Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 609 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Oznaczanie zawartości całkowitych metali śladowych w miodach pszczelich z zastosowaniem atomowej spektrometrii absorpcyj...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Helena Stecka

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 2. Poznawcze Mechanizmy Powstawania Mimowolnych Wspomnień Autobiograficznych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Krystian Barzykowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 3. Styl życia i system wartości polskiej inteligencji młodego pokolenia

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Kinga Zawadzka-Król

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 4. Migracje piłkarzy na tle migracji pracowników w Unii Europejskiej na początku XXI wieku.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marzena Józefczyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 5. Uporządkowania elektronowe i ich separacje w rozszerzonych modelach Hubbarda

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Konrad Kapcia

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki

 6. Patomechanizm przebudowy dróg oddechowych w astmie oskrzelowej - rola kolagenowych receptorów integrynowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Joanna Żuk

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 7. Nowa, chemometrycznie wspomagana, oparta na badaniach metabolicznych strategia projektowania leków przeciwnowotworowych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Mariusz Belka

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Faramcautyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 8. Wpływ kriostymulacji ogólnoustrojowej na poziom wybranych wskaźników biochemicznych krwi, odpowiedź immunologiczną oraz ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Barbara Szpotowicz-Czech

  AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

 9. Międzynarodowe bezpieczeństwo cybernetyczne. Rola Stanów Zjednoczonych Ameryki w konfrontacji technologicznej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Dominika Dziwisz

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 10. Naturalne i syntetyczne izotiocyjaniany jako związki o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Psurski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 11. Teorie grawitacji i super grawitacji jako topologiczne teorie z więzami.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST2

  Kierownik: mgr inż. Michał Szcząchor

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 12. Tożsamość etniczno-kulturowa obywateli Białorusi i Ukrainy wchodzących w polskie społeczeństwo

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Krzysztof Jurek

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 13. Rola translokazy DNA Uls1 w odpowiedzi na stres replikacyjny u drożdży Saccharomyces cerevisiae

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Magdalena Cal-Bąkowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 14. Immunomodulacyjne właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z wewnątrzstawowej tkanki tłuszczowej ch...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Urszula Skalska

  Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

 15. Opracowanie modeli komórkowych do badań farmakologii molekularnej receptorów histaminowych H3 i H4.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Tadeusz Karcz

  Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 16. Relacje słowno-muzyczne w twórczości Ludwiga van Beethovena w kontekście teorii i estetyki muzyki XVIII wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Małgorzata Grajter

  Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej

 17. Cierpienie i śmierć jako współczesne widowisko medialne. Perspektywa performatyczna.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Ewa Jeleń-Kubalewska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 18. Proteomika zmian białek mitochondriów mózgu i wątroby w modelu apoE-knocnout - wpływ metforminy - aktywatora kinazy biał...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Maciej Suski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 19. Poza polityką? Depolityzacja organizacji mniejszości narodowych i etnicznych po 1989 roku w województwie zachodniopomors...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Dorota Kowalewska

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 20. Wpływ interakcji pomiędzy siarkowodorem a tlenkiem azotu na regulację układu krążenia u normotensyjnych (WKY) i hiperten...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Mariusz Sikora

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 21. Zastosowanie piezoelektrycznych czujników drgających do określania poziomu tworzenia biofilmu Pseudomonas aeruginosa w o...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Grzegorz Guła

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 22. Duchowe i religijne radzenie sobie a funkcjonowanie biopsychospołeczne osób uzależnionych od alkoholu, uczestniczących w...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Edyta Charzyńska

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 23. Wpływ jonów miedzi(II) na strukturę i procesy utleniania modyfikowanych tachykinin - neurokininy A i neuropeptydu gamma....

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marta Błaszak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 24. Acenoporfirynoidy - porfirynowa funkcjonalizacja molekularnych grafenów

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Bartosz Szyszko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 25. Identyfikacja nowego mechanizmu inicjacji replikacji DNA u Mycobacterium smegmatis.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Alina Minias

  Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

 26. Elektrofizjolgiczne i behawioralne wskaźniki neurodegeneracji układu wzrokowego w procesie starzenia.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Mateusz Gola

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii

 27. Kompleksowe badanie (IR, momenty dipolowe średnie masy cząsteczkowe, IR matryc w świetle spolaryzowanym, obliczenia kwan...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Monika Obrzud

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 28. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne w polityce opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce w okresie zmiany us...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Ciepielewska-Kowalik

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 29. Przekształcenia przestrzeni publicznej miasta średniej wielkości w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr inż. Anna Golędzinowska

  Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

 30. Mikromacierz do detekcji, identyfikacji i różnicowania bakterii i wirusów patogenicznych dla roślin kukurydzy

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Krzysztof Krawczyk

  INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

 31. Dozymetria promieniowania wtórnego i rozproszonego w radioterapii protonowej i konwencjonalnej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr inż. Liliana Stolarczyk

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 32. Genetyczne podłoże reaktywności płytek krwi w trakcie terapii kwasem acetylosalicylowym u pacjentów z cukrzycą: ocena po...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Marek Rosiak

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 33. "Oznaczanie antybiotyków stosowanych w terapii infekcji bakteryjnych za pomocą łączonych technik separacyjnych (SPME-LC/...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Małgorzata Szultka

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii, Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki

 34. Badania nad zastosowaniem preparatu Bookkepper do odkwaszania malarstwa olejnego na papierze

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Anna Nowicka

  AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

 35. Badanie własności konformacyjnych i termodynamicznych ludzkiego rybosomalnego miejsca A i jego oddziaływań z antybiotyka...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Joanna Panecka

  Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

 36. Mechanizm biologicznej deodoryzacji pomiotu kurzego.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Katarzyna Matusiak

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 37. Pozostałości antybiotyków w osadach dennych południowego Bałtyku-stężenia i wpływ na bakteriocenozę.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Grzegorz Siedlewicz

  Instytut Oceanologii PAN

 38. Bayesowskie modele SV z przełączaniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Kwiatkowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 39. Zbadanie procesów konwersji promieniowania indukowanych impulsami femtosekundowymi w dielektrycznych materiałach tlenkow...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Adam Strzęp

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 40. Kompleksy palladoorganiczne jako katalizatory karbonylowania aromatycznych nitrozwiązków i amin.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Agnieszka Krogul

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Chemii

 41. Molekularne podłoże zaburzenia ekspresji betaglikanu w raku endometrium

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Piotr Zakrzewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 42. Wpływ selenu dodanego podczas kiełkowania nasion wybranych roślin kapustowatych (Brassiceae) na zawartość bioaktywnych z...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Anna Piekarska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 43. Czasowa i przestrzenna zmienność ewapotranspiracji wskaźnikowej w Polsce wyznaczanej z równania Penmana-Monteitha FAO-56...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Paweł Bogawski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 44. Wpływ sumoilacji CacyBP/SIP na funkcję tego białka w komórce

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Urszula Wasik

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 45. Rekonstrukcja procesu powstawania środkowoazjatyckich osad typu miejskiego w okresie wczesnomuzułmańskim.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Monika Różańska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 46. Język współczesnego kapitalizmu. Analiza dyskursu menedżerskiego i jego roli w idei gospodarki opartej na wiedzy.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Jerzy Stachowiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 47. Badanie przepływu eliptycznego cząstek naładowanych w zderzeniach Pb+Pb w eksperymencie ATLAS przy akceleratorze LHC

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Dominik Derendarz

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 48. Obraz sztuki średniowiecznej w polskim piśmiennictwie, grafice i malarstwie epoki nowożytnej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Kinga Blaschke

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 49. Kreowanie hegemonii poprzez zawłaszczanie znaczeń. Dyskurs władzy w Myanmarze.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Mariusz Kania

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 50. Odwzorowanie południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego na podstawie modelowania przeszłych i przyszłych zmian linii brzego...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Junjie Deng

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi