Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 4318 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ poziomu samooceny na preferencyjne przetwarzanie informacji dotyczących własnej osoby: badanie elektrofizjologiczn...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Nowicka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 2. Komemoracja postaci metropolity Andrzeja Szeptyckiego jako element procesu budowy kapitału symbolicznego w warunkach spo...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Wawrzonek

  Akademia Ignatianum w Krakowie

 3. Granice plastyczności ludzkiego mózgu widziane przez pryzmat mechanizmów czytania u niewidomych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marcin Szwed

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 4. Teoria zaangażowania w realizację celów

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Jaśko

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 5. Wpływ emocji na procesy percepcyjne, hamowanie reakcji i monitorowanie błędów. Analiza potencjałów związanych ze zdarzen...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Magdalena Senderecka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 6. Zarządzanie europejskim kryzysem uchodźców w sytuacji braku konsensusu. Pojawienie się strategii w Polsce, na Węgrzech i...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Adriana Mica

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 7. Administracyjnoprawne problemy planowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich Rzeczpospolitej Polskiej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Tomasz Bąkowski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 8. Koszty procesu karnego w świetle ekonomicznej analizy prawa

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 9. Indukcja elektromagnetyczna w nitkach z nanorurek węglowych jako skuteczna metoda tłumienia pola elektromagnetycznego

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Grabowska

  Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 10. Rada Europejska w procesie kształtowania kompetencji formalnych i nieformalnych w zakresie działań zewnętrznych Unii Eur...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Beata Przybylska-Maszner

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 11. Ochrona danych osobowych w procesie karnym w świetle gwarancji konstytucyjnych i prawa Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Wiliński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 12. Wykładnia europejskiego prawa spółek

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Napierała

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 13. Ścieżki dyfuzji nowych technologii - determinanty oraz implikacje dla procesu rozwoju gospodarczego. Nowe ujęcie teorety...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Ewa Lechman

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 14. Badania napędów elektryczno-hydraulicznych z odzyskiem energii hamowania

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz

  Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

 15. Model lokalnego centrum usługowego jako narzędzie kształtowania spójności terytorialnej obszarów miejskich

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Łukasz Damurski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

 16. Wpływ struktury atomowej warstwy pośredniej na właściwości elektronowe złącza metal/półprzewodnik z udziałem wysokociśni...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Dariusz Chrobak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

 17. Samozatrudnienie w Polsce i na świecie

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jerzy Cieślik

  Akademia Leona Koźmińskiego

 18. Wplyw akumulacji wlasnosci przez migrantow ekonomicznych na ich mobilnosc i integracje: Polscy migranci w krajach Unii E...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Stefan Markowski

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami, Ośrodek Badań nad Migracjami

 19. Procesy koncentracji a pryncypia zrównoważonego rozwoju rolnictwa

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Tomasz Berbeka

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 20. Badanie czynników i poziomu satysfakcji zawodowej polskich lekarzy w porównaniu z lekarzami z innych krajów Europy - w k...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Alicja Domagała

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

 21. Kierunki i czynniki przemian funkcji małych miast Północno-Wschodniej Polski

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Piotr Korcelli

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 22. Codex Vaticanus B: zapomniana księga dywinacyjna z przedhiszpańskiego środkowego Meksyku

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Mikulska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 23. Historia Rwandy

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Klaus Bachmann

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 24. Inscenizowana inność. Ludzkie odmienności w Europie Środkowej, 1850-1939

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Dagnosław Demski

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 25. Opracowanie technologii wytwarzania stabilnej i łatwo biodegradowalnej piany ciekłej - do zastosowań przemysłowych i bio...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marcel Krzan

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 26. Supremacja polityczna Habsburgów a proces kształtowania się elit galicyjskich w XIX wieku

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Łukasz Sroka

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 27. Handel zamorski Zanzibaru w latach 1837-1888: uczestnicy, organizacja oraz otoczenie instytucjonalne, społeczne i kultur...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Marek Pawełczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 28. Kolonizacja peryferyjnych obszarów wyżyn lessowych przez społeczności wczesnorolnicze (2 poł. VI - koniec V tys. BC) na ...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Szeliga

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny

 29. Tradycyjne zbieractwo dziko rosnących roślin jadalnych na wyspach Dalmacji

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Łukasz Łuczaj

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biotechnologii

 30. Mechanizmy poznania geometrycznego

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr Mateusz Hohol

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 31. Metateoria systemów tablicowych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Tomasz Jarmużek

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny, Wydział Humanistyczny

 32. Dynamika nadciekłych gwiazd neutronowych

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST9

  Kierownik: dr Brynmor Haskell

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 33. Badania trójwymiarowych (3D) kompozytów grafen/nanorurki węglowe z odpadów polimerowych, tlenku magnezu i tlenków metali...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Xuecheng Chen

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 34. Nano inżynieria cienkich warstw półprzewodnikowych fotokatalizatorów wewnątrz mikroreaktora dla waloryzacji modelowych z...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Juan Colmenares Quintero

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 35. Granulowanie nanoproszków ceramicznych przez wymrażanie – sposób na uzyskanie jakości laserowej przezroczystej ceramiki...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Anna Wajler

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 36. Wpływ wysokiego ciśnienia oraz ograniczenia przestrzennego na reakcję polimeryzacji i izomeryzacji. W kierunku lepszej k...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Kamil Kamiński

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 37. Ruchome granice: Międzyfazowe procesy przejścia jonów i cząsteczek w układach hydrodynamicznych.

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 38. Od selektywnej detekcji biologicznych utleniaczy i małocząsteczkowych związków sygnałowych do lepszego rozpoznania ich c...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Adam Sikora

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 39. Właściwości mechaniczne i odporność na szoki termiczne przeźroczystej ceramiki Y2O3 w funkcji mikrostruktury i temperatu...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marek Boniecki

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 40. Poszukiwanie sygnału klimatycznego przetrwałego w osadach jeziornych na podstawie zintegrowanego monitoringu współczesne...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Wojciech Tylmann

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 41. Równania różniczkowe i nierówności związane z operatorami Markowa

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Tomasz Jakubowski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 42. Koncentracja miary

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Radosław Adamczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 43. Identyfikacja genów i procesów epigenetycznych zaangażowanych w różnicowanie komórek Th17 człowieka.

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Marcin Ratajewski

  Instytut Biologii Medycznej PAN

 44. Nowe algorytmy przetwarzania sygnałów oraz globalne wskaźniki jakości energii w ocenie stanów pracy sieci z generacją ro...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Jacek Rezmer

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

 45. Badanie skuteczności nowych pro-oksydacyjnych strategii w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej B komórkowej

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Małgorzata Firczuk

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 46. PurpleWalls - zintegrowane badania nad (de) regulacją ekspresji genomu w procesie biosyntezy drewna u wierzby purpurowej...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ2

  Kierownik: dr inż. Jorge Almiro Paiva

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 47. Badania cech budowy strukturalnej, własności mechanicznych i odporności korozyjnej nowej generacji stali typu lean duple...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Zbigniew Brytan

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 48. Szczegółowa analiza potencjalnych regulatorów transkrypcji z proteomu Pseudomonas aeruginosa zależnych od ParA/ParB z wy...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Aneta Bartosik

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 49. Mechanizmy mitochondrialnej cytoprotekcji - identyfikacja oddziaływań kanału mitoBK z białkami mitochondrialnymi

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Bogusz Kulawiak

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 50. Projektowanie nowych struktur białkowych o ściśle określonych właściwościach z wykorzystaniem modeli parametrycznych....

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Stanisław Dunin-Horkawicz

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego