Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 34 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badanie genotoksyczności przeciwnowotworowego związku 3-bromopirogronianu u drożdży Saccharomyces cerevisiae.

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Magdalena Cal

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 2. Synteza i badanie reaktywności oraz aktywności przeciwnowotworowej wybranych 2,5-diketopiperazyn zawierających grupę fer...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Zakrzewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 3. Odkrycie i optymalizacja małocząsteczkowych inhibitorów USP2 stosowanych w ukierunkowanej nietoksycznej terapii przeciwn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr Tadeusz Holak

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Chemii

 4. Badanie mechanizmów inhibicji kinazy kazeinowej CK2

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Bretner

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 5. Nowe leki przeciwbiałaczkowe - zaawansowane badania przedkliniczne.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Urszula Wojda

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 6. Badania nad poprawą selektywności i aktywności wybranych leków i naturalnych związków o właściwościach przeciwnowotworow...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski

  Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 7. Synteza i badania biologiczne nowo funkcjonalizowanych pochodnych akrydyny/akrydonu jako potencjalnych związków przeciwn...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 8. Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe oraz aktywność przeciwnowotworowa i przeciwdrobnoustrojowa nowych pochodn...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Michał Antoszczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii UAM

 9. zastosowanie reakcji cykloaddycji w syntezie nowych ferrocenylowych heterocykli o właściwościach przeciwnowotworowych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Anna Wieczorek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 10. Kataliza enzymatyczna jako wszechstronne narzędzie w syntezie pochodnych 1,3-dimetyloksantyn o potencjalnej aktywności p...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Paweł Borowiecki

  Politechnika Warszawska, Politechnika Warszawska

 11. Badania warunków powstawania i identyfikacja reaktywnych metabolitów pośrednich generowanych przez modelowe pochodne akr...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Potęga

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 12. Poszukiwania związków o działaniu przeciwnowotworowym w grupie polifenolobenzotiazynonów oraz ich pochodnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Joanna Matysiak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 13. Nowe Środki Alkilujące Mniejszą Bruzdę Helisy DNA - Projektowanie, Synteza i Badanie Właściwości Przeciwnowotworowych...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Adam Mieczkowski

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 14. Opracowanie metod syntezy fluorowanych izoselenocyjanianowych analogów sulforafanu o spodziewanej zwiększonej aktywności...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Tomasz Cierpiał

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 15. Nowe inhibitory podjednostki katalitycznej telomerazy.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 16. Związki o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych z grupy pochodnych benzo[b]furanów i dikarboksyimidów - bada...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Karolina Królewska

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 17. Wielozadaniowe polimerowe matryce imprintingowane wybranymi sekwencjami oligonukleotydów - synteza, modyfikacje oraz bad...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr Ewelina Zabost

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 18. Nowe związki MOF jako degradowalne nanokontenery inhibitorów kinaz tyrozynowych w nowoczesnej terapii przeciwnowotworowe...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Artur Terzyk

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 19. Reakcje multikomponentowe, metatezy oraz biotransformacje jako użyteczne narzędzia w syntezie peptydomimetyków o aktywno...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Szymon Kłossowski

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 20. Synteza, badania właściwości przeciwnowotworowych oraz powinowactwa do kinezyny wybranych sandwiczowych oraz półsandwicz...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Damian Plażuk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 21. Synteza, badania strukturalne, aktywność przeciwnowotworowa i przeciwdrobnoustrojowa nowych pochodnych salinomycny

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Adam Huczyński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

 22. Opracowanie implantacyjnych systemów dozowania leku o działaniu antynowotworowym immobilizowanego na matrycy polimerowej...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Andrzej Plichta

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 23. Wpływ nadekspresji izoenzymów P450 oraz UGT na odpowiedź komórkową indukowaną przez przeciwnowotworowe pochodne akrydonu...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 24. Metaloorganiczne inhibitory polimeryzacji tubuliny. Synteza, właściwości przeciwnowotworowe oraz powinowactwo do tubulin...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Damian Plażuk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 25. Projektowanie, synteza oraz in vitro i in vivo badania potencjału przeciwnowotworowego fosfonowych i fosfinowych analogó...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Gajda

  POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Wydział Chemiczny

 26. Naturalne i syntetyczne izotiocyjaniany jako związki o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Psurski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 27. Synteza i badanie wpływu podstawnika metaloorganicznego na właściwości biologiczne koniugatów komplesków metaloorganiczn...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Karolina Kowalczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 28. Związki metaloorganiczne jako selektywne inhibitory wybranych białek oporności wielolekowej

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Damian Plażuk

  Wydział Chemii, Wydział Chemii

 29. Nowe nośniki leków w celowanej terapii przeciwnowotworowej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Artur Terzyk

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 30. Modyfikacja struktury helisy DNA przez nowo zsyntetyzowany związek (Cl-IPBD) działający cytotoksycznie w wybranych linia...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Dominika Janiszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 31. Badanie aktywności przeciwnowotworowej i molekularnych mechanizmów działania nowych hybrydowych związków zawierających s...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Angelika Długosz-Pokorska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 32. Zastosowanie elicytorów w biofortyfikacji lubczyku (Levisticum officinale Koch.)

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Urszula Złotek

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 33. Odpowiedź biologiczna indukowana przez niesymetryczne bisakrydyny o wysokiej aktywności przeciwnowotworowej w komórkach ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Ewa Augustin

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 34. Zmiany w metabolizmie żelaza indukowane przez związki o działaniu przeciwnowotworowym in vitro i in vivo.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej