Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 58 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zbadanie związku pomiędzy patogennością Neisseria gonorrhoeae a naprawą DNA

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Agnieszka Kwiatek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 2. Szlaki naprawy DNA uczestniczące w oporności na terapię fotodynamiczną oraz jako potencjalny cel terapeutyczny

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Alicja Tudek

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 3. Uszkodzenia i naprawa mitochondrialnego DNA w depresji

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Piotr Lech Czarny

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 4. Polimorfizmy genow naprawy DNA OGG1, APE1 i PARP1 a wzrost i apoptoza komórek

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Somayeh Shahmoradi Ghahe

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 5. Endogenne czynniki warunkujące fenotyp komórek z uszkodzonym szlakiem niedokrwistości Fanconiego i helikazami rodziny Re...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Elżbieta Speina

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 6. Ochrona hematopoetycznych komórek macierzystych przed przedwczesnym starzeniem - klasyczna i nieklasyczna rola oksygenaz...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Krzysztof Tomasz Szade

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 7. Rola translokazy DNA Irc5 w odpowiedzi na uszkodzenia DNA u drożdży Saccharomyces cerevisiae

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Ireneusz Bernard Litwin

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 8. Badanie mechanizmu uwrażliwiania komórek nowotworowych na chemioterapię za pomocą nowych inhibitorów naprawy DNA

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Pastwa

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

 9. Super-rozdzielcza optyczna wizualizacja wysokorzędowych struktur chromatyny w jądrach komórek ludzkich, podczas replikac...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ3

  Kierownik: Prof. dr hab. Jerzy Dobrucki

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 10. Rola mediatorów naprawy DNA na drodze homologicznej rekombinacji w utrzymaniu integralności centromerów.

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Dorota Dziadkowiec

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 11. Charakterystyka funkcji roślinnych białek PCNA1 i PCNA2 z wykorzystaniem modelu doświadczalnego Arabidopsis thaliana

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Wojciech Kazimierz Strzałka

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 12. Analiza ilościowa endogennych jednoniciowych pęknięć DNA oraz wynikającego z tego stresu replikacyjnego.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Magdalena Maria Kordon

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 13. Udział genów mitochondrialnych i jądrowych genów kandydatów w kształtowaniu genetycznego podłoża wrażliwości na utratę s...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Małgorzata Aleksandra Rydzanicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 14. Rola reinicjacji cyklu komórkowego w odpowiedzi komórek postmitotycznych na stres oksydacyjny i znaczenie tego procesu w...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Paulina Anna Tokarz zd. Gomulak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 15. Białka naprawy pęknięć dwuniciowych DNA jako cele dla spersonalizowanej terapii przeciwnowotworowej opartej na syntetycz...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Śliwiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 16. Molekularne mechanizmy procesów przeżyciowych w raku piersi

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Żylicz

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 17. Identyfikacja tzw. potrójnie ujemnych raków piersi z nieaktywną ścieżką naprawy DNA w mechanizmie homologicznej rekombin...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Paweł Wenancjusz Domagała

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 18. Gen FANCA ścieżki FA/BRCA i jego potencjalna rola w raku krtani

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr inż. Marcin Zbigniew Szaumkessel

  Instytut Genetyki Człowieka PAN

 19. Wpływ indywidualnej genetycznej sylwetki chorego, związanej z procesami naprawy DNA, obrony antyoksydacyjnej, przerzutow...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Dorota Butkiewicz

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Onkologii Instytut im. M Skłodowskiej–Curie Oddział w Gliwicach

 20. Nowe mechanizmy naprawy uszkodzeń alkilacyjnych DNA u bakterii środowiskowych: Shewanella oneidensis i Pseudomonas putid...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Anna Sikora

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 21. Wpływ heterozygotycznych mutacji oraz promieniowania na ekspresję genów naprawy DNA - MRE11, RAD50 i NBN w komórkach ost...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Stanisław Nowak

  Instytut Genetyki Człowieka PAN

 22. Nowe substraty dioxygenaz z rodziny AlkB. Właściwości kodujące, mutageneza i naprawa adduktów akroleiny do adeniny i cyt...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Agnieszka Monika Maciejewska

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 23. Modulacja przez tiocukry naprawy DNA indukowanej lekami używanymi w terapii nowotworów

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Popławski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 24. Związek polimorfizmów wybranych genów enzymów antyoksydacyjnych oraz genów naprawy DNA z uszkodzeniami oksydacyjnymi u p...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Elżbieta Marta Olewińska

  Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

 25. Efekt receptorowego oddziaływania L- i D-mleczanu na komórki raka szyjki macicy. Modulacja przez mleczan naprawy uszkodz...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Waldemar Wagner

  Instytut Biologii Medycznej PAN

 26. Znaczenie uszkodzeń i naprawy mitochondrialnego DNA komórek z ekspresją onkogenu BCR/ABL dla ich oporności na imatinib...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Błasiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 27. Biologiczne funkcje Uls1 z rodziny ATP-zależnych SWI2/SNF2 translokaz DNA w replikacji, odpowiedzi na uszkodzenia DNA i ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Robert Wysocki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 28. Krystalografia enzymów naprawy DNA jako narzędzie do badania specyficzności substratowej i mechanizmu hamowania

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Alicja Tudek

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 29. Aspekty funkcjonalne, epigenetyczne oraz genetyczne szlaku naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych w chorobie Alzhei...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Śliwiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 30. Rola i współdziałanie dehydrogenazy AidB i dioksygenazy AlkB w naprawie uszkodzeń zasad DNA i RNA

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Agnieszka Monika Maciejewska

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 31. Badanie mechanizmów naprawy dwuniciowych pęknięć DNA w regionach mikrosatelitarnych z wykorzystaniem systemu CRISPR/Cas9...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Marta Olejniczak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 32. Syntetyczna letalność w komórkach nowotworowych indukowana inhibitorami białek naprawy pęknięć DNA

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Monika Maria Toma

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 33. Rola dioksygenaz E. coli AlkB i ludzkiej ALKBH3 oraz glikozylazy AlkA E. coli w naprawie adduktów akroleiny do adeniny i...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Małgorzata Dylewska

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 34. Mechanizmy aktywacji ścieżek naprawy DNA Short-Patch oraz Long-Patch w różnych fazach cyklu komórkowego

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Oskar Mateusz Szelest

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 35. Globalna i lokalna reorganizacja chromatyny w odpowiedzi komórki na dwuniciowe pęknięcia DNA - badania metodami fluoresc...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ3

  Kierownik: Prof. dr hab. Jerzy Dobrucki

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 36. Identyfikacja i funkcjonalna charakterystyka długich niekodujących RNA zaangażowanych w zależną od ATM odpowiedź na uszk...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 37. Poszukiwanie związku konstytucjonalnego defektu naprawy dwuniciowych pęknięć DNA ze specyficzną charakterystyką molekula...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agata Karolina Pastorczak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 38. Badania strukturalne mechanizmu działania bakteryjnej naprawy DNA

  Konkurs: MAESTRO 9 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Marcin Piotr Nowotny

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 39. Enzymy metabolizmu RNA, PAP I i PNPaza, jako miejsca docelowe dla nowych leków przeciwprątkowych i ich funkcjonalna char...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Dziadek

  Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

 40. Aspekty funkcjonalne, genetyczne i epigenetyczne naprawy DNA w reumatoidalnym zapaleniu stawów

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Tomasz Popławski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 41. Jak aktywacja szlaku kinaz Mec1/Tel1 (ludzkie ATR/AM) w odpowiedzi na uszkodzenia genomu jądrowego wpływa na stabilność ...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Aneta Edyta Kaniak-Golik

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 42. Genotoksyczność arsenu u drożdży Saccharomyces cerevisiae

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Ireneusz Bernard Litwin

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 43. Identyfikacja mechanizmu uwrażliwiania komórek ludzkiego raka jajnika na leki przeciwnowotworowe za pomocą inhibitorów s...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Anna Macieja

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 44. Wpływ terapii przeciwnowotworowych na stabilność genetyczną chondrocytów zróżnicowanych z ludzkich pluripotencjalnych ko...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Ewelina Augustyniak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 45. Rola translokazy DNA Uls1 w odpowiedzi na stres replikacyjny u drożdży Saccharomyces cerevisiae

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Magdalena Cal-Bąkowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 46. Wpływ (5'R) i (5'S) 5',8-cyklo-2'-deoksypuryn na naprawę uszkodzeń zespolonych DNA

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Bolesław Tomasz Karwowski

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny

 47. Medycyna spersonalizowana leczenia guzów litych wykorzystująca terapię celowaną w mechanizmy naprawy DNA, w oparciu o zj...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Śliwiński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 48. Określenie struktury i funkcji helikaz RECQL4 i BLM oraz wyjaśnienie roli nowoodkrytych zmian w genach kodujących te enz...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 49. Fotoliazy Arabidopsis: rola modyfikacji potranskrypcyjnych i potranslacyjnych, wpływ na naprawę DNA, funkcjonowanie chlo...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Agnieszka Katarzyna Banaś

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 50. Badanie sieci enzymów procesu ubikwitynacji na przykładzie ligaz ubikwityny Irc20 i Tfb3 biorących udział w odpowiedzi n...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Ewa Katarzyna Błaszczak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych