Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 412 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Słabe ontologie - teorie filozoficzne i praktyki artystyczne ponowoczesności

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Andrzej Marzec

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 2. Potoczne reprodukty języka polskiego. Analiza formalna, semantyczna i pragmatyczna na materiale rubryki "Przekroju" "Hec...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Ewa Kozioł-Chrzanowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 3. Metafora rzeźby w literaturze i filozofii XIX i XX wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Katarzyna Trzeciak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 4. Mecenat artystyczny rodu Chłapowskich

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Emilian Prałat

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 5. Literatura nowoczesna i prawo autorskie

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Maciej Jakubowiak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 6. Formowanie się lokalnych społeczności rolniczo-hodowlanych w IV i pierwszej połowie III tysiąclecia przed Ch. - powstani...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Ewa Dreczko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 7. Społeczne i polityczne uwarunkowania zachowań obywatela w miejscach publicznych Aten okresu klasycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Rafał Matuszewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 8. Ćwiczenie sprawczości w obliczu przeciwności losu. Doświadczenia życia codziennego dzieci ulicy w Dar es Salaam.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Lucyna Tumanowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 9. Znaczenie przepływów pracowników pomiędzy zasobami na rynku pracy

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Ewa Gałecka-Burdziak

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 10. Modelowanie ilości odpadów komunalnych powstających w przestrzeni miejskiej (na przykładzie Poznania)

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Patrycja Wysocka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 11. Modelowanie dynamicznych zjawisk przestrzennych, łączące reprezentację statyczno-przestrzenną z dynamiczno-temporalnym k...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Jaromar Łukowicz

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 12. Wpływ zróżnicowania popytu na relację pomiędzy konkurencyjnością, a innowacyjnością.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Maciej Wilamowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 13. Szacowanie wartości ekonomicznej procesów równoważenia skutków eutrofizacji - regulacyjnych usług ekosystemowych Zatoki ...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Ilona Wrześniewska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 14. Rola i koszty utrzymania parków miejskich na przykładzie miasta stołecznego Warszawa

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Krystian Malesa

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 15. Prawne instrumenty równoważenia finansów publicznych - wnioski dla Polski z doświadczeń zagranicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Urszula Zawadzka-Pąk

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 16. Stanowisko palestyńskich chrześcijan Jerozolimy Wschodniej względem negocjacji statusu prawnego i politycznego Jerozolim...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Michał Buśko

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 17. Kompensacja szkody niemajątkowej w kontraktowym reżimie odpowiedzialności odszkodowawczej

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Katarzyna Kryla-Cudna

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 18. Nowe podejście do analiz relacji między demokracją i zaufaniem: Porównanie krajów europejskich z zastosowaniem metod ilo...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Marta Kołczyńska

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 19. Relacje z sąsiadami, przywiązanie do sąsiedztwa i postawy wobec różnorodności a zróżnicowanie społeczne w miejscu zamies...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Sabina Toruńczyk-Ruiz

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 20. Różnice w postrzeganiu molestowania seksualnego ze względu na płeć ofiar i sprawców - efekt minimalizacji męskiej traumy...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Studzińska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 21. Funkcja społeczna szkół salezjańskich w Okręgu Szkolnym Wileńskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Łukasz Kalisz

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii

 22. Aktywacja systemu przywiązania a struktura mentalizacji u osób z organizacją osobowości borderline

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Monika Marszał

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 23. Transgraniczne społeczności lokalne: współpraca i rozwój w perspektywie europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Anna Pokrzywka-Szklarska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 24. Oddziaływanie między kanałem VDAC i minocykliną: eksperymentalna weryfikacja wiązania minocykliny przez kanał VDAC

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Andonis Karachitos

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 25. Fotosensybilizujące właściwości i fotodynamiczna efektywność funkcjonalizowanych fulerenów w liposomach i komórkach nowo...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Anna Kozińska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 26. Badanie mechanizmu regulacji ludzkiego genu HSPA2 w wybranych komórkach somatycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Anna Habryka

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

 27. Białko UP9/LSU jako potencjalny modulator funkcji receptora selektywnej autofagii w roślinach

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Zientara-Rytter

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 28. Identyfikacja mechanizmu karboksylacji acetylokoenzymu A w komórkach patogennych i niepatogennych szczepów Mycobacterium...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Jakub Pawełczyk

  Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

 29. Gen FANCA ścieżki FA/BRCA i jego potencjalna rola w raku krtani

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Marcin Szaumkessel

  Instytut Genetyki Człowieka PAN

 30. Tetraspanina CD151 w komunikacji z mikrośrodowiskiem guza - znaczenie w progresji raka gruczołu krokowego

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Alicja Grudowska

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 31. Udział receptora P2X7 w patomechaniźmie autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego u szczura (EAE)

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Tomasz Grygorowicz

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 32. Rola autofagii w patogenezie nefropatii cukrzycowej; regulacja autofagii w podocytach przez insulinozależną produkcję RO...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Irena Audzeyenka

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 33. Podłoże molekularne ekspansji poliklonalnej komórek T regulatorowych stymulowanych kwasem retinowym w warunkach in vitro...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr inż. Isaura Felcenloben

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 34. Odległe neuroanatomiczne i neuropsychologiczne następstwa zapobiegania zajęciu ośrodkowego układu nerwowego u dzieci z o...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Olga Zając-Spychała

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 35. Badanie mechanizmów wzmocnienia przeciwnowotworowej aktywności 5-fluorouracylu przez zastosowanie analogów witaminy D w ...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr inż. Magdalena Milczarek

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 36. Ocena wydolności serca u dzieci z niewydolnością jelit żywionych przewlekle pozajelitowo.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Joanna Friedman-Gruszczyńska

  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 37. Czy kwas lizofosfatydowy (LPA) bierze udział w patogenezie endometriozy?

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr inż. Ilona Kowalczyk-Zięba

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 38. Badanie wpływu agonistów receptora PPAR-gamma na przeciwnowotworowe działanie terapii fotodynamicznej.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr inż. Piotr Mrówka

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu

 39. Udział mieloidalnych komórek supresorowych w zarażeniu Heligmosomoides polygyrus u myszy

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Klaudia Brodaczewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 40. Analiza porównawcza autofagii indukowanej w wybranych liniach komórek raka człowieka

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Elżbieta Kania

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 41. Zakażenia dróg moczowych wywołane przez drobnoustroje Pseudomonas spp. w różnych populacjach pacjentów (pacjenci hospita...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Monika Pobiega

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 42. Zaburzenia emocjonalne, behawioralne i poznawcze oraz jakość życia u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV....

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ7

  Kierownik: lek. med. Anna Zielińska

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii

 43. Indywidualne zróżnicowanie diety w grupie rodzinnej kooperatywnych drapieżników - rola pozycji społecznej w kształtowani...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Katarzyna Bojarska

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 44. Zastosowanie markerów do badań relacji troficznych wśród ichtiofauny Zalewu Wiślanego.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Góra

  Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

 45. Stabilność stechiometrii składu ciała trzech gatunków detrytusojadów pod wpływem pokarmu skażonego metalami ciężkimi...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Michel Asselman

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 46. Plazmidy warunkujące horyzontalny transfer genów oporności na antybiotyki w środowisku - egzogenna izolacja, charakterys...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Marcin Adamczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 47. Proporcje kwasów z grupy n-3 i n-6 oraz działanie witaminy E w żywieniu kurcząt jako czynnik immunomodulujący - wpływ na...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Paweł Konieczka

  Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN

 48. Nowa metoda detekcji alergennego niklu

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Adrian Bartos

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 49. Ukryte dziedzictwo kulturowe w krajobrazie opuszczonym przez ludność - identyfikacja i interpretacja z zastosowaniem lot...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Andrzej Affek

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 50. Wykorzystanie szumu sejsmicznego do określania rodzaju i miąższości warstw przypowierzchniowych oraz rozpoznania topogra...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr Maciej Mendecki

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi