Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 43 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Modyfikacje neoplazji wątrobowej wzbudzane reprogramowaniem układu monocytarno/makrofagowego u szczurów i ludzi.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Marta Wójcik

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 2. Znaczenie układu immunologicznego w patobiologii tętniaków wewnątrzczaszkowych - analiza odpowiedzi systemowej na pęknię...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Joanna Pera

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 3. Badanie immunologicznych biomarkerów padaczki lekoopornej i odpowiedzi na leczenie immunomodulujące z użyciem ACTH u dzi...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Magdalena Kaczorowska-Frontczak

  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 4. Kontrola procesu zapalnego związanego z progresją raka gruczołu sutkowego przez witaminę D i jej analogi

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Joanna Wietrzyk

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 5. Modulacja odpowiedzi układu immunologicznego śluzówki przewodu pokarmowego porzez indukcję komórek regulatorowych poprze...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Dagmara Złotkowska

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 6. Mechanizm unikania kontroli układu immunologicznego na modelu herpeswirusa koi (CyHV-3).

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Reichert

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 7. Rola dwukierunkowej aktywności promotora genu NWC w ewolucji transpozonu RAG

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Śnieżewski

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 8. Współudział mutacji w genach regulujących układ immunologiczny oraz w genach specyficznych dla gruczołu tarczowego w roz...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 9. Morfologiczne i hormonalne mierniki kondycji biologicznej a jakość układu immunologicznego człowieka

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Pawłowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 10. Zaawansowane techniki oceny uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego w opa...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Alicja Kalinowska-Łyszczarz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 11. Ocena wpływu ekspresji Egfl7 na diapedezę komórek immunokompetentnych w tkance surowiczego raka jajnika

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. n. med. Jacek Sznurkowski

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 12. Parametry immunologiczne i radiologiczne charakteryzujące chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w okresie niezróżnic...

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Maśliński

  Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

 13. Analiza tekstur obrazu tomografii komputerowej oraz profil immunologiczny w monitorowaniu powikłań radioterapii u choryc...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Justyna Chałubińska-Fendler

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 14. Określenie roli i próba modulacji zmienionych cukrzycą czynników immunologicznych - ich znaczenie dla działania opioidow...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Magdalena Żychowska

  Instytut Farmakologii PAN

 15. Identyfikacja wpływu bakteriofagów o potencjale terapeutycznym na funkcje komórkowe oraz układ immunologiczny ssaków...

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Krystyna Dąbrowska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 16. Zaburzenia neurokognitywne u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C: wpływ pozawątrobowej replikacji wirusa i a...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Laskus

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 17. Rola nieswoistej odpowiedzi układu immunologicznego błon śluzowych dróg oddechowych u dzieci chorych na przewlekłe zapal...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Paweł Majak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 18. Zastosowanie innowacyjnych metod w poszukiwaniu związku podłoża genetycznego i wykładników dysregulacji immunologicznej ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Izabela Klich

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, I Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 19. Czy adaptacyjna introgresja międzygatunkowa jest powszechna wśród genów ewoluujących pod działaniem doboru równoważącego...

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Wiesław Babik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 20. Ocena wpływu immunizacji antygenami Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae oraz wirusa grypy na wybrane parame...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Roliński

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 21. Badanie wytypowanych parametrów immunologicznych, biochemicznych i hematologicznych oraz struktury i funkcji wybranych n...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Skopińska-Różewska

  Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego

 22. Ocena profilu odpowiedzi immunologicznej po stereotaktycznym napromienianiu raka płuca.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Renata Zaucha

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 23. Wpływ deiminacji kluczowych reszt argininy na funkcje inhibitorów proteaz i innych komponentów układu odporności nieswoi...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Tomasz Kantyka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 24. Międzykomórkowa i wewnątrzkomórkowa sygnalizacja w nieswoistej odpowiedzi immunologicznej: analiza eksperymentalna i mat...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Lipniacki

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 25. Wpływ antybiotykoterapii na sprawność wybranych mechanizmów układu immunologicznego na modelu świni domowej (Sus scrofa ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Zygmunt Pejsak

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 26. Wpływ produktów nieenzymatycznej glikozylacji albumin grochu (Pisum Sativum) na indukcję komórek regulatorowych i odpowi...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Justyna Chudzik-Kozłowska

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 27. Rozwój peptydów makrocyklicznych jako antagonistów oddziaływania PD-1/PD-L1. Charakterystyka współdziałania dwóch immuno...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr inż. Katarzyna Magiera-Mularz

  Wydział Chemii, Wydział Chemii

 28. Czy zegar biologiczny tyka w układzie odpornościowym ryb? Mechanizmy okołodobowej regulacji odpowiedzi immunologicznej r...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Łukasz Pijanowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 29. Immunomodulacyjny wpływ bakteriofagów na funkcje komórek układu immunologicznego

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Ryszard Międzybrodzki

  I Wydział Lekarski

 30. Mediowana immunologicznie dysfunkcja komórek ściany naczynia w tętniakach aorty brzusznej.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Szczeklik

  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 31. Zespół antyfosfolipidowy - autoimmunologiczna choroba układu sercowo-naczyniowego. Patogenetyczna rola (auto)immunologic...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Musiał

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 32. Inhibitory tworzenia kompleksu BTLA-HVEM jako potencjalne cele w immunoterapii nowotworów

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marta Spodzieja

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 33. Wpływ klenbuterolu na układ immunologiczny koni wyścigowych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ6

  Kierownik: lek. wet. Olga Witkowska-Piłaszewicz

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 34. Wpływ obwodowego i centralnego podania kofeiny na aktywność układu podwzgórzowo-przysadkowego owcy w fazie pęcherzykowej...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Herman

  Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk

 35. Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna immunologicznych punktów kontrolnych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Dubin

  Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 36. Analiza właściwości fizyko-chemicznych proszków z soków i wytłoków wybranych owoców otrzymanych różnymi sposobami suszen...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Anna Michalska

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 37. Wpływ prenatalnej aktywacji układu immunologicznego na funkcje mitochondriów. Znaczenie w chorobach neurorozwojowych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Magdalena Cieślik

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 38. Interakcje mikotoksyn i antybiotyków w układzie pokarmowym i immunologicznym świni - badania in-vitro

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Piotr Jedziniak

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 39. Ocena układu immunologicznego w odniesieniu do stanu klinicznego chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C poddanych ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II

 40. Wpływ zakażenia wirusem małych przeżuwaczy (SRLV) na wzór metylacji genów układu immunologicznego oraz profil mikroRNA w...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Daria Reczyńska

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 41. Mechanizm toksyczności nanocząstek lantanowców wobec wybranych komórek układu immunologicznego

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Edyta Wysokińska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 42. Fagi rozpoznające powierzchniowe wielocukry bakteryjne jako swoje receptory selekcjonują populację bakterii oporną na fa...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 43. Funkcjonalizowane nanostruktury plazmoniczne do multipleksowych analiz immuno-markerów w układach mikroprzepływowych.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST4

  Kierownik: dr Agnieszka Michota-Kamińska

  Instytut Chemii Fizycznej PAN