Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 701 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Relacje taksonomiczne i filogenetyczne wybranych taksonów Ranunculus sect. Batrachium (Ranunclulaceae, Plantae)

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Magdalena Jopek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 2. Wpływ zanieczyszczenia powietrza na aktywność metaboliczną, skład chemiczny oraz profil białkowy alergennego pyłku brzoz...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ8

  Kierownik: Monika Ziemianin

  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Collegium Medicum

 3. Ewolucja i funkcja plastydów bezbarwnych glonów z grupy Euglenophyta i Dictyochophyceae

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Anna Karnkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 4. Convergent evolution in the threespine stickleback

  Konkurs: POLONEZ 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Carl Smith

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 5. Zastosowanie analizy izotopów trwałych do identyfikacji wpływu czynników środowiskowych na populacje wioślarek planktono...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Tomasz Brzeziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 6. Stres podczas ciąży a wzrastanie i rozwój potomstwa, na przykładzie skutków tropikalnego super cyklonu w Indiach

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Sławomir Kozieł

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 7. Zmiany z wiekiem bilansu cieplnego jako czynnik odpowiedzialny za spadek reprodukcji z wiekiem: testowanie teorii ograni...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Edyta Sadowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 8. Łączność funkcjonalna i stabilność europejskich sieci ekologicznych - studium przypadku niedźwiedzia brunatnego

  Konkurs: UNISONO , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Nuria Selva Fernandez

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 9. Różnorodność gatunkowa i pochodzenie fauny Chironomidae młodego geologicznie jeziora Szkoderskiego (Czarnogóra/Albania) ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Piotr Gadawski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 10. Sekwencjonowanie środowiskowe (metabarcoding) kluczem do poznania różnorodności biologicznej autotroficznych euglenin (E...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Bożena Zakryś

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 11. Czy geny przetwarzające antygen koewoluują z genami zgodności tkankowej (MHC) klasy I u płazów ogoniastych?

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Wiesław Babik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 12. Mechanizmy kształtowania się indywidualności behawioralnej zwierząt

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Barbara Pietrzak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 13. Zmiany w ekosystemie w wyniku inwazji Reynoutria japonica: powiązanie ilości i chemicznej jakości biomasy roślinnej z wł...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Anna Stefanowicz

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

 14. Rozróżnienie pomiędzy współistniejącymi zjawiskami hybrydyzacji oraz ułatwionego samozapłodnienia u blisko spokrewnionyc...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Barbara Płytycz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 15. Wpływ pestycydów i struktury krajobrazu na chrząszcze z rodziny biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae): bioróżnorodność ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ8

  Kierownik: Grzegorz Sowa

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 16. Rola roślinności wodnej w wiązaniu węgla i jego depozycji w osadzie dennym: analiza porównawcza roślinności ramienicowej...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Mariusz Pełechaty

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 17. Wpływ obcego gatunku drzewa - dębu czerwonego (Quercus rubra L.) na właściwości fizykochemiczne gleby, zespół mikroorgan...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ8

  Kierownik: Małgorzata Stanek

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

 18. Ewolucyjne korzenie skostnień skórnych w pancerzu pierwotnych późnotriasowych żółwi

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ8

  Kierownik: Tomasz Szczygielski

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk

 19. Wpływ Wody Atlantyckiej na strukturę taksonomiczną i funkcjonalną zooplanktonu arktycznych fiordów, w aspekcie przestrze...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Sławomir Kwaśniewski

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 20. Wpływ zanieczyszczenia gleby na występowanie i różnorodność przedstawicieli Mucoromycota oraz ich bakteryjnych endosymbi...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Julia Pawłowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 21. Czynniki środowiskowe a ewolucja komunikacji chemicznej u żółwi - perspektywa filogenetyczna

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Alejandro Ricoma

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 22. Polimorfizm fenotypu zimowego w populacji heterotermicznego gryzonia

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ8

  Kierownik: Anna Przybylska-Piech

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

 23. Koordynacja działań rodzicielskich samca i samicy i jej związek z dostosowaniem u alczyka (Alle alle), gatunku ptaka mor...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 24. Ocena zależności pomiędzy funkcjonalną różnorodnością roślin, strukturą zespołów mikroorganizmów i bilans węgla w czasie...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Zofia Piotrowska-Seget

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 25. Jak fiołek wonny (Viola odorata L.) broni się przed patogenami i szkodnikami - cyklotydy jako rodzaj roślinnego układu o...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Błażej Ślązak

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

 26. Rola uczenia asocjacyjnego w powstawaniu preferencji płciowych u gupika.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Magdalena Herdegen-Radwan

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 27. Zmienność i zróżnicowanie genetyczne naturalnych stanowisk kasztanowca zwyczajnego, Aesculus hippocastanum L.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ8

  Kierownik: Łukasz Walas

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 28. Czy maszyneria apoptotyczna jest starą adaptacją do warunków tlenowych?

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Szymon Kaczanowski

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 29. Plastyczność ekologiczna kluczowych gatunków zooplanktonu w Arktyce (ecoPlast)

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Emilia Trudnowska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 30. Związek pomiędzy zmiennością receptorów toll-like a występowaniem zakażeń wywołanych przez pasożytnicze pierwotniaki na ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Edyta Podmokła

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 31. Porównanie wpływu czternastu gatunków drzew na wykształcenie warstwy roślin zielnych, właściwości fizykochemiczne gleby ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ8

  Kierownik: Katarzyna Rożek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 32. Wpływ zimowego zanieczyszczenia solą drogową na sukces wylęgu zooplanktonu z jaj przetrwalnikowych.

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Sebastian Szklarek

  Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

 33. Systematyka brzuchorzęsków z rodziny Chaetonotidae (Gastrotricha, Chaetonotida) z wykorzystaniem metod taksonomii integr...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ8

  Kierownik: Małgorzata Kolicka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 34. EXPMAST: Eksperymentalne testy mechanizów kreujących między-roczną zmienność w reprodukcji drzew

  Konkurs: UWERTURA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Michał Bogdziewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 35. Wpływ inwazyjnych kaukaskich barszczy na ptaki terenów rolniczych i owady zapylające w kontekście heterogeniczności kraj...

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Emilia Grzędzicka

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 36. Niezbędność genów w różnych kontekstach genetycznych i środowiskowych u organizmów wielokomórkowych, Caenorhabditis eleg...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Marta Labocha-Derkowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 37. Krajobraz dźwięku - wpływ informacji socjalnej na łączność krajobrazu i występowanie wybranych gatunków płazów w płatach...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ8

  Kierownik: Michał Bełcik

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 38. Różnorodność, biogeografia i ekologiczne znaczenie ruchomych elementów genetycznych psychrotolerancyjnych bakterii i arc...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Przemysław Decewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 39. Ewolucja nowego stadium w cyklu życia rurkopławów z podrzędu Calycophorae (Cnidaria): zintegrowane podejście ekologii i ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ8

  Kierownik: Maciej Mańko

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 40. Wpływ introgresji międzygatunkowej i wewnątrzgatunkowej struktury geograficznej na zmienność genów głównego układu zgodn...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Wiesław Babik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 41. Kształtowanie ekosystemów kriokonitowych przez zwierzęta - efekty bioturbacji i wyboru pokarmu

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Krzysztof Zawierucha

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 42. Zmienność mikrobiomu owadów w czasie i przestrzeni

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Piotr Łukasik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 43. Efekt ryby planktonożernej oraz Daphnia na zagęszczenie i cechy jakościowe cząstek mikroplastiku

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ8

  Kierownik: Ewa Babkiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 44. W jaki sposób dekompozycja liści oraz konkurencja wpływa na sukces ekologiczny inwazyjnych oraz rodzimych gatunków drzew...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Paweł Horodecki

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 45. Stabilność struktury populacji i systemów genetycznych żab zielonych kompleksu Pelophylax esculentus

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ8

  Kierownik: Krzysztof Kolenda

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 46. Zakres i drogi dyspersji genów w metapopulacji wiatropylnego drzewa iglastego rozsiewanego przez ptaki

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Igor Chybicki

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Biologicznych

 47. "Wyssane z mlekiem matki": wpływ mleczka pszczelego na metylację DNA i zmianę zachowania u młodych robotnic pszczoły mio...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ8

  Kierownik: Michał Kolasa

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 48. Zróżnicowanie składu stabilnych izotopów węgla i azotu roślinności, wody i osadów wzdłuż gradientu zakwaszenia jezior lo...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Eugeniusz Pronin

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 49. Czynniki wpływające na intensywność konfliktu płciowego u roztoczy z rodziny Acaridae

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: Aleksandra Łukasiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 50. Monitorowanie lotów wykonywanych przez pszczoły samotnice, murarki ogrodowe, przy użyciu zminiaturyzowanego systemu do i...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: NZ8

  Kierownik: Aleksandra Łoś

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk