Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 446 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Mechanizmy prowadzące do zmian poziomu ekspresji i aktywności mikroRNA w dystrofii miotonicznej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ2

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Sobczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 2. Wpływ ekspozycji na czynniki związane ze stylem życia matek w czasie ciąży oraz ekspozycji po urodzeniu na stan zdrowia ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Kinga Daria Polańska

  Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera

 3. Określenie mechanizmu neurotoksycznego działania benzofenon-3

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Bogusława Budziszewska

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 4. Płaszcz litosferyczny Ziemi pod Europą

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Puziewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 5. Hamiltoniany i pola kwantowe

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Dereziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 6. Czarne obiekty we wczesnym Wszechświecie

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. inż. Marek Piotr Rogatko

  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 7. Kompleksowe badania supersieci ZnO/MgO o strukturze wurcytu

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Izabela Anna Gorczyca

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 8. Synteza oraz analiza fizykochemicznych i elektrochemicznych właściwości domieszkowanego krzemianu litowo-manganowego jak...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Aleksander Czerwiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 9. Efekty relatywistyczne w teoretycznych badaniach parametrów widm NMR

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Magdalena Pecul-Kudelska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 10. Peptydy Abeta 4-x jako odporne na leki chelatujące cząsteczki wiążące miedź, promujące tworzenie oligomerów amyloidowych...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Bal

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 11. Poszukiwanie multifunkcjonalnych magnesów molekularnych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Elżbieta Sieklucka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 12. Nieorganiczno-organiczne układy szkieletowe oparte na achiralnych i homochiralnych metaloorganicznych jednostkach budulc...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Iwona Anna Justyniak

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 13. Aktywacja proteasomu jako strategia w powstrzymywaniu rozwoju procesów starzeniowych i neurodegeneracyjnych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Elżbieta Jankowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 14. Biologiczna funkcja zachowanej ewolucyjnie niezbadanej kinazy SELO, wspólnej dla większości organizmów żywych - badania ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Piotr Pawłowski

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii

 15. Właściwości i analityczne zastosowania nowych zminiaturyzowanych elektrod woltamperometrycznych osadzanych z fazy gazowe...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wiktor Bobrowski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 16. Badanie neuronalnych mechanizmów kompulsywnych zachowań seksualnych.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Mateusz Kazimierz Gola

  Instytut Psychologii PAN

 17. Szybkość odpowiedzi numerycznych, behawioralnych, fizjologicznych, neurobiologicznych i socjalnych na wzrost temperatury...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Zbigniew Maciej Gliwicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 18. Różnice i granice w procesie tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich. Studium społeczno-przestrzenne.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: Dr Marta Smagacz-Poziemska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 19. MikroRNA jako czynniki sprawcze i modyfikujące obraz choroby w zespole cukrzycy i torbielowatości nerek (RCAD)

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Wojciech Maksymilian Fendler

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 20. Katalizowane palladem karbonylujące sprzęganie jako efektywna metoda syntezy funkcjonalizowanych związków organicznych...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Maria Trzeciak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 21. Chwytając przepływ: elektrody 3D do zastosotwań w reakcjach enzymatycznych w układach mikroprzepływowych.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr Martin Jönsson-Niedziółka

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 22. Funkcjonalna analiza białek Nudix, nieznanych czynników wirulencji, adaptacji i oporności na antybiotyki Pseudomonas aer...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Teresa Jagura-Burdzy

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 23. Biofizyczny mechanizm synergii integryn i syndekanów w adhezji komórek pęcherza moczowego do elementów strukturalnych ma...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Barbara Lekka

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 24. Identyfikacja i całościowa klasyfikacja nukleaz, w tym nukleaz ludzkich

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Krzysztof Flawiusz Ginalski

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 25. Rola proteasomalnej degradacji białek w regulacji odpowiedzi roślin na stres niedoboru siarki

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Anna Katarzyna Wawrzyńska

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 26. Najstarsza faza kultury ceramiki wstęgowej rytej w Małopolsce (5600/5500-5300 BC) - geneza, datowanie, osadnictwo, gospo...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Matylda Czekaj-Zastawny

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 27. Fizykochemiczne podstawy udziału nanocząstek w reakcjach rodnikowych - badania kinetyki i mechanizmu procesów zachodzący...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Robert Litwinienko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 28. Zbadanie możliwości zastąpienia przewodów o transpozycji ciągłej (CTC) taśmami równoległymi z transpozycjonerami skupion...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski

  Instytut Elektrotechniki

 29. Achromatyczna interferencja i interferometria w polu dyfrakcyjnym Fresnela struktur okresowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Władysław Patorski

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 30. Wpływ ścieżki sygnalnej CD200R na angiogenezę w mikorśrodowisku nowotworowym. _x000D_

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Tomasz Piotr Rygiel

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 31. Konstruktywne i destruktywne reakcje na sukces partnera - nowe wymiary teorii kapitalizacji w ujęciu psychologii zdrowia...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Łukasz Dominik Kaczmarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 32. Poszukiwania bezpośrednich oddziaływań cząstek ciemnej zimnej materii

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Marcin Marian Wójcik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 33. Bezpieczne schematy podpisów domenowych i anonimowych poświadczeń dla kart mikroprocesorowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Henryk Kutyłowski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 34. Aktywność eksploracyjna niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym z grupy ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr. Rafał Janusz Kawa

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 35. Rozdział jonów pierwiastków krytycznych w jednorodnym i niejednorodnym polu magnetycznym

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr Piotr Żabiński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 36. Polityka pieniężna i rynek kapitałowy - reakcja banku centralnego na ceny aktywów

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Goczek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 37. Wpływ mikrostruktury i składu chemicznego na właściwości fizyko-chemiczne, elektrochemiczne i termodynamiczne stopów typ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk

  Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 38. W poszukiwaniu bezpieczeństwa na rynku pracy. Migracje zarobkowe z Polski i do Polski a atrakcyjność polskiego rynku pra...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Maciej Duszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 39. Etyczne aspekty przedurodzeniowego poradnictwa genetycznego - kompleksowe badanie polskiej praktyki medycznej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS1

  Kierownik: dr Weronika Chańska

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 40. Od składni i pragmatyki do treści - semantyka hybrydowa oparta na dyrektywalnej teorii znaczenia

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS1

  Kierownik: dr Paweł Grabarczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

 41. Czym jest płeć? Filozoficzna analiza na bazie informacji biologicznych i społecznych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS1

  Kierownik: prof. dr hab. Renata Seweryna Ziemińska

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 42. Metodologiczne podstawy wnioskowań w badaniach prowadzonych metodami mieszanymi

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Paweł Stanisław Kawalec

  TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 43. Własność literacka i prawo autorskie na ziemiach polskich w dobie Konwencji Berneńskiej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr Teresa Święćkowska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 44. Analiza porównawcza predykatów psychologicznych w językach polskim, hiszpańskim i angielskim

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Bożena Teresa Rozwadowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

 45. Corpus polskich brakteatów guziczkowych (połowa XIII - początek XV wieku)

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Borys Paszkiewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 46. Rada Główna Opiekuńcza 1915-1921

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Grażyna Przeniosło

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

 47. Atlas historyczny miast polskich: Toruń, t. 2

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Czaja

  Towarzystwo Naukowe w Toruniu

 48. Nowe przestrzenie gospodarcze metropolii - struktura, funkcje i powiązania obszarów biznesu na przykładzie kształtującej...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maciej Smętkowski

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 49. Centrypetalny model systemu politycznego dla państw wieloetnicznych. Badanie porównawcze dwóch przypadków

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Trzciński

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 50. Ekspertyza sygnatur malarskich

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Widła

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji