Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 88 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Mechanizm regulacji syntezy podjednostki szóstej mitochondrialnej syntazy ATP przez pośrednie subkompleksy powstające w ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Róża Kucharczyk

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 2. Wiązanie halogenowe w układach białko-ligand. Badania termodynamiczne i strukturalne dla racjonalnie wybranych kompleksó...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Poznański

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 3. Analiza wpływu mutacji w DIS3 na przeżywalność, rozwój embrionalny i powstawanie nowotworów u myszy

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Andrzej Stanisław Dziembowski

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 4. "Projektowalne" nukleazy - badania strukturalne, programowanie specyficzności i próby wykorzystania w inżynierii genomow...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Matthias Bochtler

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 5. Nowe substraty dioxygenaz z rodziny AlkB. Właściwości kodujące, mutageneza i naprawa adduktów akroleiny do adeniny i cyt...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Agnieszka Monika Maciejewska

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 6. Wpływ syntetycznych modyfikacji łańcucha bocznego histydyny na własności koordynacyjne analogów N-terminalnego pentapept...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Izabela Anna Zawisza

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 7. Charakterystyka składu białkowego granul transportujących RNA w neuronach mózgu myszy.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Jacek Miłek

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 8. Rola bakteryjnego czynnika HopQ1 w modulowaniu odpowiedzi roślin na infekcję.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Fabian Giska

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 9. Badania białek związanych z układem odpornościowym człowieka jako celów molekularnych metalozależnej hydrolizy wiązania ...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Nina Ewa Wezynfeld

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 10. Regulacja fotosyntezy i wzrostu u Arabidopsis thaliana podczas stresu solnego.

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Anna Marta Kulik

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 11. Dynamika subkomórkowa efektora HopQ1 - efektora trzeciego systemu sekrecji z Pseudomonas syringae

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Magdalena Krzymowska

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 12. Strukturalne konsekwencje oligomeryzacji lizeniny- toksyny wiążącej sfingomielinę tratw lipidowych

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Magdalena Kulma

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 13. Analiza funkcji białek z rodziny RCF- potencjalnych receptorów błonowych szlaku giberelinowego u Arabidopsis ze szczegól...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Tomasz Jacek Sarnowski

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 14. Przypisywanie funkcji potencjalnym regulatorom transkrypcji u Lactococcus lactis IL1403 przy użyciu globalnych podejść b...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Tamara Anna Aleksandrzak-Piekarczyk

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 15. Rola niekatalitycznej podjednostki polimerazy delta DNA, białka Pol32 w kontroli koordynacji replikacji DNA

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Katarzyna Anna Grabowski

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 16. Nowe czynniki wirulencji Pseudomonas aeruginosa - białka Nudix NudC i YgdP.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Katarzyna Kraszewska

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 17. Nowatorskie koncepcje regulacji transkrypcji tRNA

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Magdalena Rakowska-Boguta

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 18. Wielkość nasion rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana) jest regulowana poziomem ekspresji aneksyny 5 - analiza ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Lichocka

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 19. Reduktaza poliprenolu - nowy gracz w regulacji cyklu dolicholowego w komórkach eukariotycznych

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Kula-Świeżewska

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 20. Rola aneksyn w wewnątrzkomórkowym krążeniu błon

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Dorota Marta Konopka-Postupolska

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 21. Poa annua w Antarktyce - specyfika rozprzestrzeniania się gatunku w skrajnych warunkach siedliskowych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Joanna Chwedorzewska

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 22. Poznanie powiązań między szlakami transkrypcji, dojrzewania i degradacji tRNA u drożdży Saccharomyces cerevisiae.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Dominika Wichtowska

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 23. Identyfikacja molekularnej funkcji deacetylazy HD2C w odpowiedzi na stres cieplny

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Daniel Grzegorz Buszewicz

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 24. Udział kinaz SNF1-related typu 2 (SnRK2) w odpowiedzi roślin na stres środowiskowy

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Katarzyna Patrycja Szymańska

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 25. Rozwój i zastosowanie narzędzia bioinformatycznego do oceny jakości modeli struktur RNA

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Marcin Magnus

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 26. Regulatory oraz białka docelowe receptora selektywnej autofagii AtNBR1 w różnych fazach niedoboru siarki w roślinach

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Agnieszka Ewa Sirko

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 27. Udział polimerazy delta DNA w replikacji nici wiodacej w komórkach Saccharomyces cerevisiae

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Iwona Jadwiga Fijałkowska

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 28. Nie-katalityczne domeny DRM2, metylotransferazy DNA kierowanej przez RNA

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Humberto Fernandes

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 29. Badanie mechanizmów biorących udział w syntezie niekodujących transkryptów

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Jacek Krzysztof Nowak

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 30. Mutacje w genie ATP6, kodowanym przez mitochondrialny DNA, zidentyfikowane w nowotworach lub miopatiach i ich wpływ na s...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Róża Kucharczyk

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 31. Endogenne czynniki warunkujące fenotyp komórek z uszkodzonym szlakiem niedokrwistości Fanconiego i helikazami rodziny Re...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Elżbieta Speina

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 32. Krystalografia enzymów naprawy DNA jako narzędzie do badania specyficzności substratowej i mechanizmu hamowania

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Alicja Tudek

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 33. Analiza proteomu rejonów regulatorowych stresoindukowalnego genu h1.3, u A. thaliana, z zastosowaniem zmodyfikowanej met...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Maciej Piotr Lirski

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 34. Ludzkie aneksyny A1 i A2, wraz z formami ufosforylowanymi, jako cel molekularny metalo-zależnej hydrolizy wiązania pepty...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Tomasz Frączyk

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 35. Szlaki naprawy DNA uczestniczące w oporności na terapię fotodynamiczną oraz jako potencjalny cel terapeutyczny

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Alicja Tudek

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 36. Białko UP9/LSU jako potencjalny modulator funkcji receptora selektywnej autofagii w roślinach

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Maria Zientara-Rytter

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 37. Utrzymanie stabilności genomu mitochondrialnego w komórkach organizmu modelowego Saccharomyces cerevisiae: współdziałani...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Aneta Edyta Kaniak-Golik

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 38. Nowe spojrzenie na karcynogenezę kadmu. Kompleksy Cd(II)XPAzf i Zn(II)XPAzf w łagodnych warunkach utleniających.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Aleksandra Witkiewicz-Kucharczyk

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 39. Molekularne podstawy rozwoju oporności na bakteriocyny u Lactococcus lactis.

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Bardowski

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 40. Globalne analizy genów plazmidowych z Lactococcus lactis w odniesieniu do ich funkcji oraz wpływu na ekspresję genów chr...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Bardowski

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 41. Analiza zależności funkcjonalnej pomiędzy kompleksami remodelującymi chromatynę typu SWI/SNF i splicingiem pre-mRNA u Ar...

  Konkurs: FUGA 4 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Szymon Kubala

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 42. Badanie funkcji ZmCPK11 i jej najbliższych homologów u Arabidopsis thaliana w stresach abiotycznych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Jadwiga Helena Szczegielniak

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 43. Oddziaływanie jonów niklu(II) na filagrynę, kluczowe białko w supresji alergii niklowej

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Ewa Izabela Podobas

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 44. Naturalna zmienność efektora HopQ1 z bakterii Pseudomonas syringae jako przejaw adaptacji do rożnych gatunków roślin-gos...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Rafał Wiktor Hoser

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 45. Udział kinaz SnRK2 w regulacji statusu redoks u roślin podczas stresu środowiskowego

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Katarzyna Patrycja Szymańska

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 46. LEW1 jako białkowy partner cis-prenylotransferaz w procesie biosyntezy poliizoprenoidów u Arabidopsis

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Przemysław Piotr Surowiecki

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 47. Poszukiwana, poszukiwany - jak powstają glicynoprenole u Arabidopsis i dlaczego?

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Gawarecka

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 48. Porównanie zależności funkcjonalnej pomiędzy szlakiem AMPK kontrolującym homeostazę energetyczną a kompleksem remodelują...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Tomasz Jacek Sarnowski

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 49. Nowe Środki Alkilujące Mniejszą Bruzdę Helisy DNA - Projektowanie, Synteza i Badanie Właściwości Przeciwnowotworowych...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Adam Józef Mieczkowski

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 50. Rola nie kodujących RNA w adaptacji do warunków lokalnych.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Szymon Świeżewski

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN