Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 41 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Właściwości fizyczne kompleksów przeciwciał z lipopolisacharydami form S i R szczepów Proteus mirabilis.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Joanna Gleńska-Olender

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 2. Molekularne podstawy amyloidogenezy - struktura i dynamika konformacyjna wybranych kompleksów ludzkiego białka prionoweg...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Maciej Kozak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 3. Biofizyczny mechanizm synergii integryn i syndekanów w adhezji komórek pęcherza moczowego do elementów strukturalnych ma...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Lekka

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 4. Ultracienkie warstwy Sb jako nowy materiał z własnościami dwuwymiarowego (2D) izolatora topologicznego

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 5. Białka przy powierzchniach ciał stałych i struktury białkowe w symulacjach i doświadczeniu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Cieplak

  Instytut Fizyki PAN

 6. Spektrometria ToF SIMS i spektroskopia AFM w badaniach własności biochemicznych pojedynczych komórek czerniaka złośliweg...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Justyna Gostek

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 7. Badania enzymatycznej degradacji struktury polisacharydów ściany komórkowej owoców przy pomocy mikroskopu sił atomowych ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Artur Zdunek

  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

 8. Obrazowanie "label-free" wewnątrzkomórkowych struktur śródbłonka za pomocą konfokalnej mikroskopii ramanowskiej oraz spe...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Katarzyna Majzner

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 9. Od centrum aktywnego do reaktora: projektowanie aktywności katalizatorów z tlenków metali dla nośników strukturalnych o ...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Joanna Łojewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 10. Wieloparametrowe obrazowanie komórek przy pomocy spektroskopii oscylacyjnej, AFM i SNOM: analiza biochemicznych zmian w ...

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Barańska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 11. Wpływ niskocząsteczkowych przeciwutleniaczy na fotoreaktywność barwników starczych - lipofuscyny i melanolipofuscyny ora...

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Sarna

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 12. Nanomechaniczne, wisko-elastyczne i elektrochemiczne wlasciwosci kompozytow przewodzacych do budowy superkondensatorow

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Piotr Pięta

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 13. Mała skala, wielkie znaczenie: spektroskopia ramanowska, obrazowanie 3D, mikroskopia sił atomowych i barwienie immunohis...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Marta Pacia

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 14. Badania w skali nanometrowej mechanicznych i elektrycznych właściwości warstw molekularnych przygotowanych na podłożach ...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Franciszek Krok

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 15. Neurotoksyczne oligomery ludzkiej cystatyny C - identyfikacja i badania strukturalne

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Maciej Kozak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 16. Wpływ anizotropii kryształu GaN na właściwości warstw i struktur kwantowych InGaN i AlGaN o orientacji niepolarnej (10-1...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr Marta Sawicka

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 17. Mikroskopowy mechanizm wzrostu warstw InGaN i jego wpływ na fluktuacje składu indu

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Henryk Turski

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 18. Nanostrukturyzacja powierzchni krystalicznych w wyniku oddziaływania z wiązką jonową

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Franciszek Krok

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 19. Mechanika, struktura i zróżnicowany wzrost ściany komórkowej - morfogeneza roślin z perspektywy mechaniki

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 20. "Badanie elektrycznych i mechanicznych właściwości warstw pasywnych w nanoskali przy użyciu Mikroskopii Sił Atomowych."...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Tobiszewski

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 21. Otrzymywanie anten optycznych metodami mechanicznej litografii AFM

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Sylwester Gawinkowski

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 22. Mechanostabilność białek i ich kompleksów

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Mateusz Sikora

  Instytut Fizyki PAN

 23. Grafenowe układy memrystywne - badania podstawowe w nanoskali

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Klusek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 24. Badanie korelacji między strukturą szkieletu błonowego oraz przepuszczalności O2 i Na+ /K+ czerwonych ciałek krwi pacjen...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Magdalena Kaczmarska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 25. Metody bezznacznikowe do badania wpływu modyfikacji powierzchni na diagnostykę i prognostykę czerniaka

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Anna Sobiepanek

  Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 26. Od acenów do obiektów nanografenowych: tworzenie, struktura i właściwości elektronowe

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST3

  Kierownik: dr Szymon Godlewski

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 27. Samoorganizacja oraz charakterystyka nanomechaniczna mikrowłókien celulozy

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Adolfo Poma Bernaola

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 28. Badania anizotropii naprężeń oraz naprężeń resztkowych w mocno niedopasowanych stopach półprzewodnikowych III - V - N...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Jarosław Serafińczuk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 29. Badanie własności nanomechanicznych ściany oskrzeli w remodelingu dróg oddechowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Tomasz Stachura

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 30. Badania elektryczne i mechaniczne membran na bazie dichalkogenków metali przejściowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Jarosław Serafińczuk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 31. Oddziaływanie peptydów membrano-aktywnych z modelowymi blonami komórkowymi i ich rola w transporcie leków. Badania przy ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Piotr Pięta

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 32. W poszukiwaniu biochemicznych, mechanicznych i funkcjonalnych markerów stresu oksydacyjnego w erytrocytach

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr Katarzyna Marzec

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 33. Grzyby arbuskularne jako wektory wirusów roślinnych (MYCOVIR)

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 34. Porównanie właściwości adhezyjnych i sił trakcji komórek raka pęcherza moczowego o różnym stopniu złośliwości hodowanych...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Joanna Danilkiewicz

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 35. Bio oligo/polisacharydy pod wpływem sił zewnętrznych

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST4

  Kierownik: dr Agnieszka Brzyska

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

 36. Zintegrowane systemy AFM-Raman i AFM-IR jako nowoczesne narzędzia w analizie uszkodzeń radiacyjnych

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST4

  Kierownik: dr Maciej Roman

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 37. Opracowanie technik spektroskopowej analizy powierzchni do badania zależności pomiędzy strukturą i aktywnością katalizat...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Damian Chlebda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 38. Defekty strukturalne i elektronowe redukowanych powierzchni kryształów TiO2(110) i ich wpływ na charakter interfejsu wzr...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Franciszek Krok

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 39. Nowoczesne metody spektroskopowe w diagnostyce i zwalczaniu nowotworów z wykorzystaniem platformy wielomodułowej : obraz...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Halina Abramczyk

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 40. Badania właściwości grafenowych układów nanoelektromechanicznych za pomocą mikroskopii bliskich oddziaływań i spektrosko...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Gajewski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 41. Allosteryczna regulacja aktywności proteasomu - jak to działa?

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Jankowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii