Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 242 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Realizacja swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej w kontekście oc...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Ryszka

  Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji

 2. Liberalizacja rynku usług w Unii Europejskiej jako czynnik podnoszący innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsięb...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Dąbrowska

  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

 3. Różnicowanie się strategii innowacji polskich przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego pod wpływem zmian uwarunkowań m...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Wziątek-Kubiak

  Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

 4. Jakość i zakres informacji w kontekście prognozowania prawdopodobieństwa bankructwa przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Berent

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 5. Strategia relacyjna sensu largo przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Agnieszka Freda Zakrzewska-Bielawska

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

 6. Tworzenie, zatrzymywanie i przechwytywanie wartości w organizacjach przedsiębiorczych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Wojciech Dyduch

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 7. Odporna estymacja pośrednia w badaniu przedsiębiorczości

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Grażyna Dehnel

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 8. Nowoczesny kapitalizm państwowy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - efektywność przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Pań...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Szarzec

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 9. Wpływ nowoczesnych instrumentów komunikacji marketingowej na efektywność działalności przedsiębiorstw na rynku międzynar...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Katarzyna Bartosik-Purgat

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 10. Motywy i skutki przekształcenia banków zagranicznych w oddziały

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Oskar Kowalewski

  Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

 11. Ład korporacyjny, struktura własnościowa i wyniki finansowe przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce i Austrii - analiza poró...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Piotr Węcławski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny

 12. ródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce - aspekty prawne

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Paweł Józef Lenio

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 13. System budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Olga Szołno

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny

 14. Kryzys na rynkach towarowych a kartele eksportowe i spekulacje na rynkach finansowych

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Oskar Kowalewski

  Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

 15. Budżetowanie partycypacyjne - sukces czy kryzys demokracji lokalnej? Studium prawnoporównawcze

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Urszula Kinga Zawadzka-Pąk

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 16. Przekrojowy model wyceny aktywów dla globalnych rynków akcji

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Zaremba

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 17. Determinanty wyników funduszy inwestycyjnych. Cechy menedżerskie oraz atrybuty funduszy

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dariusz Filip

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

 18. Zjawisko wygładzania dywidend na wschodzących giełdach papierów wartościowych: występowanie i determinanty

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Urszula Mrzygłód

  Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 19. Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przedsiębiorstw - uwarunkowania i znaczenie dla innowacyjności gospodarki turystyc...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Olszewski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 20. Kapitał relacyjny przedsiębiorstw a ich odporność na kryzys

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Aleksandra Walecka

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

 21. Dyscyplina deponencka wobec banków spółdzielczych a rola pogłosek

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Kozłowski

  Akademia Leona Koźmińskiego

 22. Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w świetle przepisów antymonopolowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr Daria Anna Kostecka-Jurczyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 23. Wartość rynkowa i wyniki finansowe przedsiębiorstwa a sukcesja stanowiska prezesa

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Ewa Byrka-Kita

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

 24. Związki pomiędzy orientacją przedsiębiorczą a wynikami moderowane wzajemnym zaufaniem i zaangażowaniem: poziom indywidua...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jarosław Karpacz

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji

 25. Adekwatność i realność ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Kawiński

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 26. Globalny kryzys finansowy a ewolucja teorii optymalnych obszarów walutowych w kontekście przystąpienia krajów Europy Śro...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Rosati

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 27. Fundusze węglowe jako podmiot realizacji polityki klimatycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Klaudia Kaczmarek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 28. Stochastyczne modelowanie kohortowych tablic trwania życia w Polsce. Analiza porównawcza składek ubezpieczeniowych przy ...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Kamil Łukasz Jodź

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 29. Wpływ innowacji na wartość przedsiębiorstw hotelarskich

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Dawid Łukasz Szutowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 30. Tax expenditures jako forma publicznego wsparcia przedsiębiorstw w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Renata Budlewska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 31. Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Łukasz Żelechowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 32. Postrzegany dystans w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw: uwarunkowania, mechanizmy redukcji, wpływ n...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mariola Joanna Ciszewska-Mlinarič

  Akademia Leona Koźmińskiego

 33. Wypłacalność ubezpieczyciela, immunizacja portfela i niezupełne rynki finansowe

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Lesław Stefan Gajek

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 34. Analiza czynników wpływających na premię za ryzyko dla indeksów akcyjnych z wykorzystaniem modeli przełącznikowych...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Robert Paweł Ślepaczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 35. Oddziaływanie niepełnej decentralizacji na jakość lokalnych wydatków publicznych w Polsce.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Kopańska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 36. Kapitał zagraniczny w sektorach bankowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej - znaczenie dla stabilności finansowej i ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

 37. Przejrzystość informacyjna spółek giełdowych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Dominika Magdalena Fijałkowska

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 38. Kształtowanie zysków a rynkowa wycena akcji

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jacek Piotr Mizerka

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 39. Ryzyko współpracy w procesie przedsiębiorczości technologicznej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Iwona Monika Staniec

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

 40. Efektywność interwencji państwowych w sektorze bankowym w Polsce i pozostałych krajach EŚW na bazie doświadczeń kryzysu ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

  Akademia Leona Koźmińskiego

 41. Badania empiryczne nad przerzucalnością podatku od towarów i usług w latach 2000 - 2012

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Arkadiusz Bernal

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 42. Endogeniczny wybór portfela kredytów hipotecznych w równowadze ogólnej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Kolasa

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 43. Wpływ lokalnych struktur rynku bankowego na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Jerzy Jackowicz

  Akademia Leona Koźmińskiego

 44. Zarządzanie środkami pieniężnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach realizujących pełen cykl operacyjny

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grzegorz Marek Michalski

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 45. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym dla niegaussowskich rozkładów zwrotów

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Palczewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 46. System finansowania samorządu terytorialnego a kreowanie i utrwalanie iluzji fiskalnych. Komplementarność metod jakościo...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Beata Guziejewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 47. Zagadnienie formy w prawie cywilnym materialnym i procesowym w kontekście instytucji papieru wartościowego i jego demate...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Krzysztof Piotr Kubień

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 48. Polityka monetarna, kreacja kredytu i polityka makroostrożnościowa a skłonność sektora finansowego do kryzysów

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Małgorzata Ewa Karaś

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 49. Wpływ czynników behawioralnych i fundamentalnych na stopy zwrotu z akcji rynków wschodzących na przykładzie Polski i Bra...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Tomasz Schabek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 50. Opodatkowanie transgranicznych spadków i darowizn

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Jan Karol Szczepański

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji