Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 154 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Izolacja genów odporności na z infekcję PVY ziemniaka (Solanum tuberosum L.) użytecznych w hodowli odpornościowej i ich ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ9

  Kierownik: Prof. dr hab. Jacek Hennig

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 2. Współczesne kierunki zmian metodologii prawa prywatnego międzynarodowego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Maria de Abgaro Zachariasiewicz

  Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 3. Analiza Zespolona Wielu Zmiennych a Teoria Operatorów

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Łukasz Kosiński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 4. Metody i narzędzia wykorzystujące adnotacje funkcjonalne w analizie grup genów w celu poprawy jakości grupowania oraz op...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Aleksandra Gruca

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 5. Obliczeniowe aspekty własności (T)

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Marek Kaluba

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 6. Operatory Toeplitza i Hankela pomiędzy różnymi przestrzeniami Hardyego

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Karol Leśnik

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

 7. Nowe warianty genetyczne powodujące azoospermię: analiza całego genomu i funkcjonolne badania in vitro

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agnieszka Malcher

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 8. Analiza strukturalno-funkcjonalna kompleksów nukleoproteinowych plazmidowych białek Rep i ssDNA rejonu DUE origin

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Katarzyna Węgrzyn

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 9. Identyfikacja i analiza funkcjonalna mutacji w genie kodującym białko VDAC3 w plemnikach ze zmniejszoną ruchliwością...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Andonis Karachitos

  Wydział Biologii, Wydział Biologii

 10. Zaburzenia osobliwe prowadzące do zasad uśredniania w modelach pochodzących z biologii i medycyny.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Bobrowski

  Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki

 11. Analiza harmoniczna związana z operatorami różniczkowymi, różnicowymi i różniczkowo-różnicowymi

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Marcin Preisner

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 12. Ocena zależności pomiędzy funkcjonalną różnorodnością roślin, strukturą zespołów mikroorganizmów i bilans węgla w czasie...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 13. Badanie wpływu przerwania sieci transkrypcyjnych na rozwój raka wątroby: analiza funkcjonalna mutacji genu HNF4A z wykor...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Hiroaki Taniguchi

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 14. Subnormalność oraz refleksywność pewnych klas operatorów nieograniczonych w przestrzeniach Hilberta

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Piotr Budzyński

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 15. Interpretacja przestrzenno-funkcjonalna wybranych obozowisk kultury janisławickiej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Tomasz Boroń

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 16. Struktury C*-algebr zadanych przez relacje, spektralne i ergodyczne własności operatorów generujących układy dynamiczne...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Bartosz Kwaśniewski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki

 17. Własności aproksymacji q-zdeformowanych algebr Arakiego-Woodsa

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Mateusz Wasilewski

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 18. Nieprzemienna probabilistyka - związki pomiędzy różnymi rodzajami niezależności

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr Kamil Szpojankowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 19. Oktonionowe transformacje Fouriera w analizie i przetwarzaniu sygnałów

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Błaszczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 20. Analiza jakościowa i funkcjonalna nitrowanej beta-1,3-glukanazy w odporności liści ziemniaka na Phythopthora infestans (...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Karolina Izbiańska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 21. Funkcjonalna analiza desaturazy stearoilo-CoA jako regulatora homeostazy metabolicznej i indukowanej przez kwasy tłuszcz...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Dobrzyń

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 22. Jakość i funkcjonalność ocen skutków regulacji w perspektywie teorii tworzenia polityk publicznych w oparciu o dowody...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Wojciech Rogowski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 23. Badanie predyspozycji genetycznej do rzadkich chorób neurorozwojowych: Integracja analiz genomu, transkryptomu i metylom...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. inż Paweł Lisowski

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 24. Analiza strukturalna i funkcjonalna niekodujących RNA w genomie Helicobacter pylori

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Grzegorz Chojnowski

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 25. Procesy Levy'ego i zwarte grupy kwantowe - przykłady, własności, klasyfikacje

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST1

  Kierownik: dr Anna Wysoczańska-Kula

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 26. Własności aproksymacji i kontraktywność półgrup Markowa dla algebr von Neumanna typu III

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Mateusz Wasilewski

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 27. Operatory maksymalne

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Dariusz Kosz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 28. Mózgowe podłoże deklarowanego doświadczenia stanu emocjonalnego. Analiza mechanizmów zdrowego i zaburzonego afektu przy ...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Mirosław Wyczesany

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 29. Analiza aktywności wybranych miRNA w regulacji somatycznej embriogenezy u Arabidopsis z wykorzystaniem transgenicznych l...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Anna Wójcik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 30. Analiza funkcjonalna plazmidów bakterii psychrofilnej Psychrobacter sp. ANT_AH3 - badanie wpływu plazmidów na biologię k...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Krzysztof Romaniuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 31. Operatory różniczkowe nad algebrami nieprzemiennymi.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Sitarz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 32. Nieprzemienna probabilistyka z zastosowaniami.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. zw. dr hab. Marek Bożejko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 33. Geometria przestrzeni Banacha w analizie wielowymiarowych problemów numerycznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 34. Losowe układy dynamiczne

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Szarek

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 35. Warunkowe i niezależnościowe struktury miar probabilistycznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 36. Analiza funkcjonalna nieznanych czynników wirulencji, oporności na antybiotyki oraz odpowiedzi stresowej kodowanych prze...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Agata Krawczyk-Balska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 37. Geometria dużej skali działań grup

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Damian Sawicki

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 38. Nierówności dla wektorów log-wklęsłych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Marta Strzelecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 39. Operatory kompozycji i inkluzji na abstrakcyjnych przestrzeniach Hardy'ego

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Michał Rzeczkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 40. Molekularna i funkcjonalna analiza interleukiny 18 (IL-18), jej receptora (IL-18R) i wiążącego ją białka w aktywnej gruź...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Sebastian Wawrocki

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 41. Analiza funkcjonalna malych RNA pochodzacych od tRNA w organizmie modelowym Arabidopsis thaliana.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Agnieszka Thompson

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 42. Konwersja nieważnych czynności prawnych - analiza funkcjonalna i prawnoporównawcza

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Magdalena Bławat

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 43. Czujniki elektrochemiczne wytwarzane z materiałów funkcjonalnych przeznaczone do analizy i profilowania produktów spożyw...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Bogusław Baś

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 44. Homologie Hopf-cykliczne dla algebr nieunitalnych z zastosowaniami do algebr dróg

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Hajac

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 45. Odwzorowania dodatnie w fizyce matematycznej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Chruściński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 46. C*-algebry i ich interakcje z topologiczną i kwantową dynamiką

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST1

  Kierownik: dr Karen Strung

  Instytut Matematyczny PAN

 47. Nowe mechanizmy ukierunkowanej mutagenezy opartej na technice CRISPR/Cas, jako narzędzie w analizie funkcjonalnej genów ...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Sebastian Gasparis

  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 48. Odstąpienie od umowy jako środek ochrony przed naruszeniem zobowiązania - funkcjonalna analiza polskiej regulacji w świe...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Karolina Pasko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji

 49. Wybrane zagadnienia teorii lokalnie zwartych grup kwantowych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Piotr Sołtan

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 50. Teoria operatorów i jej zastosowania

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Mastyło

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki