Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 153 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Weryfikacja jednorodności materiału macierzystego w glebach wytworzonych ze skał krystalicznych i osadowych w strefie od...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Jarosław Waroszewski

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 2. WITRAŻE Z OKRESU DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO NA GÓRNYM ŚLĄSKU - PRÓBA SYNTEZY ZJAWISK.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Ryszard Szopa

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 3. Rozpoznawanie obiektów w obrazach o słabej jakości z wykorzystaniem połączonych metod klasyfikacji wzorców oraz algorytm...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Bogusław Cyganek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 4. Modułowy detektor słomkowy do rejestracji śladów cząstek naładowanych w Spektrometrze Przednim eksperymentu PANDA

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Smyrski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 5. Sygnalizacja auksynowa i funkcja genów AtHB8 i MP/ARF5 w tworzeniu połączeń waskularnych podczas organogenezy u Arabidop...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Alicja Banasiak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Biologicznych

 6. Analiza operatorów nielokalnych

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Bogdan

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 7. Formalne teorie prawdy i niestandardowe modele arytmetyki

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Michał Godziszewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 8. Badanie niestandardowych teorii oddziaływań fundamentalnych w świetle odkrycia bozonu Higgsa

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Misiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 9. Formy antymonu w glebach wybranych rejonów Dolnego Śląska w aspekcie zagrożenia środowiskowego

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Anna Karczewska

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 10. Szlaki hutnicze cynku i ołowiu - poligon doświadczalny dla badań zachowania pierwiastków potencjalnie toksycznych w stru...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Gawęda

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 11. Procesy prowadzące do intensywnego wietrzenia hałd żużlowych (hałda po wytopie rud Zn i Pb w Świętochłowicach)

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr Rafał Tyszka

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 12. Badanie uogólnień standardowego modelu oddziaływań fundamentalnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Bohdan Grządkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 13. Historia Ziomkostwa Śląskiego w latach 1945-1957. Najważniejsze problemy

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS3

  Kierownik: 0 Mateusz Matuszyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 14. Badanie wpływu sposobu wymiany ciepła na wskaźniki oddziaływania środowiskowego w cyklu życia układu chłodząco-grzewczeg...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Żelazna

  Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska

 15. Historyczno-archeologiczne rozpoznanie zaplecza rakarskiego w śląskim mieście wczesnonowożytnym.

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paweł Duma

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 16. Ekonomiczne i społeczno - polityczne czynniki zmian w rolnictwie na Dolnym Śląsku w latach 1945 - 1956.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr Sylwia Straszak-Chandoha

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 17. Kazania o świętej Jadwidze Śląskiej w rękopisach śląskich późnego średniowiecza

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Ewelina Kaczor

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny

 18. Zróżnicowanie składu chemicznego gazów pożarowych i pochodnych kondensatów organicznych i zespołów mineralnych dla zrozu...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST10

  Kierownik: dr Łukasz Kruszewski

  Instytut Nauk Geologicznych PAN

 19. Wpływ wylesień spowodowanych klęską ekologiczną na zróżnicowanie przestrzenne i zmiany chemizmu wód źródlanych i powierz...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Stanisław Małek

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 20. Słabe rozwiązania równania Monge"a-Ampère"a na rozmaitościach kählerowskich i hermitowskich

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Kołodziej

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 21. Zastosowania kombinatoryki nieskończonej i topologii analitycznej w przestrzeniach Banacha i w związanych z nimi struktu...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Koszmider

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 22. Nauczyciele oraz ich stowarzyszenia na tle dyskursu społecznego w modernizującej się Europie (na przykładzie Śląska Aust...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marzena Bogus

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki

 23. Sfinks słowiańskiej sfragistyki - plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Marcin Wołoszyn

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

 24. Poszukiwanie neutrin sterylnych oraz niestandardowych oddziaływań słabych w projekcie SOX

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: ST2

  Kierownik: dr Marcin Misiaszek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 25. Zmiana kulturowa w neolicie i wczesnej epoce brązu na Śląsku. Interdyscyplinarny dialog w dobie nowych metod

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mirosław Furmanek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 26. Szklarstwo wczesnopolskie w świetle znalezisk z zespołów grodowych Śląska

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Aleksandra Pankiewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 27. Badanie zjawiska łamania symetrii CP oraz poszukiwanie Nowej Fizyki w eksperymencie LHCb.

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Witek

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 28. Wykorzystanie promieniowania synchrotronowego pod kątem optymalizacji rozdzielczości i słabego sygnału anomalnego w krys...

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Mariusz Jaskólski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 29. Nowe metody kompleksowej analizy współbieżnych systemów obliczeniowych

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr Łukasz Mikulski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 30. Analiza równań różniczkowych cząstkowych z parametrem skalującym

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Aneta Wróblewska-Kamińska

  Instytut Matematyczny PAN

 31. Obrządek pogrzebowy i struktura społeczna społeczności neolitycznych z przełomu V i IV tysiąclecia przed Chr. na przykła...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marta Mozgała-Swacha

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 32. Zła śmierć we wczesnym średniowieczu. Pochówki atypowe z ziem polskich w perspektywie porównawczej

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Leszek Gardeła

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

 33. Architektura i urbanistyka lat 60. i 70. XX w. na terenie Górnego Śląska i Zagłębia. Forma, ideologia, wpływy, waloryzac...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Aneta Borowik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 34. Historia kina na Dolnym Śląsku do 1945 roku. Rozrywka, nowoczesność i propaganda w niemieckim regionie przygranicznym...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Andrzej Dębski

  Uniwersytet Wrocławski, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta

 35. Gotyk śląski w okresie rozkwitu. Miejska architektura sakralna lat około 1300-1450

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jakub Adamski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 36. Studium wpływu obrządku pogrzebowego na krajobraz. Kurhany kultury mogiłowej w Lesie Krotoszyn, na pograniczu śląsko-wie...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Mateusz Stróżyk

  Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

 37. Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim 1864-1918. Studium prozopograficzne

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Michael Morys-Twarowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 38. Prezydenci i landraci w rejencji opolskiej. Elity władzy na Górnym Śląsku w okresie II Cesarstwa Niemieckiego

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Jakub Grudniewski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 39. "Przemiany społeczno-gospodarcze doby przełomu lokacyjnego w świetle znalezisk szklanych z ośrodków rezydencjonalnych Śl...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Sylwia Siemianowska

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 40. Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels) w latach 1589-1730

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Maria Kozłowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 41. Magnetyczno-mineralogiczna identyfikacja technogenicznych tlenków i wodorotlenków manganu i żelaza w pyłach przemysłowyc...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST10

  Kierownik: dr Marzena Rachwał

  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

 42. Indukcja dla formuł ograniczonych i jej relatywizacje

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Leszek Kołodziejczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 43. Kultura lateńska na Śląsku. Chronologia, zasięg i ponadregionalne powiązania.

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Przemysław Dulęba

  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 44. Wawrzyniec Korwin (1465-1527) ze Środy Śląskiej - twórczość pisarska i działalność społeczno-kultutralna renesansowego h...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Robert Zawadzki

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny

 45. Co wypełnia próżnię socjologiczną? Reinterpretacja tezy Stefana Nowaka z perspektywy sieciowej, na przykładzie zachowań ...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Mikołaj Pawlak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 46. Przemiany w sposobach gospodarowania surowcami roślinnymi w świetle transformacji technologicznych na Dolnym Śląsku międ...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Bernadeta Kufel-Diakowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 47. Familia artists (rodzina artystyczna). Działalność dolnośląskich rodzin rzeźbiarskich w XVIII w., cz. 1

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Jakub Jagiełło

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 48. Ewolucja serpentynitowych ogniw ofiolitów Dolnego Śląska

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Piotr Wojtulek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 49. Biogeochemia żabiścieku pływającego Hydrocharis morsus-ranae L. z wybranych obszarów Dolnego Śląska w ocenie jego przyda...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Ludmiła Polechońska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 50. Archeologiczne tekstylia na Śląsku (X-XV w.). Analizy technologiczne i surowcowe.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Łukasz Antosik

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN