Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 39 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

  1. W jaki sposób wielkość populacji i dostępność zapylaczy moduluje system rozrodu i strukturę genetyczną roślin? Przypadek...

    Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ8

    Kierownik: dr hab. Marcin Zych

    Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

  2. Badania jąder atomowych i procesów jądrowych w niedostępnych dotychczas obszarach spinu, izospinu i energii wzbudzenia z...

    Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST2

    Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Fornal

    Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

  3. Dostępność potencjałowa regionu a jego potencjał rozwojowy w "zjednoczonej" Europie - zasięg przestrzenny, długość podró...

    Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

    Kierownik: dr Piotr Rosik

    Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

  4. Udział polimerów zewnątrzkomórkowych (EPS) w strukturze granul tlenowych w zależności od dostępności organicznych związk...

    Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ9

    Kierownik: mgr Paulina Rusanowska

    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

  5. Biologicznie dostępny fosfor jako potencjalne źródło zasilania wewnętrznego w jeziorach zmienionych antropogenicznie...

    Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

    Kierownik: dr inż. Renata Augustyniak

    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa

  6. Nowa metoda diagnozowania turbulencji atmosferycznej na podstawie powszechnie dostępnych danych samolotowych

    Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST10

    Kierownik: mgr Jacek Kopeć

    Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

  7. Program oceny diagnostyki, leczenia i kosztów u chorych z niewydolnością serca, w losowo wybranych jednostkach lecznictw...

    Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

    Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

    Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

  8. Natura dostępności reprezentacji poznawczych w pamięci roboczej

    Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

    Kierownik: dr hab. Jarosław Orzechowski

    Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

  9. Zastosowanie GIS w badaniach dostępności przestrzennej usług - koncepcje, metody, implikacje

    Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

    Kierownik: dr Marcin Stępniak

    Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

  10. Badania struktury jąder atomowych w niedostępnych dotąd obszarach mapy nuklidów z zastosowaniem wiązek radioaktywnych or...

    Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST2

    Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Fornal

    Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

  11. Mechanizmy autoregulacyjne w naturalnych lasach mieszanych - znaczenie dostępności nasion i dostępności bezpiecznych nis...

    Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ9

    Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Paluch

    Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

  12. Wiązanie halogenowe w układach białko-ligand. Badania termodynamiczne i strukturalne dla racjonalnie wybranych kompleksó...

    Konkurs: OPUS 4 , panel: ST4

    Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Poznański

    Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

  13. Transport a wykluczenie społeczne - metodologia badań, pomiar i analiza zależności

    Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

    Kierownik: dr Bartłomiej Gorlewski

    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

  14. Multimodalna dostępność transportem publicznym na poziomie gminnym w Polsce

    Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS4

    Kierownik: dr Piotr Rosik

    Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

  15. Wpływ dostępnej przestrzeni reakcyjnej na aktywność pojedynczych cząsteczek enzymów zamkniętych w strukturach typu lipos...

    Konkurs: SONATA 2 , panel: ST4

    Kierownik: dr Hubert Piwoński

    Instytut Chemii Fizycznej PAN

  16. Centra handlowe a miejski system transportowy

    Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS4

    Kierownik: mgr Michał Kowalski

    Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

  17. Regulacja dostepnosci chromatyny w niedotlenionym mikrosrodowisku glejaka

    Konkurs: OPUS 17 , panel: NZ1

    Kierownik: dr Katarzyna Leszczyńska

    Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

  18. Wpływ dostępności różnych form azotu na ekspresję genów związanych z akumulacją karotenoidów u marchwi

    Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ9

    Kierownik: mgr inż. Tomasz Oleszkiewicz

    Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

  19. Optymalizacja konwergentnych sieci transportowych 5G z komutacją pakietów i przepływami ruchu wrażliwymi na opóźnienia...

    Konkurs: OPUS 16 , panel: ST7

    Kierownik: dr hab. inż. Mirosław Klinkowski

    Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

  20. Chemoselektywna synteza trudnodostępnych imin i kationów iminiowych z pasywnych amidów oraz ich użyteczne transformacje ...

    Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST5

    Kierownik: mgr inż. Paweł Czerwiński

    Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

  21. Strategie mobilności oraz postawy i zachowania społeczne mieszkańców pozametropolitalnych obszarów wiejskich o słabej do...

    Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

    Kierownik: mgr Łukasz Fiedeń

    Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

  22. Względność i efektywność zmiany dostępności potencjałowej a koszty budowy nowoczesnych systemów infrastruktury transport...

    Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

    Kierownik: dr hab. Piotr Rosik

    Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

  23. Zmiany teoretycznej dostępności transportowej i obciążenia sieci drogowej na skutek wystąpienia powodzi na terytorium Po...

    Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

    Kierownik: dr Szymon Wiśniewski

    Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

  24. Rozszyfrowanie "kodu nukleosomalnego" zminay dostępności chromatyny w komórkach nowotworu mózgu w odpowiedzi na terapię ...

    Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ2

    Kierownik: dr Jakub Mieczkowski

    Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

  25. Czy pożywienie ma znaczenie? Dostępność zasobów jako podłoże czasowej zmienności w występowaniu szód wyrządzanych przez ...

    Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ8

    Kierownik: mgr Carlos Bautista Leon

    Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

  26. Wpływ dostępności pokarmu na sukces reprodukcyjny ptaków w gradiencie urbanizacji

    Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ8

    Kierownik: mgr Michela Corsini

    Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

  27. Znaczenie komponentów dostępności transportowej w Szczecinie ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego w latac...

    Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

    Kierownik: mgr Sławomir Goliszek

    Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

  28. Funkcjonowanie arktycznego bentosu - odpowiedź na związane z ociepleniem klimatu zmiany w adwekcji ciepłych mas wodnych ...

    Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

    Kierownik: dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk

    Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

  29. Anioł w domu, mrówka w fabryce. Alternatywny modele emancypacyjne dostępne dla robotnic fabrycznych Królestwa Polskiego ...

    Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

    Kierownik: mgr Alicja Urbanik-Kopeć

    Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

  30. Weryfikacja założeń wspierających hipotezę bogactwa reprezentacji wzrokowej. Wpływ uwagi na właściwości wzrokowej reprez...

    Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

    Kierownik: mgr Zuzanna Skóra

    Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

  31. Model udostępniania treści w Internecie osobom z niepełnosprawnościami zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i międzyn...

    Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS5

    Kierownik: dr hab. Przemysław Polański

    Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej

  32. Hi-Ox: Podróż do rdzenia atomu - przełamywanie barier dostępnych stopni utlenienia atomów metali.

    Konkurs: OPUS 11 , panel: ST4

    Kierownik: dr inż. Paweł Szarek

    Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

  33. Wszechstronne i kompleksowe badania rozdzielonych układów zaćmieniowych w ramach projektu CREME wraz z przygotowaniem ba...

    Konkurs: OPUS 11 , panel: ST9

    Kierownik: dr Krzysztof Hełminiak

    Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

  34. Konstrukcja zaawansowanych katalizatorów o kontrolowanej porowatości i zwiększonej dostępności centrów aktywnych w oparc...

    Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

    Kierownik: dr hab. Barbara Gil

    Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

  35. Sprzężenia zwrotne między mobilnością i dostępnością - uwarunkowania teoretyczne (autorski model NeST box) a rzeczywisto...

    Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

    Kierownik: dr hab. Piotr Rosik

    Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

  36. Dostępność transportu publicznego a ceny okolicznych nieruchomości: analiza I linii Metra Warszawskiego

    Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

    Kierownik: mgr Marcin Torzewski

    Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

  37. Nowa generacja fungicydów o zminimalizowanym występowaniu w pyłku kwiatowym i obniżonej dostępności dla pszczół

    Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

    Kierownik: mgr Rafał Kukawka

    Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

  38. Wpływ lokalnych systemów transportowych na przebieg i charakter procesów urbanizacyjnych w aglomeracjach miejskich w Pol...

    Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

    Kierownik: dr Jędrzej Gadziński

    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

  39. Rola infrastruktury transportu publicznego w kształtowaniu struktur przestrzennych i zachowań komunikacyjnych na obszara...

    Konkurs: SONATA 9 , panel: HS4

    Kierownik: dr Jędrzej Gadziński

    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych