Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 413 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Opłaty za lokalne usługi publiczne - znaczenie finansowe i polityczne

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 2. Ocena wpływu warunków fermentacji etanolowej na stężenie i profil związków lotnych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Tarko

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

 3. Ewolucja intronów w genach jądrowych euglenin.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Rafał Hubert Milanowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 4. Ligandy receptorów 5-HT6 jako dodatek do przeciwpsychotycznej terapii schizofrenii -wpływ na masę ciała, parametry metab...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Małgorzata Wesołowska

  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Collegium Medicum

 5. Kierunki i czynniki przemian funkcji małych miast Północno-Wschodniej Polski

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Piotr Korcelli

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 6. Sumaryzacja Metryki Koronnej 140

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Chłapowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 7. Historia Rwandy

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Klaus Bachmann

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 8. Właściwości termodynamiczne i struktura ciekłych stopów Ag-Li-Sb

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Przemysław Fima

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

 9. Dynamika gazów kwantowych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski

  Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

 10. Modelowanie oddziaływań w międzycząsteczkowych kompleksach chiralnych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Tatiana Danuta Korona

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 11. Badania gazów atmosferycznych metodą spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Karol Jackowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 12. Ocena przydatności sensytyzacji odpowiedzi wokalizacji ultradźwiękowej (FM 50-kHz USV) na amfetaminę jako predyktora pod...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Ewa Taracha

  Instytut Psychiatrii i Neurologii

 13. Przyczyny ocieplenia klimatu Arktyki w pierwszej połowie XX wieku_x000D_

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Rajmund Krzysztof Przybylak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi

 14. Makrocykliczne kompleksy lantanowców z mostkami hydrokso: chiralność, magnetyzm i właściwości luminescencyjne.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Jan Lisowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 15. Kreowanie sieci wartości w handlu elektronicznym w ujęciu logistyczno-marketingowym

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Arkadiusz Kawa

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 16. Adaptacja osadnictwa i gospodarki do marginalnych warunków środowiska naturalnego. Rozwój krajobrazu kulturowego zachodn...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Piekalski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 17. Procesy transportu energii w układach kwantowych sprzężonych z termostatami

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Łuczka

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 18. Czy powstawanie cichych synaps reguluje nawrót alkoholowy?

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Anna Radwańska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 19. Otrzymywanie i badania biokompozytów na bazie nanoapatytów przenaczonych do teranostyki.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab., prof. nadzw. Rafał Jakub Wiglusz

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 20. Hydrofobowa solwatacja halogenowanych ligandów. Pomiary termodynamiczne umożliwiające określenie energii swobodnej wiąza...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Poznański

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 21. Nowoczesne metody spektroskopowe w diagnostyce i zwalczaniu nowotworów z wykorzystaniem platformy wielomodułowej : obraz...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Halina Abramczyk

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 22. Demokratyczna legitymizacja wpływu orzeczeń sądowych na system tworzenia prawa

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Bartosz Adam Wojciechowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 23. Lokalizacja wielociałowa - podejście zimnoatomowe

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jakub Maciej Zakrzewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 24. Prawa w biologii ewolucyjnej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr Krzysztof Chodasewicz

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 25. Molekularne podstawy reakcji pszenicy (Triticum aestivum L.) na kolonizację korzeni przez gatunki Trichoderma.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Lidia Błaszczyk

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 26. Badania struktury elektronowej grafenu w dwuwymiarowych układach hybrydowych_x000D_ z dichalkogenkami metali przejściowy...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Andrzej Klusek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 27. Charakterystyka mitochondrialnej ścieżki importu białek TIM23 w komórkach ssaków.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Michał Szymon Wasilewski

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 28. Homo erectus na szlaku ku Eurazji. Aglomeracja stratyfikowanych stanowisk tradycji aszelskiej na Pustyni Arabskiej w Sud...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Mirosław Aleksander Masojć

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 29. SLC6A14 - transporter aminokwasów o podwyższonym poziomie w komórkach nowotworowych: Rola białek opiekuńczych w procesie...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Anna Nałęcz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 30. Inżynieria odwrotna oddziałujących sygnałów w sieciach złożonych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Andrzej Hołyst

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 31. Ścieżki dyfuzji nowych technologii - determinanty oraz implikacje dla procesu rozwoju gospodarczego. Nowe ujęcie teorety...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Ewa Lechman

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 32. Osadnictwo na Krecie i wyspach Dodekanezu w okresie kryzysu (ok. 1250-1200 przed Chr.), załamania (ok. 1200-1100 przed C...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Nowicki

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 33. Teoria modeli i dynamika topologiczna

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Cyprian Krupiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 34. Badanie przekształceń peptydów cyklicznych zachodzących w wyniku przeniesienia reszty acylowej z atomu azotu na atom sia...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Tadeusz Stefanowicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 35. Struktura i funkcjonowanie systemu kwasowo-zasadowego w Morzu Bałtyckim.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST10

  Kierownik: dr Karol Paweł Kuliński

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 36. Fosforylacja domeny A/B jako mechanizm decydujący o specyficzności substratowej dwóch izoform (RORgamma i RORgammaT) rec...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Marcin Marek Ratajewski

  Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

 37. Wpływ mediów na postawy polityczne

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Karol Wenzel

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 38. Sieciowy model formowania koalicji gabinetowych. Studium porównawcze przypadków Wielkiej Brytanii, Kanady i Nowej Zeland...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Antoszewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 39. Mikro-geometria a propagacja i pochłanianie dźwięku w ośrodkach porowatych i poro-sprężystych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Gracjan Zieliński

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 40. Karaimi i religia karaimska w średniowiecznych źródłach rabinicznych. Studium komparatywne i przekład Kuzari Judy Halewi...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS2

  Kierownik: dr Marzena Zawanowska

  Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

 41. Rola N-metylotransferazy nikotynoamidowej (NNMT) i mechanizmów mitochondrialnych w dysfunkcji śródbłonka

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Olaf Zabłocki

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 42. Nowy mionowy system wyzwalania detektora Compact Muon Solenoid (etap II, 2016-2018)

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Marcin Andrzej Konecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 43. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i metod z zakresu rozpoznawania obrazów do kompleksowej analizy zlewniowej wpł...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST10

  Kierownik: dr Edyta Anna Kiedrzyńska

  Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

 44. Koncepcja marketingu przedsiębiorców (entrepreneurial marketing) a wczesna internacjonalizacja MSP. Uwarunkowania, eleme...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Izabela Krystyna Kowalik

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 45. Połączenie podejścia emic i etic w badaniu zachowań rodzicielskich i przywiązania

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Lubiewska

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii

 46. Czy konflikt płciowy może utrzymywać alternatywne strategie reprodukcyjne?

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Agata Maria Plesnar-Bielak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 47. Wplyw akumulacji wlasnosci przez migrantow ekonomicznych na ich mobilnosc i integracje: Polscy migranci w krajach Unii E...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Stefan Markowski

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 48. Analiza możliwości estymacji rodzaju opadu na podstawie danych radarowych, satelitarnych i z modelu numerycznego

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST10

  Kierownik: dr Andrzej Aleksander Wyszogrodzki

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

 49. Ocena aktywności wybranych mutacji genu LDLR oraz identyfikacja nowych mutacji genu APOB, STAP1 oraz LDLRAP1 u pacjentów...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Bartosz Piotr Wasąg

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 50. Badanie czynników i poziomu satysfakcji zawodowej polskich lekarzy w porównaniu z lekarzami z innych krajów Europy - w k...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Alicja Domagała

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum