Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 240 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Medyczne konta oszczędnościowe jako metoda finansowania ochrony zdrowia

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marta Borda

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 2. Zasoby relacyjne spółek giełdowych w Polsce w perspektywie analizy strukturalnej sieci

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Justyna Maria Światowiec-Szczepańska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 3. Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Mariola Halina Łaguna

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 4. Prawa socjalne w Unii Europejskiej a granice swobód rynku wewnętrznego

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Piotr Kiełbasa

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 5. Wpływ krótkoterminowych i długoterminowych stóp procentowych na kształtowanie się cyklu koniunkturalnego

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Grzegorz Konrad Wesołowski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 6. Zarządzanie ryzykiem płynności w sektorze banków komercyjnych w świetle dominującego udziału kapitału zagranicznego...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Karolina Sandra Patora

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 7. Prognozowanie inflacji na podstawie modeli DSGE w realizacji celu inflacyjnego w wybranych bankach centralnych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karolina Anna Tura-Gawron

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej

 8. Rozmyta optymalizacja portfela papierów wartościowych w świetle teorii wiarygodności z uwzględnieniem oczekiwań inwestor...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aleksandra Ewa Rutkowska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 9. Analiza zagadnienia ryzyka systemowego na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej w dobie kryzysu finansowego: Im...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Jagoda Anna Kaszowska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 10. Globalny łańcuch produkcji: wartość dodana i produktywność przedsiębiorstw

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jan Włodzimierz Hagemejer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 11. Decyzje dotyczące outsourcingu a modele biznesu polskich przedsiębiorstw w kontekście koncepcji granic organizacji

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jakub Drzewiecki

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 12. Przepływ usług między Unią Europejską a Szwajcarią. Współpraca, czy integracja systemów prawnych?

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Inga Magdalena Kawka

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 13. Cywilno-prawna ochrona nieprofesjonalnych inwestorów korzystających z usług inwestycyjnych (maklerskich) na rynku kapita...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Sójka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 14. Przejęcie spółki publicznej jako forma korzystania ze swobód traktatowych.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Maciej Mataczyński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 15. Mechanizmy pomocy finansowej w warunkach niestabilności systemu finansowego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Alińska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 16. Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw - ujęcie modelowe

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Lidia Irena Kuczewska

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 17. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego - uwarunkowania, trendy i modele

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maciej Zastempowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 18. Ekonometria wahań cyklicznych - cykle koniunkturalne i finansowe oraz analiza ich wzajemnych powiązań

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Mateusz Paweł Pipień

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 19. Rola czynników krajowych i sektorowych oraz rozmiaru firm w kształtowaniu struktury kapitału przedsiębiorstw w krajach U...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

 20. Stabilność zadłużenia publicznego w warunkach uczestnictwa w unii walutowej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Leszek Stanek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 21. Decyzje finansowe w spółkach giełdowych na nieefektywnym rynku kapitałowym

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Szyszka

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 22. Mikrostruktura międzybankowego kasowego rynku walutowego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Bień-Barkowska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 23. Wytwarzanie gniazd przedsiębiorczości w Trójmiejskim Obszarze Metropolitalnym. Analiza relacji przestrzenno - ekonomiczn...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Józef Parteka

  Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

 24. Analiza rynku otwartych funduszy emerytalnych na tle rynku otwartych funduszy inwestycyjnych funkcjonujących w Polsce

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Dorota Maria Witkowska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 25. Antycykliczne bufory kapitałowe oraz ograniczenia LtV i DtI w bankowości - narzędzia ostrożnościowe regulacji bankowych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Karol Michał Strzeliński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 26. Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Radosław Trąpczyński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 27. System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aleksandra Ewa Nocoń

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń

 28. Efektywność inwestycji rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Urban Pauli

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 29. Ekspatriacja jako mechanizm transferu wiedzy w oddziałach zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Purgał-Popiela

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 30. Strategia zrównoważonego i trwałego rozwoju przedsiębiorstw.

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Witek-Crabb

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 31. Rynek międzybankowy a ryzyko zarażenia się w międzynarodowych grupach bankowych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Oskar Kowalewski

  Akademia Leona Koźmińskiego

 32. Konstrukcja stabilnych portfeli inwestycji finansowych z wykorzystaniem uogólnionych operatorów uporządkowanych średnich...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Mirosław Ogryczak

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 33. Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie prosperity i globalnego kryzysu gospodarczego

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Marian Gorynia

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 34. Wpływ uwarunkowań kulturowych na interpretację Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce - analiz...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Gierusz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

 35. Dyscyplina deponencka a sytuacja finansowa państw

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Jerzy Jackowicz

  Akademia Leona Koźmińskiego

 36. Zachowania polskich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji w świetle szkoły przedsiębiorczości międzynarodowej...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Adam Wach

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 37. Ład korporacyjny, struktura własnościowa i wyniki finansowe przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce i Austrii - analiza poró...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Piotr Węcławski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny

 38. Polityka podatkowa polskich gmin jako instrument w konkurencji o rozwój

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Julita Łukomska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 39. Nowe metody badania stabilności finansowej sektora bankowego

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Dobromił Serwa

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 40. Wpływ innowacji zarządczych na innowacyjność technologiczną i wyniki przedsiębiorstw.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Teresa Łucja Kraśnicka

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 41. Modele SEM jako narzędzie oceny wpływu czynników behawioralnych na decyzje podejmowane przez inwestorów indywidualnych n...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Mirosława Żurek

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 42. Kierunki ewolucji systemów podatkowych krajów OECD

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Mazurek-Chwiejczak

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny

 43. Media społecznościowe w działalności przedsiębiorstw - podejście modelowe

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Marta Magdalena Zembik

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 44. Procesy relokacji i ekspansji przestrzennej przedsiębiorstw w obszarach metropolitalnych

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Agnieszka Dej

  Instytut Rozwoju Miast

 45. Pomiar i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w sektorze publicznym

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grzegorz Głód

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

 46. Regulacyjne determinanty procykliczności w działalności kredytowej banków

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Olszak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 47. Model spójności postaw i celów menedżerskich ze strategiami przedsiębiorstw. Strategie behawioralne

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Katarzyna Piórkowska

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 48. Globalny i lokalny wymiar sieci biznesowych

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Milena Ratajczak-Mrozek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 49. Czynniki kapitałowej ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dorota Anna Ciesielska-Maciągowska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 50. Badania empiryczne nad rozwojem rynku obligacji przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Oskar Kowalewski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej