Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 289 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badania bionagromodzenia litu przez pieczarkę dwuzarodnikową (Agaricus bisporus) z podłoża wzmocnionego w sole tego pier...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Sviatlana Pankavec

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 2. Bioróżnorodność i relacje w obrębie układu pasożyt-żywiciel prostigmatycznych roztoczy (Acari: Pterygosomatidae), perman...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Monika Fajfer

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 3. Opracowanie metody syntezy w skali mikro peptydów znakowanych trwałymi izotopami przeznaczonych do ilościowych badań pro...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Maciej Modzel

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 4. Proteazy, AT23 oraz FtsH4, jako potencjalne regulatory składu fosfolipidowego w mitochondriach A. thaliana.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Renata Skibior-Błaszczyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 5. Badanie właściwości chemicznych i biologicznych modyfikowanego nanoporowatego tlenku tytanu(IV) syntezowanego metodą ano...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Magdalena Jarosz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 6. Ocena właściwości prooksydacyjnych, proapoptotycznych i genotoksycznych glifosatu, jego metabolitów i produkcyjnych zani...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Marta Kwiatkowska

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 7. Kazania de tempore i de sanctis Mikołaja z Błonia. Zarys monografii

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Lidia Grzybowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 8. Rozwój technik wykorzystujących trójwymiarową reprezentację nukleonowych stopni swobody do obliczeń kilku-nukleonowych s...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST2

  Kierownik: dr Kacper Topolnicki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 9. Biomarkery programowania płodowego a zdrowie i rozrodczość kobiet

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Magdalena Klimek

  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

 10. Badanie wpływu śladowych ilości enrofloksacyny w wodzie na kinetykę tkankową doksycykliny u kur zakażonych Mycoplazma ga...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Małgorzata Gbylik-Sikorska

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 11. Nowe wysokowymiarowe metody spektroskopii NMR do badań białek niezwiniętych.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Szymon Żerko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 12. Mechanizmy nieodwracalnej adsorpcji nanocząstek na powierzchniach nośników koloidalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Marta Sadowska

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 13. Ocena oddziaływań na granicach faz w nanokompozytach polimerowych z udziałem nanostruktur węglowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Sandra Paszkiewicz

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

 14. Rozgałęziający się czas a semantyka zdań o przygodnej przyszłości

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Jacek Wawer

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 15. Nowe wysokowymiarowe techniki spektroskopii NMR wyznaczania struktury trojwymiarowej kwasow nukleinowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Saurabh Saxena

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 16. Ocena wpływu wykorzystania zaawansowanych metod modelowania opóźnienia troposferycznego sygnałów GNSS na estymowane para...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Stępniak

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

 17. Recepcja kategorii Wschodu przez polskie środowiska ezoteryczne na przełomie XIX i XX wieku i jej kulturowo-religijne ko...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Karolina Hess

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 18. Optymalizacja syntezy i właściwości spektroskopowych nanowymiarowych krystalitów CaF2 i/lub MgF2 domieszkowanych jonami ...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Małgorzata Misiak

  Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

 19. Porównawcza ocena skuteczności tiofosforanowych i fosfodiestrowych analogów lizofosfatydylocholiny w regulacji gospodark...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr inż. Anna Drzazga

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 20. Opracowanie metod pobierania wiedzy z Powiązanych Danych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Jędrzej Potoniec

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 21. Heterojądrowe ośmiordzeniowe klastery

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Monika Krawczyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 22. Metody minimalizacji zaburzeń w algorytmach i protokołach opartych na błądzeniu kwantowym

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Przemysław Sadowski

  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

 23. Konkurencyjność celów komercyjnych i dobroczynnych w zarządzaniu przedsiębiorstwami

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Mateusz Rak

  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Finansów i Zarządzania

 24. Właściwości falowodów InGaN i model wyciekania modów optycznych do podłoża GaN w diodach laserowych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Grzegorz Muzioł

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 25. Wpływ orzeczeń sądowych na dyskrecjonalną władzę administracji publicznej w procesach stosowania prawa

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Adam Szot

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji

 26. Rozwój agnostycyzmu w filozofii anglosaskiej od końca XIX do początku XXI wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Sylwia Wilczewska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 27. Bezbłędna niezgoda we współczesnych teoriach semantycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Natalia Karczewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 28. Kazania o świętej Jadwidze Śląskiej w rękopisach śląskich późnego średniowiecza

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Ewelina Kaczor

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny

 29. Ekumena ludności kultury trzcinieckiej w Polsce południowo-wschodniej. Studium osadniczo-kulturowe

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Joanna Adamik

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

 30. Opodatkowanie transgranicznych spadków i darowizn

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Jan Szczepański

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 31. Rozszerzenie modelu konsumenckiej asocjacji i dysocjacji - rola lęku, potrzeby wyjątkowości i zagrożenia tożsamości indy...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Dariusz Drążkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 32. Kształtowanie się uprzedzeń wobec przestrzeni miast podzielonych: rola pamięci miejsca, przywiązania do miejsca, tożsamo...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Anna Wnuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 33. Wnioskowanie o cechach wspólnotowych i sprawnościowych na podstawie opisów zachowania innych ludzi

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Michał Kłosowski

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

 34. Stres oksydacyjny w indukcji somatycznej embriogenezy w kulturze in vitro Arabidopsis - identyfikacja i analiza funkcjon...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Karolina Kudełko

  Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 35. Funkcjonalno-anatomiczne podłoże pamięci operacyjnej w modelu szczurzym; udział hipokampa i kory przedczołowej

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Weronika Duda

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 36. Żelazo oraz zmiany w obrębie genów regulujących jego metabolizm jako czynniki ryzyka raków w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Grzegorz Sukiennicki

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

 37. Badanie roli markerów limfangiogenezy: Prox1 i PDPN w ścieżkach sygnałowych związanych z przerzutowaniem zróżnicowanych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Magdalena Rudzińska

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 38. Nowe gamma-laktamowe analogi homo-N-nukleozydów

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Joanna Gotkowska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Chemii Bioorganicznej i Biokoordynacyjnej

 39. Rola białka EMMPRIN w modelu wylewu podpajęczynówkowego u szczura oraz w mechanizmach neuroprotekcyjnego działania minoc...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Daria Gendosz

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach

 40. Wpływ parametrów toryfikacji osadów ściekowych na toksyczność biowęgla, wymywalność metali ciężkich z biowęgla oraz para...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Jakub Pulka

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 41. Zastosowanie preparatów probiotycznych w dietach żółwi wodno-lądowych jako czynników modulujących endogenną mikroflorę j...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Rawski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 42. Kategorie pochodne i geometria biwymierna

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Agnieszka Bodzenta-Skibińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 43. Ewolucja mezo-neoproterozoicznych skał metamorficznych Kaledońskiego podłoża krystalicznego SW Svalbardu

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Karolina Kośmińska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 44. Oddziaływanie wymienne w półmagnetycznym tlenku cynku domieszkowanym jonami metali przejściowych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Joanna Papierska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 45. Badanie oddziaływań cząsteczka-sorbent SPME w aspekcie szybkiej optymalizacji metody do analizy leków i metabolitów meto...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST4

  Kierownik: dr Krzysztof Goryński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny

 46. Spektrometria ToF SIMS i spektroskopia AFM w badaniach własności biochemicznych pojedynczych komórek czerniaka złośliweg...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Justyna Gostek

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 47. Zastosowanie algorytmów zespołowych do eksploracji danych strumieniowych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Lena Pietruczuk

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 48. Badania nad elektroformowaniem kompozytowych struktur włóknistych zbudowanych z nanowłókien polimerowych modyfikowanych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Anna Magiera

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 49. Kuzańczykowy świat alegorii. Analiza systemu filozoficznego Mikołaja z Kuzy na podstawie "Kazań"

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Barbara Grondkowska

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

 50. Rozpraszanie Ramana w swobodnie zawieszonych cienkich warstwach MoS2

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Katarzyna Gołasa

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki