Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 480 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Logiki sytuacji

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr Joanna Golińska-Pilarek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 2. Drugi plan: kobiety w filozofii rosyjskiej.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Lilianna Bożena Kiejzik

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 3. Fundamentalne zagadnienia ontologiczne a fizyka współczesna

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Tomasz Bigaj

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 4. "Ruch myśli" L.Wittgensteina jako zapis kształtowania osobowości

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Wincenty Bremer SJ

  Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny

 5. Heteronomia autonomii. Transfer literatury polskiej do RFN w kontekście zachodnioniemieckiej oraz polskiej zagranicznej ...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Paweł Zajas

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 6. Fenomen maranizmu. Żydowska 'tradycja ukryta' i nowoczesność

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Agata Bielik-Michalska

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 7. Dziedzictwo w działaniu. Studium przypadku kultury regionalnej Polskiego Spisza

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Janusz Barański

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 8. Akty unii polsko-litewskiej z lat 1499-1501. Dokumenty i studia.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Lidia Korczak

  POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

 9. Niemiecki obóz przejściowy w Zamościu (UWZ-Lager Zamosc) w latach 1942-1944

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Beata Kozaczyńska

  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny

 10. Kryzys Imperium w III wieku: przyczyny i odbicie w źródłach antycznych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Ziółkowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 11. Rzymscy oficerowie w randze trybunów w okresie od I w. p. n. e. do III w. n. e. Studium historyczno-prozopograficzne

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Ireneusz Łuć

  UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, Wydział Humanistyczny

 12. Studia i badania naukowe polskich matematyków, fizyków i astronomów na Uniwersytecie w Getyndze (1895-1933)

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Danuta Ciesielska

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

 13. Znaczenie efektu kraju pochodzenia i etnocentryzmu konsumenckiego na rynku produktów żywnościowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Paweł Marek Bryła

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 14. Optymalizacja pomiaru wskaźnika cen dóbr i usług konsumpcyjnych (CPI)

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Jacek Henryk Białek

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 15. Poprawność motywacyjna w badaniach preferencji deklarowanych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Czajkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 16. Nierówność majątkowa w Europie Środkowo-Wschodniej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Brzeziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 17. Pomiar płynności i dynamika procesu transakcyjnego

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Barbara Zofia Będowska-Sójka

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 18. Kompetencje relacyjne w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Rola przywództwa i komunikacji w relacjach z otoczeniem

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Robert Przemysław Karaszewski

  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania

 19. Finansowanie rozwoju zrównoważonego. Determinanty-Efektywność-Modelowanie.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Magdalena Zioło

  UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

 20. Magazyny cyberdżihadystyczne jako instrument kampanii propagandowej tzw. Państwa Islamskiego

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Miron Lakomy

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 21. Prewencja indywidualna jako uzasadnienie wprowadzenia i stosowania instytucji karnoprocesowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Lach

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 22. Szkoda antymonopolowa: jej zakres i metody szacowania. Harmonizacja tylko pozorna?

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Konrad Kohutek

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

 23. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jako uzasadnienie kryminalizacji migracji

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Witold Klaus

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 24. Analiza jakościowa zjawisk i symptomów związanych z opętaniem

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Igor Pietkiewicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

 25. Mechanizmy neuropoznawcze rozwoju teorii umysłu u dzieci typowo rozwijających się, z podwyższonym ryzykiem wystąpienia z...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Pluta

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 26. Identyfikacja i adnotacja funkcjonalna taksonomicznie-specyficznych genów bakterii

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Wojciech Karłowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 27. Zmiany w procesach komórkowych jako kluczowe defekty w patogenezie dziedzicznych chorób metabolicznych z grupy mukopolis...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Grzegorz Władysław Węgrzyn

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 28. Całogenomowa analiza czynników stymulujących powstawanie jednorazowych kompleksowych destabilizacji chromosomów w mitoty...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Korona

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 29. Hem i G-kwadrupleksy: przeoczona funkcja oksygenaz hemowych?

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Alicja Józkowicz

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 30. Charakterystyka fenotypu myszy niosących spontaniczną, dominującą mutację punktową genu Spna2, kodującego łańcuch alfa I...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Miążek

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 31. Udział glikacji i szlaku kinureninowego w modulowaniu środowiska nowotworowego

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. inż. Magdalena Maria Staniszewska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 32. Fotoimmunoterapia - nowa strategia leczenia glejaka wielopostaciowego.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Gabriela Krämer-Marek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Zaawansowanych Technologii

 33. Identyfikacja i terapeutyczne wykorzystanie szlaków molekularnych regulowanych przez proteasom w chorobach nowotworowych...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Dawid Walerych

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 34. Rola katuliny w regulacji oddziaływań między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową w procesie inwazji i metastazy w nowot...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agnieszka Kobielak

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 35. Wpływ ekspozycji na czynniki związane ze stylem życia matek w czasie ciąży oraz ekspozycji po urodzeniu na rozwój astmy ...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Iwona Małgorzata Stelmach

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, III Katedra Pediatrii - Katedra Alergologii i Gastroenterologii Dziecięcej

 36. Wpływ lokalnego dostarczania allogenicznych chondrocytów na odpowiedz biologiczną i gojenie się struktur kostnych po ste...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Piotr Wojakowski

  American Heart of Poland SA

 37. Badania roli układów toksyna-antytoksyna w antybiotykooporności gronkowców.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Benedykt Władyka

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 38. Rola stresu retikulum endoplazmatycznego w patomechanizmach dysfunkcji kory przedczołowej wywołanej stresem we wczesnym ...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Chocyk

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 39. Peroksyredoksyny jako potencjalne cele terapeutyczne w leczeniu glejaka wielopostaciowego (glioblastoma).

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Monika Paulina Szeliga

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 40. Modyfikacja materiałów biomedycznych inhibitorami enzymów proteolitycznych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Anna Beata Jarosz-Wilkołazka

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 41. Charakterystyka, jakość metodologiczna i ryzyko błędu systematycznego w badaniach opublikowanych jako przeglądy systemat...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Maria Bała

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum

 42. Radiofarmaceutyki oparte na antagonistach receptora tachykininowego-1 do diagnostyki i terapii nowotworu mózgu - glejaka...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 43. Identyfikacja mechanizmu przeciwnowotworowego działania metforminy, jako eksperymentalny kierunek doskonalenia farmakote...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Aleksander Pałka

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 44. Interdyscyplinarne spojrzenie na rolę neuroprzekaźnictwa GABA-ergicznego i glutaminianergicznego w efektach działania me...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Barbara Budzyńska

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 45. Wpływ wewnątrz- i międzygatunkowych interakcji na cechy historii życiowych i fizjologicznych w obliczu zmian klimatu

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Szymon Śniegula

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 46. Ocena zależności pomiędzy funkcjonalną różnorodnością roślin, strukturą zespołów mikroorganizmów i bilans węgla w czasie...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 47. Wpływ obwodowego i centralnego podania kofeiny na aktywność układu podwzgórzowo-przysadkowego owcy w fazie pęcherzykowej...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Andrzej Przemysław Herman

  Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk

 48. Tlenek azotu jako epigenetyczny mediator odporności ziemniaka typu ETI

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 49. Molekularne podstawy patogenezy i taksonomia bakteryjnych i grzybowych patogenów borówki wysokiej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Monika Teresa Kałużna

  Instytut Ogrodnictwa

 50. Doustna suplementacja prosiąt nanocząstkami żelaza i żelazem liposomalnym jako innowacyjna terapia w leczeniu noworodkow...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Rafał Radosław Starzyński

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk