Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 413 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Biochemiczna rekonstrukcja kluczowych etapów mitochondrialnej biogenezy centrów żelazo-siarkowych (FeS)

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Rafał Dutkiewicz

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 2. Oddziaływania jądrowo-mitochondrialne u drożdży Candida albicans

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Golik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 3. Cytoplazmatyczne przeszkody na drodze reprogramowania przeznaczenia komórki: od indywidualnych czynników do mechanizmów ...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Rafał Ciosk

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 4. Działanie wybranych postaci nanocząsteczki grafenu na izolowane pracujące serce w nadciśnieniu ex vivo.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Radomski

  Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

 5. Produkty szlaków demetylacji i deaminacji DNA jako nowe biomarkery rozwoju i predyktory efektów leczenia ostrych białacz...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Daniel Gackowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny

 6. Ocena możliwości oceny perfuzji mięśnia sercowego przy użyciu dwuenergetycznej, wielorzędowej tomografii komputerowej....

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Cezary Kępka

  Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 7. Działanie resweratrolu u nieotyłych szczurów z uwarunkowaną genetycznie cukrzycą typu 2.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Szkudelska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 8. Nowe hybrydy pochodnych tetrahydroakrydyny jako inhibitory acetylocholinoesterazy o wielokierunkowym działaniu

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Szymański

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy Leków i Radiofarmacji

 9. Ekologia żerowania dwóch sympatrycznych oceanników gniazdujących w morskiej Antarktyce

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Dariusz Jakubas

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 10. Wpływ neonatalnej ekspozycji na związki o aktywności hormonalnej na funkcjonowanie jajnika świni w okresie dojrzałości p...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Knapczyk-Stwora

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 11. Rola białek w biomineralizacji węglanowych receptorów grawitacyjnych kopalnych i dzisiejszych ryb

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Stolarski

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk

 12. Analiza możliwości estymacji rodzaju opadu na podstawie danych radarowych, satelitarnych i z modelu numerycznego

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST10

  Kierownik: dr Andrzej Wyszogrodzki

  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

 13. Magnetyczny rezonans jądrowy w bardzo słabym a nawet zerowym polu magnetycznym

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST2

  Kierownik: dr Szymon Pustelny

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 14. Zastosowanie metod inżynierii morfologicznej w hodowlach wgłębnych grzybów strzępkowych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Marcin Bizukojć

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 15. Oddziaływania magnetyczne w kompozytach zawierających fazy o ultra-wysokiej koercji.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Artur Chrobak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 16. Wytwarzanie i optymalizacja komponentów fotonicznych za pomocą wiązki elektronowej i jonowej poprzez polimeryzację ciecz...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Katarzyna Komorowska

  Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

 17. Ocena wpływu warunków fermentacji etanolowej na stężenie i profil związków lotnych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Tarko

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

 18. Funkcjonowanie zespołów bentosowych w strefie występowania lodu morskiego w zmieniającym się Oceanie Arktycznym, w okres...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Monika Kędra

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 19. Poznanie społeczne i autoregulacja interpersonalna w narcyzmie

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Czarna

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 20. Waloryzacja zasobów lokalnych i ich zróżnicowanie przestrzenne w regionach wschodniej Polski

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Bański

  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

 21. Domieszkowane nanocząstkami ciekłokrystaliczne światłowodowy mikrostrukturalne o wysokiej efektywności przestrajania pol...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Woliński

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 22. Ligandy receptorów 5-HT6 jako dodatek do przeciwpsychotycznej terapii schizofrenii -wpływ na masę ciała, parametry metab...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Wesołowska

  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 23. Genomika Obliczeniowa: Problemy, Algorytmy i Modele

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Paweł Górecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 24. Opracowanie nowych nanokrystalicznych stopów i kompozytów tantalu wytworzonych metodą mechanicznej syntezy i spiekania i...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz

  Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 25. Badanie fizyki Modelu Standardowego w zderzeniach proton-proton przy energii 13 TeV

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Wosiek

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 26. Określenie czynników warunkujących przechodzenie leptyny przez barierę krew-mózg i zjawisko leptynooporności.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 27. Odwzorowania dodatnie w fizyce matematycznej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Chruściński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 28. Charakterystyka mitochondrialnej ścieżki importu białek TIM23 w komórkach ssaków.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Michał Wasilewski

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 29. Badania struktury elektronowej grafenu w dwuwymiarowych układach hybrydowych z dichalkogenkami metali przejściowych w sk...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Klusek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 30. Instrumentalizacja pomiaru zapachu z zastosowaniem elektronicznego nosa

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 31. Modelowanie i eksperymentalne badanie wpływu promieniowania na mechanizm interferencji RNA

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Kimmel

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 32. Nowy mionowy system wyzwalania detektora Compact Muon Solenoid (etap II, 2016-2018)

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Marcin Konecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 33. Teoria modeli i dynamika topologiczna

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Krupiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 34. Hydrofobowa solwatacja halogenowanych ligandów. Pomiary termodynamiczne umożliwiające określenie energii swobodnej wiąza...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Poznański

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 35. SLC6A14 - transporter aminokwasów o podwyższonym poziomie w komórkach nowotworowych: Rola białek opiekuńczych w procesie...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 36. ODDZIAŁYWANIA MOLEKUŁ O NIESPAROWANYCH ELEKTRONACH, PĘKAJĄCYCH WIĄZANIACH I WZBUDZONYCH - ROZSZERZENIA OTWARTOPOWŁOKOWEG...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Piotr Żuchowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 37. Teoretyczne podstawy spektroskopii środowiskowego szumu z wykorzystaniem kubitów - rozróżnianie między kwantowym a klasy...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Łukasz Cywiński

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 38. Struktura skorupy ziemskiej strefy brzeżnej Kratonu Wschodnioeuropejskiego w północnej Polsce na podstawie nowych danych...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Michał Malinowski

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 39. Badania absorpcji promieniowania rentgenowskiego i skrajnego nadfioletu w pobliżu krawędzi absorpcji, generowanego z pla...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. inż. Przemysław Wachulak

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki, Instytut Optoelektroniki

 40. Kolonizacja peryferyjnych obszarów wyżyn lessowych przez społeczności wczesnorolnicze (2 poł. VI - koniec V tys. BC) na ...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Szeliga

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny

 41. Różnorodność genetyczna hantawirusów wyizolowanych z ryjówek, kretów i nietoperzy w Polsce

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Liberski

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 42. Dyskretna analiza harmoniczna

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Mariusz Mirek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 43. Opracowanie metodologii wyznaczania nieciągłości opisu reologicznego w warunkach przyśpieszonego zdrowienia mikrostruktu...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Muszka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 44. Percepcja dzielenia się: studium kultury profesjonalnej prawników

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

  Akademia Leona Koźmińskiego

 45. Czy powstawanie cichych synaps reguluje nawrót alkoholowy?

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Radwańska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 46. Poszukiwanie aktywowanego przez aneksynę 1 mechanizmu molekularnego ochrony chloroplastów przed stresem oksydacyjnym w A...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Dorota Konopka-Postupolska

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 47. Badania kaskadowych detektów średniej podczerwieni o krótkiej stałej czasowej dla temperatur > 300 K.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Martyniuk

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 48. Heterocykliczne nanokołpaki: kształt, naprężenia i funkcje

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Marcin Stępień

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 49. Rentgenowskie Układy Podwójne: Pierwsze rozszerzenie projektu Universe@home

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Belczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 50. Nowe metody wczesnej diagnostyki raka jelita grubego z wykorzystaniem Sirt3 jako regulatora aktywności mitochondrialnej ...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Ireneusz Majsterek

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej