Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 51 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Materiały porowate w warunkach ekstremalnych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szczepan Katrusiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 2. Wytwarzanie wzorów wielu białek na wieloskładnikowych cienkich warstwach polimerowych

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Joanna Zemła

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 3. Określenie mechanizmów adsorpcji fibrynogenu na powierzchniach nośników koloidalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Paulina Żeliszewska

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 4. Otrzymywanie i badanie adsorpcyjnych właściwości hybrydowych materiałów MOF-grafen

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Feliks Choma

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 5. Nanoporowate materiały węglowe jako adsorbenty do magazynowania dwutlenku węgla i wodoru

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Feliks Choma

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 6. Charakterystyka elektrokinetyczna oddziaływań monowarstw HSA rekombinowanego z ligandami jonowymi.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Marta Kujda

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 7. Monowarstwy nanocząstek o kontrolowanej heterogeniczności i strukturze jako efektywne substraty antyadhezyjne

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Adamczyk

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 8. Określenie mechanizmów adsorpcji wybranych białek anizotropowych w kontrolowanych warunkach transportu.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Adamczyk

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 9. Projektowanie i synteza materiałów porowatych na bazie biopolimerów i ich kompozytów z magnetytem jako potencjalnych sor...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr Anna Daria Kaczmarek-Kędziera

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 10. Modelowanie teoretyczne samoorganizacji nanostruktur molekularnych w warstwach zaadsorbowanych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Paweł Jerzy Szabelski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

 11. Opracowanie nowoczesnej technologi wytwarzania stabilnych biologicznych filmów powierzchniowych o właściwościach drobnos...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marcel Krzan

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 12. Dwufunkcyjne kompozyty węglowo-tlenkowe typu "core-shell" do eliminacji lotnych związków organicznych metodą adsorpcyjno...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Kuśtrowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 13. Funkcjonalizacja powierzchni mezoporowatej krzemionki na drodze depozycji struktur polimerowych zawierających grupy amin...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Kuśtrowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 14. Zastosowanie nowych, nanoporowatych, uporządkowanych węgli do oczyszczania wody ze związków organicznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr Katarzyna Beata Jedynak

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 15. Funkcjonalizacja filmów polimerowych jako narzędzie do otrzymywania nowoczesnych nanomateriałów o znacznym potencjale ap...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marta Kolasińska-Sojka

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 16. Otrzymywanie i właściwości nanomateriałów węglowych funkcjonalizowanych grupami fosfonowymi.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Kamila Żelechowska

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 17. Wspomagane komputerowo projektowanie i przewidywanie właściwości nośników leków opartych na strukturze nanorurek węglowy...

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Tomasz Pańczyk

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 18. Badania sorpcji barwników i jonów metali z wód i ścieków na wybranych kopalinach oraz surowcach naturalnych i odpadowych...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr Magdalena Karolina Pająk

  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

 19. Badanie mechanizmów adsorpcji bradykininy i jej analogów immobilizowanych na różnorodnych powierzchniach metalicznych....

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Dominika Maria Skołuba

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 20. Wpływ taktyczności polimerów na adsorpcję, orientację i konformację białek na powierzchni cienkich warstw polimerowych...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Kamil Antoni Awsiuk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 21. Synteza i charakterystyka modyfikowanych sorbentów krzemoorganicznych zaprojektowanych do sorpcji biomolekuł

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr Mariusz Barczak

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

 22. Badania mechanizmów adsorpcji kwasów N-benzenoamino(boronofenylo)metylofosfonowych na różnorodnych powierzchniach metali...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Natalia Anna Piergies

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 23. Synteza i charakterystyka fizykochemiczna nowej grupy adsorbentów z przeznaczeniem do usuwania metali ciężkich i zaniecz...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Filip Ciesielczyk

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 24. Opis mechanizmu oddziaływań surfaktant - polielektrolit w procesie tworzenia nowej generacji nanonośników

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 25. Struktura i właściwości adsorpcyjne powierzchni żelaza i tlenków żelaza

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Kiejna

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 26. Fotoindukowane wzmocnienie adsorbcji wodoru na graficie.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Łukasz Tadeusz Radosiński

  Politechnika Wrocławska

 27. Adsorpcja barwników azowych ze ścieków na tanich sorbentach naturalnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 28. Strukturalne modele dynamiczne dużych i złożonych układów biomolekularnych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Cieplak

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 29. Wpływ zewnętrznego pola elektromagnetycznego na procesy adsorpcji metali cięzkich

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Rajczykowski

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 30. Wpływ przeciwjonów na tworzenie i funkcjonalność membran polielektrolitowych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marta Kolasińska-Sojka

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 31. Mechanizm adsorpcji metanu na minerałach ilastych w warunkach geologicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Paweł Piotr Ziemiański

  Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

 32. Nowe membrany kompleksujące w adsorpcji i oznaczaniu jonów metali

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Rafał Sitko

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 33. Walidacja nowego modelu izotermy adsorpcji, na wybranych przykładach adsorpcji jonów metali z roztworów wodnych.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Marek Wojnicki

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 34. Innowacyjne układy dostarczania dedykowane aktywnym substancjom farmaceutycznym, których działanie wymaga algorytmów czę...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Joanna Gościańska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 35. BEACs: nowe formy alotropowe węgla. Synteza, domieszkowanie, oraz właściwości elektronowe i adsorpcyjne.

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr Andrzej Daniel Szczurek

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 36. Odkrycie tajemnic adsorpcji/desorpcji jonów na powierzchni porowatych elektrod węglowych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Anetta Płatek

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 37. Symulacje molekularne adsorpcji lekkich węglowodorów na materiałach mikroporowatych w odniesieniu do termodesorpcyjnych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Andrzej Sławek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 38. Minerały warstwowe dotowane nanocząstkami żelaza wykazującymi właściwości redukcyjne i magnetyczne do usuwania i separac...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Paulina Maziarz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 39. Nowe polieterowe powierzchnie przeciwdziałające adsorpcji protein

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Alicja Utrata-Wesołek

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 40. Modelowanie hybrydowych deformowalnych nanomateriałów porowatych do składowania gazów i oczyszczania biogazu

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Bogdan Kuchta

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 41. Badania adsorpcji związków biologicznie czynnych na granicy faz metal/roztwór i tlenek metalu/roztwór przy wykorzystaniu...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Edyta Proniewicz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 42. Rozwijanie nowych strategii syntezy nieorganiczno-organicznych materiałów porowatych

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Wojciech Bury

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 43. Adsorpcja barwników organicznych na powierzchni (101) anatazu

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Bartosz Such

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 44. Sorpcja molibdenu(VI) i wolframu(VI) na smektycie modyfikowanym długołańcuchowymi solami amoniowymi

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Barbara Małgorzata Szala

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 45. Hierarchicznie porowate oraz anizotropwe struktury dla procesów sorpcyjnych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Anna Magdalena Kusior

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 46. Zastosowanie specyficznie otrzymanych powierzchni metalicznych do adsorpcji biologicznie aktywnych związków.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Agnieszka Maria Tąta

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 47. Wzrost i domieszkowanie półprzewodników w procesach z fazy gazowej - analiza ab initio

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Adam Krukowski

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 48. Magnetyczny silicen - adsorpcja metali przejściowych na silicenie

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Ryszard Zdyb

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 49. Badanie oddziaływań waniloidów z materiałami MOF na potrzeby uwalniania cząsteczek w terapiach antynowotworowych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Bartosz Jakub Marszałek

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii

 50. Makroskopowe a mikroskopowe właściwości surfaktantów

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Bronisław Jańczuk

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii