Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Rozwiń kryteria wyszukiwania

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie


Słowa kluczowe

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 936 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Modelowanie mechanizmów powstawania złożonych siatek reliefowych

  Konkurs: OPUS 7, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Antoni Czesław Mituś

  Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 2. Modelowanie komputerowe pian auksetycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 3, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr inż. Artur Aleksander Poźniak

  Instytut Fizyki Molekularnej PAN

 3. Mikrocząstki stereokompleksów polilaktydu zawierające jony metali i ich wykorzystanie do uwalniania substancji czynnych ...

  Konkurs: OPUS 6, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. inż. Melania Bednarek

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

 4. Metateza olefin i nie tylko. Opracowanie nowych katalizatorów i metodologii.

  Konkurs: MAESTRO 2, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Karol Lesław Grela

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii

 5. Metaloorganiczne inhibitory polimeryzacji tubuliny. Synteza, właściwości przeciwnowotworowe oraz powinowactwo do tubulin...

  Konkurs: OPUS 3, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Damian Plażuk

  Uniwersytet Łódzki; Wydział Chemii

 6. Materiały otrzymywane z polimerów siloksanowych jako nośniki dla nanocząstek palladu i platyny do zastosowań katalityczn...

  Konkurs: OPUS 7, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: Prof. dr hab. inż. Magdalena Hasik

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 7. Materiały grafenowe do procesów separacji

  Konkurs: SONATA 7, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Alicja Bachmatiuk

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 8. Materiały budowlane o właściwościach fotokatalitycznych

  Konkurs: SONATA 1, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Magdalena Janus

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska

 9. Makrocykliczne kompleksy metali przejściowych jako redoksy aktywne komponenty przełączników molekularnych.

  Konkurs: OPUS 7, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Bohdan Roman Korybut-Daszkiewicz

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 10. Szczotki polimerowe szczepione z powierzchni tlenku cynku w formie nanokrystalicznego filmu oraz nanocząstek

  Konkurs: FUGA 2, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: Dr Agata Weronika Pomorska

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii

 11. Lekcja od natury: estry kwasu pirogronowego w syntezie asymetrycznej

  Konkurs: MAESTRO 5, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Jan Młynarski

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii

 12. Korelacja pomiędzy właściwościami strukturalnymi i transportowymi w materiałach o przewodnictwie tlenowym, protonowym or...

  Konkurs: SONATA BIS 1, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. inż. Konrad Świerczek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Energetyki i Paliw

 13. Kompozyty o osnowie ceramicznej wzmacniane dodatkiem metali wysokotopliwych

  Konkurs: PRELUDIUM 7, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr inż. Aleksandra Elżbieta Kędzierska

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 14. Kompleksy złota z wybranymi ketonami acetylenowymi: Synteza, badania struktury i właściwości fotofizycznych

  Konkurs: OPUS 6, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Zakrzewski

  Uniwersytet Łódzki; Wydział Chemii

 15. Kompleksy lantanowców z chiralnymi ligandami makrocyklicznymi - synteza, efekty chiralne i ich wpływ na katalityczne roz...

  Konkurs: PRELUDIUM 6, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Aleksandra Karolina Gerus

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii

 16. Katalizatory bimetaliczne złotowo-miedziowe na nośnikach cerowych, cyrkonowych i cerowo-cyrkonowych - preparatyka, chara...

  Konkurs: PRELUDIUM 7, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Piotr Paweł Kamiński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 17. Kataliza metalonieorganiczna - nowa strategia syntezy metaloorganicznych reagentów, polimerów i nanomateriałów

  Konkurs: MAESTRO 1, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Bogdan Marciniec

  UNIWERSYTET IM.A.MICKIEWICZA W POZNANIU

 18. Karbaporfirynoidy jako Platforma dla Metaloorganicznych Związków Platynowców: w Poszukiwaniu Nowej Generacji Funkcjonaln...

  Konkurs: MAESTRO 2, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Cyryl Lechosław Latos-Grażyński

  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; Wydział Chemii

 19. Interkalacja jonami litu jako metoda otrzymywania materiałów elektrodowych wysokoenergetycznych kondensatorów elektroche...

  Konkurs: SONATA 5, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Ilona Acznik

  Instytut Metali Nieżelaznych; Oddział w Poznaniu. Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

 20. Interdyfuzja PCBM w cienkich warstwach polimerów sprzężonych pod wpływem wygrzewania rozpuszczalnikowego

  Konkurs: OPUS 6, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Jakub Jan Rysz

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 21. Inteligentne nanocząstki do zastosowań w bio-obrazowaniu i transporcie leków

  Konkurs: SONATA 1, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Robert Pązik

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 22. Innowacyjne katalizatory całkowitego utlaniania na osnowie organosmektytów interkalowanych odwróconymi micelami zawieraj...

  Konkurs: OPUS 5, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Maria Serwicka-Bahranowska

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 23. Implementacja czasowo-rozdzielczej spektroskopii Rapid Scan FT-IR do badań natury centrów aktywnych oraz transformacji c...

  Konkurs: SONATA 7, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Karolina Anna Tarach

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii

 24. Hybrydowe, dwufunkcyjne struktury RNA typu dupleks-kwadrupleks jako nowe narzędzie do wyciszania ekspresji genów

  Konkurs: OPUS 7, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Zofia Janina Gdaniec

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 25. Hybrydowe materiały fotoaktywne na bazie ciekłych kryształów i nanocząstek

  Konkurs: OPUS 5, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Katarzyna Matczyszyn

  Politechnika Wrocławska; Wydział Chemiczny

 26. HP. Uzycie wysokich cisnien do modyfikacji stechiometrii, struktury krystalicznej, elektronowej i magnetyzmu zwiazkow fu...

  Konkurs: HARMONIA 3, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Wojciech Rafał Grochala

  Uniwersytet Warszawski; Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 27. Heterometaliczne nanomateriały o budowie hierarchicznej do specjalnych zastosowań w inżynierii materiałowej - projektowa...

  Konkurs: OPUS 7, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Ludwik Sobota

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii

 28. Heterojądrowe ośmiordzeniowe klastery

  Konkurs: PRELUDIUM 6, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Monika Krawczyk

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii

 29. Heteroaromatyczne tioketony jako unikalne substraty oraz bloki budulcowe do wykorzystania w chemii organicznej, materiał...

  Konkurs: MAESTRO 3, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń

  Uniwersytet Łódzki; Wydział Chemii

 30. Gwiaździste polilaktydy - synteza i porównanie właściwości z polimerami liniowymi

  Konkurs: OPUS 5, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Łapienis

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 31. Novel Carbazole Based Materials for Optoelectronic Applications

  Konkurs: ETIUDA 3, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr inż. Alina Magdalena Brzęczek

  Politechnika Śląska; Wydział Chemiczny

 32. Funkcjonalne lipidowe mezofazy w projektowaniu nowych nośników leków

  Konkurs: SONATA 5, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Ewa Nazaruk

  Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii

 33. Funkcjonalizowane organoksysilany, organoksysilanotiole, organoksysilanole oraz ich połączenia z metalami przejściowymi...

  Konkurs: OPUS 5, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. inż. Anna Bronisława Dołęga

  Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny

 34. Pronukleotydy - droga do uwrażliwienia komórkowego DNA na promieniowanie jonizujące

  Konkurs: PRELUDIUM 4, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr Magdalena Danuta Zdrowowicz

  Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii

 35. Fotochemiczna difunkcjonalizacja nasyconych aldehydów w pozycjach alfa i beta

  Konkurs: PRELUDIUM 7, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Dominika Joanna Walaszek

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 36. Badanie mechanizmu degradacji zanieczyszczeń na modyfikowanych płaszczyznach {101} i {001} TiO2

  Konkurs: SONATA 2, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: dr inż. Ewelina Aleksandra Grabowska

  Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii

 37. Fabrykacja i zbadanie właściwości strukturalnych faz MAX oraz struktur MXenes na przykładzie węglików tytanu otrzymanych...

  Konkurs: SONATA 7, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Błażej Scheibe

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Centrum Nanobiomedyczne

 38. Eutektyczne mieszaniny cieczy jonowych -Wyznaczanie punktu eutektycznego i analiza zależności pomiędzy strukturą jonów a...

  Konkurs: SONATA 2, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Marcin Śmiglak

  Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Poznański Park Naukowo-Technologiczny

 39. Elektroceramiki typu ferroelektryk - relaksor dla nowej generacji przetworników elektromechanicznych

  Konkurs: OPUS 3, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Jan Suchanicz

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 40. Syntetyczne lipopeptydy - badanie właściwości fizykochemicznych oraz aktywności biologicznej

  Konkurs: OPUS 3, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Wojciech Mrozik

  Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 41. Dwufunkcyjne kompozyty węglowo-tlenkowe typu "core-shell" do eliminacji lotnych związków organicznych metodą adsorpcyjno...

  Konkurs: OPUS 6, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr hab. Piotr Kuśtrowski

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii

 42. Domieszkowane siarką lub selenem porowate grafityzowane węgle. Synteza i charakteryzacja

  Konkurs: SONATA 5, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Wojciech Kiciński

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Nowych Technologii i Chemii

 43. Domieszkowane lantanowcami nanokoloidalne struktury typu rdzeń-płaszcz: synteza i aktywne modulowanie właściwości spektr...

  Konkurs: SONATA BIS 1, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Artur Bednarkiewicz

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 44. Diamentowo-grafenowe heterostruktury sensoryczne

  Konkurs: HARMONIA 6, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Piotr Ossowski

  Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii

 45. Synteza i badanie własności krzemionki mezoporycznej aktywownej atomami metali i nanokrystalitami

  Konkurs: SONATA 2, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: dr inż. Łukasz Jan Laskowski

  Politechnika Częstochowska; Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej

 46. Zastosowanie polimerowych membran inkluzyjnych immobilizowanych kalikspirolami do selektywnego wydzielania wybranych jon...

  Konkurs: PRELUDIUM 5, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr Anna Maria Nowik-Zając

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 47. Warstwy diamentowe otrzymywane metoda CVD jako detektory chemiczne. Badania systematyczności zmian właściwości chemiczny...

  Konkurs: ETIUDA 2, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Kowalska

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 48. Scyntylatory na bazie złożonych tlenków w rożnych formach krystalicznych: porównawcze badania luminescencji oraz procesó...

  Konkurs: OPUS 4, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: dr hab. Zorenko Yuriy

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego; Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

 49. Czy białka adhezyjne Fusobacterium nucleatum zwiększają prooksydatywną aktywność jonów żelaza i miedzi?

  Konkurs: OPUS 7, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Janina Jeżowska-Bojczuk

  Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii

 50. Czujniki chemiczne do selektywnego oznaczania wybranych aminokwasów, wchodzących w skład białek glutenowych, z molekular...

  Konkurs: PRELUDIUM 6, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr inż. Zofia Ewa Iskierko

  Instytut Chemii Fizycznej PAN