Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1138 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Projektowanie, otrzymywanie i właściwości nowych materiałów hybrydowych opartych na kwasach pirydylofosfonowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Magdalena Maria Wilk

  Politechnika Wrocławska

 2. Zbadanie procesów konwersji promieniowania indukowanych impulsami femtosekundowymi w dielektrycznych materiałach tlenkow...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Adam Władysław Strzęp

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 3. 1-Halopoliyny jako prekursory w syntezie organicznej i metaloorganicznej

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Bartłomiej Zygmunt Pigulski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 4. Badanie wpływu jonu metalu alkalicznego w związkach MYP2O7 (M = Na, K, Rb, Cs) domieszkowanych jonami Eu3+ na właściwośc...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Adam Watras

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 5. Organiczne materiały półprzewodnikowe oparte o ciekłokrystaliczne rodniki werdazylowe

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Piotr Kaszyński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 6. Syntezy i badania strukturalne nowych chiralnych materiałów oparte na funkcjonalizowaniu fulerenu C60 podstawnikiem posi...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Józef Drabowicz

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 7. Procesy przepływowe w chemii chiralnych i achiralnych związków heteroorganicznych: aspekty syntetyczni i stereochemiczne...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Józef Drabowicz

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 8. Nanoporowate warstwy tlenkowe na Ti i Zr zawierające nanocząstki Ag lub ZnO jako perspektywiczne materiały do zastosowań...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Agata Partycja Roguska

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 9. Synergetyczne działanie ultradźwięków i światła w otrzymywaniu monometalicznych nanomateriałów o właściwościach fotokata...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Agnieszka Beata Magdziarz

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 10. Nowe polieterowe powierzchnie przeciwdziałające adsorpcji protein

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Alicja Utrata-Wesołek

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 11. Opracowanie syntezy nowoczenych materiałów zeolitowych o hierarchicznej strukturze porowatej

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Małgorzata Ewelina Rutkowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 12. Katalizowane palladem karbonylujące sprzęganie jako efektywna metoda syntezy funkcjonalizowanych związków organicznych...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Anna Maria Trzeciak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 13. Synteza nanocząstek magnetycznych z polimerowymi powłokami chelatującymi.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Agnieszka Zofia Wilczewska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 14. Otrzymywanie anten optycznych metodami mechanicznej litografii AFM

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Sylwester Gawinkowski

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 15. Heteroaromatyczne tioketony jako unikalne substraty oraz bloki budulcowe do wykorzystania w chemii organicznej, materiał...

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Grzegorz Mlostoń

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 16. Kompozytowe ceramiczne przewodniki protonowe nowej generacji - mechanizm poprawy odporności chemicznej i wzrostu przewod...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Paweł Marek Pasierb

  AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 17. Nowe narzędzie w projektowaniu funkcjonalnych materiałów dla ogniw typu Li-ion

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Janina Maria Molenda

  AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

 18. Katalizowane metalami przejściowymi ukierunkowane reakcje aktywacji wiązania C-H nitro-podstawionych związków aromatyczn...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr Viktor Iaroshenko

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 19. In-situ modyfikacje nowych materiałów 1D i 2D oraz ich heterostruktur przy wykorzystaniu spektroskopii Ramana oraz trans...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Mark Hermann Rummeli

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 20. Zastosowanie nitronów pochodzenia cukrowego jako bloków budulcowych w syntezie karbapenamów i karbapenemów.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Magdalena Maciejko

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 21. Celowane biblioteki substratów fluorogenicznych zawierających naturalne / nienaturalne aminokwasy w poszukiwaniu specyfi...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Marcin Drąg

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 22. Nanokompozyty Ti/TiO2(NTs)/XaSb jako materiały elektrodowe w procesach fotoelektrochemicznego utleniania

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr Aleksandra Pieczyńska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 23. Badania nad enancjoselektywną totalną syntezą diterpenoidów pochodzenia grzybowego, (-)- guanakastepenu A i (-)-heptemer...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Jerzy Wicha

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 24. Bimetaliczne układy na bazie nanocząstek palladu jako katalizatory procesów ważnych dla ochrony środowiska

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Zbigniew Karpiński

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 25. Peptydy Abeta 4-x jako odporne na leki chelatujące cząsteczki wiążące miedź, promujące tworzenie oligomerów amyloidowych...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Wojciech Bal

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 26. Biomodyfikacja powierzchni medycznych bezwanadowych stopów tytanu

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Alicja Maria Kazek-Kęsik

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 27. Poszukiwanie multifunkcjonalnych magnesów molekularnych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Barbara Elżbieta Sieklucka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 28. Nietypowe przykłady trójskładnikowej reakcji kondensacji amin, fosforynów i ortomrówczanów jako źródło nowych substancji...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Paweł Kazimierz Kafarski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 29. Otrzymanie fotokatalizatora w reakcji elektrochemicznej

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Andreas Hänel

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 30. Wpływ struktury łańcucha, składu, wiązań wodorowych na własności bioresorbowalnych kopolimerów z pamięcią kształtu...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Anna Barbara Smola

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 31. Synteza, charakteryzacja i reaktywność nowych kompleksów hydroksy- i okso- cynkowych jako potencjalnych prekursorów mate...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Kamil Sokołowski

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 32. Dwufazowy wodno-organiczny proces produkcji 2-fenyloetanolu, włączający technikę wysokiego ciśnienia.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Urszula Maria Domańska-Żelazna

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 33. Monomolekularne warstwy organiczne kowalentnie związane z powierzchniami przewodzącymi w fotoindukowanej generacji tlenu...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Jerzy Kazimierz Żak

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 34. Stereozdefiniowane tiofosforanowe analogi DNA zawierające wtrącone jednostki nukleozydowe typu LNA - synteza i właściwoś...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Jerzy Guga

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 35. Kompleksy złota z wybranymi ketonami acetylenowymi: Synteza, badania struktury i właściwości fotofizycznych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Janusz Zakrzewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 36. Nowe związki MOF jako degradowalne nanokontenery inhibitorów kinaz tyrozynowych w nowoczesnej terapii przeciwnowotworowe...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Artur Piotr Terzyk

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 37. Synteza i badania fotofizyczne nowych fluoroforów pirenowych

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Janusz Zakrzewski

  Uniwersytet Łódzki

 38. Makrocykliczne kompleksy metali przejściowych jako redoksy aktywne komponenty przełączników molekularnych.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Bohdan Roman Korybut-Daszkiewicz

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 39. Nieorganiczno-organiczne układy szkieletowe oparte na achiralnych i homochiralnych metaloorganicznych jednostkach budulc...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr Iwona Anna Justyniak

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 40. Analiza fizyko-chemicznych i biologicznych właściwości nanoform węgla przeznaczonych dla zastosowań medycznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Marta Teresa Błażewicz

  AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 41. HP. Uzycie wysokich cisnien do modyfikacji stechiometrii, struktury krystalicznej, elektronowej i magnetyzmu zwiazkow fu...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Rafał Grochala

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 42. Synteza wielofunkcyjnych nanocząstek up-konwertujących oraz badanie mechanizmów generowania reaktywnych form tlenu z nan...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr Bożena Sikora

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 43. Wytwarzanie optycznie aktywnych radialnych i osiowych heterostruktur w nanodrutach tellurkowych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Piotr Wojnar

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 44. Badanie właściwości optycznych i elektrycznych elektroprzędzonych nanowłókien ceramicznych i nanorurek węglowych jako ma...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr Anna Baranowska-Korczyc

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Nanobiomedyczne

 45. Wpływ jonów miedzi(II) na strukturę i procesy utleniania modyfikowanych tachykinin - neurokininy A i neuropeptydu gamma....

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Marta Katarzyna Pietruszka

  Uniwersytet Wrocławski

 46. Badania krystalograficzne ssaczych surowiczych albumin w kompleksach z ligandami

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr Anna Danuta Bujacz

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 47. Elektrochemiczna synteza nanometrycznych warstw półprzewodnikowych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Remigiusz Marek Kowalik

  AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 48. Synteza organicznych ligandów mezogenicznych do modyfikacji i usieciowania ciekłokrystalicznych nanocząstek złota dla za...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Michał Wójcik

  Uniwersytet Warszawski

 49. Modyfikacja środowiskowo czułych (inteligentnych) żeli polimerowych w celu ukierunkowania ich właściwości

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marcin Karbarz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 50. Analiza mechanizmu współosadzania stopów kobaltu z platynowcami

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Krzysztof Mech

  AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

Polityka cookies

Partnerzy