Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 67 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Analiza strumieni wymiany dwutlenku węgla (CO2) spowodowana zmianami klimatu, w strefie oddziaływania hydrosfery i atmos...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Iwona Honorata Wrobel

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 2. Odpowiedź bentosu w głębokim oceanie na zmienność środowiska spowodowaną zmianami klimatu w Arktyce (DeepClim)

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Barbara Eliza Górska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 3. Struktura wielkościowa biomasy i produkcja wtórna - odpowiedź bentosu na zmienność warunków środowiskowych w wodach przy...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. prof. nadzw. IO PAN Maria Anna Włodarska-Kowalczuk

  Instytut Oceanologii PAN

 4. Kriokonity w obszarach polarnych i ich rola w akumulacji zanieczyszczen atmosferycznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Edyta Agnieszka Łokas

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 5. Rozwój stożków napływowych i usypiskowych w Arktyce: zróżnicowanie morfologii i procesów rzeźbotwórczych jako paraglacja...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr Aleksandra Magdalena Tomczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 6. Horyzontalna zmienność własności optycznych aerozoli w Arktyce Europejskiej

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Paulina Pakszys

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 7. Struktura zgrupowań Nematoda w różnym reżimie lodowym Arktyki Europejskiej- aspekt strukturalny, funkcjonalny i genetycz...

  Konkurs: FUGA 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Katarzyna Anna Grzelak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 8. Zdalna identyfikacja zmian koncentracji zawiesiny węglanowej w fiordach Spitsbergenu.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Katarzyna Dragańska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 9. Przestrzenne i czasowe uwarunkowania dynamiki warstwy czynnej zmarzliny w Arktyce, na obszarze doliny górskiej

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST10

  Kierownik: dr Marek Kasprzak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 10. Paleogentyczna rekonstrukcja adwekcji wód Atlantyckich do Oceanu Arktycznego w holocenie

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Joanna Pawłowska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 11. Przyczyny ocieplenia klimatu Arktyki w pierwszej połowie XX wieku_x000D_

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Rajmund Krzysztof Przybylak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi

 12. Funkcjonowanie zespołów bentosowych w strefie występowania lodu morskiego w zmieniającym się Oceanie Arktycznym, w okres...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Monika Katarzyna Kędra

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 13. Sezonowa i międzyletnia zmienność zooplanktonu z pułapek sedymentacyjnych w arktycznych fiordach

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Agata Weydmann

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 14. Badanie zróżnicowania ładunków zanieczyszczeń antropogenicznych transportowanych w wodach zasilających peryglacjalną rze...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Sara Elżbieta Lehmann

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 15. ródła i poziomy skażeń promieniotwórczych w porostach i mchach z obszrów lądowych zachodniej Arktyki

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Anna Monika Cwanek

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 16. Pomiary, parametryzacja oraz analiza właściwości strumieni aerozolu morskiego w przywodnej warstwie atmosfery w rejonach...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Piotr Markuszewski

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 17. Wpływ warunków środowiskowych na sezonową i międzyletnią zmienność zbiorowisk morskich, planktonowych pierwotniaków Euro...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Anna Maria Kubiszyn

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk