Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 275 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Systemy bioanalityczne do badań klinicznie istotnych form transferyny w surowicy

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Kamil Strzelak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 2. Identyfikacja izoform dehydrogenazy alkoholu cynamonowego oraz wstępna ocena ich swoistości w odpowiedzi na stresy bioty...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Marta Preisner

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 3. Nowy 5-cio poziomowy przekształtnik kaskadowy sterowany metodą predykcyjną zasilany z pojedynczego źródła napięcia stałe...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Paweł Wiatr

  Instytut Elektrotechniki

 4. Geometryczne i analityczne własności brył Okounkova

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Piotr Pokora

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 5. Aktorstwo w teatrach studyjnych inspirujących się pracą Jerzego Grotowskiego w Polsce i we Włoszech

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Agnieszka Pietkiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 6. Synteza oraz badania techniką tandemowej spektrometrii mas nowych znaczników jonizacyjnych na bazie kwasu tiazolidynokar...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Bartosz Setner

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 7. Synteza i charakteryzacja nowych katalizatorów niklowych posiadających w swojej strukturze ligandy N-heterocykliczne ora...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Agata Włodarska

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 8. Badania nad wykorzystaniem chemisorpcji ditiokarbaminianów jako strategii immobilizacji warstw (bio)receptorowych na prz...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Marcin Drozd

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 9. Ruch teatralnej kontrkultury w Polsce z perspektywy jego uczestniczek

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Kułakowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 10. Ikonografia średniowiecznych pieczęci kanoników katedralnych metropolii gnieźnieńskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr Ewa Kozaczkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 11. Eikozanoidy w plwocinie indukowanej oraz kondensacie powietrza wydychanego w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Natalia Celejewska-Wójcik

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 12. Osobowość owadów a dobór płciowy w naturalnej populacji

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Maria Gołąb

  Instytut Ochrony Przyrody PAN

 13. Chloropyrifos jako czynnik narażenia środowiskowego zwiększający ryzyko otyłości i cukrzycy typu 2: badania na modelu ko...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Magdalena Czajka

  Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

 14. Układy samoorganizujące na bazie surfaktantów polimerycznych i formulacji lipidowych, charakterystyka oraz zastosowanie ...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Żaneta Kołodziejska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 15. Performans postmedialny. Współczesny kontekst technologiczny działań performatywnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Małgorzata Dancewicz-Pawlik

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 16. Gminy wobec zagrożeń naturalnych. Zdolność samorządów w Polsce do radzenia sobie z zagrożeniami naturalnymi.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Adam Choryński

  Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk

 17. Rola oddziaływania bakteryjnych sRNA ze stroną dystalną białka opiekuńczego Hfq

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Ewelina Małecka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 18. Wizualizacja trójwymiarowej struktury genów wczesnej odpowiedzi po aktywacji z wykorzystaniem nowej techniki: in situ hy...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Paweł Trzaskoma

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 19. Rola neuropeptydów allatoregulujących w wybranych procesach fizjologicznych, w różnych stadiach ontogenezy pająka Parast...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Marta Sawadro-Wieczorek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 20. Tregitopy- nowe cząsteczki immunoregulatorowe w mysim modelu ciąży zagrożonej poronieniem.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Anna Kędzierska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 21. Mechanizm hamowania migracji leukocytów przez barierę krew-mózg u myszy z EAE zarażonych nicieniem jelitowym.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Katarzyna Krawczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 22. Olejki eteryczne, propolis oraz nanocząstki srebra i miedzi jako alternatywa lub czynnik wspomagający dla konwencjonalne...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Gucwa

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 23. Badanie markerów mikroewolucji Mycobacterium bovis BCG stosowanego do powszechnych szczepień przeciw gruźlicy w Polsce...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Katarzyna Krysztopa-Grzybowska

  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP - PZH)

 24. Wpływ roślinnych związków biologicznie czynnych na przebieg i intensywność procesu fermentacji metanowej biomasy roślinn...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Marta Oleszek

  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

 25. Badanie in vivo prozdrowotnych oddziaływań wytłoków z malin o zróżnicowanej zawartości oraz pochodzeniu związków biologi...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Bartosz Fotschki

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 26. Profil ekspresji PPAR: PPARalfa, PPARbeta/delta i PPARgamma w ciałku żółtym krowy w przebiegu cyklu rujowego i pod wpływ...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ9

  Kierownik: lek. wet. Barbara Socha

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 27. Charakterystyka i parametry jakościowe miodów odmianowych oraz produktów pochodnych

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Piotr Kuś

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 28. Rozpad beta w jądrach atomowych z zastosowaniem do testowania Modelu Standardowego teorii cząstek elementarnych w oblicz...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Maciej Konieczka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 29. Badanie wpływu domieszkowania na własności termodynamiczne i transportowe w materiałach klatkowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Lech Kalinowski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 30. Fluorymetryczne jonoczułe micele

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Katarzyna Kłucińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 31. Opracowanie nowych układów sorpcyjnych na bazie krzemionki z unieruchomioną cieczą jonową do oznaczania organicznych zan...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Marcinkowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 32. Badania warstw receptorowych zawierających aptamery DNA i RNA pod kątem możliwości ich zastosowania do oznaczania białko...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Marta Jarczewska

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA

 33. Synteza i fizykochemia foto-przełączalnych, ciekłokrystalicznych materiałów hybrydowych zbudowanych z nanocząstek złota ...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Anna Zep

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 34. Syntezowane klasycznie i mechanochemicznie dynamiczne peptydowo-rezorcynarenowe kapsuły

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Hanna Jędrzejewska

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 35. Synteza materiałów polimerowych z odciskiem molekularnym z wykorzystaniem matryc krzemionkowych

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Małgorzata Kujawska (z d. Kica)

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 36. Fluorowane iminy jako wysoce reaktywne komponenty w nowych reakcjach [2+1]- oraz [3+2]-cykloaddycji.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Marcin Kowalski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 37. Procesy elektrokatalityczne na nanocząstkach metali szlachetnych wytworzonych in-situ w matrycach pektynowych

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Joanna Dolińska

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 38. Badania zjawiska propagacji fali akustycznej w ośrodkach o nieliniowych właściwościach lepko-sprężystych

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Konrad Nowak

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych, Wydział Nauk Technicznych

 39. Wieloskalowa modyfikacja materiałów polimerowych przy użyciu nowoczesnych metod inżynierii powierzchni w celu poznania m...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Aldona Mzyk

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 40. Możliwość wspomagania falami ultradźwiękowymi fazy wtryskiwania zawiesiny w procesie natryskiwania plazmowego z zawiesin...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Paweł Sokołowski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Wydział Mechaniczny

 41. BADANIE HEMOKOMPATYBILNOŚCI ZMODYFIKOWANYCH POWIERZCHNI POLIMEROWYCH

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Ilona Łojszczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 42. Charakterystyka procesu pękania żelaza i stopu żelazo cyrkon o strukturze nanokrystalicznej

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Barbara Romelczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej

 43. Hybrydowe termoplastyczne biokompozyty poliestrowe - wpływ modyfikacji interfazy i stabilizacji procesu przetwórstwa na ...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Meljon

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

 44. Biomimetyczna modyfikacja powierzchni dwuskładnikowych nanowłókien przy użyciu siarczanu chondroityny oraz jej wpływ na ...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Olga Urbanek

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 45. Nowa jedno-wiązkowa metoda wyznaczania fazy światła częściowo kohorentnego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Juan Martinez-Carranza

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 46. Wpływ tworzenia się pośredniego pasma energetycznego na właściwości optyczne półprzewodników grupy II-VI

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Monika Wełna

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 47. Badania nad stereoselektywnym przegrupowaniem cyklicznych eterów winylowych w związki karbocykliczne katalizowanym kwasa...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Elżbieta Maziarz

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 48. Fermiony Diraca w układach grafenowych o zaburzonej symetrii

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Grzegorz Rut

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 49. Rozwój metody transformacji Hilberta-Huanga na potrzeby metrologii optycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Maciej Trusiak

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 50. Badania wpływu temperatury na jakość kalibracji skanera 3D wykorzystującego metodę projekcji z oświetleniem strukturalny...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Marcin Adamczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki