Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 19 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Optymalizacja stochastyczna w zagadnieniach automatycznej regulacji ostrości

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Przemysław Śliwiński

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 2. Wrażliwość luteolityczna a zdolność odwrócenia regresji ciałek żółtych u świni

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Zięcik

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 3. Udział hipoksji i podjednostki alfa czynnika indukowanego hipoksją (HIF-1alfa) w regresji ciałek żółtych u świni.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Emilia Przygrodzka

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 4. Regresja rangowa i U-procesy z karą LASSO - selekcja cech, estymacja i nierówności z wyrocznią

  Konkurs: FUGA 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Wojciech Rejchel

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 5. Czy śmierci komórek podczas strukturalnej regresji ciałka żółtego krowy może przebiegać niezależnie od aktywacji kaspaz ...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Takuo Hojo

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 6. Badanie nowych metod wnioskowania statystycznego na podstawie nielicznej próbki (rzędu dziesiątków lub setek) wektorów o...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr Joanna Karłowska-Pik

  Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

 7. Zaangażowanie metaloproteinaz w przebudowę jajowodu ptaków podczas przerwy w nieśności

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Leśniak-Walentyn

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 8. Opracowanie metody numerycznego modelowania deformacji terenu górniczego w złożonych geologiczno-górniczych warunkach ek...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Jan Blachowski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

 9. Wpływ różnych gatunków drzew na przemiany biologiczne i chemiczne substratów glebowych oraz wskaźniki ekologiczne zbioro...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr inż. Bartłomiej Woś

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 10. Metody automatycznego programowania z wykorzystaniem podejść semantycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Tomasz Pawlak

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 11. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zadłużenia gospodarstw domowych - perspektywa europejska i polska

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Paulina Anioła-Mikołajczak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 12. Zmodyfikowane wersje Bayesowskiego Kryterium Informacyjnego w rzadkiej liniowej regresji -- własności teoretyczne i zast...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST1

  Kierownik: mgr inż. Piotr Szulc

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 13. Prognozowanie cen surowców za pomocą Bayesowskiej regresji symbolicznej

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Krzysztof Drachal

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 14. Społeczno-demograficzne determinanty ubóstwa energetycznego i jego trwałości w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Liliia Karpinska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

 15. Molekularne mechanizmy rozwoju i remodelingu jajowodu ptaków

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Anna Hrabia

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 16. Zastosowanie estymatora propensity score bilansującego rozkłady regresorów w kontekście decyzji o podaży pracy po wprowa...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Filip Premik

  Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii (FAME)

 17. Determinanty dochodów rolniczych w regionach UE z uwzględnieniem relacji zasobowych i produktywności czynników wytwórczy...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Łukasz Kryszak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 18. Przestrzenna i czasowa dezagregacja obserwowanych zmiennych makroekonomicznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Sylwia Roszkowska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 19. Odporna estymacja pośrednia w badaniu przedsiębiorczości

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Grażyna Dehnel

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej