Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1416 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Połączenie reakcji dynamicznego rozdziału kinetycznego i reakcji metatezy jako nowoczesna metoda syntezy związków enancj...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Anna Brodzka

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 2. Tworzenie nowych materiałów na bazie nanorurek węglowych i polimerów z odwzorowanymi jonami metali (CNT-IIP)

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Karolina Markiewicz

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 3. Nowe biheterocykle: projektowanie, synteza i badanie potencjalnych zastosowań

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr Przemysław Boratyński

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 4. Wykorzystanie α-aminokwasów jako wydajnych prekursorów w syntezie nowych aminoazirydynowych ligandów do katalizy asymetr...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr Adam Pieczonka

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 5. Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr Wojciech Chaładaj

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 6. Nowe modyfikowane bakteriochloryny w fotoimmunoterapii. Aspekty chemiczne i biologiczne.

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr Janusz Dąbrowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 7. Badania strukturalne końskiej albuminy surowiczej (ESA) z ligandami

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Bartosz Sekuła

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 8. Wyjaśnienie mechanizmu termoluminescencji i optycznie stymulowanej luminescencji Lu2O3:Tb,M1 (M1=V, Nb, Ta) i Lu2O3:Tb,M...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Zych

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 9. Materiały otrzymywane z polimerów siloksanowych jako nośniki dla nanocząstek palladu i platyny do zastosowań katalityczn...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: Prof. dr hab. inż. Magdalena Hasik

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 10. Makrocykliczne kompleksy metali przejściowych jako redoksy aktywne komponenty przełączników molekularnych.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Bohdan Korybut-Daszkiewicz

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 11. Modelowanie mechanizmów powstawania złożonych siatek reliefowych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Antoni Mituś

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 12. Nanostrukturalne tlenki półprzewodnikowe - otrzymywanie, modyfikacja i charakterystyka

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr Leszek Zaraska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 13. Implementacja czasowo-rozdzielczej spektroskopii Rapid Scan FT-IR do badań natury centrów aktywnych oraz transformacji c...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Karolina Tarach

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 14. Zrozumienie oddziaływań cynku z cynkoforami i transporterami Zn(II) w grzybowych patogenach

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Magdalena Rowińska-Żyrek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 15. Synteza i zastosowanie nowych katalizatorów poliaminowych w homo- i heterogenicznych reakcjach C-H utleniania.

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr Aneta Nodzewska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 16. CZĄSTECZKI WIĄŻĄCE DNA - SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI INTERKALATORÓW DNA ZAWIERAJĄCYCH KLASTERY BORU.

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Olejniczak

  Instytut Biologii Medycznej PAN

 17. Rozwijanie nowych strategii syntezy nieorganiczno-organicznych materiałów porowatych

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Wojciech Bury

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 18. Hi-REX. Wysoce reaktywne sole oksokationów żelaza, miedzi i kobaltu i anionów słabo koordynujących jako związki aktywują...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr Przemysław Malinowski

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 19. [3,3]-Sigmatropowe przegrupowanie cyjanianów allilowych/hydroacylowanie jako metoda syntezy alfa- i gamma-aminoketonów o...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Sebastian Stecko

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 20. Synteza i badanie właściwości antyoksydacyjnych nowych analogów sulforafanu.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Jakub Cędrowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 21. Otrzymywanie, charakterystyka i fotoaktywność modyfikowanych perowskitów

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Beata Bajorowicz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 22. Badanie zjawisk transportu jonów w elektrolitach polimerowych oraz polielektrolitach bazujących na poli(tlenku etylenu)....

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Karol Pożyczka

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 23. Inżynieria krystaliczna materiałów optycznie liniowych i nieliniowych - od własności atomowych i cząsteczkowych do trójw...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marlena Gryl

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 24. Biokompatybilne nanokapsuły polimerowe jako nośniki leków przeciwnowotworowych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: dr Joanna Szafraniec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 25. Nowe samoorganizujące się sieci metalosupramolekularne

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Adam Gorczyński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 26. Wpływ grup sąsiadujących i nukleofilowości reszt aminowych na przebieg reakcji trójskładnikowej kondensacji diamin, orto...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Patrycja Miszczyk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 27. Etynylowe kompleksy irydu(III) i platyny(II) - synteza i właściwości fotofizyczne

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Grażyna Szafraniec-Gorol

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 28. Optymalizacja struktury substratów do badania enzymów deubikwitynujących przy zastosowaniu metod chemii kombinatorycznej...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Wioletta Rut

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Bioorganicznej, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Bioorganicznej

 29. Synteza i badanie właściwości kompleksotwórczych nowych podandów opartych na szkielecie 1,8-diaminokarbazolu

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Krzysztof Bąk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 30. Opracowanie nowego systemu do celowanej terapii antynowotworowej na bazie pochodnej betuliny oraz samoorganizujących nan...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Kasperczyk

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

 31. Solwato-magnetyczne cienkie warstwy polimerów koordynacyjnych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr Beata Nowicka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 32. Katalizatory platynowo-srebrowe na nośnikach krzemionkowych i nioborzemianowych efektywne w niskotemperaturowym utlenian...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Joanna Wiśniewska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 33. Hybrydowe materiały półprzewodnikowe na bazie związków koordynacyjnych zawierających jod.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Ewelina Wlaźlak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

 34. Synteza niepłaskich heterocyklicznych analogów węglowodorów aromatycznych zawierających rdzeń 1,4-dihydropirolo[3,2-b]pi...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Maciej Krzeszewski

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 35. Synteza i charakterystyka nowych nanohybryd: barwnik/tlenek grafenu/kompleks kobaltu o potencjalnym zastosowaniu do foto...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST5

  Kierownik: dr Anna Lewandowska-Andrałojć

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 36. Fundamentals of electrical properties of chirality-defined carbon nanotube macroassemblies

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Dawid Janas

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 37. Plasmo-electric nanobiosensors with highly uniform self-assembled silver nanoparticle arrays

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Seweryn Morawiec

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 38. Fotoelektrochemiczne właściwości nanostrukturalnych anodowych tlenków tytanu i wolframu

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Karolina Syrek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 39. Nowe kompleksy rutenu, palladu, miedzi i niklu z N-heterocyklicznymi karbenami. Synteza, struktura, reaktywność i zastos...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Krzysztof Grudzień

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 40. Otrzymywanie i badanie właściwości spektroskopowych związków typu M3(PO4)2 i M5(PO4)3X (gdzie M - Ca2+, Sr2+; X - OH-,Cl...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Katarzyna Zawisza

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 41. Synteza i właściwości optyczne nanoluminoforów wykazujących długotrwałą poświatę

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Dariusz Hreniak

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 42. Nanoteranostyki dedykowane celowanym terapiom przeciwnowotworowym: Nowe magnetyczne hybrydowe materiały węglowe - syntez...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Artur Kasprzak

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 43. Fluorescencyjne biosensory oparte na kropkach kwantowych i zasadach purynowych/pirymidynowych - synteza, właściwości i p...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Łucja Rodzik-Czałka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 44. Wpływ czynników strukturalnych na oddziaływania ferromagnetyczne w oligomerach aminokarbazolowych; projektowanie, oblicz...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Łukasz Skórka

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 45. Jonowe paramagnetyczne ciekłe kryształy do badań fotowoltaicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Sylwia Ciastek-Iskrzycka

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 46. Wytwarzanie i charakteryzacja dwuwymiarowych warstw dwusiarczku molibdenu

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Jan Sobieski

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 47. Szkła i kompozyty grafenowe w skali nano o zwiększonej bioaktywności i fotoaktywności

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Anna Łukowiak

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 48. Cienkie, wolnostojące filmy nanokompozytowe i ich przewodnictwo elektryczne

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Marcin Fiałkowski

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 49. Unikalne strukturalnie barwniki o pi-rozszerzonej powierzchni zawierające rdzeń dipirolonaftyrydynodionu

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Bartłomiej Sadowski

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 50. Synteza materiałów 3D opartych na grafenie przy użyciu reakcji metatezy olefin.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Samanta Witomska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii