska na podstawie składu izotopowego ich zębów

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Natalia Konieczna

  Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk

 34. Podstawy strukturalne przeciwdziałania pękaniu przez zwiększenie zapasu energii odkształcenia plastycznego na zimno nowo...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Leszek Dobrzański

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 35. Skład chemiczny i mineralny szczątków kostnych gadów z dolnego wapienia muszlowego (trias środkowy) z obszaru Śląska, ja...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Monika Kowal-Linka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 36. Projektowanie polimerów koordynacyjnych nowej generacji z węzłami metalicznymi Cu, Ag i Au oraz wielofunkcyjnymi łącznik...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Smoleński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 37. Strukturalne własności systemów trójek

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Mariusz Meszka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej

 38. Opracowanie nowoczesnych nanomateriałów dla potrójnej terapii raka wątrobokomórkowego

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST8

  Kierownik: dr Radosław Mrówczyński

  Centrum NanoBioMedyczne, Centrum NanoBioMedyczne

 39. Samo-smarujące systemy tribologiczne pracujące w warunkach wysokich temperatur

  Konkurs: UNISONO , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Tomala

  Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

 40. Wyspa w Żółtym na przełomie I i II tysiąclecia - wielofunkcyjne centrum społeczno-kulturowe na Pomorzu Zachodnim

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Chudziak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 41. Zintegrowana analiza poziomów paleogleb kluczem do rekonstrukcji paleośrodowiskowych przełomu permu i triasu w basenie g...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Karol Jewuła

  Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

 42. Prawo do skutecznego środka naprawczego przeciwko nadużyciu uprawnień przez prokuratora i sąd w postępowaniu karnym. Per...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Wiliński

  Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 43. Wyjaśnienie wpływu temperatury i szybkości odkształcenia na umocnienie wysokowytrzymałych stali wielofazowych wykazujący...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Adam Grajcar

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 44. Zmierzch ery gadów ssakokształtnych w Europie

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Tomasz Sulej

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk

 45. Dopuszczalność dowodów w procesie karnym. Między poznaniem prawdy a rzetelnością i sprawnością postępowania.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Skorupka

  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 46. Metalofory - zrozumienie (i wizualizacja) transportu metali w patogenach, by pomóc gospodarzowi oszukać najeźdźców

  Konkurs: MAESTRO 9 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Henryk Kozłowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 47. Nowe układy katalityczne selektywnej semi-hydrogenacji alkinów.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Karol Grela

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 48. Efekty krótkoterminowe i długoterminowe ogólnoustrojowej krioterapii na wrażliwość na działanie insuliny w grupie osób z...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Ewa Ziemann

  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii

 49. Nowe metody przydatne w dysocjacji wiązania pojedynczego oparte na teorii sprzężonych klasterów

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Monika Musiał

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 50. Tlenki trójprzewodzące

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maria Gazda

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej