Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 48 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Określenie mechanizmów adsorpcji fibrynogenu na powierzchniach nośników koloidalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Paulina Żeliszewska

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 2. Charakterystyka elektrokinetyczna oddziaływań monowarstw HSA rekombinowanego z ligandami jonowymi.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Marta Kujda

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 3. Dwufunkcyjne kompozyty węglowo-tlenkowe typu core-shell do eliminacji lotnych związków organicznych metodą adsorpcyjno-k...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Kuśtrowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 4. Funkcjonalizacja powierzchni mezoporowatej krzemionki na drodze depozycji struktur polimerowych zawierających grupy amin...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Kuśtrowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 5. Monowarstwy nanocząstek o kontrolowanej heterogeniczności i strukturze jako efektywne substraty antyadhezyjne

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Zbigniew Adamczyk

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 6. Określenie mechanizmów adsorpcji wybranych białek anizotropowych w kontrolowanych warunkach transportu.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Zbigniew Adamczyk

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 7. Wytwarzanie wzorów wielu białek na wieloskładnikowych cienkich warstwach polimerowych

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Joanna Zemła

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 8. Wspomagane komputerowo projektowanie i przewidywanie właściwości nośników leków opartych na strukturze nanorurek węglowy...

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Pańczyk

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 9. Nowe membrany kompleksujące w adsorpcji i oznaczaniu jonów metali

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Rafał Sitko

  Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 10. Nanoporowate materiały węglowe jako adsorbenty do magazynowania dwutlenku węgla i wodoru

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Jerzy Feliks Choma

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 11. Badania sorpcji barwników i jonów metali z wód i ścieków na wybranych kopalinach oraz surowcach naturalnych i odpadowych...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Magdalena Karolina Pająk

  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

 12. Zastosowanie nowych, nanoporowatych, uporządkowanych węgli do oczyszczania wody ze związków organicznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Katarzyna Beata Jedynak

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 13. Synteza i charakterystyka modyfikowanych sorbentów krzemoorganicznych zaprojektowanych do sorpcji biomolekuł

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr Mariusz Barczak

  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

 14. Synteza i charakterystyka fizykochemiczna nowej grupy adsorbentów z przeznaczeniem do usuwania metali ciężkich i zaniecz...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Filip Ciesielczyk

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 15. Fotoindukowane wzmocnienie adsorbcji wodoru na graficie.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Łukasz Tadeusz Radosiński

  Politechnika Wrocławska

 16. Opis mechanizmu oddziaływań surfaktant - polielektrolit w procesie tworzenia nowej generacji nanonośników

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Piotr Warszyński

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 17. Badanie mechanizmów adsorpcji bradykininy i jej analogów immobilizowanych na różnorodnych powierzchniach metalicznych....

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Dominika Maria Skołuba

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 18. Badania mechanizmów adsorpcji kwasów N-benzenoamino(boronofenylo)metylofosfonowych na różnorodnych powierzchniach metali...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Natalia Anna Piergies

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 19. Makroskopowe a mikroskopowe właściwości surfaktantów

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Bronisław Jańczuk

  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

 20. Modelowanie hybrydowych deformowalnych nanomateriałów porowatych do składowania gazów i oczyszczania biogazu

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Bogdan Kuchta

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 21. Badanie oddziaływań waniloidów z materiałami MOF na potrzeby uwalniania cząsteczek w terapiach antynowotworowych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Bartosz Jakub Marszałek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 22. Sorpcja molibdenu(VI) i wolframu(VI) na smektycie modyfikowanym długołańcuchowymi solami amoniowymi

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Barbara Małgorzata Szala

  AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 23. Adsorpcja barwników azowych ze ścieków na tanich sorbentach naturalnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. Władysław Kamiński

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 24. Materiały porowate w warunkach ekstremalnych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Andrzej Szczepan Katrusiak

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 25. Strukturalne modele dynamiczne dużych i złożonych układów biomolekularnych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Marek Cieplak

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 26. Struktura i właściwości adsorpcyjne powierzchni żelaza i tlenków żelaza

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Adam Kiejna

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 27. Funkcjonalizacja filmów polimerowych jako narzędzie do otrzymywania nowoczesnych nanomateriałów o znacznym potencjale ap...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marta Kolasińska-Sojka

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 28. Projektowanie i synteza materiałów porowatych na bazie biopolimerów i ich kompozytów z magnetytem jako potencjalnych sor...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr Anna Daria Kaczmarek-Kędziera

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 29. Walidacja nowego modelu izotermy adsorpcji, na wybranych przykładach adsorpcji jonów metali z roztworów wodnych.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marek Wojnicki

  AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 30. Otrzymywanie i właściwości nanomateriałów węglowych funkcjonalizowanych grupami fosfonowymi.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr Kamila Żelechowska

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 31. Wpływ przeciwjonów na tworzenie i funkcjonalność membran polielektrolitowych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marta Kolasińska-Sojka

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 32. Innowacyjne układy dostarczania dedykowane aktywnym substancjom farmaceutycznym, których działanie wymaga algorytmów czę...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Joanna Gościańska

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 33. Otrzymywanie i badanie adsorpcyjnych właściwości hybrydowych materiałów MOF-grafen

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Jerzy Feliks Choma

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 34. Hierarchicznie porowate oraz anizotropwe struktury dla procesów sorpcyjnych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr Anna Magdalena Kusior

  AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 35. BEACs: nowe formy alotropowe węgla. Synteza, domieszkowanie, oraz właściwości elektronowe i adsorpcyjne.

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr Andrzej Daniel Szczurek

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 36. Symulacje molekularne adsorpcji lekkich węglowodorów na materiałach mikroporowatych w odniesieniu do termodesorpcyjnych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Andrzej Sławek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 37. Zastosowanie specyficznie otrzymanych powierzchni metalicznych do adsorpcji biologicznie aktywnych związków.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Agnieszka Maria Tąta

  AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 38. Nowe polieterowe powierzchnie przeciwdziałające adsorpcji protein

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Alicja Utrata-Wesołek

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 39. Opracowanie nowoczesnej technologi wytwarzania stabilnych biologicznych filmów powierzchniowych o właściwościach drobnos...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marcel Krzan

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 40. Minerały warstwowe dotowane nanocząstkami żelaza wykazującymi właściwości redukcyjne i magnetyczne do usuwania i separac...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Paulina Maziarz

  AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 41. Adsorpcja barwników organicznych na powierzchni (101) anatazu

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Bartosz Such

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 42. Badania adsorpcji związków biologicznie czynnych na granicy faz metal/roztwór i tlenek metalu/roztwór przy wykorzystaniu...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Edyta Proniewicz

  AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 43. Magnetyczny silicen - adsorpcja metali przejściowych na silicenie

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Ryszard Zdyb

  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 44. Wpływ taktyczności polimerów na adsorpcję, orientację i konformację białek na powierzchni cienkich warstw polimerowych...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Kamil Antoni Awsiuk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 45. Wzrost i domieszkowanie półprzewodników w procesach z fazy gazowej - analiza ab initio

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Stanisław Adam Krukowski

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 46. Modelowanie teoretyczne samoorganizacji nanostruktur molekularnych w warstwach zaadsorbowanych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Paweł Jerzy Szabelski

  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

 47. Rozwijanie nowych strategii syntezy nieorganiczno-organicznych materiałów porowatych

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr Wojciech Bury

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 48. Mechanizmy nieodwracalnej adsorpcji nanocząstek na powierzchniach nośników koloidalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Marta Sadowska

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

Polityka cookies

Partnerzy