Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1210 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Normal_x000D_ 0_x000D_ 21_x000D_ _x000D_ _x000D_ Ag@SiO2 - nowy materiał do konstrukcji optycznych sensorów chemicznych...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Kudelski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 2. Kontrolowane wiązanie białek i komórek na powierzchniach zawierających polimery superhydrofilowe

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Teresa Małgorzata Basińska

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 3. Optycznie czynne nanorurki węglowe: syntezy i badania strukturalne kowalencyjnych i supramolekularnych pochodnych zawier...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Drabowicz

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 4. Otrzymywanie monokryształów nowych nadprzewodników typu AFe2As2 (A=Ca, Eu) oraz badania ich struktury krystalicznej i wł...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Zbigniew Bukowski

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 5. Splicing peptydowy - badanie mechanizmu oraz możliwości jego wykorzystania w projektowaniu związków o potencjalnym zasto...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Rolka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 6. Magnetyczne półprzewodnikowe nanokryształy tlenkowe - otrzymywanie i badanie własności fizycznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Izabela Kudelska

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 7. Etynylobitiofen: uniwersalny reagent do syntezy nowych układów karbo- i heterocyklicznych, nowych kompleksów metali, ora...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 8. Nano porowate warstwy tlenkowe na Ti i Al pokryte nanocząstkami Ag, Au i Cu - jako perspektywiczne materiały do zastosow...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Marcin Pisarek

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 9. Synteza oraz badania fizykochemiczne nowych nośników do terapii genowej i transferu siRNA

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Maciej Leszek Kozak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki

 10. Nanosensory gazu wykonane z pojedyńczych nanodrutów kryształów typu SbSI

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Antoni Nowak

  Politechnika Śląska, Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne

 11. Ciecze jonowe zawierające grupy oligooksyetylenowe jako składniki elektrolitów w bateriach litowo-jonowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Ewa Zygadło-Monikowska

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 12. Badania wpływu efektów konformacyjnych na widma ECD enonów cisoidowych.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jadwiga Frelek

  Instytut Chemii Organicznej Polska Akademia Nauk

 13. Ciecze jonowe jako związki amfifilowe - właściwości i zastosowanie w procesach separacji

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Katarzyna Materna

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 14. Nanoczastki zbudowane z RNA stosowane do regulacji ekspresji genow w ukladzie modelowym

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Chworoś

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 15. Nowe funkcjonalizowane kopolimery węglanowe._x000D_ Badania otrzymywania nowoczesnych, funkcyjnych i biozgodnych materia...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Konrad Dobrzyński

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 16. Błędy ułożenia w strukturze wurcytu jako źródła dyslokacji przechodzących w azotkowych heterostrukturach epitaksjalnych...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Julita Wiktoria Smalc-Koziorowska

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

 17. Hierarchiczne katalizatory zeolitowe typu Y i omega nowej generacji: badania zaawansowanymi metodami IR, NMR oraz modelo...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAU Ewa Brocławik

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 18. Rola małych peptydów w transporcie miedzi w organizmie człowieka - oddziaływania z albuminą

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Bal

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 19. Inżynieria stanów elektronowych fotokatalizatorów półprzewodnikowych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Macyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 20. Nowe związki MOF jako degradowalne nanokontenery inhibitorów kinaz tyrozynowych w nowoczesnej terapii przeciwnowotworowe...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Artur Piotr Terzyk

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 21. Paramagnetyczne nanografeny dla badań podstawowych oraz nowych technologii

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 22. Badania mechanizmu bezdodatkowego spiekania nanoproszków azotków metalicznych - od syntezy do kompozytowej nanoceramiki...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Franciszek Janik

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

 23. HP. Uzycie wysokich cisnien do modyfikacji stechiometrii, struktury krystalicznej, elektronowej i magnetyzmu zwiazkow fu...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Rafał Grochala

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 24. Badania desulfuracji 2-tiourydyn w kontekście uszkodzeń tRNA w warunkach stresu oksydacyjnego

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Barbara Czesława Nawrot

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 25. Zmiany strukturalne w materiałach krystalicznych indukowane za pomocą promieniowania i ciśnienia

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Julia Bąkowicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 26. Wytwarzanie optycznie aktywnych radialnych i osiowych heterostruktur w nanodrutach tellurkowych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Piotr Wojnar

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 27. Chiralne rdzenie/monomery leków i polimerów przewodzących: Od obliczeń do charakterystyk eksperymentalnych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Czesław Dobrowolski

  Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

 28. Reaktywność sililoacetylenów w obecności rutenowych katalizatorów metatezy olefin

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Beata Maria Powała

  UNIWERSYTET IM.A.MICKIEWICZA W POZNANIU, Wydział Chemii

 29. Wpływ struktury łańcucha, składu, wiązań wodorowych na własności bioresorbowalnych kopolimerów z pamięcią kształtu...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Anna Barbara Smola

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 30. Jednostopniowe wspomagane polem magnetycznym elektroosadzanie nano struktur opartych o stop CoFe .

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Piotr Żabiński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 31. Poszukiwanie nowych związków koordynacyjnych rutenu z triazolopirymidynami o potencjalnych właściwościach cytotoksycznyc...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Marzena Krystyna Fandzloch

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 32. Otrzymywanie anten optycznych metodami mechanicznej litografii AFM

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Sylwester Gawinkowski

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 33. Analiza mechanizmu współosadzania stopów kobaltu z platynowcami

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Mech

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 34. Charakterystyka redoksowa półprzewodnikowych materiałów fotokatalitycznych metodą spektroelektrochemiczną - rozwinięcie ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Elżbieta Świętek

  Uniwersytet Jagielloński

 35. Nowe metody otrzymywania mikroporowatych materiałów typu MOF na bazie klasterów oksokarboksylanowych cynku

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Daniel Prochowicz

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA

 36. Kompozyty o mieszanym przewodnictwie jonowo-elektronowym do zastosowań w gradientowych tlenkowych ogniwach paliwowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Beata Maria Bochentyn (nazwisko panieńskie: Riegel)

  POLITECHNIKA GDAŃSKA

 37. Od prostych molekul pochodnych kwasów diboronowych do funkcjonalnych boroorganicznych kompleksów supramolekularnych o pr...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Konrad Durka

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA

 38. "Badanie elektrycznych i mechanicznych właściwości warstw pasywnych w nanoskali przy użyciu Mikroskopii Sił Atomowych."...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Tomasz Tobiszewski

  POLITECHNIKA GDAŃSKA

 39. Zbadanie procesów konwersji promieniowania indukowanych impulsami femtosekundowymi w dielektrycznych materiałach tlenkow...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Adam Władysław Strzęp

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 40. Porfiryny w reakcji Huisgena - czy insercja miedzi jest nieunikniona?

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Mikołaj Karol Chromiński

  Instytut Chemii Organicznej Polska Akademia Nauk

 41. Badanie oddziaływań ludzkiej cystatyny C z przeciwciałami jako metoda skutecznej walki z dziedziczną amyloidową angiopat...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Izabela Sylwia Behrendt

  Uniwersytet Gdański

 42. Nanokrystaliczne hybrydy magnetyczno-luminescencyjne zawierające jony lantanowców. Synteza, badania strukturalne i spekt...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Stefan Lis

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 43. Powierzchniowo modyfikowane hybrydowe, wielofunkcyjne nanomateriały luminescencyjne i ich znaczenie biologiczne

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Stefan Lis

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 44. Nowe podejście do rozpoznania chiralnego organicznych kationów i anionów - dynamiczna chemia kombinatoryjna

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Janusz Jurczak

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 45. Struktura i rozkład gęstości elektronowej w kryształach jako źródło informacji o oddziaływaniach substancji farmaceutycz...

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Woźniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 46. Tematem badań będzie charakterystyka fotoelektrochemiczna cienkich warstw półprzewodników organicznych takich jak: fuler...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Kornelia Małgorzata Lewandowska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 47. Mechanizmy przemian fazowych i właściwości fizykochemiczne wybranych związków metalo-organicznych krystalizujących w str...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Robert Mączka

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 48. Nowa metoda funkcjonalizacji sprzężonych dienów i dwupodstawionych etenów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Piotr Pawluć

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

 49. Heterometaliczne nanomateriały o budowie hierarchicznej do specjalnych zastosowań w inżynierii materiałowej - projektowa...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Ludwik Sobota

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 50. Zintegrowana platforma skriningowa do wyznaczania rozszerzonej specyficzności substratowej ludzkich proteasomów

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Marcin Drąg

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny