Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 124 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Możliwości zastosowania zintegrowanych metod geofizycznych do lokalizacji poziomów antropogenicznych w glebach terenów w...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Magiera

  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

 2. Izotopowa rekonstrukcja ścieżek sezonowej migracji mamutów w późnym plejstocenie w Europie centralnej.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Robert Anczkiewicz

  INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN

 3. Rola białek z rodziny Rho w regulacji cytoszkieletu aktynowego komórek podocytarnych. Wpływ na migrację i przepuszczalno...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ4

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Piwkowska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 4. Pozakomórkowe gradienty nukleotydów jako regulator ruchliwości glejaków

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Paweł Pomorski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 5. Charakterystyka actbl2 - nowoodkrytej izoformy aktyny i jej rola w migracji i inwazji komórek ludzkiego czerniaka

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Antonina Joanna Mazur

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 6. Uwarunkowania molekularne przekształcenia nabłonkowo-mezenchymalnego w komórkach nowotworowych.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr Adolfo Rivero Muller

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 7. Migracje i pokrewieństwo w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie II tys. przed Chr.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Przemysław Marek Makarowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Wydział Historyczny

 8. Angolscy chrześcijanie w Portugalii. Procesy konstrukcji tożsamości wspólnot ewangelikalnych w warunkach migracji.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Natalia Anna Zawiejska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 9. Zastosowanie analiz trwałych izotopów tlenu na modelu zwierzęcym w interpretacji badań antropologicznych przedhistoryczn...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Aleksandra Karolina Lisowska-Gaczorek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 10. Mechanizm hamowania migracji leukocytów przez barierę krew-mózg u myszy z EAE zarażonych nicieniem jelitowym.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Katarzyna Krawczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 11. Polscy Migranci w Islandii. Mobilne i Niemobilne Strategie Reakcji na Następstwa Kryzysu Ekonomicznego

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marek Pawlak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 12. Model migracji pustki w górotworze naruszonym, generującej deformacje nieciągłe na powierzchni terenu

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Malinowska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

 13. Rozpoznanie warunków migracji azotanów w obszarze zasilania użytkowych poziomów wodonośnych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: dr Krzysztof Józef Dragon

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 14. Wpływ stochastycznej zmienności środowiska na ewolucję historii życia zooplanktonu w ekosystemach morskich strefy okołob...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr inż. Maciej Ejsmond

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 15. W poszukiwaniu bezpieczeństwa na rynku pracy. Migracje zarobkowe z Polski i do Polski a atrakcyjność polskiego rynku pra...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Maciej Duszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 16. Europejskie systemy zabezpieczenia społecznego w czasach mobilności

  Konkurs: UNISONO , panel: HS4

  Kierownik: dr Paweł Kaczmarczyk

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 17. Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje kobiet między Polską a Norwegią

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Izabella Main

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych

 18. Polskie organizacje imigranckie w Europie

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Jan Nowosielski

  Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego

 19. Płeć kulturowa jako czynnik różnicujący organizacje religijne. Płciowe praktyki społeczne i ich interpretacje w organiza...

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Leszczyńska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 20. Molekularne mechanizmy regulujące ekspresję czynników limfangiogennych podoplaniny i Prox1 w zróżnicowanych rakach tarcz...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Michalina Czarnocka

  CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

 21. Inżynieria społeczna. Projekty kształtowania państw narodowych i ich obraz w historiografii i pamięci historycznej:_x000...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Włodzimierz Madajczyk

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 22. Rola kwasu lizofosfatydowego (LPA) i sfingozyno-1-fosforanu (S1P) oraz ich receptorów w procesie proliferacji, migracji ...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Maria Sztachelska

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 23. Małżeństwa mieszane a "asymetria płci". Wzory integracji i mobilności społeczno-ekonomicznej imigrantów w Polsce i Wielk...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Anita Brzozowska

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 24. Procesy tożsamościowe w angolskich wspólnotach ewangelikalnych w Portugalii

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Natalia Anna Zawiejska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 25. Środowiskowe uwarunkowania migracji z krajów Afryki Północnej

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karolina Sobczak-Szelc

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 26. Wpływ środowiska płynu otrzewnowego od pacjentek z endometriozą na migrację i różnicowanie limfocytów Treg i Th17....

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Tadeusz Malejczyk

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 27. Relatywna deprywacja a decyzje ekonomiczne

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Marcin Jakubek

  Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

 28. Zróżnicowanie funkcjonalne izoform aktyny w procesie migracji komórkowej.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Aleksandra Simiczyjew

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 29. Przegrupowanie w cyklopropylowych fosfonianach a syntezy kwasów cyklopropyloaminofosfonowych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Wanda Halina Midura

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 30. Między transnarodową mobilnością a lokalnością. Wysoko wykwalifikowani imigranci w społecznościach lokalnych Wałbrzyskie...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Dariusz Jaskułowski

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

 31. Czynniki kształtujące długość pozostawania w miejscu przystankowym podczas jesiennej migracji u ptaków siewkowych, na pr...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Lucyna Pilacka

  Muzeum i Instytut Zoologii PAN

 32. Badanie wpływu organicznych i nieorganicznych dodatków nawozowych na kinetykę procesów biodegradacji i migrację hydrofob...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Dariusz Piotr Włóka

  Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska

 33. Substytucyjność wewnętrznych i zagranicznych migracji ludności

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Matylda Nestorowicz

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 34. Tożsamość kulturowa cholos - procesy transkulturacji tożsamości nowych mieszkańców Lima Metropolitana

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Katarzyna Weronika Górska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 35. Literatura Ziem Odzyskanych (i jej kontynuacje) wobec powojennych doświadczeń migracji i polityk pamięci.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Kinga Maria Siewior

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 36. Wietnamczycy z Polski - transnarodowa wspólnota migrancka jako pomost pomiędzy Polską a Wietnamem

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Grażyna Anna Szymańska-Matusiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 37. Polska literatura emigracyjna w Wielkiej Brytanii i Irlandii po roku 2004

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. prof. nadzw. UŁ Jerzy Jarniewicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 38. Wpływ białka HSPA2, należącego do rodziny białek szoku termicznego HSPA (HSP70), na modulowanie wrażliwości komórek nied...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Tadeusz Krawczyk

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

 39. Identyfikacja parametrów migracji zanieczyszczeń w utworach wodonośnych wybranych zbiorników wód podziemnych na obszarze...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Monika Okońska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 40. Niezakończone przejście migracyjne a starzenie się ludności w Polsce. Asynchroniczność przemian ludnościowych a zmiana f...

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. zw. dr hab. Marek Stanisław Okólski

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 41. Aktywność tektoniczna płaszczowiny skolskiej na podstawie analizy zmian w jej pionowym przekroju oraz migracji depocentr...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Joanna Uroda

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

 42. Badanie migracji i transformacji form glinu w procesie transportu glinu i jego ligandów z gleb do liści drzew na podstaw...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Marcin Frankowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 43. Dynamika i lokalizacja miejsca aktywacji GTPaz z rodziny białek Rho podczas elektrotaksji komórek poruszających się zgod...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Madeja

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 44. Porównanie cech fizjologicznych, behawioralnych i morfologicznych oraz sukcesu rozrodczego samców migrujących i osiadłyc...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr inż. Zbigniew Borowski

  Instytut Badawczy Leśnictwa

 45. Próba identyfikacji genów odpowiedzialnych za migrację neuronalną w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego człowieka...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Wojciech Krzysztof Wiszniewski

  Instytut Matki i Dziecka

 46. Badanie migracji związków pochodzenia antropogenicznego (alkilo pochodnych pirydyny, alkilo-benzylo-dimetylo lub trimety...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Ewa Olkowska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 47. Rodzina w kontekście migracyjnym. Polskie rodziny w Irlandii

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Łukasz Izydor Klimek

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 48. Badania hydrodynamiki i kinetyki przepływu oraz elucji wysokolepkich emulsji z mediów porowatych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST8

  Kierownik: Mgr inż. Mariola Maria Błaszczyk

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 49. Afrykanie w Azji. Chiny i Malezja, jako nowe kierunki migracyjne Nigeryjczyków

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Malwina Kinga Bakalarska

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 50. Studenci polskiego pochodzenia z krajów byłego ZSRR. Doświadczenia kulturowe a przemiany tożsamości

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Marcin Tomasz Gońda

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny