Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 129 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Tax expenditures jako forma publicznego wsparcia przedsiębiorstw w Polsce

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS4

  Kierownik: Renata Budlewska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 2. Oligomeryzacja i wiązanie substratów w oksydoreduktazie protochlorofilidu

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ1

  Kierownik: Michał Gabruk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 3. Rola kompleksów przebudowujących chromatynę typu SWI/SNF zawierajacych podjednostki SWP73A i SWP73B w kontroli podstawow...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ1

  Kierownik: Sebastian Sacharowski

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 4. Znaczenie morfologii filamentów sinicowych w obronie przed wyjadaniem i w konkurencji o zasoby pokarmowe

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: Łukasz Wejnerowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 5. Sensy i znaczenia nadawane przez adolescentów ich doświadczeniom bycia w związkach uczuciowych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Kamila Kacprzak

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii

 6. Immobilizacja enzymów na wybranych nośnikach organicznych i nieorganicznych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST8

  Kierownik: Jakub Zdarta

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 7. Boszniacki nacjonalizm. Strategie tworzenia granic wspólnoty

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Tomasz Rawski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 8. Charakterystyka funkcjonalna białka ALKBH10B, partnera kompleksu remodelującego chromatynę typu SWI/SNF u Arabidopsis th...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ2

  Kierownik: Dorota Zugaj

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 9. Wpływ szybkich periodycznych modulacji na ultrazimne gazy atomowe w obecności nieporządku.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST2

  Kierownik: Jan Major

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 10. Indukcja i naprawa jedno i dwuniciowych pęknięć podczas replikacji DNA

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ1

  Kierownik: Krzysztof Berniak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 11. Kosmologiczna produkcja cząstek w tłach zależnych od czasu

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST2

  Kierownik: Olga Czerwińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 12. Teoria modeli z działaniem grupy skończonej

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST1

  Kierownik: Daniel Hoffmann

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 13. Klasyfikacja stanów świadomości z wykorzystaniem złożonych bodźców dźwiękowych.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Urszula Górska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 14. Analiza ugruntowania i superweniencji w teorii i filozofii prawa.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS5

  Kierownik: Bartosz Janik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 15. Fingerprint Połączeń Podstrukturalnych - nowa metoda reprezentacji związków chemicznych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ2

  Kierownik: Krzysztof Rataj

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 16. Obraz życia codziennego chrześcijan na Wschodzie w świetle kościelnych źródeł normatywnych (IV-V wiek)

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS3

  Kierownik: Andrzej Hołasek

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 17. Zastosowania spektroskopii Ramana do detekcji wybranych substancji w tkankach

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST7

  Kierownik: Maciej Wróbel

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 18. Przedmioty i kultura materialna w instytucji totalnej. Codzienność w nazistowskich obozach koncentracyjnych. Na przykład...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Łukasz Posłuszny

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 19. Identyfikacja niezależnych od białka p53 ścieżek sygnalizacyjnych prowadzących do starzenia komórek nowotworowych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: Anna Strzeszewska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 20. Stymulowany związkami chemicznymi translacyjny odczyt przedwczesnych kodonów STOP w wybranych genach zaangażowanych w pa...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ4

  Kierownik: Maciej Dąbrowski

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 21. Badania właściwości katalitycznych kwaśnych cieczy jonowych w modelowych procesach chemicznych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST8

  Kierownik: Karolina Matuszek

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 22. Bioinformatyczne metody modelowania i weryfikacji hipotezy Świata RNA.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST6

  Kierownik: Natalia Szóstak

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 23. Lean Thinking w zarządzaniu jakością opieki zdrowotnej

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS4

  Kierownik: Małgorzata Fiałkowska-Filipek

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 24. Specyficzne oddziaływania białko-DNA a sensybilizowane uszkodzenia fotochemiczne i radiacyjne w modyfikowanych oligonukl...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: Paweł Wityk

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 25. Zasada humanitaryzmu i konieczności wojskowej jako kardynalne zasady międzynarodowego prawa humanitarnego i "przeglądu p...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS5

  Kierownik: Kaja Kowalczewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 26. Metody wspomagania modelowania struktury trzeciorzędowej białek za pomocą predyktorów miejsc kontaktowych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ1

  Kierownik: Paweł Woźniak

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 27. Neuronalne korelaty przetwarzania aktualnych i dotyczących przeszłości informacji związanych z własną osobą

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Ilona Kotlewska-Kowalska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 28. Stronnictwo Zygmunta III Wazy w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1603-1621

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS3

  Kierownik: Karol Żojdź

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 29. Tempo metabolizmu i typy wymiany gazowej u chrząszczy biegaczowatych (Carabidae): efekt termogenezy poposiłkowej, temper...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: Agnieszka Gudowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 30. Pochodne azulenu jako bloki budulcowe w konstrukcji selektywnych receptorów anionów

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: Dawid Lichosyt

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 31. Mikroorganizmy halofilne w biodeterioracji budowlanych obiektów zabytkowych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ9

  Kierownik: Justyna Adamiak

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 32. Kontakty Egipt-Bliski Wschód w IV tys. p.n.e. w świetle importów i naśladownictw

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS3

  Kierownik: Marcin Czarnowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 33. Możliwe mechanizmy modulacji aktywności enzymatycznej syntazy prostaglandyny H2 w kształtowaniu wrażliwości płytek krwi ...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: Karolina Siewiera

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Nauk Biomedycznych

 34. Bioaktywne szkliste i szkło-krystaliczne materiały krzemianowo-fosforanowe zawierające jony bakteriobójcze

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST8

  Kierownik: Aleksandra Wajda

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 35. Reaktywne i proaktywne zbiorowe działanie

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Paulina Górska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 36. The Origin and Development of Funerary Portrait Relief in Roman Syria. Study of Cultural Interactions in the Roman East ...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS3

  Kierownik: Łukasz Sokołowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 37. Termodynamiczne aspekty czarnych dziur i horyzontów kosmologicznych w teoriach ze zmiennymi stałymi fundamentalnymi

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST2

  Kierownik: Hussain Gohar

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny

 38. Zastosowanie modeli CFD pożaru w projektowaniu konstrukcji budowlanych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST8

  Kierownik: Michał Malendowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 39. Badanie emisji rentgenowskiej i gamma galaktyk aktywnych i układów podwójnych z czarnymi dziurami.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST9

  Kierownik: Rafał Wojaczyński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 40. Ucieleśnione poznanie: lokalizacja przestrzenna źródła dźwięku wpływa na emocjonalną ocenę treści komunikatu.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Natalia Frankowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

 41. Obszary zdegradowane miast jako bariera ich rozwoju

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS4

  Kierownik: Izabela Rudzka

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 42. Nowe samoorganizujące się sieci metalosupramolekularne

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: Adam Gorczyński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 43. Wykorzystanie wewnątrzcząsteczkowej 1,3-dipolarnej cykloaddycji N-(3-alkenylo)nitronów w syntezie iminocukrów z cukrów p...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: Maciej Malinowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 44. Nowe kompleksy rutenu, palladu, miedzi i niklu z N-heterocyklicznymi karbenami. Synteza, struktura, reaktywność i zastos...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: Krzysztof Grudzień

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 45. Funkcjonalna charakterystyka błonowych białek z podrodziny SLC35A

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ3

  Kierownik: Paulina Sosicka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 46. Nanoreplikacja strukturalna jako metoda syntezy mezoporowatych katalizatorów węglowych i tlenkowych do utleniającego odw...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: Sebastian Jarczewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 47. Holograficzne metody rekonstrukcji trójwymiarowego rozkładu współczynnika załamania o zwiększonej objętości pomiarowej...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST7

  Kierownik: Julianna Kostencka

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 48. Migracja i bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Krytyczna analiza dyskursów i narracji bezpieczeństwa.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Stępka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 49. Dynamika wzbudzeń ekscytonowych w kropkach kwantowych z pojedynczymi jonami magnetycznymi

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST3

  Kierownik: Tomasz Smoleński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 50. Elektrofizjologiczne badania ciała kolankowatego bocznego mózgu szczura w warunkach prawidłowych i patologicznych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ4

  Kierownik: Łukasz Chrobok

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi