Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Rozwiń kryteria wyszukiwania

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie


Słowa kluczowe

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 33 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Dwufunkcyjne kompozyty węglowo-tlenkowe typu "core-shell" do eliminacji lotnych związków organicznych metodą adsorpcyjno...

  Konkurs: OPUS 6, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Piotr Kuśtrowski

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii

 2. Badania sorpcji barwników i jonów metali z wód i ścieków na wybranych kopalinach oraz surowcach naturalnych i odpadowych...

  Konkurs: PRELUDIUM 3, panel: ST8, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Magdalena Karolina Pająk

  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

 3. Modelowanie hybrydowych deformowalnych nanomateriałów porowatych do składowania gazów i oczyszczania biogazu

  Konkurs: OPUS 9, panel: ST8, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Bogdan Kuchta

  Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny

 4. Wzrost i domieszkowanie półprzewodników w procesach z fazy gazowej - analiza ab initio

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Adam Krukowski

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 5. Strukturalne modele dynamiczne dużych i złożonych układów biomolekularnych

  Konkurs: OPUS 8, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Cieplak

  Instytut Fizyki PAN

 6. Rozwijanie nowych strategii syntezy nieorganiczno-organicznych materiałów porowatych

  Konkurs: SONATA BIS 4, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Wojciech Bury

  Politechnika Warszawska; Wydział Chemiczny

 7. Materiały porowate w warunkach ekstremalnych

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szczepan Katrusiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 8. Modelowanie teoretyczne samoorganizacji nanostruktur molekularnych w warstwach zaadsorbowanych

  Konkurs: OPUS 9, panel: ST4, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Paweł Jerzy Szabelski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Wydział Chemii

 9. Makroskopowe a mikroskopowe właściwości surfaktantów

  Konkurs: OPUS 8, panel: ST4, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Bronisław Jańczuk

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Wydział Chemii

 10. Monowarstwy nanocząstek o kontrolowanej heterogeniczności i strukturze jako efektywne substraty antyadhezyjne

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Adamczyk

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 11. Nowe membrany kompleksujące w adsorpcji i oznaczaniu jonów metali

  Konkurs: OPUS 9, panel: ST4, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Rafał Sitko

  Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 12. Synteza i charakterystyka modyfikowanych sorbentów krzemoorganicznych zaprojektowanych do sorpcji biomolekuł

  Konkurs: SONATA 3, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Mariusz Barczak

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Wydział Chemii

 13. Synteza i charakterystyka fizykochemiczna nowej grupy adsorbentów z przeznaczeniem do usuwania metali ciężkich i zaniecz...

  Konkurs: SONATA 2, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: dr inż. Filip Ciesielczyk

  POLITECHNIKA POZNAŃSKA; Wydział Technologii Chemicznej

 14. Struktura i właściwości adsorpcyjne powierzchni żelaza i tlenków żelaza

  Konkurs: OPUS 4, panel: ST3, Projekt zakończony

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Kiejna

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Fizyki i Astronomii

 15. Opis mechanizmu oddziaływań surfaktant - polielektrolit w procesie tworzenia nowej generacji nanonośników

  Konkurs: OPUS 2, panel: ST4, Projekt zakończony

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 16. Określenie mechanizmów adsorpcji wybranych białek anizotropowych w kontrolowanych warunkach transportu.

  Konkurs: OPUS 4, panel: ST4, Projekt zakończony

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Adamczyk

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 17. Określenie mechanizmów adsorpcji fibrynogenu na powierzchniach nośników koloidalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 5, panel: ST4, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr inż. Paulina Żeliszewska

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 18. Mechanizmy nieodwracalnej adsorpcji nanocząstek na powierzchniach nośników koloidalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 6, panel: ST4, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr Marta Sadowska

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 19. Funkcjonalizacja powierzchni mezoporowatej krzemionki na drodze depozycji struktur polimerowych zawierających grupy amin...

  Konkurs: OPUS 4, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: dr hab. Piotr Kuśtrowski

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii

 20. Funkcjonalizacja filmów polimerowych jako narzędzie do otrzymywania nowoczesnych nanomateriałów o znacznym potencjale ap...

  Konkurs: SONATA 1, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Marta Kolasińska-Sojka

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 21. Fotoindukowane wzmocnienie adsorbcji wodoru na graficie.

  Konkurs: OPUS 2, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: dr inż. Łukasz Tadeusz Radosiński

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

 22. Charakterystyka elektrokinetyczna oddziaływań monowarstw HSA rekombinowanego z ligandami jonowymi.

  Konkurs: PRELUDIUM 4, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr Marta Kujda

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 23. Nowe polieterowe powierzchnie przeciwdziałające adsorpcji protein

  Konkurs: OPUS 1, panel: ST5, Projekt rozliczony

  Kierownik: dr Alicja Utrata-Wesołek

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 24. Badanie mechanizmów adsorpcji bradykininy i jej analogów immobilizowanych na różnorodnych powierzchniach metalicznych....

  Konkurs: PRELUDIUM 3, panel: ST4, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr Dominika Maria Skołuba

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii

 25. Badania mechanizmów adsorpcji kwasów N-benzenoamino(boronofenylo)metylofosfonowych na różnorodnych powierzchniach metali...

  Konkurs: PRELUDIUM 2, panel: ST4, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr Natalia Anna Piergies

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii

 26. Zastosowanie nowych, nanoporowatych, uporządkowanych węgli do oczyszczania wody ze związków organicznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 3, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Katarzyna Beata Jedynak

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 27. Wytwarzanie wzorów wielu białek na wieloskładnikowych cienkich warstwach polimerowych

  Konkurs: SONATA 5, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Joanna Zemła

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 28. Wspomagane komputerowo projektowanie i przewidywanie właściwości nośników leków opartych na strukturze nanorurek węglowy...

  Konkurs: SONATA BIS 2, panel: ST4, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Tomasz Pańczyk

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 29. Sorpcja molibdenu(VI) i wolframu(VI) na smektycie modyfikowanym długołańcuchowymi solami amoniowymi

  Konkurs: PRELUDIUM 7, panel: ST10, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr inż. Barbara Małgorzata Szala

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 30. Projektowanie i synteza materiałów porowatych na bazie biopolimerów i ich kompozytów z magnetytem jako potencjalnych sor...

  Konkurs: OPUS 7, panel: ST8, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Anna Daria Kaczmarek-Kędziera

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Chemii

 31. Nanoporowate materiały węglowe jako adsorbenty do magazynowania dwutlenku węgla i wodoru

  Konkurs: OPUS 5, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Feliks Choma

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Nowych Technologii i Chemii

 32. Badanie oddziaływań waniloidów z materiałami MOF na potrzeby uwalniania cząsteczek w terapiach antynowotworowych

  Konkurs: PRELUDIUM 6, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr inż. Bartosz Jakub Marszałek

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Chemii

 33. Adsorpcja barwników azowych ze ścieków na tanich sorbentach naturalnych

  Konkurs: OPUS 1, panel: ST8, Projekt rozliczony

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński

  Politechnika Łódzka; Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska