Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 67 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ Prądu Zachodniospitsbergeńskiego na rozmieszczenie metali ciężkich w dwóch fiordach Zachodniego Spitsbergenu

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST10

  Kierownik: dr Agata Zaborska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 2. Ku zrozumieniu neoproterozoicznej tektoniki w Arktyce - czy południowo-zachodni Svalbard i terran Pearya tworzyły kiedyś...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Maria Majka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 3. Strefowość rozmieszczenia makroglonów w obszarach zwiększonego wpływu lodowcowych wód wytopiskowych na przykładzie Isfjo...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Józef Maria Wiktor

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 4. LARVA - Wpływ warunków środowiskowych i zmian sezonowych na reprodukcję i sukcesję zbiorowiska arktycznej epifauny.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Marta Anna Ronowicz

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 5. Wpływ stochastycznej zmienności środowiska na ewolucję historii życia zooplanktonu w ekosystemach morskich strefy okołob...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr inż. Maciej Ejsmond

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 6. POROCO - Mechanizmy kontrolujące ewolucję i geomorfologię wybrzeży skalistych w klimatach polarnych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST10

  Kierownik: Dr Mateusz Czesław Strzelecki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 7. Ciepłe i zimne okresy późnego holocenu w Arktyce europejskiej. Paleogenetyczny zapis zmian środowiska morskiego w osadac...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Marek Józef Zajączkowski

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 8. Monitorowanie struktury pola elektrycznego Ziemi na podstawie pomiarów w polskich stacjach obserwacyjnych na Antarktydzi...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Marek Kubicki

  Instytut Geofizyki PAN

 9. Pochodzenie i obieg materii organicznej w arktycznym fiordzie

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Monika Katarzyna Kędra

  Instytut Oceanologii PAN

 10. Badanie modyfikacji chemizmu wód zlewni rzeki Revelvy (obszar fiordu Hornsund, Spitsbergen) przez zanieczyszczenia antro...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Maria Kozak

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 11. Czy rozmiar jest aż tak ważny? Kompleksowa analiza struktury wielkościowej planktonu w europejskiej Arktyce w dobie ocie...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Ada Błachowiak-Samołyk

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 12. Model interakcji procesów paraglacjalnych i peryglacjalnych w strefie wybrzeża i ich wpływ na rozwój rzeźby litoralnej w...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: ST10

  Kierownik: Dr Mateusz Czesław Strzelecki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 13. Bioróżnorodność, struktura i funkcjonowanie zespołów bentosowych w zmieniających się ekosystemach północnego Morza Berin...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Monika Katarzyna Kędra

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 14. Zmienność klimatu Arktyki i Subarktyki Rosyjskiej w ostatnich trzystu latach

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST10

  Kierownik: dr Przemysław Wyszyński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi

 15. Skład gatunkowy, rozmieszczenie i bioróżnorodność współczesnych otwornic oraz kompozycja izotopowa środowiska w Storfjor...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Magdalena Dorota Łącka

  Instytut Oceanologii Polska Akademia Nauk

 16. Relikty zimnowodne fauny bentosowej w ocieplających się fiordach - podejście GIS

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Anna Piszewska

  Instytut Oceanologii PAN

 17. Ewolucja ról uczestników stosunków międzynarodowych w regionie Arktyki

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Łuszczuk

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji

 18. GAME - Dojrzewanie Ekosystemu Morskiego Arktyki

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

  INSTYTUT OCEANOLOGII PAN W SOPOCIE

 19. Badania porównawcze fauny Hydrozoa rejonów wrażliwych na zmiany klimatyczne (Komory i Svalbard) - bioróżnorodność, ekolo...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Marta Anna Ronowicz

  Instytut Oceanologii PAN

 20. Zintegrowane badania paleomagnetyczne, izotopowe i strukturalne w celu rekonstrukcji paleogeograficznej kaledońskich ter...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr Krzysztof Michalski

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 21. Preferencje siedliskowe, wielkość populacji oraz rozmieszczenie kolonii lęgowych alczyka (Alle alle) na zachodnim Spitsb...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Liliana Katarzyna Keslinka-Nawrot

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 22. Zróżnicowanie i ewolucja gąbek słodkowodnych w paleoceńskich i eoceńskich jeziorach Arktyki: zapis cieplarnianego klimat...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Andrzej Pisera

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN

 23. Struktura przestrzenno-czasowa populacji kluczowych widłonogów arktycznych w okresie ekstremalnych zmian środowiskowych...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Agata Weydmann

  Instytut Oceanologii PAN

 24. FACE2FACE: Bentos versus zooplankton-dwa oblicza arktycznych fiordów w dobie zachodzących zmian środowiskowych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

  Instytut Oceanologii PAN

 25. Współczesne i historyczne zmiany klimatu i topoklimatów Svalbardu

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Rajmund Krzysztof Przybylak

  UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 26. Wolność badań naukowych w świetle prawa międzynarodowego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Rezmer

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 27. Zmiany cyrkulacji atmosferycznej i ich wpływ na ekstremalne warunki termiczne i opadowe w Arktyce Kanadyjskiej i Norwesk...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Rafał Andrzej Maszewski

  UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

 28. Oszacowanie produktywności mezozooplanktonu z szelfu zachodniego Spitsbergenu na podstawie analizy rozkładu wielkości i ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Emilia Małgorzata Trudnowska

  Instytut Oceanologii PAN

 29. Bioróżnorodność fauny otwornicowej w warunkach ocieplenia klimatu. Paleoceanograficzny zapis zmian klimatu po Małej Epoc...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Joanna Pawłowska

  Instytut Oceanologii PAN

 30. GROZA- Wpływ wywołanych zmianami klimatu geozagrożeń na środowiska wybrzeży grenlandzkich - studium Zatoki Disko, zachod...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST10

  Kierownik: Marek Wojciech Jaskólski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 31. Zmiany w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemów pelagialu związane z zaciemnieniem wód przylodowcowych Arktyki europejs...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Ada Błachowiak-Samołyk

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 32. FUND - Filtratorzy pod wpływem zmian - nieznane roczne strategie odżywiania ujawnione dzięki podwodnym zdjęciom po-klatk...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Piotr Paweł Bałazy

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 33. Czynniki kontrolujące bioróżnorodność na twardym, mobilnym podłożu w płytkim sublitoralu Arktyki

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Piotr Paweł Bałazy

  Instytut Oceanologii PAN

 34. Czy organizmy kryptogamiczne są głównym czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój gleby i sekwestrację węgla organicznego na ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Paulina Anna Wietrzyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 35. Wpływ deglacjacji i transportu gatunków borealnych na śmieciach plastikowych na zmiany bentosowego ekosystemu Arktyki

  Konkurs: DAINA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 36. Rekonstrukcje i projekcje warunków hydro-klimatycznych południowego Spitsbergenu

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Marzena Ewa Osuch

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 37. HIDEA - Ukryta różnorodność planktonu w Arktyce Europejskiej

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Agata Weydmann

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 38. Plastyczność ekologiczna kluczowych gatunków zooplanktonu w Arktyce (ecoPlast)

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Emilia Małgorzata Trudnowska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 39. Sea-snow POPs: wtórny obieg trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w Arktyce

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Krystyna Anna Kozioł

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 40. Interakcje głosowe w układzie rodzice-potomstwo na przykładzie długożyjącego arktycznego ptaka morskiego, alczyka Alle a...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Dorota Kidawa

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 41. Oznaczenie składników odżywczych, będących podstawowym czynnikiem umożliwiającym wzrost bakteriocenozy w zlewni rzeki ar...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Klaudia Kosek

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 42. EXTRAWAVES - Wpływ ekstremalnych fal na środowiska arktycznych wybrzezy

  Konkurs: UWERTURA 1 , panel: ST10

  Kierownik: Dr Mateusz Czesław Strzelecki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 43. Polihydroksykwasy zimnolubnych bakterii z regionów polarnych – rola w adaptacji bakterii do warunków stresowych i potenc...

  Konkurs: SONATINA 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Jakub Grzesiak

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 44. Udział otwornic (Foraminifera) w puli węgla osadów fiordów Svalbardu i Północnej Europy.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Natalia Konstancja Szymańska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 45. Połączenie metod immunoenzymatycznych, chromatograficznych oraz wieloczynnikowych technik modelowania receptorów w ident...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Marta Ewelina Kobusińska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 46. Otwornice bentosowe fiordów i otwartego morza Svalbardu.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Agnieszka Wiktoria Kujawa

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 47. Zmienność przestrzenna bentosowych sieci troficznych - struktura i funkcjonowanie arktycznych zespołów o niskiej i wysok...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Joanna Legeżyńska

  Instytut Oceanologii PAN

 48. Minerały "grupy arktytu": struktury modułowe, krystalochemia oraz potencjalnie nowe minerały. Opracowanie nomenklatury i...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. inż. Evgeny Galuskin

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 49. Funkcjonowanie arktycznego bentosu - odpowiedź na związane z ociepleniem klimatu zmiany w adwekcji ciepłych mas wodnych ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. prof. nadzw. IO PAN Maria Anna Włodarska-Kowalczuk

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 50. Metabolizm metali ciężkich oraz antybiotyków w arktycznych mikrobiocenozach bakteryjnych - analizy metagenomiczne, metat...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Łukasz Jacek Dziewit

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii