Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1345 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nowa klasa chiralnych cieczy jonowych z podstawnikiem mentolowym - synteza, charakterystyka oraz symulacje komputerowe a...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Borys Szefczyk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 2. Fluorescencyjne sensory i transportery anionów na bazie szkieletu 1,8-diaminokarbazolu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Michał Jan Chmielewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 3. Koniugaty analogów końca 5" mRNA z nanomateriałami i biomolekułami o potencjalnym zastosowaniu w farmakologii lub diagno...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Joanna Kowalska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 4. Arylo nukleozydo amidofosforany - nowa generacja pro-nukleotydów anty-HIV

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Antoni Stawiński

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 5. Badania oddziaływań nanokrystalicznych półprzewodników szerokopasmowych z tetracyjanoetylenem i jego pochodnymi.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Marek Franciszek Oszajca

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 6. Otrzymanie stabilizowanej membrany protonoprzewodzącej na bazie poli(alkoholu winylowego) do zastosowań w polimerowych o...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Łukasz Józef Łańcucki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 7. Funkcjonalizacja "małych" nanocebulek węglowych związkami polifenolowymi oraz ich potencjalne zastosowanie w bioczujnika...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marta Eliza Płońska-Brzezińska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 8. Synteza biologicznie ważnych 2-alkilideno-1-oksoheterocykli z wykorzystaniem reagentów Hornera-Wadswortha-Emmonsa

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Janecki

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 9. Bimetaliczne układy na bazie nanocząstek palladu jako katalizatory procesów ważnych dla ochrony środowiska

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Karpiński

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 10. Samoorganizacja nanocząstek na powierzchni rozdziału faz ciekłych: wytwarzanie nowych materiałów nanostrukturalnych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Volodymyr Sashuk

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 11. Ciecze jonowe jako nowe materiały w chłodnictwie absorpcyjnym - badania fizykochemiczne i termodynamiczne.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Marta Królikowska

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA

 12. Opracowanie mechanizmu elektrochemicznego utleniania azotku tytanu wytworzonego metodą azotowania jarzeniowego stopu tyt...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 13. Nanocząstki o właściwościach luminescencyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Joanna Reszczyńska

  Politechnika Gdańska

 14. Badanie wpływu składu chemicznego na strukturę i właściwości magnetyczne nowej generacji materiałów magnetokalorycznych ...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Łukasz Hawełek

  Instytut Metali Nieżelaznych

 15. Zbadanie procesów konwersji promieniowania indukowanych impulsami femtosekundowymi w dielektrycznych materiałach tlenkow...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Adam Władysław Strzęp

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 16. Kompleksy palladoorganiczne jako katalizatory karbonylowania aromatycznych nitrozwiązków i amin.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Agnieszka Krogul

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 17. Nanosensory gazu wykonane z pojedyńczych nanodrutów kryształów typu SbSI

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Antoni Nowak

  Politechnika Śląska, Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne

 18. Technika in-needle- badanie efektywności nowych układów ekstrakcyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Monika Aneta Pietrzyńska

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 19. Allosteryczna regulacja aktywności proteasomu - jak to działa?

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Elżbieta Jankowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 20. Wydajna synteza enancjomerycznie czystych trans-A2B2-porfiryn i biokatalityczny rozdział alkoholi pierwszorzędowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Nowak-Król

  Instytut Chemii Organicznej Polska Akademia Nauk

 21. Nowe katalizatory Pd-Pt / nanokompozyt hybrydowy do redukcji tlenu w polimerowym ogniwie paliwowym

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Monika Barbara Góral

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 22. Synteza i charakterystyka nowego typu nanorezonatorów srebrnych do ramanowskiej analizy powierzchni

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Kudelski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 23. Wpływ struktury i stabilności samoorganizujących się monowarstw organicznych na proces ich przewodnictwa elektrycznego w...

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Cyganik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 24. Ciecze jonowe jako związki amfifilowe - właściwości i zastosowanie w procesach separacji

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Katarzyna Materna

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 25. Synteza nowych antagonistów receptorów glutaminianowych oraz kompleksowe badanie ich wpływu na komórki nowotworowe w obe...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Maria Wanda Bretner

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 26. Nowe związki MOF jako degradowalne nanokontenery inhibitorów kinaz tyrozynowych w nowoczesnej terapii przeciwnowotworowe...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Artur Piotr Terzyk

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 27. Zastosowanie metatezy olefin w chemii produktów naturalnych

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Witold Morzycki

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii

 28. Materiały elektroaktywne o strukturze mezoporowatej w urzadzeniach magazynujących energię elektryczną

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Winkler

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 29. Synteza i właściwości makrocyklicznych związków zawierających rdzeń sacharozy

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Franciszek Jarosz

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 30. Poszukiwanie układów o własciwościach katalitycznych powstających w wyniku samorganizacji polipeptydów w wiązki tetrahel...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Tadeusz Stefanowicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 31. Pozyskiwanie polisacharydów ze szczepu bakterii Rhodococcus oraz kompleksowe badania możliwości ich wykorzystania jako b...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr Aleksandra Anna Szcześ

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

 32. Nowe funkcjonalizowane silseskwioksany. Synteza i opis relacji typu struktura - właściwości powierzchniowe.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 33. Syntetyczne lipopeptydy - badanie właściwości fizykochemicznych oraz aktywności biologicznej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr Wojciech Mrozik

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 34. Scyntylatory na bazie złożonych tlenków w rożnych formach krystalicznych: porównawcze badania luminescencji oraz procesó...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Zorenko Yuriy

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

 35. Nowe odczynniki do badań immunochemicznych na bazie indykatorów i znaczników akrydynowych połączonych z białkami

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab., prof. UG Karol Jan Krzymiński

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 36. Synteza oraz badanie właściwości spektroskopowych i biologicznych nukleozydów modyfikowanych pochodnymi stilbenu

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Przemysław Ryszard Szczeciński

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 37. Wzrost MBE i lokalne obrazowanie w skali submikrometrowej procesów elektronowych i optycznych w nanostrukturach z półprz...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Jerzy Kowalski

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 38. Poszukiwanie nowych związków koordynacyjnych rutenu z triazolopirymidynami o potencjalnych właściwościach cytotoksycznyc...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Marzena Krystyna Fandzloch

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 39. Nowe podejście w fotogeneracji tlenu singletowego: nanomateriały oparte na formach węglowych_x000D_

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Agata Blacha

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 40. Struktura krystaliczna i właściwości elektryczne związków układu Bi2O3-WO3-La2O3

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Anna Borowska-Centkowska

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 41. Analiza mechanizmu współosadzania stopów kobaltu z platynowcami

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Mech

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 42. Nowe metody stereoselektywnej syntezy cyklolignanów o potencjalnym działaniu cytostatycznym i antywirusowym

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 43. Charakterystyka redoksowa półprzewodnikowych materiałów fotokatalitycznych metodą spektroelektrochemiczną - rozwinięcie ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Elżbieta Świętek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 44. Synteza heterocyklicznych fosfinianów metodą wewnątrzcząsteczkowej hydrofosfinylacji

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Monika Szymczyk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 45. Nowe metody otrzymywania mikroporowatych materiałów typu MOF na bazie klasterów oksokarboksylanowych cynku

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Daniel Prochowicz

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA

 46. Kompozyty o mieszanym przewodnictwie jonowo-elektronowym do zastosowań w gradientowych tlenkowych ogniwach paliwowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Beata Maria Bochentyn (nazwisko panieńskie: Riegel)

  Politechnika Gdańska

 47. Synteza i ewaluacja nowego zestawu narzędzi dla biologii i biotechnologii opartego na analogach nukleotydów adeninowych...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST5

  Kierownik: dr Joanna Kowalska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 48. Badanie tiazynowych produktów reakcji N-homocysteinylowanych białek i ich metabolitów z aldehydami

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Rafał Głowacki

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 49. Kontrolowane wiązanie białek i komórek na powierzchniach zawierających polimery superhydrofilowe

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Teresa Małgorzata Basińska

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 50. Synteza nowych receptorów, ich zastosowanie w chiralnym rozopozniu biologicznie istotnych anionów oraz opracowanie dogod...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Janusz Jurczak

  Instytut Chemii Organicznej PAN